Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 06.5.2008

KANSAINVÄLINEN LIHAMARKKINATILANNE VAIKEUTTI ATRIAN TULOSKEHITYSTÄ

ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2008                  


KANSAINVÄLINEN LIHAMARKKINATILANNE VAIKEUTTI ATRIAN TULOSKEHITYSTÄ       

- Konsernin liikevaihto oli 303,4 Me (276,0 Me), kasvua 9,9 %          
- Liikevoitto (EBIT) oli 6,8 Me (11,5 Me)                    
- Osakekohtainen tulos oli 0,07 euroa (0,23 euroa)               


Atria-konserni:                                 
                Q1/    Q1/                  
Miljoonaa euroa        2008    2007    2007            
                                        
---------------------------------------------------------            
Liikevaihto          303,4   276,0  1.272,2            
Liikevoitto           6,8    11,5    94,5            
Operatiivinen liikevoitto*   6,8    11,5    61,4            
Operatiivinen liikevoitto %   2,2    4,2    4,8            
Voitto ennen veroja       3,5    7,6    80,6            
Osakekohtainen tulos      0,07    0,23    2,56            

* Operatiivinen liikevoitto = liiketoiminnasta muodostuva liikevoitto ilman   
merkittäviä kertaluonteisia eriä.                        


Katsaus Q1/2008                                 

Atria-konsernin Q1-kauden liikevaihto kasvoi 9,9 prosenttia edellisvuoden    
vastaavaan jaksoon verrattuna. Kansainvälinen koko elintarvikeketjua koskeva  
raaka-aineiden hintakehitys on vaikeuttanut Atria-konsernin tuloskehitystä.   
Atria Suomen kannattavuuteen on vaikuttanut erityisesti sianlihan hinnan    
epätasapaino Suomen ja muun Euroopan välillä.                  

Atria Yhtymä Oyj:n yhtiökokous päätti, että yhtiön toiminimi on suomeksi Atria 
Oyj, ruotsiksi Atria Abp ja englanniksi Atria Plc.               

Segmenttiraportointia tarkennettiin vuoden 2008 alusta niin, että jokainen   
liiketoiminta-alue: Suomi, Skandinavia, Venäjä ja Baltia muodostavat oman    
segmentin. Lisäksi konsernikulut ilmoitetaan erikseen erässä kohdistamattomat. 
Konsernikuluihin sisältyy pääasiassa henkilöstö- ja hallintokuluja sekä     
osakepalkkiojärjestelmästä aiheutuvia kustannuksia. Aikaisemmin konsernikulut  
ovat sisältyneet Suomi-segmentin lukuihin. Vertailutiedot on muutettu vastaamaan
nykyistä segmenttirakennetta.                          


Atria Suomi 1.1. - 31.3.2008                          

               Q1/    Q1/                  
Miljoonaa euroa        2008    2007    2007            
--------------------------------------------------------            
Liikevaihto         180,9   169,5   749,6            
Liikevoitto          2,2    10,1    43,2            
Operatiivinen liikevoitto   2,2    10,1    43,2            
Operatiivinen liikevoitto %  1,2    6,0    5,8            

Atria Suomen Q1-kauden liikevaihto kasvoi 6,7 prosenttia. Q1-kauden       
myyntivolyymi vähittäiskaupalle jäi hieman alle suunnitellun tason heikon    
maaliskuun takia. Atrian oman arvion mukaan markkinaosuudet eri tuoteryhmissä  
vähittäiskaupassa pysyivät vakaana. Atria Suomen Q1-kauden liikevoitto jäi   
huomattavasti alle viime vuoden vastaavan jakson, joka oli erityisen hyvä.   
Pääsyinä olivat raaka-aineiden, materiaalien ja tarvikkeiden hintojen voimakas 
nousu sekä vaikea tukku- ja vientimarkkinatilanne. Toteutuneet myyntihintojen  
korotukset eivät myöskään ole täysimääräisesti pystyneet tasoittamaan      
kustannusnousujen vaikutusta.                          

Atria Suomi ilmoitti katsauskaudella käynnistävänsä laajan tehostamisohjelman  
toimintojensa uudelleenjärjestelemiseksi. Järjestelyiden arvioidaan tuovan noin 
4 miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt. Samalla aloitettiin      
yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut koskien toimintojen           
uudelleenjärjestelyjä Atrian Forssan tuotantolaitoksella, Liha-Pouttu Oy:n   
teollisissa toiminnoissa ja hankinnassa sekä A-Tuottajat Oy:n ja A-Rehu Oy:n  
toiminnoissa. Yt-menettelyssä neuvotellaan yhteensä noin 230 henkilön      
vähentämisestä edellä mainituissa toiminnoissa. Mahdollisten järjestelyiden   
myötä on arvioitu, että Atria Suomen toisiin tuotantolaitoksiin syntyy noin 60 
uutta työpaikkaa ja henkilöstön nettovähennys on noin 170.           
Uudelleenjärjestelyistä johtuvat mahdolliset kertaluonteiset kulut kirjataan  
Q2-kaudelle.                                  

Atria Suomen loppuvuoden tuloskehitykseen vaikuttavat olennaisesti       
kansainvälisen lihamarkkinatilanteen muutokset.                 


Atria Skandinavia 1.1. - 31.3.2008                       

               Q1/    Q1/                  
Miljoonaa euroa        2008    2007    2007            
--------------------------------------------------------            
Liikevaihto         105,1    92,3   457,8            
Liikevoitto          5,8    1,8    54,9            
Operatiivinen liikevoitto   5,8    1,8    20,5            
Operatiivinen liikevoitto %  5,5    2,0    4,5            

Alkuvuosi on lähtenyt myynnin ja tuloksen kannalta käyntiin odotetulla tavalla 
Atria Skandinavia liiketoiminta-alueella. Vertailujakso Q1/2007 ei sisällä AB  
Sardusin lukuja (mukana konsernin luvuissa 1.4.2007 alkaen), mutta sisältää   
Svensk Snabbmat för Storkök AB:n luvut (mukana konsernin luvuissa 31.5.2007   
asti). Liikevaihto kasvoi 13,9 prosenttia ja operatiivinen liikevoitto yli   
kolminkertaistui verrattuna viime vuoden vastaavaan jaksoon. Katsauskaudella  
toteutettujen hinnankorotusten ja hyvin sujuneen myynnin ansiosta kohonneet   
raaka-ainekustannukset eivät merkittävästi vaikuttaneet Q1-kauden tulokseen.  

Integraatiohyötyjen, alkuvuoden hyvän myynnin kehityksen ja loppuvuoden uusien 
tuotelanseerauksien ansiosta tuloksen odotetaan kehittyvän myönteisesti, vaikka 
raaka-aineiden hintojen odotetaan yhä nousevan Q2 ja Q3 -kausilla.       


Atria Venäjä 1.1. - 31.3.2008                          

               Q1/    Q1/                   
Miljoonaa euroa       2008    2007    2007             
-------------------------------------------------------             
Liikevaihto         16,3    16,0    65,6             
Liikevoitto          0,5    1,2    4,3             
Operatiivinen liikevoitto   0,5    1,2    4,3             
Operatiivinen liikevoitto %  3,1    7,5    6,5             

Atria Venäjän myyntivolyymi kääntyi kasvuun katsauskauden jälkimmäisellä    
puoliskolla. Alkuvuoden aikana Atria vahvisti markkinaosuuttaan Pietarin alueen 
modernissa vähittäiskaupassa 21,5 prosenttiin. Liikevaihto jäi kuitenkin viime 
vuoden tasolle heikon tammikuun myyntivolyymin ja heikentyneen ruplakurssin   
takia. Liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta, koska raaka-aineiden hintojen   
nousu vaikeutti kannattavuuden kehittymistä.                  

Uuden Gorelovossa sijaitsevan tuotantolaitoksen logistiikkatoiminnot otetaan  
käyttöön kesäkuun aikana ja muut tuotanto-osastot valmistuvat loppuvuoden    
aikana. Toimintojen laajentamista Pietarin ulkopuolelle tutkitaan edelleen.   

Myös Venäjän raaka-ainehintojen arvioidaan edelleen nousevan kuluvan vuoden   
aikana. Myyntihintoja nostetaan Q2-kauden aikana, mutta hintojen nousun     
täysimääräinen vaikutus toteutuu Q3:n alkupuolella. Kustannustehokkuutta    
pyritään parantamaan, mutta toisaalta uuden logistiikkakeskuksen ja tehtaan   
käyttöönotto saattaa aiheuttaa ylimääräisiä ylösajokustannuksia.        


Atria Baltia 1.1. - 31.3.2008                          

               Q1/    Q1/                   
Miljoonaa euroa       2008    2007    2007             
-------------------------------------------------------             
Liikevaihto          5,5    6,7    26,7             
Liikevoitto         -1,0    -0,9    -4,4             
Operatiivinen liikevoitto  -1,0    -0,9    -3,1             
Operatiivinen liikevoitto % -18,2   -13,4   -11,6             

Atrian liikevaihto Virossa kasvoi hieman edellisen vuoden Q1-kauteen verrattuna.
Vertailuluvuissa on mukana kesällä 2007 lakkautetun UAB Vilniaus Mesan luvut.  
Liikevoitto ei kehittynyt suunnitellusti ja se jäi edellisvuoden vastaavan   
jakson tuloksesta alkutuotannon kohonneiden kustannusten takia.         

Rehujen hinnat ovat nyt Virossa ennätyksellisen korkeat, mikä heikentää     
erityisesti alkutuotannon kannattavuutta. Myyntivolyymien odotetaan kasvavan  
loppuvuoden aikana, mutta tuloskehitykseen vaikuttavat olennaisesti       
kansainvälisen lihamarkkinatilanteen muutokset.                 


Rahoitus                                    

Katsauskaudella konserni kirjasi 1,7 miljoonan euron voiton arvopaperien    
myynnistä.                                   


Investoinnit                                  

Uuden tuotantolaitoksen ja logistiikkakeskuksen rakennustyöt ovat käynnissä   
Pietarissa Gorelovon alueella. Uuden tehtaan logistiikkatoiminnot otetaan    
käyttöön kesäkuussa ja tehdas valmistuu kokonaisuudessaan kuluvan vuoden loppuun
mennessä. Investoinnin kokonaisarvo on noin 70 miljoonaa euroa.         

Q1-kauden investoinnit konsernissa olivat yhteensä 16,0 miljoonaa euroa.    


Henkilöstö                                   

Katsauskaudella konsernin palveluksessa oli keskimäärin 5.700 henkilöä (5.418). 

Henkilöstö liiketoiminta-alueittain:                      

Atria Suomi      2.296 (2.159)                       
Atria Skandinavia   1.727 (1.355)                       
Atria Venäjä     1.276 (1.339)                       
Atria Baltia      401  (565)                       


Atria Oyj:n hallinto                              

Atria Yhtymä Oyj:n yhtiökokous päätti, että yhtiön toiminimi on suomeksi Atria 
Oyj, ruotsiksi Atria Abp ja englanniksi Atria Plc.               

Yhtiökokous valitsi uudelleen hallintoneuvoston erovuoroiset jäsenet Pasi    
Ingalsuo, Veli Koivisto, Olavi Kuja-Lipasti, Teuvo Mutanen ja Timo Tuhkasaari  
jatkamaan tehtävässään, ja erovuorossa olevan Juhani Savolaisen tilalle     
valittiin Pekka Parikka sekä eroa pyytäneen Sinikka Ouramon tilalle Ari Pirkola.
                                        


Liiketoiminnan lähiajan riskit                         

Atrian merkittävin lähiajan riski on koko elintarvikeketjua koskeva       
kansainvälinen raaka-aineiden hintakehitys. Kohonneiden materiaali- ja     
raaka-ainekustannusten nousu heijastuu konsernin kannattavuuteen, koska     
kustannusten siirtäminen myyntihintoihin vie aikaa markkinatilanteesta riippuen.
Erityisesti sianlihan hinnan epätasapaino Suomen ja muun Euroopan välillä lisää 
epävarmuutta loppuvuoden tuloksen osalta Suomen liiketoiminta-alueella.     

Venäjällä merkittävä riski on myös uuden tehtaan ja logistiikkakeskuksen    
käyttöönoton onnistuminen.                           

Atrian liiketoimintaan liittyvissä riskeissä ei ole tapahtunut ensimmäisen   
vuosineljänneksen aikana muita olennaisia muutoksia verrattuna vuoden 2007   
tilinpäätöksessä ilmoitettuihin riskeihin.                   


Tulevaisuuden näkymät                              

Atria-konsernin vuoden 2008 liikevaihdon arvioidaan kasvavan, mutta       
operatiivisen liikevoiton ennustetaan jäävän alle viime vuoden tason.      
Kansainvälisen lihamarkkinatilanteen muutokset aiheuttavat epävarmuutta kaikilla
Atrian liiketoiminta-alueilla.                         


Hallituksen voimassa olevat antivaltuudet                    

Yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä   
osakeannista, jossa voidaan antaa yhteensä enintään 10.000.000 kappaletta yhtiön
1,70 euron nimellisarvoisia uusia A-osakkeita.                 

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin ehdoista.  
Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita myös muuten kuin     
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa laissa säädetyin ehdoin sekä 
oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ottaen kuitenkin 
huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden   
enimmäismäärästä.                                

Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden   
yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen 
tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin   
hallituksen päättämiin tarkoituksiin.                      

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, 
kuitenkin enintään 30.6.2009 saakka. Valtuutus ei kumoa voimassa olevaa     
hallituksen valtuutusta päättää rahastokorotuksesta.              

3.5.2007 yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä tai    
useammasta rahastokorotuksesta, joilla voidaan korottaa osakepääomaa enintään  
850.000 eurolla. Valtuutus on voimassa enintään viisi vuotta          
valtuutuspäätöksestä lukien.                          


TUNNUSLUVUT                                   

milj. EUR               1-3/08      1-3/07      1-12/07

Oma pääoma/osake, €          16,76       13,44       16,77
Korolliset velat            327,9       375,8       321,9
Korolliset saamiset           45,8       49,4       45,4
Omavaraisuusaste, %           47,9       36,7       47,6
Bruttoinvestoinnit           16,0       142,4       284,1
Bruttoinvestoinnit                               
liikevaihdosta, %            5,3       51,6       22,3
Henkilöstö keskimäärin         5 700       5 418       5 947


Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet                     

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin     
mukaisesti. Yhteisö on tämän osavuosikatsauksen laatimisessa soveltanut samoja 
laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessään 2007. Osavuosikatsauksessa  
esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.                   


ATRIA OYJ -KONSERNI                               

KONSERNITASE                                  

Varat                                      
milj. EUR              31.3.08      31.3.07     31.12.07

Pitkäaikaiset varat                               
 Aineelliset käyttöomaisuus-                          
 hyödykkeet              458,8       370,2       455,6
 Liikearvo               151,9       57,3       151,8
 Muut aineettomat                                
 hyödykkeet               64,1       32,3       64,3
 Lainasaamiset                                 
 ja muut saamiset            45,1       43,1       43,6
 Sijoitukset               6,9       130,1        8,7

Yhteensä                726,8       633,0       724,0

Lyhytaikaiset varat                               
 Vaihto-omaisuus            96,5       77,5       87,3
 Myyntisaamiset                                 
 ja muut saamiset           145,6       125,0       153,8
 Rahat ja pankkisaamiset        24,7       27,3       35,6

Yhteensä                266,8       229,8       276,7

Varat yhteensä             993,6       862,8      1 000,7


Oma pääoma ja velat                               
milj. EUR              31.3.08      31.3.07     31.12.07

Oma pääoma                                   
 Emoyhtiön osakkeenomistajille                         
 kuuluva oma pääoma          473,7       310,3       474,1
 Vähemmistöosuudet            1,9        5,9        1,9

Oma pääoma yhteensä          475,6       316,2       476,0

Pitkäaikaiset velat                               
 Korolliset velat           179,6       219,6       194,1
 Laskennalliset                                 
 verovelat               42,7       26,8       42,8
 Muut korottomat velat          0,8        0,3        0,3

Yhteensä                223,1       246,7       237,2

Lyhytaikaiset velat                               
 Korolliset velat           148,3       156,2       127,8
 Ostovelat ja muut velat        146,6       143,7       159,7

Yhteensä                294,9       299,9       287,5

Velat yhteensä             518,0       546,6       524,7

Oma pääoma ja velat yhteensä      993,6       862,8      1 000,7


KONSERNITULOSLASKELMA                              

milj. EUR               1-3/08      1-3/07      1-12/07

Liikevaihto              303,4       276,0      1 272,2
Kulut                 -284,6      -254,0     -1 133,2
Poistot                -12,0       -10,5       -44,5

Liikevoitto               6,8       11,5       94,5
* liikevaihdosta %            2,2        4,2        7,4

Rahoitustuotot ja -kulut        -3,3       -3,9       -14,3
Osuus osakkuusyhtiöiden                             
tuloksista                                  0,4

Voitto ennen veroja           3,5        7,6       80,6
* liikevaihdosta %            1,2        2,8        6,3

Tuloverot                -1,4       -2,1       -13,0

Tilikauden voitto            2,1        5,5       67,6
* liikevaihdosta %            0,7        2,0        5,3

Tilikauden voiton jakaantuminen:                        
Emoyhtiön omistajille          2,1        5,5       66,7
Vähemmistölle                       -0,2        0,9
Yhteensä                 2,1        5,3       67,6

Laimentamaton tulos/osake, €      0,07       0,23       2,56

Laimennusvaikutuksella oikaistu                         
tulos/osake, €             0,07       0,23       2,56


LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                        

milj. EUR  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma       Vähem- Oma  
                                 mistön pääoma
                                 osuus  yht. 
      Osake- Yli-  Käyvän Sijoi- Muunto- Kerty- Yht.         
      pääoma kurssi- arvon  tetun  erot  neet             
          rahas- rahas- vapaan     voitto-           
          to   to   po:n      varat            
                  rahasto                   

Oma pääoma                                   
1.1.2007  39,3  138,5           0,7  128,1  306,6   5,8  312,4
                                        
Muuntoerot                 -1,6      -1,6  -0,1  -1,7
Tilikauden                                   
voitto                        5,3   5,3   0,2   5,5

Oma pääoma                                   
31.3.2007  39,3  138,5          -0,9  133,4  310,3   5,9  316,2

Oma pääoma                                   
1.1.2008  48,1  138,5   1,9  110,5  -3,4  178,5  474,1   1,9  476,0

Muuntoerot                 -0,8      -0,8      -0,8
Muu muutos         -1,8   0,1          -1,7      -1,7
Tilikauden                                   
voitto                        2,1   2,1       2,1

Oma pääoma                                   
31.3.2008  48,1  138,5   0,1  110,6  -4,2  180,6  473,7   1,9  475,6


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA                           

milj. EUR               1-3/08      1-3/07      1-12/07
                                        
Liiketoiminta                                  
 Liiketoiminnan                                 
 rahavirta                5,5       -12,2       92,3
 Rahoituserät ja verot         -7,3       -5,6       -28,4

Liiketoiminnan rahavirta        -1,8       -17,8       63,9

Investoinnit                                  
 Aineelliset ja aineettomat                           
 hyödykkeet              -14,3       -20,3       -92,1
 Sijoitukset              -0,5       -0,1       -1,4
 Myydyt tytäryhtiöosakkeet                         39,1
 Ostetut tytäryhtiöosakkeet               -103,2      -124,6

Investointien rahavirta        -14,8      -123,6      -179,0

Rahoitus                                    
 Maksullinen osakeanti                           116,5
 Lainojen nostot            53,0       146,5       304,1
 Lainojen maksut            -47,3       -13,5      -292,1
 Osinkojen maksut                             -13,7

Rahoituksen rahavirta          5,7       133,0       114,8

Rahavarojen muutos           -10,9       -8,4       -0,3


SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT                            
MAANTIETEELLISET                                

milj. EUR               1-3/08      1-3/07      1-12/07

Liikevaihto                                   
 Suomi                 180,9       169,5       749,6
 Skandinavia              105,1       92,3       457,8
 Venäjä                 16,3       16,0       65,6
 Baltia                 5,5        6,7       26,7
 Eliminoinnit              -4,4       -8,5       -27,5
Yhteensä                303,4       276,0      1 272,2

Liikevoitto                                   
 Suomi                  2,2       10,1       43,2
 Skandinavia               5,8        1,8       54,9
 Venäjä                 0,5        1,2        4,3
 Baltia                 -1,0       -0,9       -4,4
 Kohdistamattomat            -0,7       -0,7       -3,5
Yhteensä                 6,8       11,5       94,5

Operatiivinen liikevoitto                            
 Suomi                  2,2       10,1       43,2
 Skandinavia               5,8        1,8       20,5
 Venäjä                 0,5        1,2        4,3
 Baltia                 -1,0       -0,9       -3,1
 Kohdistamattomat            -0,7       -0,7       -3,5
Yhteensä                 6,8       11,5       61,4


VASTUUT                                     

milj. EUR              31.3.08      31.3.07     31.12.07

Velat, joiden vakuudeksi on annettu                       
kiinnityksiä tai muita vakuuksia                        

 Lainat                                     
 rahoituslaitoksilta           4,9       98,5       13,5
 Eläkelainat               4,8        7,0        4,6
Yhteensä                 9,7       105,5       18,1

Yleisvakuutena annetut kiinnitykset ja                     
muut vakuudet                                  
 Kiinteistökiinnitykset         12,0       87,5       22,0
 Yrityskiinnitykset           2,1       45,8        2,2
 Muut vakuudet             40,0       53,0       45,4
Yhteensä                54,1       186,3       69,6

Taseeseen sisältymättömät vastuu-                        
sitoumukset                                   

 Käyttämättömät                                 
 limiitit                30,2       44,3       30,2

 Takaukset                3,4        3,8        3,6ATRIA OYJ                                    
Hallitus                                    

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Matti Tikkakoski, p. 050 2582.        

JAKELU                                     
Helsingin Pörssi                                
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.atria.fi                                  

Osavuosikatsaus postitetaan pyynnöstä tai on saatavilla kotisivuiltamme     
www.atria.fi/konserni.
atria osavuosikatsaus q1_2008.pdf osavuosikatsaus 1-3, 2008.pdf

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen