Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 03.4.2008

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN                       

Atria Yhtymä Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,  
joka pidetään tiistaina 29.4.2008 kello 13.00 Finlandia-talossa osoitteessa   
Mannerheimintie 13, Helsinki. Ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa kokouspaikalla
kello 12.00.                                  

Kokouksessa käsitellään:                            

1. Asiat, jotka osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaan tulee     
käsitellä varsinaisessa yhtiökokouksessa                    

Yhtiön tilinpäätös vuodelta 2007 sekä hallituksen voitonjakoehdotus on     
julkistettu 27.2.2008. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa   
vuodelta 2007 osinkoa 0,70 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 
osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Suomen   
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun      
täsmäytyspäiväksi ehdotetaan 5.5.2008 ja maksupäiväksi 13.5.2008.        

Yhtiön hallitus ehdottaa, että yhtiön nykyiset tilintarkastajat KHT Pekka    
Loikkanen ja KHT Eero Suomela sekä varatilintarkastajat KHT Markku Tynjälä ja  
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan jatkamaan seuraavan varsinaisen 
yhtiökokouksen loppuun asti.                          

2. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden 
hankkimisesta                                  

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 
2.800.000 yhtiön oman A-osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan 
kuuluvilla varoilla, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön 
hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Hankittavien A-osakkeiden  
enimmäismäärä on alle 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.         

Hallitus voi päättää hankkia A-osakkeita myös muuten kuin osakkeenomistajien  
omistamien osakkeiden suhteessa. Hankittavista osakkeista maksettava vastike on 
hankintapäivänä OMX:n Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä A-osakkeesta    
maksettu keskihinta. A-osakkeet voidaan hankkia myös OMX:n Pohjoimaisen Pörssin 
Helsingissä järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä, jolloin osakkeista    
maksettava vastike on tässä kaupankäynnissä muodostunut hankintahetken     
kaupankäyntikurssi.                               

A-osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa       
yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä,  
investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää, yhtiön    
pääomarakenteen kehittämiseksi, tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin edelleen   
luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.                       

Hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta kaikilta muilta 
osin.                                      

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen  
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2009 saakka.            

3. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiön hallussa 
olevien omien osakkeiden luovuttamisesta                    

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön  
hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä,
siten että valtuutuksen kohteena on yhteensä enintään 2.800.000 kappaletta   
A-osakkeita.                                  

Hallitus voi päättää luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia A-osakkeita maksutta 
tai maksua vastaan ja myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden 
suhteessa. Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai 
muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien     
rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen 
tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hallituksella on myös oikeus  
päättää A-osakkeiden luovuttamisesta OMX:n Pohjoismaisen Pörssin Helsingissä  
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.                    

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista 
luovutuksen ehdoista.                              

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen  
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2009 saakka.            

4. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista   

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä  
tai useammassa erässä osakeannista, jossa voidaan antaa yhteensä enintään    
10.000.000 kappaletta yhtiön 1,70 euron nimellisarvoisia uusia A-osakkeita.   

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista    
osakeannin ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita myös
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa laissa säädetyin 
ehdoin sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen   
ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien   
omien osakkeiden enimmäismäärästä.                       

Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden   
yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen 
tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin   
hallituksen päättämiin tarkoituksiin.                      

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen  
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2009 saakka. Valtuutus ei kumoa  
voimassa olevaa hallituksen valtuutusta päättää rahastokorotuksesta.      

5. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi             

Hallitus ehdottaa, että yhtiön toiminimeä muutetaan muuttamalla         
yhtiöjärjestyksen 1 § kuulumaan seuraavasti:                  

”Yhtiön toiminimi on Atria Oyj, ruotsiksi Atria Abp ja englanniksi Atria Plc.  
Yhtiön kotipaikka on Kuopio.”                          

Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen päätösehdotukset              

Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen päätösehdotukset ovat osakkeenomistajien  
nähtävillä yhtiön pääkonttorissa Nurmossa, osoitteessa Lapuantie 594, 60550   
Nurmo, yhtiön konttorissa Seinäjoella, osoite Vaasantie 1, 60100 Seinäjoki, ja 
yhtiön internet-verkkosivuilla osoitteessa www.atria.fi/konserni 22.4.2008   
alkaen. Asiakirjat ovat nähtävinä myös yhtiökokouksessa. Jäljennökset      
asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää.         

Osallistuminen ja ilmoittautuminen yhtiökokoukseen               

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään   
19.4.2008 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään 
yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan on otettava  
yhteyttä tilinhoitajayhteisöönsä, jotta osakkeenomistaja voitaisiin merkitä   
tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten.   

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava   
yhtiölle viimeistään 25.4.2008 ennen kello 16.00. Ilmoittautuminen voi tapahtua 
kirjeitse osoitteeseen Atria Yhtymä Oyj, Liisa Liukku, PL 900, 60060 ATRIA,   
puhelimitse (06) 416 8306/Liisa Liukku, faksilla numeroon (06) 416 8207 tai   
sähköpostitse osoitteeseen liisa.liukku@atria.fi mainittuun määräaikaan     
mennessä. Kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.    
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumispaikkaan Liisa   
Liukulle niin, että ne ovat perillä viimeistään ilmoittautumisajan päättyessä. 


Nurmo, 3. päivänä huhtikuuta 2008                        

ATRIA YHTYMÄ OYJ                                
Hallitus                                    JAKELU:                                     
Helsingin Pörssi                                
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.atria.fi

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen