Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 06.4.2006

YHTIÖKOKOUSKUTSU


YHTIÖKOKOUSKUTSU

Atria Yhtymä Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona 3. toukokuuta 2006 alkaen klo 14.00 Kuopiossa, osoitteessa
Ankkuritie 2, 70460 Kuopio.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiöjärjestyksen 16 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat


2. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakepääoman
korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä

Hallitus ehdottaa osakepääoman korottamisvaltuutuksen uusimista alla esitettävin
tavoin. Ehdotettu valtuutus korvaisi 3.5.2006 saakka voimassa olevan
valtuutuksen.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä siten, että
uusmerkinnässä voidaan antaa enintään yhteensä 4.218.545 kappaletta yhtiön 1,70
euron nimellisarvoisia A-osakkeita ja siten korottaa osakepääomaa enintään
7.171.526,50 euroa.

Tämän valtuutuksen nojalla hallitus voisi päättää osakepääoman korottamisesta
kuitenkin vain siten, että osakepääomaa korotetaan yhteensä enintään viidesosalla
hallituksen osakepääoman korotuspäätöksen ajankohtana rekisteröidystä
osakepääomasta. Hallitus esittää, että valtuutus sisältää oikeuden poiketa
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yritys- kauppojen tai muiden
järjestelyjen tai liiketoimintaan kuuluvan omaisuuden hankkimisen rahoittaminen,
toteuttaminen tai mahdollistaminen, yhteistoimintajärjestelyt, rahoitus- tai
pääomarakenteen vahvistaminen tai kehittäminen taikka henkilöstön kannustaminen.

Valtuutuksen esitetään sisältävän myös sen, että hallitus voi päättää, että
osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muuten tietyin ehdoin.
Hallitukselle annettaisiin oikeus päättää merkintään oikeutetuista,
merkintähinnasta ja niistä perusteista, joiden mukaan merkintähinta määrätään.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen
valtuutuspäätöksestä lukien.


Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen ehdotukset

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja hallituksen edellä kohdassa 2 mainittu
ehdotus liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävinä 26.4.2006 alkaen yhtiön
konttorissa Seinäjoella, osoite Vaasantie 1, 60100 Seinäjoki, sekä yhtiön
konttorissa Kuopiossa, osoite Ankkuritie 2, 70460 Kuopio. Jäljennökset
mainituista asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää.


Osallistuminen ja ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 21.4.2006
merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön
osakasluetteloon, ellei laista muuta johdu.

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava
yhtiölle viimeistään perjantaina 28.4.2006 klo 16.00. Ilmoittautuminen voi
tapahtua kirjallisesti osoitteella Atria Yhtymä Oyj, Liisa Liukku, PL 900, 60060
ATRIA, puhelimitse numeroon (06) 416 8306 tai sähköpostilla osoitteeseen
liisa.liukku@atria.fi, mainittuun määräaikaan mennessä. Kirjeen on oltava perillä
ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan ilmoittautumispaikkaan ilmoittautumisajan kuluessa.


Tilintarkastajat

Osakkeenomistajat, joilla on yhtiön osakkeista ääntenenemmistö, ovat ilmoittaneet
yhtiölle aikovansa ehdottaa, että yhtiön nykyiset tilintarkastajat KHT Pekka
Loikkanen ja KHT Eero Suomela  sekä varatilintarkastajat KHT-yhteisö SVH
Pricewaterhouse Coopers Oy ja  KHT Markku Tynjälä valitaan jatkamaan seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.

Osingonjako

Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta 2005
osinkoa 0,595 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun
täsmäytyspäiväksi ehdotetaan 8.5.2006 ja maksupäiväksi 15.5.2006.


Nurmo 21. helmikuuta 2006

ATRIA YHTYMÄ OYJ
Hallitus


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.fi


Jaa

Takaisin uutishuoneeseen