Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 05.4.2005

YHTIÖKOKOUSKUTSU

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Atria Yhtymä Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina 3. toukokuuta 2005 alkaen klo 14.00 Kuopiossa yhtiön tiloissa,
osoitteessa Ankkuritie 2, 70460 Kuopio.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiöjärjestyksen 16 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

2. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 15 §:n muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen yhtiökokouksen pitopaikkaa koskeva 15 §
muutetaan siten, että yhtiön yhtiökokoukset pidetään joko Kuopiossa tai
Helsingissä.

3. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakepääoman
korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä

Hallitus ehdottaa osakepääoman korottamisvaltuutuksen uusimista alla esitettävin
tavoin. Ehdotettu valtuutus korvaisi 5.5.2005 saakka voimassa olevan
valtuutuksen.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä siten, että
uusmerkinnässä voidaan antaa enintään yhteensä 4.218.545 kappaletta yhtiön 1,70
euron nimellisarvoisia A-osakkeita ja siten korottaa osakepääomaa enintään
7.171.526,50 euroa.

Tämän valtuutuksen nojalla hallitus voisi päättää osakepääoman korottamisesta
kuitenkin vain siten, että osakepääomaa korotetaan yhteensä enintään viidesosalla
hallituksen osakepääoman korotuspäätöksen ajankohtana rekisteröidystä
osakepääomasta. Hallitus esittää, että valtuutus sisältää oikeuden poiketa
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen tai muiden
järjestelyjen tai liiketoimintaan kuuluvan omaisuuden hankkimisen rahoittaminen,
toteuttaminen tai mahdollistaminen, yhteistoimintajärjestelyt, rahoitus- tai
pääomarakenteen vahvistaminen tai kehittäminen taikka henkilöstön kannustaminen.

Valtuutuksen esitetään sisältävän myös sen, että hallitus voi päättää, että
osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muuten tietyin ehdoin.
Hallitukselle annettaisiin oikeus päättää merkintään oikeutetuista,
merkintähinnasta ja niistä perusteista, joiden mukaan merkintähinta määrätään.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen
valtuutuspäätöksestä lukien.

4. Arvo-osuusjärjestelmään siirtämättömien osakkeiden myyminen

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättää myydä enintään 26.972
yhteisellä arvo-osuustilillä olevaa yhtiön A-sarjan osaketta niiden omistajien
lukuun, jotka eivät ole toimittaneet osakekirjaansa omistusoikeuden kirjaamista
varten arvo-osuusrekisteriin tai tilinhoitajayhteisölle, ja että yhtiökokous
valtuuttaa hallituksen ryhtymään päätöksen edellyttämiin tarpeellisiin
toimenpiteisiin. Kyseisten osakkeiden osuus Atrian A-osakkeista on noin 0,2
prosenttia. Yhtiökokous voi lain mukaan 5 vuoden kuluttua ns.
ilmoittautumispäivästä, joka on ollut kesäkuussa 1994, päättää myydä yhteisellä
arvo-osuustilillä olevat osakkeet niiden omistajien lukuun, jos ne vastaavat
enintään yhtä prosenttia osakelajin kaikkien osakkeiden lukumäärästä. Jollei
yhteisellä arvo-osuustilillä olevan osakkeen omistaja tai muu oikeudenhaltija ole
vuoden kuluessa päätöksen nojalla annetusta kehotuksesta vaatinut oikeutensa
kirjaamista arvo-osuusrekisteriin siten kuin laissa säädetään, hän voi
osakekirjaa ja mahdollista saantoselvitystä vastaan nostaa osakkeita vastaavan
osuuden myynnistä kertyneistä varoista, joista on vähennetty ilmoittamisesta ja
myymisestä aiheutuneet kulut, ja jotka yhtiö on tallettanut yhtiön kotipaikan
lääninhallituksen huostaan.

Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen ehdotukset

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja hallituksen edellä kohdissa 2-4 mainitut
ehdotukset liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävinä 26.4.2005 alkaen yhtiön
pääkonttorissa Seinäjoella, osoite Vaasantie 1, 60100 Seinäjoki, sekä yhtiön
konttorissa Kuopiossa, osoite Ankkuritie 2, 70460 Kuopio. Jäljennökset
mainituista asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää.

Osallistuminen ja ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 22.4.2005
merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön
osakasluetteloon, ellei laista muuta johdu.

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava
yhtiölle viimeistään torstaina 28.4.2005 klo 16.00. Ilmoittautuminen voi tapahtua
kirjeitse yhtiön pääkonttoriin osoitteeseen PL 900, 60060 ATRIA, tai puhelimitse
(020) 472 8111/Liisa Liukku, taikka kirjeitse yhtiön Kuopion konttoriin
osoitteeseen PL 147, 70101 Kuopio tai puhelimitse (020) 472 8111/Eija Vuorinne,
mainittuun määräaikaan mennessä. Kirjeen on oltava perillä ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan
ilmoittautumispaikkaan ilmoittautumisajan kuluessa.

Tilintarkastajat

Osakkeenomistajat, joilla on yhtiön osakkeista ääntenenemmistö, ovat ilmoittaneet
yhtiölle aikovansa ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajiksi valitaan jatkamaan
yhtiön nykyiset tilintarkastajat KHT Pekka Loikkanen ja KHT Eero Suomela ja
varalle KHT-yhteisö SVH Pricewaterhouse Coopers Oy sekä KHT Markku Tynjälä
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.

Osingonjako

Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta 2004
osinkoa 0,595 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun
täsmäytyspäiväksi ehdotetaan 9.5.2005 ja maksupäiväksi 16.5.2005.


Kuopiossa 22. maaliskuuta 2005

ATRIA YHTYMÄ OYJ

Hallitus


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.fi

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen