Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 19.4.2005

ATRIAN IFRS-VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2004


ATRIAN IFRS-VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2004


Atria Yhtymä Oyj otti raportoinnissaan käyttöön kansainväliset
tilinpäätösstandardit (IFRS) 1. tammikuuta 2005 alkaen. Ennen IFRS-standardien
käyttöönottoa Atria Yhtymä Oyj:n tilinpäätökset ovat perustuneet suomalaiseen
tilinpäätöskäytäntöön (FAS).

Atria Yhtymä Oyj julkaisee tässä tiedotteessa IFRS:n mukaiset tilinpäätöksen,
osavuosikatsausten ja avaavan taseen vertailutiedot vuodelta 2004. Julkaistavat
vertailutiedot ovat tilintarkastajien läpikäymät. Atria Yhtymä Oyj julkaisee
vertailukelpoiset tilinpäätöstiedot vuodelta 2004 IFRS-standardien mukaisesti
esittääkseen uuteen käytäntöön siirtymisestä aiheutuvat oleelliset vaikutukset
tilinpäätöksiin.


Atria-konserni


Pääasialliset muutokset laadintaperiaatteissa ja niiden vaikutukset
esitettyihin lukuihin

IFRS mukainen taloudellinen informaatio vuodelta 2004 on laadittu 31.3.2005
voimassa olleiden säännösten mukaisesti ja siksi yhteenvedossa esitettyä IFRS-
perusteista taloudellista informaatiota voidaan joutua oikaisemaan ennen sen
sisällyttämistä vertailukauden tietoina konsernin ensimmäiseen, 31.12.2005
päättyvältä tilikaudelta laadittavaan IFRS tilinpäätökseen. Tämä johtuu IFRS-
normistossa meneillään olevista muutoksista, jotka voivat vaikuttaa
tilinpäätökseen niissä yhtiöissä, jotka soveltavat IFRS-standardeja vuodesta
2005 lähtien.


Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Rahoitusleasingsopimukset

Suomalaista tilinpäätösnormistoa noudatettaessa vuokrasopimukset käsiteltiin
muina vuokrasopimuksina. IFRS-raportointiin siirryttäessä useita
vuokrasopimuksia on luokiteltu rahoitusleasingsopimuksiksi. Rahoitusleasingillä
hankitut omaisuuserät on aktivoitu aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin.
Nämä omaisuuserät poistetaan aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä koskevien
poistosuunnitelmien mukaisesti hyödykkeiden taloudellisena vaikutusaikana.
Sopimuksista johtuvat velvoitteet on vastaavasti merkitty korollisiin
velkoihin. Rahoitusleasing lisäsi aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä ja
korollisia velkoja 1.1.2004 2,3 milj.euroa ja 31.12.2004 5,8 milj.euroa.

Liiketoimintojen yhdistämiset

Konserni on soveltanut IFRS 3 -standardia kaikkiin niihin liiketoimintojen
yhdistämisiin, jotka ovat tapahtuneet 28.9.2003 jälkeen. IFRS 3 vaatii hankitun
yrityksen käyttöomaisuus- ja velkaerien arvostamista hankintahetken käypään
arvoon. Tämän johdosta aineellisen käyttöomaisuuden tasearvo 1.1.2004 kasvoi
1,4 milj.euroa.


Liikearvo

Suomalaisen tilinpäätösnormiston mukaisesti konserniaktiiva on laskettu
hankintahinnan ja tytäryhtiön hankintahetken oman pääoman erotuksena ja
kohdistettu niille tytäryhtiön omaisuuserille, joista eron on katsottu
johtuvan. IFRS-raportoinnissa hankitun yhtiön varat ja velat on arvostettu
hankintahetken käypään arvoon, jolloin liikearvon osuus yleensä pienenee.
Konserniliikearvoa ei poisteta säännönmukaisesti vaan poistojen sijaan
suoritetaan arvonalentumistesti.

Atria-konserni siirtyi 28.9.2003 noudattamaan yritysten yhteenliittymissä IFRS
3 -standardia. Tästä johtuen 28.9.2003 jälkeen FAS:ssa tehdyt konserniliikearvon
poistot palautuvat konserniliikearvoon. Lisäksi FAS:ssa konserniliikearvoon
sisältyneitä eriä on luokiteltu IFRS-taseessa aineettomiksi hyödykkeiksi.

IFRS 1:n vaatimuksen mukaisesti koko liikearvo on testattu siirtymähetkellä
arvonalentumisen varalta.


Muut aineettomat hyödykkeet

IFRS 3:n soveltaminen lisäsi aineettomien hyödykkeiden määrää avaavaan
taseeseen 2,2 milj.euroa.


Vaihto-omaisuus

Tilinpäätöksessä 31.12.2003 vaihto-omaisuus on arvostettu IFRS:n mukaisesti.


Oma pääoma ja vähemmistön osuus

Alla olevassa taulukossa on esitetty yhteenveto IFRS-standardeihin siirtymisen
vaikutuksista konsernin kertyneisiin voittovaroihin.

milj. EUR                   1.1.2004 31.12.2004
                             
Kertyneet voittovarat FAS            84,3   100,4
                             
IAS 12   Tuloverot                  
      Eläkevelvoitteista johtuvat      2,5    0,1
IAS 19   Työsuhde-etuudet              
      Eläkevelvoitteet           -8,6    -0,4
IFRS 3   Yritysten yhteenliittymät       0,9    3,8
                             
Kertyneet voittovarat IFRS           79,1   103,9


Vähemmistön osuus omasta pääomasta on IAS 1:n mukaisesti siirretty
esitettäväksi omana eränään omassa pääomassa, kun se suomalaisen
tilinpäätösnormiston mukaisesti esitetään erillään emoyrityksen
osakkeenomistajille kuuluvasta omasta pääomasta.

Muuntoerot

Ulkomaisista yksiköistä johtuvia, IFRS-standardeihin siirtymispäivää
aikaisemmin syntyneitä muuntoeroja ei ole esitetty erillisenä oman pääoman
eränä. Tällä seikalla ei ole vaikutusta konsernin nettovarallisuuteen eikä
tulokseen.


Eläkevelvoitteet ja työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

Suomalaisen, vakuutusyhtiöissä hoidetun TEL:n osalta eläke-etuuksien
työkyvyttömyyteen liittyvä osuus on käsitelty etuuspohjaisena
eläkejärjestelynä.

Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä avaavaan taseeseen on kirjattu 8,6
milj.euron velka, joka on syntynyt eläkevelvoitteiden nykyarvon ja järjestelyyn
kuuluvien varojen käyvän arvon erotuksena. IFRS 1:n salliman mahdollisuuden
mukaisesti etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden kumulatiiviset
vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot on kirjattu siirtymispäivän
kertyneisiin voittovaroihin.

Tuloslaskelmaan tilikaudella 2004 kirjattu eläkekulu on vähentynyt 8,1
milj.euroa konsernirakenteen ja etuuspohjaisten eläkejärjestelyihin sovelletun
laadintaperiaatteen muutoksen myötä.
Eläkevelvoitteista johtuva laskennallinen verosaaminen oli 1.1.2004 2,5
milj.euroa ja 31.12.2004 0,1 milj.euroa.


Korolliset velat ja muut velat

IFRS-raportoinnissa rahoitusleasingsopimuksella hankitut omaisuuserät on
aktivoitu taseeseen, ja ne lisäävät vastaavasti pitkäaikaisia korollisia
velkoja 1.1.2004 2,3 milj.eurolla ja 31.12.2004 5,8 milj.eurolla.

Laskennalliset verosaamiset ja -velat ja tuloverot

Laatimisperiaatteiden muutokset siirryttäessä noudattamaan IFRS-standardeja
lisäsivät laskennallisia verosaatavia 1.1.2004 2,5 milj.euroa ja laskennallisia
verovelkoja 0,5 milj.euroa. Muutokset johtuvat avaavaan taseeseen kirjatuista
etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä sekä yritysten yhteenliittymissä
hankintamenon kohdistamisesta aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin.

Poistot

IFRS 3:n soveltaminen liiketoimintojen yhdistämisiin on johtanut sekä
aineellisten että aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden tasearvojen kasvuun
ja sen myötä poistojen lisääntymiseen. Lisäksi suomalaiseen
tilinpäätöskäytäntöön verrattuna poistot lisääntyivät
rahoitusleasingsopimuksilla hankittujen, taseeseen aktivoitujen
käyttöomaisuushyödykkeiden myötä.

IFRS 3:n mukaan konserniliikearvoja ei poisteta säännönmukaisesti, vaan niiden
mahdollinen arvonalentuminen testataan   IAS 36:n mukaisesti vuosittain.
FAS:ssa 28.9.2003 jälkeen tehtyjen konserniliikearvon poistojen peruuttaminen
lisäsi voittovaroja IFRS taseessa sekä paransi vuoden 2004 tilikauden tulosta.

Liiketoiminnan muut kulut

Liiketoiminnan muiden kulujen pienentyminen johtuu rahoitusleasingsopimuksina
käsiteltävistä vuokrasopimuksista. Suomalaisen tilinpäätösnormiston mukaisesti
kirjatut vuokrakulut vuonna 2004 olivat 0,6 milj.euroa, kun IFRS-raportoinnissa
nämä kulut ovat korkokuluja, jotka esitetään rahoituserissä ja poistoja, jotka
pienentävät vastaavaa omaisuuserää.


Rahoituskulut (netto)

Rahoituskulujen muutos johtuu pääosin rahoitusleasingsopimuksia koskevan
laatimisperiaatteen muutoksesta.


Osuus osakkuusyritysten tuloksesta

IFRS-standardien mukaisesti konsernin osuus osakkuusyritysten tuloksesta
raportoidaan erillisenä liikevoiton jälkeisenä eränä. Suomalaisessa
tilinpäätöskäytännössä osuus osakkuusyritysten tuloksesta on esitetty ennen
liikevoittoa. Osakkuusyritysten IFRS-raportoinnin mukainen tasearvo kasvoi
avaavaan taseeseen 0,5 milj.euroa.


Segmenttiraportointi

Atria raportoi ensisijaisena segmenttiraportointina maantieteelliset segmentit.
Segmentin varoina on käsitelty IAS 14.19 mukaan sellaiset varat, jotka on
välittömästi osoitettavissa tai järkevällä perusteella kohdistettavissa
segmentille. Tällaisia on mm. liikearvo. Atrialla on tunnistettavissa kaksi
maantieteellistä segmenttiä, jotka poikkeavat markkinoiden toiminnan kannalta
olennaisesti toisistaan. Nämä ovat Suomi ja Ruotsi. Lisäksi Atria toimii
Baltiassa, mutta sen osuus Atrian myynnistä, tuloksesta ja varoista on alle 10
%, joten siitä ei ole muodostettu erillistä segmenttiä (IAS 14.35).

Toissijaisena segmenttiraportointina on liiketoiminnalliset segmentit. Atrian
liiketoiminta on suurimmalta osaltaan lihateollisuutta. Lisäksi Atrian
toimintaan liittyy Svensk Snabbmat Ab -niminen lähitukkukauppa, joka myy
tuotteitaan ravintoloille, baareille, pikaruokaloille jne. Tukkukaupan osuus
liikevaihdosta on 15 %, joten se raportoidaan erillisenä segmenttinä (IAS
14.35). Tässä segmentissä raportoidaan myös konsernin myynti alkutuottajille.ATRIA YHTYMÄ OYJ -KONSERNI


AVAAVA IFRS-TASE 1.1.2004

Vastaavaa                             IFRS   FAS
milj. EUR                            1.1.04 1.1.04

Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet                       14,5  12,3
Liikearvo                             34,5  35,2
Aineelliset käyttö-                        
omaisuushyödykkeet                        259,1  255,4
Laskennalliset verosaamiset etuuspohjaisista
eläkevelvoitteista                         2,5
Lainasaamiset ja
muut saamiset                            0,6   0,6
Sijoitukset                             6,6   6,1

Yhteensä                             317,8  309,6

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus                          47,9  47,9
Myyntisaamiset ja
muut saamiset                           89,1  89,1
Rahat ja
pankkisaamiset                           9,9   9,9

Yhteensä                             146,9  146,9

Vastaavaa yhteensä                        464,7  456,5


Vastattavaa                            IFRS   FAS
milj. EUR                            1.1.04 1.1.04

Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluva oma pääoma                        219,5  224,6
Vähemmistöosuudet                          1,6   1,6

Oma pääoma yhteensä                        221,1  226,2

Pitkäaikainen vieras pääoma
Korolliset velat                          91,6  89,3
Laskennalliset
verovelat                             15,5  15,0
Eläkevelvoitteet                          8,6

Yhteensä                             115,7  104,3

Lyhytaikainen vieras pääoma
Korolliset velat                          40,1  40,2
Ostovelat
ja muut velat                           87,8  85,8

Yhteensä                             127,9  126,0

Vieras pääoma yhteensä                      243,6  230,3

Vastattavaa yhteensä                       464,7  456,5


OMAN PÄÄOMAN TÄSMÄYTYSLASKELMA

milj. EUR                                1.1.04

Oma pääoma FAS:n mukaan                          226,2

Vaikutukset IFRS:iin siirtymisestä:
IAS 19 Työsuhde-etuudet
Etuuspohjaisten eläkkeiden jaksotus                    -8,6
IAS 12 Tuloverot
Laskennallinen vero etuuspohjaisten
eläkkeiden jaksotuksesta                          2,5
IFRS 3 Yritysten yhteenliittymät
Muutokset osakkuusyhtiöissä                         0,6
Konserniliikearvon
poistojen muutokset                             0,5
Poistojen lisäys                              -0,1
IFRS-oikaisut yhteensä                           -5,1

Oma pääoma IFRS:n mukaan                         221,1


VASTUUT
                                  IFRS   FAS
milj. EUR                            1.1.04 1.1.04

Velat, joiden vakuudeksi on annettu
kiinnityksiä tai muita vakuuksia

Lainat
rahoituslaitoksilta                        86,2  86,2
Eläkelainat                             5,3   5,3
Yhteensä                              91,5  91,5

Yleisvakuutena annetut kiinnitykset ja
muut vakuudet
Kiinteistökiinnitykset                       75,6  75,6
Yrityskiinnitykset                         37,9  37,9
Muut vakuudet                           42,9  42,9
Yhteensä                             156,4  156,4

Taseeseen sisältymättömät vastuu-
sitoumukset

Käyttämättömät limiitit                      76,3  76,3

Takaukset                              1,4   1,4

Leasingvastuut
Seuraavana vuonna                              1,0
Yli vuoden kuluttua                             1,5
Yhteensä                                  2,5
Q1: 1.1.- 31.3.2004


ATRIA YHTYMÄ OYJ -KONSERNI

KONSERNITASE

Vastaavaa          IFRS      FAS     IFRS      FAS
milj. EUR        31.3.04    31.3.04   31.12.04   31.12.04

Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet   13,8     11,6     13,8     11,8
Liikearvo          34,5     34,4     34,6     34,1
Aineelliset käyttö-
omaisuushyödykkeet     259,0     255,6     267,4     260,3

Laskennalliset verosaamiset etuuspohjaisista
eläkevelvoitteista      2,5             0,1
Lainasaamiset ja
muut saamiset        0,6      0,6      4,2      4,2
Sijoitukset         7,2      6,6      6,3      5,9

Yhteensä          317,6     308,8     326,4     316,3

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus       48,0     48,0     48,0     48,0
Myyntisaamiset ja
muut saamiset        86,2     86,2     131,6     131,6
Rahat ja
pankkisaamiset        9,1      9,1     12,6     12,6

Yhteensä          143,3     143,3     192,2     192,2

Vastaavaa yhteensä     460,9     452,1     518,6     508,5


Vastattavaa         IFRS      FAS     IFRS      FAS
milj. EUR        31.3.04    31.3.04   31.12.04   31.12.04

Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluva oma pääoma     222,1     226,6     244,3     240,8
Vähemmistöosuudet      1,5      1,5     19,6     19,6

Oma pääoma yhteensä    223,6     228,1     263,9     260,4

Pitkäaikainen vieras pääoma
Korolliset velat      85,3     83,3     83,2     77,5
Laskennalliset
verovelat          15,4     14,8     21,4     20,9
Eläkevelvoitteet       8,7             0,4

Yhteensä          109,4     98,1     105,0     98,4

Lyhytaikainen vieras pääoma
Korolliset velat      41,8     41,8     32,8     32,8
Ostovelat
ja muut velat        86,1     84,1     116,9     116,9

Yhteensä          127,9     125,9     149,7     149,7

Vieras pääoma yhteensä   237,3     224,0     254,7     248,1

Vastattavaa yhteensä    460,9     452,1     518,6     508,5


KONSERNITULOSLASKELMA

              IFRS      FAS     IFRS      FAS
milj. EUR         1-3/04   % 1-3/04   % 1-12/04   % 1-12/04   %

Liikevaihto        185,6     185,6     833,7     833,7
Osuus osakkuus-
yhtiöiden tuloksista            0,1             0,5

Kulut pl. etuuspohjaisten
eläkkeiden jaksotus    -172,3    -172,4    -764,6    -765,0
Etuuspohjaisten
eläkkeiden jaksotus     -0,1             8,1
Poistot (ilman konserni-
liikearvon poistoja)    -7,4     -7,3     -27,9     -27,2

Liikevoitto ennen konserniliikearvon
poistoja           5,8  3,1   6,0  3,2  49,3  5,9  42,0  5,0
Konserniliikearvon
poistot                  -0,8            -3,2

Liikevoitto         5,8  3,1   5,2  2,8  49,3  5,9  38,8  4,7
Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksista          0,1             0,5
Rahoitustuotot
ja -kulut          -1,3     -1,3     -5,2     -5,1

Voitto ennen veroja     4,6  2,5   3,9  2,1  44,6  5,3  33,7  4,0
Verot            -1,4     -1,4     -8,5     -8,6

Laskennalliset verot etuuspohjaisten eläkkeiden
jaksotuksesta                      -2,4
Vähemmistöosuus                     -0,3     -0,3

Tilikauden voitto      3,2  1,7   2,5  1,3  33,4  4,0  24,8  3,0

Laimentamaton
tulos/osake, €       0,15     0,12     1,58     1,17

Laimennusvaikutuksella oikaistu
tulos/osake, €       0,15     0,12     1,58     1,17


TILIKAUDEN VOITON TÄSMÄYTYSLASKELMA


milj. EUR                       1-3/04    1-12/04

Tilikauden voitto FAS:n mukaan              2,6     24,8

Vaikutukset IFRS:iin siirtymisestä:
IAS 19 Työsuhde-etuudet
Etuuspohjaisten eläkkeiden jaksotus           -0,1      8,1
IAS 12 Tuloverot
Laskennallinen vero etuuspohjaisten
eläkkeiden jaksotuksesta                       -2,4
IFRS 3 Yritysten yhteenliittymät                   
Muutokset osakkuusyhtiöissä                      -0,1
Konserniliikearvon poistojen palautus          0,8      3,2
Poistojen lisäys                    -0,1     -0,2
IFRS-oikaisut yhteensä                  0,6      8,6

Tilikauden voitto IFRS:n mukaan             3,2     33,4


OMAN PÄÄOMAN TÄSMÄYTYSLASKELMA


milj. EUR                1.1.04    31.3.04   31.12.04

Oma pääoma FAS:n mukaan         226,2     228,1     260,4

Vaikutukset IFRS:iin siirtymisestä:
IAS 19 Työsuhde-etuudet
Etuuspohjaisten eläkkeiden jaksotus    -8,6     -8,7     -0,4 
IAS 12 Tuloverot
Laskennallinen vero etuuspohjaisten
eläkkeiden jaksotuksesta          2,5      2,5      0,1
IFRS 3 Yritysten yhteenliittymät
Muutokset osakkuusyhtiöissä        0,6      0,6      0,4
Konserniliikearvon
poistojen muutokset            0,5      1,3      3,7
Poistojen lisäys             -0,1     -0,2     -0,3
IFRS-oikaisut yhteensä          -5,1     -4,5      3,5

Oma pääoma IFRS:n mukaan         221,1     223,6     263,9


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

              IFRS      FAS     IFRS      FAS
milj. EUR         1-3/04    1-3/04    1-12/04    1-12/04

Liiketoiminnan
rahavirta          10,8      8,9     72,1     71,7
Rahoituserät ja verot    0,2      0,2     -13,2     -13,2

Liiketoiminnan
rahavirta          11,0      9,1     58,9     58,5

Investoinnit
Aineelliset ja aineettomat
hyödykkeet         -8,1     -8,1     -33,9     -33,9
Sijoitukset         0,1             0,5

Investointien
rahavirta          -8,0     -8,1     -33,4     -33,9

Lainojen nostot       16,3            12,8
Lainojen maksut      -20,1     -1,8     -28,5     -14,8
Osinkojen maksut                    -9,0     -9,0

Rahoituksen rahavirta    -3,8     -1,8     -24,7     -23,8

Rahavarojen muutos     -0,8     -0,8      0,8      0,8


TUNNUSLUVUT

              IFRS      FAS     IFRS      FAS
milj. EUR         1-3/04    1-3/04    1-12/04    1-12/04

Laimentamaton
tulos/osake, €       0,15     0,12     1,58     1,17

Laimennusvaikutuksella oikaistu
tulos/osake, €       0,15     0,12     1,58     1,17
Oma pääoma/osake, €    10,60     10,74     12,51     11,42
Korolliset velat      127,1     125,1     116,0     110,3
Omavaraisuusaste, %     48,6     50,5     50,9     51,3
Bruttoinvestoinnit      7,8      8,1     37,3     33,8
liikevaihdosta, %      4,2      4,4      4,5      4,1
Henkilöstö keskimäärin   3 435     3 435     3 638     3 638


SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT

MAANTIETEELLISET      IFRS      FAS     IFRS      FAS
milj. EUR         1-3/04   % 1-3/04   % 1-12/04   % 1-12/04   %
Liikevaihto
Suomi           119,4 64,3  119,4 64,3  525,8 63,1  525,8 63,1
Ruotsi           66,8 36,0  66,8 36,0  310,2 37,2  310,2 37,2
Muut ja eliminoinnit    -0,6 -0,3  -0,6 -0,3  -2,3 -0,3  -2,3 -0,3
Yhteensä          185,6 100,0  185,6 100,0  833,7 100,0  833,7 100,0

Liikevoitto
Suomi            4,3 74,1   4,3 82,7  37,7 76,5  29,7 76,5
Ruotsi            1,6 27,6   1,0 19,2  12,1 24,5   9,4 24,2
Muut ja eliminoinnit    -0,1 -1,7  -0,1 -1,9  -0,5 -1,0  -0,3 -0,8
Yhteensä           5,8 100,0   5,2 100,0  49,3 100,0  38,8 100,0

Investoinnit
Suomi            5,4 69,2   5,4 66,7  28,8 77,2  27,1 80,2
Ruotsi            1,5 19,2   1,8 22,2   6,9 18,5   5,1 15,1
Muut             0,9 11,5   0,9 11,1   1,6  4,3   1,6  4,7
Yhteensä           7,8 100,0   8,1 100,0  37,3 100,0  33,8 100,0

Varat
Suomi           384,8 83,5  381,3 84,3  433,7 83,6  430,8 84,7
Ruotsi           129,5 28,1  126,1 27,9  137,7 26,6  130,4 25,6
Muut ja eliminoinnit    -53,4 -11,6  -55,3 -12,2  -52,8 -10,2  -52,7 -10,4
Yhteensä          460,9 100,0  452,1 100,0  518,6 100,0  508,5 100,0

Velat
Suomi           168,7 71,1  157,9 70,5  180,2 70,7  178,0 71,7
Ruotsi           70,6 29,8  68,7 30,7  73,7 28,9  69,8 28,1
Muut ja eliminoinnit    -2,0 -0,8  -2,6 -1,2   0,8  0,3   0,3  0,1
Yhteensä          237,3 100,0  224,0 100,0  254,7 100,0  248,1 100,0


LIIKETOIMINNALLISET     IFRS      FAS     IFRS      FAS
milj. EUR         1-3/04   % 1-3/04   % 1-12/04   % 1-12/04   %
Liikevaihto
Lihateollisuus       163,7 88,2  163,7 88,2  710,8 85,3  710,8 85,3
Tukkukauppa         25,1 13,5  25,1 13,5  136,3 16,3  136,3 16,3
Eliminoinnit        -3,2 -1,7  -3,2 -1,7  -13,4 -1,6  -13,4 -1,6
Yhteensä          185,6 100,0  185,6 100,0  833,7 100,0  833,7 100,0


VASTUUT

              IFRS      FAS     IFRS      FAS
milj. EUR        31.3.04    31.3.04   31.12.04   31.12.04

Velat, joiden vakuudeksi on annettu
kiinnityksiä tai muita vakuuksia

Lainat
rahoituslaitoksilta     73,5     73,5     66,2     66,2
Eläkelainat         5,5      5,5      6,0      6,0
Yhteensä          79,0     79,0     72,2     72,2

Yleisvakuutena annetut kiinnitykset ja
muut vakuudet
Kiinteistökiinnitykset   75,4     75,4     74,3     74,3
Yrityskiinnitykset     38,0     38,0     43,0     43,0
Muut vakuudet        37,6     37,6     41,3     41,3
Yhteensä          151,0     151,0     158,6     158,6

Taseeseen sisältymättömät vastuu-
sitoumukset

Käyttämättömät
limiitit          75,2     75,2     79,4     79,4

Takaukset          1,3      1,3      1,9      1,9

Leasingvastuut
Seuraavana vuonna             0,9             0,9
Yli vuoden kuluttua            1,3             5,5
Yhteensä                  2,2             6,4

Q2: 1.1. - 30.6.2004

ATRIA YHTYMÄ OYJ -KONSERNI

KONSERNITASE

Vastaavaa          IFRS      FAS     IFRS      FAS
milj. EUR        30.6.04    30.6.04   31.12.04   31.12.04

Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet   13,7     11,6     13,8     11,8
Liikearvo          34,5     34,0     34,6     34,1
Aineelliset käyttö-
omaisuushyödykkeet     259,7     257,4     267,4     260,3

Laskennalliset verosaamiset etuuspohjaisista
eläkevelvoitteista      1,6             0,1
Lainasaamiset ja
muut saamiset        2,1      0,6      4,2      4,2
Sijoitukset         7,2      6,7      6,3      5,9

Yhteensä          318,8     310,3     326,4     316,3

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus       43,7     43,7     48,0     48,0
Myyntisaamiset ja
muut saamiset        97,5     97,6     131,6     131,6
Rahat ja
pankkisaamiset       11,7     11,7     12,6     12,6

Yhteensä          152,9     153,0     192,2     192,2

Vastaavaa yhteensä     471,7     463,3     518,6     508,5


Vastattavaa         IFRS      FAS     IFRS      FAS
milj. EUR        30.6.04    30.6.04   31.12.04   31.12.04

Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluva oma pääoma     224,0     225,7     244,3     240,8
Vähemmistöosuudet      1,6      1,6     19,6     19,6

Oma pääoma yhteensä    225,6     227,3     263,9     260,4

Pitkäaikainen vieras pääoma
Korolliset velat      81,0     78,7     83,2     77,5
Laskennalliset
verovelat          14,3     13,7     21,4     20,9
Eläkevelvoitteet       5,6             0,4

Yhteensä          100,9     92,4     105,0     98,4

Lyhytaikainen vieras pääoma
Korolliset velat      55,0     55,0     32,8     32,8
Ostovelat
ja muut velat        90,2     88,6     116,9     116,9

Yhteensä          145,2     143,6     149,7     149,7

Vieras pääoma yhteensä   246,1     236,0     254,7     248,1

Vastattavaa yhteensä    471,7     463,3     518,6     508,5


KONSERNITULOSLASKELMA

              IFRS      FAS     IFRS      FAS
milj. EUR         1-6/04   % 1-6/04   % 1-12/04   % 1-12/04   %

Liikevaihto        397,7     397,7     833,7     833,7
Osuus osakkuus-
yhtiöiden tuloksista            0,3             0,5

Kulut pl. etuuspohjaisten
eläkkeiden jaksotus    -365,7    -366,0    -764,6    -765,0
Etuuspohjaisten
eläkkeiden jaksotus     3,0             8,1
Poistot (ilman konserni-
liikearvon poistoja)    -14,9     -14,4     -27,9     -27,2

Liikevoitto ennen konserniliikearvon
poistoja          20,1  5,1  17,6  4,4  49,3  5,9  42,0  5,0
Konserniliikearvon
poistot                  -1,6            -3,2

Liikevoitto         20,1  5,1  16,0  4,0  49,3  5,9  38,8  4,7
Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksista          0,3             0,5
Rahoitustuotot
ja -kulut          -2,4     -2,3     -5,2     -5,1

Voitto ennen veroja     18,0  4,5  13,7  3,4  44,6  5,3  33,7  4,0
Verot            -3,5     -3,5     -8,5     -8,6

Laskennalliset verot etuuspohjaisten eläkkeiden
jaksotuksesta        -0,8            -2,4
Vähemmistöosuus       -0,1     -0,1     -0,3     -0,3

Tilikauden voitto      13,6  3,4  10,1  2,5  33,4  4,0  24,8  3,0

Laimentamaton
tulos/osake, €       0,65     0,48     1,58     1,17

Laimennusvaikutuksella oikaistu
tulos/osake, €       0,65     0,48     1,58     1,17


TILIKAUDEN VOITON TÄSMÄYTYSLASKELMA


milj. EUR                       1-6/04    1-12/04

Tilikauden voitto FAS:n mukaan             10,1     24,8

Vaikutukset IFRS:iin siirtymisestä:
IAS 19 Työsuhde-etuudet
Etuuspohjaisten eläkkeiden jaksotus           3,0      8,1
IAS 12 Tuloverot
Laskennallinen vero etuuspohjaisten
eläkkeiden jaksotuksesta                -0,8     -2,4
IFRS 3 Yritysten yhteenliittymät
Muutokset osakkuusyhtiöissä               -0,1     -0,1 
Konserniliikearvon poistojen palautus          1,6      3,2
Poistojen lisäys                    -0,2     -0,2
IFRS-oikaisut yhteensä                  3,5      8,6

Tilikauden voitto IFRS:n mukaan             13,6     33,4OMAN PÄÄOMAN TÄSMÄYTYSLASKELMA


milj. EUR                1.1.04    30.6.04   31.12.04

Oma pääoma FAS:n mukaan         226,2     227,2     260,4

Vaikutukset IFRS:iin siirtymisestä:
IAS 19 Työsuhde-etuudet
Etuuspohjaisten eläkkeiden jaksotus    -8,6     -5,6     -0,4
IAS 12 Tuloverot
Laskennallinen vero etuuspohjaisten
eläkkeiden jaksotuksesta          2,5      1,6      0,1
IFRS 3 Yritysten yhteenliittymät
Muutokset osakkuusyhtiöissä        0,6      0,5      0,4
Konserniliikearvon
poistojen muutokset            0,5      2,1      3,7
Poistojen lisäys             -0,1     -0,2     -0,3
IFRS-oikaisut yhteensä          -5,1     -1,6      3,5

Oma pääoma IFRS:n mukaan         221,1     225,6     263,9


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

              IFRS      FAS     IFRS      FAS
milj. EUR         1-6/04    1-6/04    1-12/04    1-12/04

Liiketoiminnan
rahavirta          28,0     23,6     72,1     71,7
Rahoituserät ja verot    -4,4     -4,4     -13,2     -13,2

Liiketoiminnan
rahavirta          23,6     19,2     58,9     58,5

Investoinnit
Aineelliset ja aineettomat
hyödykkeet         -16,9     -16,9     -33,9     -33,9
Sijoitukset         -0,3             0,5

Investointien
rahavirta         -17,2     -16,9     -33,4     -33,9

Lainojen nostot       25,8      8,5     12,8
Lainojen maksut      -21,4            -28,5     -14,8
Osinkojen maksut      -9,0     -9,0     -9,0     -9,0

Rahoituksen rahavirta    -4,6     -0,5     -24,7     -23,8

Rahavarojen muutos      1,8      1,8      0,8      0,8


TUNNUSLUVUT

              IFRS      FAS     IFRS      FAS
milj. EUR         1-6/04    1-6/04    1-12/04    1-12/04

Laimentamaton
tulos/osake, €       0,65     0,48     1,58     1,17

Laimennusvaikutuksella oikaistu
tulos/osake, €       0,65     0,48     1,58     1,17
Oma pääoma/osake, €    10,70     10,70     12,51     11,42
Korolliset velat      136,0     133,7     116,0     110,3
Omavaraisuusaste, %     47,9     49,1     50,9     51,3
Bruttoinvestoinnit     17,0     16,9     37,3     33,8
liikevaihdosta, %      4,3      4,3      4,5      4,1
Henkilöstö keskimäärin   3 615     3 615     3 638     3 638


SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT

MAANTIETEELLISET      IFRS      FAS     IFRS      FAS
milj. EUR         1-6/04   % 1-6/04   % 1-12/04   % 1-12/04   %
Liikevaihto
Suomi           253,3 63,7  253,3 63,7  525,8 63,1  525,8 63,1
Ruotsi           145,8 36,7  145,8 36,7  310,2 37,2  310,2 37,2
Muut ja eliminoinnit    -1,4 -0,4  -1,4 -0,4  -2,3 -0,3  -2,3 -0,3
Yhteensä          397,7 100,0  397,7 100,0  833,7 100,0  833,7 100,0

Liikevoitto
Suomi            15,8 78,6  13,0 81,3  37,7 76,5  29,7 76,5
Ruotsi            4,8 23,9   3,4 21,3  12,1 24,5   9,4 24,2
Muut ja eliminoinnit    -0,5 -2,5  -0,4 -2,5  -0,5 -1,0  -0,3 -0,8
Yhteensä          20,1 100,0  16,0 100,0  49,3 100,0  38,8 100,0

Investoinnit
Suomi            13,2 77,6  13,2 78,1  28,8 77,2  27,1 80,2
Ruotsi            3,1 18,2   3,0 17,8   6,9 18,5   5,1 15,1
Muut             0,7  4,1   0,7  4,1   1,6  4,3   1,6  4,7
Yhteensä          17,0 100,0  16,9 100,0  37,3 100,0  33,8 100,0

Varat
Suomi           389,3 82,5  386,7 83,5  433,7 83,6  430,8 84,7
Ruotsi           135,8 28,8  131,5 28,4  137,7 26,6  130,4 25,6
Muut ja eliminoinnit    -53,4 -11,3  -54,9 -11,8  -52,8 -10,2  -52,7 -10,4
Yhteensä          471,7 100,0  463,3 100,0  518,6 100,0  508,5 100,0

Velat
Suomi           172,9 70,3  165,7 70,2  180,2 70,7  178,0 71,7
Ruotsi           74,5 30,3  72,2 30,6  73,7 28,9  69,8 28,1
Muut ja eliminoinnit    -1,3 -0,5  -1,9 -0,8   0,8  0,3   0,3  0,1
Yhteensä          246,1 100,0  236,0 100,0  254,7 100,0  248,1 100,0


LIIKETOIMINNALLISET     IFRS      FAS     IFRS      FAS
milj. EUR         1-6/04   % 1-6/04   % 1-12/04   % 1-12/04   %
Liikevaihto
Lihateollisuus       345,9 87,0  345,9 87,0  710,8 85,3  710,8 85,3
Tukkukauppa         58,7 14,8  58,7 14,8  136,3 16,3  136,3 16,3
Eliminoinnit        -6,9 -1,7  -6,9 -1,7  -13,4 -1,6  -13,4 -1,6
Yhteensä          397,7 100,0  397,7 100,0  833,7 100,0  833,7 100,0


VASTUUT

              IFRS      FAS     IFRS      FAS
milj. EUR        30.6.04    30.6.04   31.12.04   31.12.04

Velat, joiden vakuudeksi on annettu
kiinnityksiä tai muita vakuuksia

Lainat
rahoituslaitoksilta     69,1     69,1     66,2     66,2
Eläkelainat         5,7      5,7      6,0      6,0
Yhteensä          74,8     74,8     72,2     72,2

Yleisvakuutena annetut kiinnitykset ja
muut vakuudet
Kiinteistökiinnitykset   75,5     75,5     74,3     74,3
Yrityskiinnitykset     37,9     37,9     43,0     43,0
Muut vakuudet        45,4     45,4     41,3     41,3
Yhteensä          158,8     158,8     158,6     158,6

Taseeseen sisältymättömät vastuu-
sitoumukset

Käyttämättömät
limiitit          76,3     76,3     79,4     79,4

Takaukset          1,4      1,4      1,9      1,9

Leasingvastuut
Seuraavana vuonna             0,8             0,9
Yli vuoden kuluttua            1,8             5,5
Yhteensä                  2,6             6,4Q3: 1.1. - 30.9.2004


ATRIA YHTYMÄ OYJ -KONSERNI

KONSERNITASE

Vastaavaa          IFRS      FAS     IFRS      FAS
milj. EUR        30.9.04    30.9.04   31.12.04    31.12.04

Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet   13,1     11,1     13,8     11,8
Liikearvo          34,6     33,3     34,6     34,1
Aineelliset käyttö-
omaisuushyödykkeet     264,0     258,4     267,4     260,3

Laskennalliset verosaamiset etuuspohjaisista
eläkevelvoitteista      1,3             0,1
Lainasaamiset ja
muut saamiset        0,6      0,6      4,2      4,2
Sijoitukset         7,3      6,9      6,3      5,9

Yhteensä          320,9     310,3     326,4     316,3

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus       43,0     43,0     48,0     48,0
Myyntisaamiset ja
muut saamiset        98,5     98,5     131,6     131,6
Rahat ja
pankkisaamiset       16,5     16,5     12,6     12,6

Yhteensä          158,0     158,0     192,2     192,2

Vastaavaa yhteensä     478,9     468,3     518,6     508,5


Vastattavaa         IFRS      FAS     IFRS      FAS
milj. EUR        30.9.04    30.9.04   31.12.04   31.12.04

Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluva oma pääoma     233,9     234,4     244,3     240,8
Vähemmistöosuudet      1,8      1,8     19,6     19,6

Oma pääoma yhteensä    235,7     236,2     263,9     260,4

Pitkäaikainen vieras pääoma
Korolliset velat      82,5     78,3     83,2     77,5
Laskennalliset
verovelat          14,3     13,8     21,4     20,9
Eläkevelvoitteet       4,9             0,4

Yhteensä          101,7     92,1     105,0     98,4

Lyhytaikainen vieras pääoma
Korolliset velat      45,1     45,1     32,8     32,8
Ostovelat
ja muut velat        96,4     94,9     116,9     116,9

Yhteensä          141,5     140,0     149,7     149,7

Vieras pääoma yhteensä   243,2     232,1     254,7     248,1

Vastattavaa yhteensä    478,9     468,3     518,6     508,5


KONSERNITULOSLASKELMA

              IFRS      FAS     IFRS      FAS
milj. EUR         1-9/04   % 1-9/04   % 1-12/04   % 1-12/04   %

Liikevaihto        613,5     613,5     833,7     833,7
Osuus osakkuus-
yhtiöiden tuloksista            0,4             0,5

Kulut pl. etuuspohjaisten
eläkkeiden jaksotus    -560,1    -560,5    -764,6    -765,0
Etuuspohjaisten
eläkkeiden jaksotus     3,7             8,1
Poistot (ilman konserni-
liikearvon poistoja)    -22,1     -21,5     -27,9     -27,2

Liikevoitto ennen konserniliikearvon
poistoja          35,0  5,7  31,9  5,2  49,3  5,9  42,0  5,0
Konserniliikearvon
poistot                  -2,4            -3,2

Liikevoitto         35,0  5,7  29,5  4,8  49,3  5,9  38,8  4,7
Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksista          0,4             0,5
Rahoitustuotot
ja -kulut          -3,7     -3,6     -5,2     -5,1

Voitto ennen veroja     31,7  5,2  25,9  4,2  44,6  5,3  33,7  4,0
Verot            -7,1     -7,1     -8,5     -8,6

Laskennalliset verot etuuspohjaisten eläkkeiden
jaksotuksesta        -1,2            -2,4
Vähemmistöosuus       -0,3     -0,3     -0,3     -0,3

Tilikauden voitto      23,1  3,8  18,5  3,0  33,4  4,0  24,8  3,0

Laimentamaton
tulos/osake, €       1,10     0,88     1,58     1,17

Laimennusvaikutuksella oikaistu
tulos/osake, €       1,10     0,88     1,58     1,17


TILIKAUDEN VOITON TÄSMÄYTYSLASKELMA


milj. EUR                       1-9/04    1-12/04

Tilikauden voitto FAS:n mukaan             18,5     24,8

Vaikutukset IFRS:iin siirtymisestä:
IAS 19 Työsuhde-etuudet
Etuuspohjaisten eläkkeiden jaksotus           3,7      8,1
IAS 12 Tuloverot
Laskennallinen vero etuuspohjaisten
eläkkeiden jaksotuksesta                -1,2     -2,4
IFRS 3 Yritysten yhteenliittymät
Muutokset osakkuusyhtiöissä               -0,1     -0,1
Konserniliikearvon poistojen palautus          2,4      3,2
Poistojen lisäys                    -0,2     -0,2
IFRS-oikaisut yhteensä                  4,6      8,6

Tilikauden voitto IFRS:n mukaan             23,1     33,4


OMAN PÄÄOMAN TÄSMÄYTYSLASKELMA


milj. EUR                1.1.04    30.9.04   31.12.04

Oma pääoma FAS:n mukaan         226,2     236,2     260,4

Vaikutukset IFRS:iin siirtymisestä:
IAS 19 Työsuhde-etuudet
Etuuspohjaisten eläkkeiden jaksotus    -8,6     -4,9     -0,4
IAS 12 Tuloverot
Laskennallinen vero etuuspohjaisten
eläkkeiden jaksotuksesta          2,5      1,3      0,1
IFRS 3 Yritysten yhteenliittymät
Muutokset osakkuusyhtiöissä        0,6      0,5      0,4
Konserniliikearvon
poistojen muutokset            0,5      2,9      3,7
Poistojen lisäys             -0,1     -0,3     -0,3
IFRS-oikaisut yhteensä          -5,1     -0,5      3,5

Oma pääoma IFRS:n mukaan         221,1     235,7     263,9


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

              IFRS      FAS     IFRS      FAS
milj. EUR         1-9/04    1-9/04    1-12/04    1-12/04

Liiketoiminnan
rahavirta          56,3     58,8     72,1     71,7
Rahoituserät ja verot    -9,8     -9,8     -13,2     -13,2

Liiketoiminnan
rahavirta          46,5     49,0     58,9     58,5

Investoinnit
Aineelliset ja aineettomat
hyödykkeet         -24,1     -24,2     -33,9     -33,9
Sijoitukset         -0,7             0,5

Investointien
rahavirta         -24,8     -24,2     -33,4     -33,9

Lainojen nostot       14,3            12,8
Lainojen maksut      -20,4     -9,2     -28,5     -14,8
Osinkojen maksut      -9,0     -9,0     -9,0     -9,0

Rahoituksen rahavirta   -15,1     -18,2     -24,7     -23,8

Rahavarojen muutos      6,6      6,6      0,8      0,8


TUNNUSLUVUT

              IFRS      FAS     IFRS      FAS
milj. EUR         1-9/04    1-9/04    1-12/04    1-12/04

Laimentamaton
tulos/osake, €       1,10     0,88     1,58     1,17

Laimennusvaikutuksella oikaistu
tulos/osake, €       1,10     0,88     1,58     1,17
Oma pääoma/osake, €    11,17     11,11     12,51     11,42
Korolliset velat      127,6     123,4     116,0     110,3
Omavaraisuusaste, %     49,3     50,5     50,9     51,3
Bruttoinvestoinnit     26,0     24,2     37,3     33,8
liikevaihdosta, %      4,2      3,9      4,5      4,1
Henkilöstö keskimäärin   3 621     3 621     3 638     3 638


SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT

MAANTIETEELLISET      IFRS      FAS     IFRS      FAS
milj. EUR         1-9/04   % 1-9/04   % 1-12/04   % 1-12/04   %
Liikevaihto
Suomi           386,3 63,0  386,3 63,0  525,8 63,1  525,8 63,1
Ruotsi           229,4 37,4  229,4 37,4  310,2 37,2  310,2 37,2
Muut ja eliminoinnit    -2,2 -0,4  -2,2 -0,4  -2,3 -0,3  -2,3 -0,3
Yhteensä          613,5 100,0  613,5 100,0  833,7 100,0  833,7 100,0

Liikevoitto
Suomi            27,0 77,1  23,5 79,7  37,7 76,5  29,7 76,5
Ruotsi            9,0 25,7   7,1 24,1  12,1 24,5   9,4 24,2
Muut ja eliminoinnit    -1,0 -2,9  -1,1 -3,7  -0,5 -1,0  -0,3 -0,8
Yhteensä          35,0 100,0  29,5 100,0  49,3 100,0  38,8 100,0

Investoinnit
Suomi            20,1 77,3  18,4 76,3  28,8 77,2  27,1 80,2
Ruotsi            4,0 15,4   3,9 16,2   6,9 18,5   5,1 15,1
Muut             1,9  7,3   1,8  7,5   1,6  4,3   1,6  4,7
Yhteensä          26,0 100,0  24,1 100,0  37,3 100,0  33,8 100,0

Varat
Suomi           391,2 81,7  387,2 82,7  433,7 83,6  430,8 84,7
Ruotsi           141,2 29,5  136,1 29,1  137,7 26,6  130,4 25,6
Muut ja eliminoinnit    -53,5 -11,2  -55,0 -11,7  -52,8 -10,2  -52,7 -10,4
Yhteensä          478,9 100,0  468,3 100,0  518,6 100,0  508,5 100,0

Velat
Suomi           167,5 68,9  159,2 68,6  180,2 70,7  178,0 71,7
Ruotsi           76,5 31,5  74,1 31,9  73,7 28,9  69,8 28,1
Muut ja eliminoinnit    -0,8 -0,3  -1,2 -0,5   0,8  0,3   0,3  0,1
Yhteensä          243,2 100,0  232,1 100,0  254,7 100,0  248,1 100,0


LIIKETOIMINNALLISET     IFRS      FAS     IFRS      FAS
milj. EUR         1-9/04   % 1-9/04   % 1-12/04   % 1-12/04   %
Liikevaihto
Lihateollisuus       527,1 85,9  527,1 85,9  710,8 85,3  710,8 85,3
Tukkukauppa         96,7 15,8  96,7 15,8  136,3 16,3  136,3 16,3
Eliminoinnit        -10,3 -1,7  -10,3 -1,7  -13,4 -1,6  -13,4 -1,6
Yhteensä          613,5 100,0  613,5 100,0  833,7 100,0  833,7 100,0


VASTUUT

              IFRS      FAS     IFRS      FAS
milj. EUR        30.9.04    30.9.04   31.12.04   31.12.04

Velat, joiden vakuudeksi on annettu
kiinnityksiä tai muita vakuuksia

Lainat
rahoituslaitoksilta     71,4     71,4     66,2     66,2
Eläkelainat         6,0      6,0      6,0      6,0
Yhteensä          77,4     77,4     72,2     72,2

Yleisvakuutena annetut kiinnitykset ja
muut vakuudet
Kiinteistökiinnitykset   75,6     75,6     74,3     74,3
Yrityskiinnitykset     37,9     37,9     43,0     43,0
Muut vakuudet        39,6     39,6     41,3     41,3
Yhteensä          153,1     153,1     158,6     158,6

Taseeseen sisältymättömät vastuu-
sitoumukset

Käyttämättömät
limiitit          73,5     73,5     79,4     79,4

Takaukset          1,3      1,3      1,9      1,9

Leasingvastuut
Seuraavana vuonna             1,1             0,9
Yli vuoden kuluttua            3,8             5,5
Yhteensä                  4,9             6,4TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2004


ATRIA YHTYMÄ OYJ -KONSERNI

KONSERNITASE

Vastaavaa                             IFRS   FAS
milj. EUR                           31.12.04 31.12.04

Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet                       13,8   11,8
Liikearvo                             34,6   34,1
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet               267,4  260,3
Laskennalliset verosaamiset
pohjaisista eläkevelvoitteista                   0,1
Lainasaamiset ja muut saamiset                   4,2   4,2
Sijoitukset                             6,3   5,9

Yhteensä                             326,4  316,3

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus                          48,0   48,0
Myyntisaamiset ja muut saamiset                  131,6  131,6
Rahat ja pankkisaamiset                      12,6   12,6

Yhteensä                             192,2  192,2

Vastaavaa yhteensä                        518,6  508,5


Vastattavaa                            IFRS   FAS
milj. EUR                           31.12.04 31.12.04

Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluva oma pääoma                        244,3  240,8
Vähemmistöosuudet                         19,6   19,6

Oma pääoma yhteensä                        263,9  260,4

Pitkäaikainen vieras pääoma
Korolliset velat                          83,2   77,5
Laskennalliset verovelat                      21,4   20,9
Eläkevelvoitteet                          0,4

Yhteensä                             105,0   98,4

Lyhytaikainen vieras pääoma
Korolliset velat                          32,8   32,8
Ostovelat ja muut velat                      116,9  116,9

Yhteensä                             149,7  149,7

Vieras pääoma yhteensä                      254,7  248,1

Vastattavaa yhteensä                       518,6  508,5


KONSERNITULOSLASKELMA

                         IFRS        FAS
milj. EUR                   1-12/04    % 1-12/04    %

Liikevaihto                   833,7       833,7
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista                 0,5
Kulut pl. etuuspohjaisten
eläkkeiden jaksotus              -764,6      -765,0
Etuuspohjaisten eläkkeiden jaksotus        8,1
Poistot (ilman
konserniliikearvon poistoja)          -27,9       -27,2

Liikevoitto ennen konserniliikearvon
poistoja                     49,3   5,9   42,0   5,0
Konserniliikearvon poistot                     -3,2

Liikevoitto                   49,3   5,9   38,8   4,7
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista        0,5
Rahoitustuotot ja -kulut             -5,2       -5,1

Voitto ennen veroja               44,6   5,3   33,7   4,0
Verot                      -8,5       -8,6
Laskennalliset verot etuuspohjaisten
eläkkeiden jaksotuksesta             -2,4
Vähemmistöosuus                 -0,3       -0,3

Tilikauden voitto                33,4   4,0   24,8   3,0

Laimentamaton tulos/osake, €           1,58       1,17

Laimennusvaikutuksella oikaistu         1,58       1,17
tulos/osake, €


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

                                  IFRS   FAS
milj. EUR                            1-12/04 1-12/04

Liiketoiminnan rahavirta                      72,1   71,7
Rahoituserät ja verot                       -13,2  -13,2

Liiketoiminnan rahavirta yhteensä                 58,9   58,5

Investoinnit
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet               -33,9  -33,9
Sijoitukset                             0,5

Investointien rahavirta yhteensä                 -33,4  -33,9

Lainojen nostot                          12,8
Lainojen maksut                          -28,5  -14,8
Osinkojen maksut                          -9,0   -9,0

Rahoituksen rahavirta                       -24,7  -23,8

Rahavarojen muutos                         0,8   0,8


TILIKAUDEN VOITON TÄSMÄYTYSLASKELMA

milj. EUR                                1-12/04

Tilikauden voitto FAS:n mukaan                       24,8

Vaikutukset IFRS:iin siirtymisestä:
IAS 19 Työsuhde-etuudet
Etuuspohjaisten eläkkeiden jaksotus                     8,1
IAS 12 Tuloverot
Laskennallinen vero etuuspohjaisten
eläkkeiden jaksotuksesta                          -2,4
IFRS 3 Yritysten yhteenliittymät
Muutokset osakkuusyhtiöissä                         -0,1
Konserniliikearvon poistojen palautus                    3,2
Poistojen lisäys                              -0,2
IFRS-oikaisut yhteensä                            8,6

Tilikauden voitto IFRS:n mukaan                       33,4


OMAN PÄÄOMAN TÄSMÄYTYSLASKELMA

milj. EUR                            1.1.04 31.12.04

Oma pääoma FAS:n mukaan                      226,2  260,4

Vaikutukset IFRS:iin siirtymisestä:
IAS 19 Työsuhde-etuudet
Etuuspohjaisten eläkkeiden jaksotus                -8,6   -0,4
IAS 12 Tuloverot
Laskennallinen vero etuuspohjaisten
eläkkeiden jaksotuksesta                      2,5   0,1
IFRS 3 Yritysten yhteenliittymät
Muutokset osakkuusyhtiöissä                     0,6   0,4
Konserniliikearvon poistojen muutokset               0,5   3,7
Poistojen lisäys                          -0,1   -0,3
IFRS-oikaisut yhteensä                       -5,1   3,5

Oma pääoma IFRS:n mukaan                     221,1  263,9


TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

                IFRS   FAS   FAS   FAS   FAS   FAS
              31.12.04 31.12.04 31.12.03 31.12.02 31.12.01 31.12.00
Liikevaihto, milj.euroa    833,7  833,7  765,1  707,0  637,4  615,7
Liikevoitto, milj.euroa    49,3   38,8   30,9   25,6   28,9   18,8
% lv:sta            5,9   4,7   4,0   3,6   4,5   3,1
Rahoitustuotot
ja -kulut, milj.euroa     -5,2   -5,1   -7,3   -5,2   -4,9   -5,3
% lv:sta            0,6   0,6   0,9   0,7   0,8   0,9
Voitto ennen veroja      44,6   33,7   23,6   20,4   23,9   13,5
% lv:sta            5,3   4,0   3,1   2,9   3,8   2,2
Oman pääoman
tuotto (ROE) %         13,9   10,3   7,5   7,7   9,2   4,9
Sijoitetun pääoman
tuotto (ROI) %         13,9   10,7   9,1   7,9   10,0   6,8
Omavaraisuusaste %       50,9   51,3   49,6   43,3   48,7   46,7
Bruttoinvestoinnit
milj.euroa           37,3   33,8   36,4   66,0   23,2   32,1
% lv:sta            4,5   4,1   4,8   9,3   3,6   5,2
Korolliset velat       116,0  110,3  129,4  157,9  116,0  127,0
Henkilöstön määrä       3 638  3 638  3 377  3 300  3 241  3 419
Tutkimus ja kehitys-
menot, milj.euroa        7,0   7,0   6,7   6,1   5,5   5,8
lv:sta%*            0,8   0,8   0,9   0,9   0,9   0,9
Tilauskanta **          -     -    -    -    -    -

* Kirjattu kokonaisuudessaan tilivuoden kuluksi
**Ei merkitsevä luku,
koska tilaukset toimitetaan pääosin tilausta seuraavana päivänä.


OSAKEKOHTAISET OSAKEANTIOIKAISTUT TUNNUSLUVUT

                IFRS   FAS   FAS   FAS   FAS   FAS
              31.12.04 31.12.04 31.12.03 31.12.02 31.12.01 31.12.00
Tulos/osake (EPS) euroa    1,58   1,17   0,83   0,78   0,88   0,46
Oma pääoma/osake euroa    12,51  11,42  10,65  10,45  10,01   9,40
Osinko/osake euroa*      0,595  0,595  0,425  0,372  0,372  0,219
Osinko/tulos %*        37,7   50,7   51,5   47,8   42,4   48,5
Efektiivinen
osinkotuotto*          5,3   5,3   4,7   5,5   7,1   5,9
Hinta/voitto-suhde (P/E)    7,15   9,62  10,90   8,67   5,97   8,26
Osakekannan markkina-arvo,
milj.euroa          238,3  238,3  190,9  121,8   94,9   67,9
Osakkeiden
vaihto/1000kpl    A    3 800  3 800  2 325  1 249  1 226   602
Osakkeiden vaihto % A     32,0   32,0   29,9   18,9   18,5   9,1
Osakkeiden
lukumäärä milj.kpl yht.    21,1   21,1   21,1   15,8   15,8   15,8
Osakkeiden lukumäärä A     11,9   11,9   11,9   6,6   6,6   6,6
           KII    9,2   9,2   9,2   9,2   9,2   9,2
Osakkeiden osakeantioikaistu luku-
määrä keskimäärin       21,1   21,1   18,3   18,1   18,1   18,1
osakkeiden osakeantioikaistu luku-
määrä 31.12.          21,1   21,1   21,1   18,1   18,1   18,1

OSAKKEIDEN KURSSIKEHITYS

Kauden alin       A   8,55   8,55   6,81   5,85   3,81   4,02
Kauden ylin       A   11,75  11,75  11,40   8,90   6,19   6,00
Kauden lopussa     A   11,30  11,30   9,05   7,70   6,00   4,29
Tilikauden keskikurssi A   9,42   9,42   9,20   7,35   5,22   4,99
* Hallituksen ehdotus


SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT

MAANTIETEELLISET                 IFRS        FAS
milj. EUR                   1-12/04    % 1-12/04    %
Liikevaihto
Suomi                      525,8   63,1  525,8   63,1
Ruotsi                     310,2   37,2  310,2   37,2
Muut ja eliminoinnit               -2,3   -0,3   -2,3   -0,3
Yhteensä                    833,7  100,0  833,7  100,0

Liikevoitto
Suomi                      37,7   76,5   29,7   76,5
Ruotsi                      12,1   24,5   9,4   24,2
Muut ja eliminoinnit               -0,5   -1,0   -0,3   -0,8
Yhteensä                     49,3  100,0   38,8  100,0

Investoinnit
Suomi                      28,8   77,2   27,1   80,2
Ruotsi                      6,9   18,5   5,1   15,1
Muut                       1,6   4,3   1,6   4,7
Yhteensä                     37,3  100,0   33,8  100,0

Varat
Suomi                      433,7   83,6  430,8   84,7
Ruotsi                     137,7   26,6  130,4   25,6
Muut ja eliminoinnit              -52,8  -10,2  -52,7  -10,4
Yhteensä                    518,6  100,0  508,5  100,0

Velat
Suomi                      180,2   70,7  178,0   71,7
Ruotsi                      73,7   28,9   69,8   28,1
Muut ja eliminoinnit               0,8   0,3   0,3   0,1
Yhteensä                    254,7  100,0  248,1  100,0


LIIKETOIMINNALLISET               IFRS        FAS
milj. EUR                   1-12/04    % 1-12/04    %
Liikevaihto
Lihateollisuus                 710,8   85,3  710,8   85,3
Tukkukauppa                   136,3   16,3  136,3   16,3
Eliminoinnit                  -13,4   -1,6  -13,4   -1,6
Yhteensä                    833,7  100,0  833,7  100,0


VASTUUT

                                  IFRS   FAS
milj. EUR                           31.12.04 31.12.04

Velat, joiden vakuudeksi on annettu
kiinnityksiä tai muita vakuuksia

Lainat rahoituslaitoksilta                     66,2   66,2
Eläkelainat                             6,0   6,0
Yhteensä                              72,2   72,2

Yleisvakuutena annetut kiinnitykset ja
muut vakuudet
Kiinteistökiinnitykset                       74,3   74,3
Yrityskiinnitykset                         43,0   43,0
Muut vakuudet                           41,3   41,3
Yhteensä                             158,6  158,6

Taseeseen sisältymättömät vastuu-
sitoumukset

Käyttämättömät limiitit                      79,4   79,4

Takaukset                              1,9   1,9

Leasingvastuut
Seuraavana vuonna                              0,9
Yli vuoden kuluttua                             5,5
Yhteensä                                   6,4
ATRIA YHTYMÄ OYJ

Erkki Roivas
talousjohtajaJAKELU

Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen