Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 31.5.2007

ATRIA YHTYMÄ OYJ:N OSAKEANNIN TOTEUTTAMINEN, ANTIHINTA JA ALLOKAATIO

Atria Yhtymä Oyj ('Atria' tai 'Yhtiö') ilmoitti 18.5.2007, että se oli päättänyt
varsinaisen yhtiökokouksen 3.5.2007 antaman valtuutuksen perusteella aloittaa  
osakeannin markkinoinnin sijoittajille osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta 
poiketen ('Osakeanti'). Atrian hallitus on kokouksessaan 30.5.2007 päättänyt  
Osakeannin toteuttamisesta. Osakeannissa liikkeeseen laskettavaksi osakemääräksi
päätettiin yhteensä 4.500.000 uutta A-sarjan osaketta, jotka edustavat noin 19,5
% Atrian kaikista osakkeista ja noin 4,2 % Atrian kaikkien osakkeiden      
tuottamasta äänimäärästä ennen Osakeannin toteuttamista. Osakeannin       
toteuttamisen jälkeen näiden osakkeiden osuus on noin 16,3 % Atrian kaikista  
osakkeista ja noin 4,1 % Atrian kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.  

Tarjousmenettelyssä saatujen institutionaalisten sijoittajien antamien     
merkintäsitoumusten ja Atrian A-sarjan osakkeen pörssikurssin perusteella    
osakkeen merkintähinnaksi instituutioannissa ja yleisöannissa päätettiin 23   
euroa.                                     

Atrian 18.5.2007 julkistamien Osakeannin ehtojen mukaan instituutioannin koko  
oli alustavasti 4.000.000 uutta A-sarjan osaketta ja yleisöannin koko oli    
vähintään 500.000 uutta A-sarjan osaketta. Osakeannissa annettiin        
merkintäsitoumuksia kokonaisuudessaan noin 7,4 miljoonasta Atrian A-sarjan   
osakkeesta. Vähintään lopullisella merkintähinnalla 23 euroa osakkeelta     
merkintäsitoumuksia annettiin noin 6,0 miljoonasta A-sarjan osakkeesta.     

Instituutioannin kooksi päätettiin yhteensä 3.612.838 uutta A-sarjan osaketta. 
Yleisöannin kooksi päätettiin yhteensä 887.162 uutta A-sarjan osaketta.     
Yleisöannissa oli yhteensä 2.444 merkintäsitoumuksen tehnyttä sijoittajaa.   
Yleisöannissa sijoittajille allokoitiin merkintäsitoumuksen mukainen määrä.   
Osakeannissa merkintätakaukset antaneille Lihakunnalle ja Itikka Osuuskunnalle 
osoitettiin instituutioannissa merkittäväksi yhteensä 1.869.565 uutta A-sarjan 
osaketta. Osakeannissa tarjotuista osakkeista allokoitiin noin 75 prosenttia  
suomalaisille sijoittajille ja noin 25 prosenttia ulkomaisille sijoittajille.  

Lisäksi Atrian hallitus päätti edellä mainittujen 4.500.000 uuden A-sarjan   
osakkeen lisäksi Osakeannin ehtojen mukaisesti antaa Nordea Pankki Suomi Oyj:lle
('Nordea') oikeuden 30 päivän kuluessa eli viimeistään 29.6.2007 yksinomaan   
ylikysyntätilanteessa korottaa Osakeannin uusien A-sarjan osakkeiden lukumäärää 
ja merkitä enintään 675.000 uutta A-sarjan osaketta yllä kuvatulla       
osakekohtaisella antihinnalla, 23 euroa osakkeelta. Näiden lisäosakkeiden    
lopullinen määrä ja merkintä vahvistetaan ja tiedotetaan myöhemmin erikseen.  
Mikäli lisäosakkeet merkitään täysmääräisesti, lisäosakkeet vastaavat noin 2,4 
%:n osuutta Atrian kaikista osakkeista ja 0,6 % Atrian kaikkien osakkeiden   
tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen.                  

Instituutioantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistus      
hyväksytyistä merkintäsitoumuksista arviolta 31.5.2007.             

Yleisöantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistus hyväksytyistä  
merkintäsitoumuksista arviolta 4.6.2007. Ylimääräiset merkintäsitoumusmaksut  
palautetaan yleisöantiin osallistuneiden sijoittajien pankkitileille arviolta  
4.6.2007.                                    

Atrian osakepääoma nousee nyt tehtyjen merkintöjen johdosta 7.650.000 eurolla, 
josta yleisöannin osuus 1.508.175,40 euroa merkitään kaupparekisteriin arviolta 
1.6.2007 ja instituutioannin osuus 6.141.824,60 euroa merkitään         
kaupparekisteriin arviolta 5.6.2007. Uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen  
Atrian osakepääoma on 46.907.637,60 euroa ja jakautuu 18.388.747 A-sarjan    
osakkeeseen ja 9.203.981 KII-sarjan osakkeeseen. Mikäli lisäosakkeet merkitään 
täysimääräisesti, Atrian osakepääoma nousee 48.055.137,60 euroon ja jakautuu  
19.063.747 A-sarjan osakkeeseen ja 9.203.981 KII-sarjan osakkeeseen. Osakeannin 
ehtojen mukaisesti yhteenlasketun nimellisarvon ylittävä osa merkintähinnasta  
kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Atria hankkii osakeannilla 
arvioitujen kulujen vähentämisen jälkeen yhteensä noin 100 miljoonaa euroa.   
Mikäli lisäosakkeet merkitään täysimääräisesti, nousee kokonaissumma noin 115  
miljoonaan euroon.                               

Osakeannissa merkityt uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon ja tuottavat muut   
osakkeenomistajien oikeudet, kun niitä vastaava osakepääoman korotus on merkitty
kaupparekisteriin.                               

Yhtiö hakee Osakeannissa annettavien uusien A-sarjan osakkeiden listaamista   
Helsingin Pörssin pörssilistalle. Kaupankäynnin uusilla osakkeilla odotetaan  
alkavan Helsingin Pörssissä sen jälkeen, kun osakkeet on merkitty        
kaupparekisteriin, eli arviolta 1.6.2007 yleisöannissa merkittyjen osakkeiden  
osalta ja arviolta 5.6.2007 instituutioannissa merkittyjen osakkeiden osalta.  
Samaan aikaan yleisöannissa merkittyjen uusien osakkeiden kanssa Atria hakee  
kaupankäynnin kohteeksi otettaviksi joulukuussa 2006 merkityt ja rekisteröidyt 
900.000 Atrian A-sarjan osaketta, joita koskien Atria on antanut tiedotteen   
22.12.2006.                                   

Osana Osakeantia koskevia päätöksiä Atria on myös tänään allekirjoittanut    
Osakeannin järjestäjänä toimivan Nordean kanssa järjestämissopimuksen      
tavanomaisin ehdoin. Aiemmin ilmoitetun mukaisesti Nordea saattaa 30 päivän ajan
eli 31.5.-29.6.2007 välisenä ajanjaksona suorittaa toimenpiteitä, jotka     
vakiinnuttavat tai pitävät Atrian A-sarjan osakkeiden hinnan tasolla, joka ei 
muutoin välttämättä vallitsisi avoimessa kaupankäynnissä. Nordea voi ostaa   
tällaisilla kaupoilla enintään 675.000 Atrian A-sarjan osaketta. Nordea on myös 
ilmoittanut Atrialle solmivansa selvitykseen ja stabilointiin liittyvän     
osakelainaussopimuksen Lihakunnan kanssa.                    

ATRIA YHTYMÄ OYJ                                
                                        
Matti Tikkakoski                                
toimitusjohtaja                                 


Lisätietoja:                                  

Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski, Atria Yhtymä Oyj, puh. 050 2582        
Talousjohtaja Erkki Roivas, Atria Yhtymä Oyj, puh. 0400 160893         


JAKELU                                     
Helsingin Pörssi                                
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.atria.fi                                  

Tämä tiedote ei ole esite, eikä se siten ole arvopapereita koskeva tarjous.   
Sijoittajien tulee tehdä sijoituspäätöksensä osakkeiden merkitsemiseksi vain  
niitä koskevassa esitteessä esitetyn tiedon perusteella. Tarjousta ei tehdä   
missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen osallistuminen olisi 
kiellettyä tai edellyttäisi Suomen lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden    
lisäksi esitteen laatimista, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä.      

Tämä tiedote ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa tai missään   
Euroopan Talousalueen maassa. Osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa 
ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa Yhdysvaltojen  
vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen)   
mukaisesti. Atria Yhtymä Oyj ei ole rekisteröinyt, eikä sen tarkoituksena ole  
rekisteröidä, mitään osaa mahdollisesta tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä sen  
tarkoituksena ole tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.        

Tätä tiedotetta ei saa levittää tai lähettää Yhdysvaltoihin, Australiaan,    
Kanadaan tai Japaniin. Tämä asiakirja on jaettu ja suunnattu ainoastaan (i)   
henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) Ison-Britannian  
vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets  
Act), vuoden 2005 määräyksen ('Määräys') 19 (5) artiklan (Financial Promotion) 
mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) korkean varallisuusaseman   
yhtiöille (high net worth entity) ja muille Määräyksen 49(2)(a) - (d) artiklan 
mukaisille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki 
tällaiset henkilöt jäljempänä 'Asiaankuuluvat tahot'). Kaikki tarjottavat    
arvopaperit tai tällaisten arvopapereiden merkintään, ostamiseen tai muulla   
tavoin hankkimiseen liittyvät pyynnöt, tarjoukset tai sopimukset on tarkoitettu 
ainoastaan Asiaankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole      
Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen 
sisältöön.                                   

Tämä tiedote on laadittu Direktiivin 2003/71/EY implementointitoimenpiteiden  
mukaisesti (Direktiivi mukaan lukien kaikki siihen liittyvät          
implementointitoimenpiteet kyseisessä jäsenvaltiossa, 'Esitedirektiivi').    
Esitedirektiivin mukaisesti laadittu esite julkaistaan Suomessa ja se on yleisön
saatavilla Osakeannin merkintäpaikoista Suomessa. Mikäli tämän tiedotteen    
perusteella katsottaisiin tarjottavan arvopapereita missään Euroopan      
Talousalueen jäsenvaltiossa, joka on implementoinut Esitedirektiivin, tarjous  
osoitetaan ainoastaan tällaisessa maassa oleville Esitedirektiivin mukaisille  
kokeneille sijoittajille.

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen