Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 05.5.2004

ATRIA YHTYMÄ OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKO


ATRIA YHTYMÄ OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 5.5.2004

Yhtiökokous päätti vahvistaa vuoden 2003 tilinpäätöksen, myöntää vastuuvapauden 
hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä että 
osinkoa maksetaan 25 % (0,425 euroa/osake) osakepääomalle.

Osinko on täsmäytyspäivänä 10.05.2004 omistajaluetteloon merkittyjen omistajien 
nostettavissa maksupäivästä 17.5.2004 alkaen arvo-osuustilille ilmoitetulta 
pankkitililtä.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 8 pykälän 
muuttamiseksi seuraavasti:

"8 § Hallitus
Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii 
hallitus, johon kuuluu hallintoneuvoston kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan 
valitsemat vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. 
Hallituksen jäsenistä eroaa, aluksi tai hallintoneuvoston niin päättäessä, 
arvalla ensimmäisenä vuonna kaksi, toisena kaksi ja kolmantena kolme sekä sen 
jälkeen vuorottain. Erovuorossa olevat voidaan valita uudelleen. Hallitukseen ei 
kuitenkaan voida valita kuuttakymmentäviittä (65) vuotta täyttänyttä henkilöä."

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta 
yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä siten, että uusmerkinnässä voidaan antaa 
enintään yhteensä 4.218.545 kappaletta yhtiön 1,70 euron nimellisarvoisia A-
osakkeita ja siten korottaa osakepääomaa enintään 7.171.526,50 euroa.

Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää osakepääoman korottamisesta kuitenkin 
vain siten, että osakepääomaa korotetaan yhteensä enintään viidesosalla 
hallituksen osakepääoman korotuspäätöksen ajankohtana rekisteröidystä 
osakepääomasta. 

Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta 
edellyttäen, että poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, 
kuten yrityskauppojen rahoittaminen, yhteistoimintajärjestelyt, rahoitus- tai 
pääomarakenteen vahvistaminen tai kehittäminen taikka henkilöstön kannustaminen.

Valtuutus sisältää  myös sen, että hallitus voi päättää, että osakkeita voidaan 
merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muuten tietyin ehdoin. Hallitukselle 
annetaan  oikeus päättää merkintään oikeutetuista, merkintähinnasta ja niistä 
perusteista, joiden mukaan merkintähinta määrätään. 

Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä 
lukien.

Yhtiökokous päätti valita uudelleen kaikki hallintoneuvoston erovuoroiset 
jäsenet. Lisäksi eroa pyytäneen Paavo Hylkilän tilalle valittiin Pasi Ingalsuo.

Valittujen hallintoneuvoston jäsenten henkilö- ja etuyhteystiedot: Tarmo 
Joensuu, 63, maanviljelijä, Itikka osuuskunnan hallituksen jäsen, Juhani 
Herrala, 44, maanviljelijä, Itikka osuuskunnan hallituksen jäsen, Martti Selin, 
57, maanviljelijä, Itikka osuus- kunnan hallintoneuvoston varapuheenjohtaja, 
Ahti-Pekka Vornanen,(44) merkonomi, maanviljelijä, Lihakunnan hallintoneuvoston 
puheenjohtaja, Pentti Annala, (59), maanviljelijä, Itikka osuuskunnan 
hallintoneuvoston jäsen, Matti Olkkonen, (56), maanviljelijä, Lihakunnan 
hallintoneuvoston jäsen, Pasi Ingalsuo, (38), maanviljelijä, Itikka osuuskunnan 
hallituksen jäsen.

Tilintarkastajiksi valittiin jatkamaan KHT Timo Loikkanen ja KHT Eero Suomela 
sekä varatilintarkastajiksi PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Markku Tynjälä.

ATRIA YHTYMÄ OYJ

Erkki Roivas
talousjohtaja

JAKELU

Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

		

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen