Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 11.6.2007

ATRIA YHTYMÄ OYJ:N OSAKEPÄÄOMAN KOROTUS MERKITTY KAUPPAREKISTERIIN

ATRIA YHTYMÄ OYJ:N OSAKEPÄÄOMAN KOROTUS MERKITTY KAUPPAREKISTERIIN       

Atria Yhtymä Oyj:n 8.6.2007 tiedottama osakepääoman korotus on merkitty     
kaupparekisteriin tänään 11.6.2007. Osakeantiin liittyvien lisäosakkeiden    
liikkeeseen laskun johdosta osakepääomaa korotettiin 1.147.500 eurolla ja    
osakkeiden lukumäärää 675.000 uudella A-sarjan osakkeella.           

ATRIA YHTYMÄ OYJ                                
                                        
Matti Tikkakoski                                
toimitusjohtaja                                 


JAKELU                                     
Helsingin Pörssi                                
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.atria.fi                                  

Tämä tiedote ei ole esite, eikä se siten ole arvopapereita koskeva tarjous.   
Sijoittajien tulee tehdä sijoituspäätöksensä osakkeiden merkitsemiseksi vain  
niitä koskevassa esitteessä esitetyn tiedon perusteella. Tarjousta ei tehdä   
missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen osallistuminen olisi 
kiellettyä tai edellyttäisi Suomen lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden    
lisäksi esitteen laatimista, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä.      

Tämä tiedote ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa tai missään   
Euroopan Talousalueen maassa. Osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa 
ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa Yhdysvaltojen  
vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen)   
mukaisesti. Atria Yhtymä Oyj ei ole rekisteröinyt, eikä sen tarkoituksena ole  
rekisteröidä, mitään osaa mahdollisesta tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä sen  
tarkoituksena ole tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.        

Tätä tiedotetta ei saa levittää tai lähettää Yhdysvaltoihin, Australiaan,    
Kanadaan tai Japaniin. Tämä asiakirja on jaettu ja suunnattu ainoastaan (i)   
henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) Ison-Britannian  
vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets  
Act), vuoden 2005 määräyksen ('Määräys') 19 (5) artiklan (Financial Promotion) 
mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) korkean varallisuusaseman   
yhtiöille (high net worth entity) ja muille Määräyksen 49(2)(a) - (d) artiklan 
mukaisille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki 
tällaiset henkilöt jäljempänä 'Asiaankuuluvat tahot'). Kaikki tarjottavat    
arvopaperit tai tällaisten arvopapereiden merkintään, ostamiseen tai muulla   
tavoin hankkimiseen liittyvät pyynnöt, tarjoukset tai sopimukset on tarkoitettu 
ainoastaan Asiaankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole      
Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen 
sisältöön.                                   

Tämä tiedote on laadittu Direktiivin 2003/71/EY implementointitoimenpiteiden  
mukaisesti (Direktiivi mukaan lukien kaikki siihen liittyvät          
implementointitoimenpiteet kyseisessä jäsenvaltiossa, 'Esitedirektiivi').    
Esitedirektiivin mukaisesti laadittu esite julkaistaan Suomessa ja se on yleisön
saatavilla Osakeannin merkintäpaikoista Suomessa. Mikäli tämän tiedotteen    
perusteella katsottaisiin tarjottavan arvopapereita missään Euroopan      
Talousalueen jäsenvaltiossa, joka on implementoinut Esitedirektiivin, tarjous  
osoitetaan ainoastaan tällaisessa maassa oleville Esitedirektiivin mukaisille  
kokeneille sijoittajille.

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen