Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 05.4.2004

ATRIA YHTYMÄ OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

ATRIA YHTYMÄ OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Atria Yhtymä Oyj antaa virallisen yhtiökokouskutsun torstaina 8.4.2004 
seuraavasti:

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Atria Yhtymä Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, 
joka pidetään keskiviikkona 5. toukokuuta 2004 alkaen klo 14.00 Kuopiossa yhtiön 
konttoritiloissa, osoitteessa Ankkuritie 2, 70460 Kuopio. 

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Yhtiöjärjestyksen 16 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

2. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 8 §:n muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen hallitusta koskevaa 8 §:ää muutetaan 
siten, että hallitukseen kuuluu 5 - 7 jäsentä nykyisen seitsemän varsinaisen ja 
kuuden varajäsenen sijasta.

3. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakepääoman 
korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään 
osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä siten, että 
uusmerkinnässä voidaan antaa enintään yhteensä 4.218.545 kappaletta yhtiön 1,70 
euron nimellisarvoisia A-osakkeita ja siten korottaa osakepääomaa enintään 
7.171.526,50 euroa. 

Tämän valtuutuksen nojalla hallitus voisi päättää osakepääoman korottamisesta 
kuitenkin vain siten, että osakepääomaa korotetaan yhteensä enintään 
viidesosalla hallituksen osakepääoman korotuspäätöksen ajankohtana 
rekisteröidystä osakepääomasta. Hallitus esittää, että valtuutus sisältää 
oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että 
poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten 
yrityskauppojen rahoittaminen, yhteistoimintajärjestelyt, rahoitus- tai 
pääomarakenteen vahvistaminen tai kehittäminen tai henkilöstön kannustaminen.

Valtuutuksen esitetään sisältävän myös sen, että hallitus voi päättää, että 
osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muuten tietyin ehdoin. 
Hallitukselle annettaisiin oikeus päättää merkintään oikeutetuista, 
merkintähinnasta ja niistä perusteista, joiden mukaan merkintähinta määrätään. 
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen 
valtuutuspäätöksestä lukien.

Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen ehdotukset

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja hallituksen edellä kohdissa 2 ja 3 mainitut 
ehdotukset liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävinä 28.4.2004 alkaen yhtiön 
konttorissa Seinäjoella, osoite Vaasantie 1, 60100 Seinäjoki, sekä yhtiön 
konttorissa Kuopiossa, osoite Ankkuritie 2, 70460 Kuopio. Jäljennökset 
mainituista asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää. 

Osallistuminen ja ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 23.4.2004 
merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön 
osakasluetteloon, ellei laista muuta johdu. 

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava 
yhtiölle viimeistään perjantaina 30.4.2004 klo 16.00. Ilmoittautuminen voi 
tapahtua kirjeitse yhtiön pääkonttoriin osoitteeseen PL 900, 60060 ATRIA, tai 
puhelimitse (06) 416 8306/Liisa Liukku, tai kirjeitse yhtiön Kuopion konttoriin 
osoitteeseen PL 147, 70101 Kuopio tai puhelimitse (017) 156 230/Eija Vuorinne, 
mainittuun määräaikaan  mennessä. Kirjeen on oltava perillä ennen 
ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan 
ilmoittautumispaikkaan ilmoittautumisajan kuluessa.

Osingonjako

Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta 2003 
osinkoa 0,425 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 
osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Suomen 
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Täsmäytyspäivä on 
10.5.2004 ja maksupäivä 17.5.2004. 

Kuopiossa  24. helmikuuta 2004 

ATRIA YHTYMÄ OYJ

Hallitus


ATRIA YHTYMÄ OYJ

Seppo Paatelainen
toimitusjohtaja


JAKELU

Helsingin Pörssi
Keskeiset  tiedotusvälineet

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen