Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 19.2.2007

ATRIA TEKEE EHDOTTOMAN JULKISEN KÄTEISTARJOUKSEN KAIKISTA SARDUSIN OSAKKEISTA

Tätä tiedotetta ei saa julkistaa tai muuten levittää Yhdysvaltoihin, Kanadaan, 
Australiaan tai Japaniin taikka muihin maihin, joissa julkistaminen edellyttäisi
muita kuin Ruotsin lainsäädännön mukaisia toimenpiteitä. Tarjousta ei tehdä   
missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen osallistuminen olisi 
kiellettyä tai edellyttäisi Ruotsin lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden   
lisäksi tarjousasiakirjan laatimista, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä.  


ATRIA TEKEE EHDOTTOMAN JULKISEN KÄTEISTARJOUKSEN KAIKISTA SARDUSIN OSAKKEISTA  

Atria Yhtymä Oyj:n (”Atria”) täysin omistama ruotsalainen tytäryhtiö Atria Meat 
& Fast Food Aktiebolag (“Atria M&F”, rekisterinumero 556198-4179, osoite SE-697 
80 Sköllersta) on 16. helmikuuta 2007 sopinut yhteensä 5 976 900 AB Sardus   
(publ):n (“Sardus”) osakkeen hankinnasta 115 Ruotsin kruunun osakekohtaiseen  
hintaan. Osakkeet edustavat 57,1 % Sardusin osakepääomasta ja äänimäärästä   
(täysi laimennusvaikutus huomioon ottaen). Hankinnan seurauksena Sardusista   
tulee Atrian tytäryhtiö.                            

Osakekauppojen selvittämisen jälkeen Atria M&F omistaa 5 976 900 Sardusin    
osaketta, mikä vastaa yhteensä 59,1 % Sardusin rekisteröidystä osakepääomasta ja
äänimäärästä. Koska Atria M&F:n omistusosuus ylittää 30% Sardusin osakkeista ja 
äänistä, tarjousvelvollisuutta (budplikt) koskevat ruotsalaiset säännökset   
tulevat sovellettaviksi.                            

Atria on siten päättänyt julkistaa Atria M&F:n julkisen käteisostotarjouksen  
(“Tarjous”) lopuille Sardusin osakkeenomistajille näiden omistamien osakkeiden 
hankkimisesta.                                 


Tarjouksen pääkohdat                              

- Kustakin Sardusin osakkeesta tarjottu vastike on 115 Ruotsin kruunua     
käteisenä.                                   

- Tarjouksessa tarjottu hinta 115 Ruotsin kruunua / osake on noin 22,5 %    
korkeampi kuin Sardusin osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu keskimääräinen 
päätöskurssi Tukholman pörssissä Tarjouksen julkistamista edeltävänä 30     
kaupankäyntipäivän ajanjaksona (93,9 Ruotsin kruunua). Verrattuna Tarjouksen  
julkistamista edeltävään 60 kaupankäyntipäivän ajanjaksoon Tarjouksen preemio on
33,0%.                                     

- Tarjouksen kokonaisarvo on noin 475 miljoonaa Ruotsin kruunua         

- Sardusin hankinnan kokonaisarvo, sisältäen Atria M&F:n Tarjousta ennen    
hankkimien osakkeiden arvon, on noin 1 162 miljoonaa Ruotsin kruunua.      

- Tarjous tehdään tarjousvelvollisuutta (budplikt) koskevien ruotsalaisten   
säännösten mukaisesti, ja Tarjoukseen ei liity ehtoja.             

- Tarjousasiakirja julkistetaan arviolta 12.3.2007 alkavalla viikolla.     

- Tarjouksen hyväksymisajan arvioidaan alkavan 14. maaliskuuta ja päättyvän 4. 
huhtikuuta 2007.                                


Tarjouksen tausta                                

Atria on kansainvälinen elintarvikekonserni, joka on listattu Helsingin     
Pörssissä. Konserni harjoittaa toimintaa Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä, Virossa
ja Liettuassa. Tarjous liittyy osana Atrian pyrkimykseen kehittyä yhdeksi    
Itämeren alueen johtavista elintarvikealan yrityksistä. Elintarviketeollisuus on
parhaillaan rakennemuutoksen ja yhdentymiskehityksen kohteena, ja suuria    
toimijoita on rajallinen määrä. Uusien päivittäistavarakaupassa toimivien    
alennusmyyntiketjujen syntyminen sekä kaupan omien tuotemerkkien markkinaosuuden
kasvu on kiristänyt hintakilpailua viime vuosina. Atrian ja Sardusin      
yhdistäminen vahvistaa molempien yhtiöiden kykyä vastata yhdentyvien      
markkinoiden asettamiin uusiin haasteisiin.                   

Tarjouksen taustalla on selkeä teollinen logiikka. Yhdessä yhtiöt muodostavat  
vahvemman ja toisiaan täydentävän toimijan, jolla on laaja valikoima vahvoja  
tuotemerkkejä. Yhdistymisen odotetaan tuottavan synergiaetuja esimerkiksi    
tuotekehityksessä, hankinnassa, logistiikassa, tuotannossa ja markkinoinnissa. 
Laajempi tuotevalikoima ja synergiaedut muodostavat kasvun päätekijät, jotka  
vahvistavat kummankin yhtiön tuotemerkkejä ja tuoteryhmiä.           

Yhdistymisen seurauksena Atrialla ja Sardusilla on edellytykset kehittyä    
johtavaksi ja vahvaksi yhteistyökumppaniksi päivittäistavara-, suurkeittiö- ja 
fastfood-ryhmien asiakkaille. Yhtiöiden asema vahvistuu myös suhteessa muihin  
sidosryhmiin.                                  

Atrian käsityksen mukaan Sardus osana Atria-konsernia voi paremmin kehittää   
tuotemerkkejään, vahvistaa markkina-asemaansa sekä parantaa tarjontaansa    
asiakkailleen ja työntekijöilleen.                       


Tarjous Sardusin osakkeenomistajille                      

Atria on päättänyt julkistaa Atria M&F:n tarjouksen Sardusin osakkeenomistajille
koskien kaikkia Sardusin osakkeita.                       

Tarjouksessa tarjotaan:                             

- 115 Ruotsin kruunun käteisvastike kustakin Sardusin osakkeesta.        

Mikäli Sardus toteuttaa osingonjaon tai muun voitonjaon ennen Tarjouksen    
toteuttamista, Tarjouksessa tarjottua hintaa alennetaan vastaavasti.      

Tarjouksen hyväksyviltä Sardusin osakkeenomistajilta ei veloiteta Tarjouksen  
hyväksymisestä välityspalkkioita.                        

Sardusin osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu keskimääräinen päätöskurssi  
Tukholman pörssissä Tarjousta edeltäneiden 20 kaupankäyntipäivän aikana oli 96,3
Ruotsin kruunua. Atria M&F sopi 16. helmikuuta 2007 Sardusin osakkeiden     
hankinnasta 115 Ruotsin kruunun osakekohtaisella hinnalla.           


Henkilöstön optio-ohjelma ja optio-oikeudet (teckningsoptioner)         

Ruotsin Aktiemarknadsnämndenin myöntämän poikkeusluvan mukaisesti Tarjous ei  
käsitä Sardusin optio-oikeuksia. Poikkeuslupa on voimassa kuuden kuukauden ajan 
Tarjouksen toteuttamisesta. Atria M&F:n tarkoituksena on yhteistyössä Sardusin 
kanssa saavuttaa annetun määräajan kuluessa optio-oikeuksien osalta ratkaisu,  
joka on henkilöstön optio-ohjelmaan kuuluville henkilöille kohtuullinen ja   
oikeudenmukainen.                                


Tarjouksen toteuttamisehdot                           

Tarjous tehdään tarjousvelvollisuutta (budplikt) koskevien ruotsalaisten    
säännösten mukaisesti. Tarjoukseen ei liity ehtoja.               

Atria M&F:n 16.2.2007 sopima, yhteensä 5 976 900 osakkeen eli enemmistöosuuden 
hankinta edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Atria aikoo jättää    
hankinnan hyväksymistä koskevan ilmoituksen Ruotsin kilpailuviranomaisille   
(Konkurrensverket) mahdollisimman pian. Atria kantaa riskin           
viranomaishyväksyntöjen saamisesta.                       


Tarjouksen arvo                                 

Sardusin osakkeen päätöskurssi 16.2.2007 eli Tarjouksen julkaisemista edeltävänä
kaupankäyntipäivänä oli 104 Ruotsin kruunua. Tarjoushinta verrattuna kyseiseen 
osakkeen päätöskurssiin vastaa noin 10,6 prosentin preemiota. Sardusin osakkeen 
kaupankäyntimäärillä painotettu keskimääräinen päätöskurssi ajanjaksolla    
8.1.2007 - 16.2.2007 eli Tarjouksen julkaisemista edeltävän 30         
kaupankäyntipäivän aikana oli 93,9 Ruotsin kruunua. Tarjoushinta tähän     
verrattuna vastaa noin 22,5 prosentin preemiota. Verrattuna kaupankäyntimäärillä
painotettuun keskimääräiseen päätöskurssiin Tarjouksen julkistamista edeltävän 
60 päivän ajanjaksolla (86,5 Ruotsin kruunua) Tarjouksen hinta vastaa noin 33,0 
prosentin preemiota.                              

Tarjouksen sisältämien osakkeiden arvo on noin 475 miljoonaa Ruotsin kruunua.  
Ottaen huomioon myös niiden osakkeiden arvo, joiden hankinnasta Atria M&F sopi 
16.2.2007, Sardusin hankinnan kokonaisarvo on noin 1 162 miljoonaa Ruotsin   
kruunua.                                    


Rahoitus                                    

Tarjous rahoitetaan Atrian käytettävissä olevilla käteisvaroilla ja nykyisillä 
pankkilainoilla. Atria on antanut peruuttamattoman ja ehdottoman sitoumuksen  
huolehtia siitä, että Atria M&F:llä on hankinnan toteuttamiseksi tarvittava   
rahoitus käytössään.                              


Alustava aikataulu                               

Tarjousasiakirja on tarkoitus julkistaa ja toimittaa Sardusin          
osakkeenomistajille arviolta 12.3.2007 alkavalla viikolla. Tarjouksen      
hyväksymisajan arvioidaan alkavan 14.3.2007 ja päättyvän 4.4.2007. Tarjouksen  
hyväksyneille osakkeenomistajille suoritetaan maksu arviolta 13.4.2007 alkaen. 
Atria M&F pidättää itsellään oikeuden jatkaa hyväksymisaikaa. Hyväksymisajan  
mahdollinen jatkaminen ei vaikuta kauppojen Tarjouksen toteuttamiseen Tarjouksen
jo hyväksyneiden osalta.                            


Pakkolunastus ja pörssilistalta poistaminen                   

Mikäli Tarjous hyväksytään siinä laajuudessa, että sen seurauksena Atria M&F:n 
omistus ylittää 90 prosenttia kaikista Sardusin osakkeista, Atria M&F:n     
tarkoituksena on aloittaa jäljellä olevien osakkeiden pakkolunastusmenettely  
asianomaisten Ruotsin osakeyhtiölain säännösten mukaisesti. Tässä yhteydessä  
Atria M&F aikoo myös myötävaikuttaa Sardusin osakkeen poistamiseksi Tukholman  
pörssistä.                                   


Sovellettava laki ja erimielisyydet                       

Ennen Tarjouksen julkistamista Atria M&F on antanut Tukholman pörssille     
sitoumuksen noudattaa (ja sitoutuu myös Sardusin osakkeenomistajia kohtaan   
noudattamaan) Tukholman pörssin vahvistamia julkisia ostotarjouksia koskevia  
sääntöjä ("Ostotarjoussäännöt") ja samalla hyväksyy Tukholman pörssin      
mahdollisesti määräämät seuraamukset sääntöjen noudattamatta jättämisestä.   
Tarjoukseen sovelletaan soveltuvin osin myös Ruotsin arvopaperineuvoston    
päätöksiä (Aktiemarknadsnämndens besked) liittyen Ostotarjoussääntöjen     
tulkintaan ja soveltamiseen sekä Ruotsin elinkeinoelämän pörssikomitean     
(Näringslivets Börskommitté) aiempia ostotarjouksia koskevia sääntöjä.     

Tarjoukseen sovelletaan Ruotsin lakia, pois lukien kansainvälisen        
yksityisoikeuden lainvalintasäännöt. Ruotsin tuomioistuimilla on yksinomainen  
toimivalta ratkaista kaikki Tarjoukseen liittyvät tai Tarjouksesta johtuvat   
erimielisyydet, ja Tukholman käräjäoikeus (Stockholms tingsrätt) toimii     
ensimmäisenä oikeusasteena.                           


Atria                                      

Atria on kansainvälisesti toimintaansa harjoittava elintarvikekonserni, joka on 
listattu Helsingin pörssissä. Konserni harjoittaa liiketoimintaa Suomessa,   
Ruotsissa, Venäjällä, Virossa ja Liettuassa. Atria on Suomen suurin liha-alan  
yritys ja yksi suurimmista lihatuotteiden valmistajista Itämeren alueella.   
Konsernin tuotemerkkejä ovat Atria, Duke's, Forssan, Lithells, Sibylla,     
Grillköket, Pit-Product, Maks & Moorits ja Viniaus Mesa.            

Atria-konsernin liikevaihto oli vuonna 2005 noin 980 miljoonaa euroa. Yli 314  
miljoonaa euroa liikevaihdosta muodostui Ruotsin liiketoiminnasta. Henkilöstön 
lukumäärä on noin 5 000. Lisätietoja osoitteesta www.atria.fi.         


Sardus                                     

Sardus on Ruotsin johtavia leivänpäällisten ja valmisruokien (lätta måltider)  
valmistajia sekä suurkeittiöille tarkoitettujen pakasteiden toimittajia.    
Sardusin tuotteita markkinoidaan tunnettujen ja vahvojen tuotemerkkien alla.  
Sardusilla on viisi liiketoiminta-aluetta: Sardus Chark & Deli, 3-Stjernet,   
Falbygdens Ost, Sardus Lätta Måltider ja Sardus Foodpartner. Sardusin      
liikevaihto vuonna 2006 oli 2 135 miljoonaa Ruotsin kruunua (1 934 miljoonaa  
kruunua vuonna 2005) ja tulos verojen jälkeen oli 28 miljoonaa kruunua (43   
miljoonaa kruunua vuonna 2005). Sardusilla on 980 työntekijää ja noin 4 000   
osakkeenomistajaa. Lisätietoja osoitteesta www.sardus.se.            


Neuvonantajat                                  

Atrian taloudellisena neuvonantajana Tarjoukseen liittyen toimii HSH Corporate 
Finance sekä oikeudellisina neuvonantajina Gernandt & Danielsson Advokatbyrå ja 
Asianajotoimisto Hannes Snellman Oy.                      

Helsingissä 19.2.2007	         Tukholmassa 19.2.2007          

Atria Yhtymä Oyj            Atria Meat & Fast Food Aktiebolag    
Hallitus                Hallitus                


Lisätietoja antavat:                              

Matti Tikkakoski, toimitusjohtaja Atria Yhtymä Oyj               
Puh: +358 50 2582                                

Christer Åberg, toimitusjohtaja, Atria Sverige Aktiebolag ja Atria Meat & Fast 
Food Aktiebolag                                 
Tel: +46 70 390 61 00                              


Liite: Atria tekee tarjouksen Sardusista                    

LIITE                                      
						                                     
19.2.2007                                    


Atria tekee tarjouksen Sardusista                        

Atria toteuttaa laajentumisstrategiaansa ja tekee julkisen käteistarjouksen   
ruotsalaisesta Sardusista. Tarjouksen arvo on 475 miljoonaa kruunua ja Sardusin 
hankinnan kokonaisarvo (mukaan lukien osakkeet, joiden hankinnasta Atria M&F  
sopi 16.2.2007) on noin 1 162 miljoonaa kruunua.                

Atria sopi 16.2.2007 hankkivansa Sardusin suuromistajilta noin 59 % Sardusin  
osakkeista. Atria on tehnyt tarjouksen jäljellä olevista Sardusin osakkeista  
tarjousvelvollisuutta (budplikt) koskevien säännösten mukaisesti.        

Osakkeenomistajille tarjotaan 115 Ruotsin kruunua / osake.           

Atrian ja Sardusin tuotevalikoimat täydentävät toisiaan. Yhdentymisen odotetaan 
tuottavan synergiaetuja, mikä muodostaa kasvun perustan ja vahventaa yhtiöiden 
tuotemerkkejä ja tuoteryhmiä.                          

- Atrian tavoitteena on kehittyä yhdeksi Itämeren alueen johtavista       
elintarvikealan yrityksistä, toteaa Atria Yhtymän toimitusjohtaja Matti     
Tikkakoski.                                   

- Tarjous on hyvä myös Sardusin nykyisille omistajille, ja olemme jo hankkineet 
vajaat 6 miljoonaa osaketta suuromistajilta.                  

- Tarjouksen taustalla on selkeä teollinen logiikka. Yhdessä yhtiöt muodostavat 
vahvemman ja toisiaan täydentävän toimijan, jolla on laaja valikoima vahvoja  
tuotemerkkejä.                                 


Tarjouksen pääkohdat                              

Huomaa, että tämä lehdistötiedote ei ole virallinen tarjous. Virallinen tarjous 
on julkaistu tämän lehdistötiedotteen edellä annetussa pörssitiedotteessa.   
- Tarjottu hinta on 115 Ruotsin kruunua jokaisesta Sardusin osakkeesta.     
- Tarjouksessa tarjottu hinta 115 kruunua / osake vastaa 22,5%:n preemiota   
verrattuna keskimääräiseen kaupankäyntikurssiin Tarjouksen julkistamista    
edeltävän 30 kaupankäyntipäivän aikana.                     
- Hankinnan kokonaisarvo (mukaan lukien osakkeet, joiden hankinnasta Atria sopi 
16.2.2007) on noin 1 162 miljoonaa kruunua.                   
- Tarjous tehdään tarjousvelvollisuutta (budplikt) koskevien ruotsalaisten   
säännösten mukaisesti, ja siihen ei liity ehtoja.                

Tarjousasiakirja lähetetään Sardusin osakkeenomistajille arviolta 12.3.2007   
alkavalla viikolla. Tarjouksen hyväksymisaika alkaa arviolta 14.3.2007 ja    
päättyy arviolta 4.4.2007.                           


Lisätietoja antavat:                              

Matti Tikkakoski, toimitusjohtaja, Atria Yhtymä Oyj               
Puh: +358 50 2582                                

Christer Åberg, toimitusjohtaja, Atria Sverige Aktiebolag ja Atria Meat & Fast 
Food Aktiebolag                                 
Puh: +46 70 390 61 00                              

Atria Yhtymä Oyj on nykyaikainen ja voimakkaasti kansainvälistyvä        
elintarvikealan yritys. Konsernin tuotemerkit ovat Atria, Duke´s, Forssan,   
Lithells, Sibylla, Grillköket, Pit-Product, Maks & Moorits ja Vilniaus Mesa.  
Atria-konsernin liikevaihto oli vuonna 2005 noin 980 milj. euroa, josta Ruotsin 
osuus oli yli 314 milj. euroa. Atria-konsernin palveluksessa on tällä hetkellä 
yli 5 000 henkilöä. Atria-konsernin suurimmat tuotantoyhtiöt ovat Atria Suomi  
Oy, Atria AB, Pit-Product, AS Valga Lihatööstus ja UAB Vilniaus Mesa.      
Atria-konserni on Suomen suurin liha-alan yritys ja yksi suurimmista      
lihatuotteiden valmistajista Itämeren alueella.                 


JAKELU                                     
Helsingin Pörssi                                
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.atria.fi

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen