Hallituksen valiokunnat

Hallitus voi päättää perustaa määräämiään tehtäviä varten valiokuntia. Hallitus vahvistaa valiokuntien työjärjestykset.

 

Hallituksella on yksi valiokunta, nimitys- ja palkitsemisvaliokunta. Hallitus nimittää keskuudestaan valiokunnan jäsenet valiokunnan työjärjestyksen mukaisesti. Valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee päätökset asioista valiokunnan valmistelun pohjalta. Valiokunta raportoi työstään säännöllisesti hallitukselle, joka valvoo tämän toimintaa.

 

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tarkoituksena on valmistella toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen valinnat ja johdon toimisuhteiden ehdot sekä turvata päätöksenteon objektiivisuutta, edistää palkitsemisjärjestelmien avulla yhtiön tavoitteiden saavuttamista, yhtiön arvon nousua sekä palkitsemisjärjestelmien läpinäkyvyyttä ja järjestelmällisyyttä. Lisäksi nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tarkoituksena on varmistaa, että tulospalkkiojärjestelmät kytkeytyvät yhtiön strategiaan ja aikaansaatuihin tuloksiin.

 

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnassa on kolme (3) jäsentä. Nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluvat valiokunnan työjärjestyksen mukaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi hallituksen keskuudestaan valitsema jäsen. Hallinnointikoodin suosituksesta 17 poiketen yksi (1) jäsen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan kolmesta jäsenestä on yhtiöstä ja kaksi jäsentä kolmesta jäsenestä riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta koostuu yhtiön hallituksen jäsenistä.

 

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja on Seppo Paavola ja muut jäsenet Pasi Korhonen ja 24.4.2023 saakka Nella Ginman-Tjeder ja 25.4.2023 alkaen Leena Laitinen. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui 4 kertaa vuonna 2023 ja jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 88% muodostuen seuraavasti: Seppo Paavola 4/4, Pasi Korhonen 4/4, Nella Ginman-Tjeder 2/2 ja Leena Laitinen 1/2.

 

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävät työjärjestyksen mukaisesti ovat seuraavat:

 

 • valmistelee toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen nimitysasiat;
 • valmistelee toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen seuraajien kartoittamisen;
 • valmistelee toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen toimisuhteen ehdot hallituksen päätettäväksi;
 • valmistelee hallituksen päätettäväksi toimitusjohtajalle raportoivien johtajien palkkauksen ja palkkiot sekä muut työsuhteen edut;
 • valmistelee hallituksen päätettäväksi ylimmän johdon palkitsemis- ja kannustinjärjestelmien muodot ja perusteet;
 • valmistelee yhtiön johdon eläkeohjelmien sisällön ja ryhmämäärittelyt hallituksen päätettäviksi;
 • antaa lausuntonsa koko henkilöstöä koskevista palkitsemisjärjestelyistä ennen niiden hyväksymistä sekä arvioi niiden toimivuutta ja järjestelmien tavoitteiden toteutumista;
 • käsittelee tarvittaessa hyväksyttyjen palkitsemisjärjestelmien soveltamiseen liittyvät mahdolliset tulkintaongelmat ja antaa ratkaisusuosituksen;
 • käy tarvittaessa läpi tilinpäätös- ja muun mahdollisen palkitsemisasioissa julkistettavan informaation;
 • Yhtiökokoukselle tehtävän palkitsemispolitiikan ja -raportin valmistelu sekä palkitsemispolitiikan ja –raportin esittely yhtiökokouksessa ja niihin liittyviin kysymyksiin vastaaminen toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitsemista koskevilta osin; ja
 • hoitaa muut hallituksen sille erikseen osoittamat tehtävät.

 

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja kutsuu valiokunnan koolle tarpeen mukaan. Kokouksissa käsitellään ne asiat, jotka kuuluvat valiokunnan tehtäviin. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta voi kutsua kokouksiin tarpeellisiksi katsomiaan henkilöitä sekä voi käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita avustamaan valiokuntaa sen tehtävien täyttämiseksi.

 

Kuten edellä kohdassa 4 on mainittu, Atria yhtiökokous on asettanut erillisen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista sekä hallintoneuvoston jäsenten palkitsemista koskevia ehdotuksia seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.