Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 28.4.2009

Atria Suomen tulos parani - muilla liiketoiminta-alueilla kannattavuus oli heikko

ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2009                  


ATRIA SUOMEN TULOS PARANI - MUILLA LIIKETOIMINTA-ALUEILLA KANNATTAVUUS OLI   
HEIKKO                                     

- konsernin liikevaihto kasvoi 2,4 % ja liikevoitto jäi nollatasolle      
- Atria Suomen kannattavuus parani selvästi viime vuodesta           
- muilla liiketoiminta-alueilla tulos oli heikko                
- voimakasta kasvua Venäjällä ja Baltiassa                   
- Atria tehostaa toimintaa Skandinaviassa, Venäjällä ja Baltiassa        
- Venäjän tulosta rasittivat Campomos-yhtiön haltuunottoon ja integraatioon   
liittyvät kulut                                 


Atria-konserni:                                 
                Q1/    Q1/                  
Miljoonaa euroa        2009    2008   2008            
----------------------------------------------------------           
Liikevaihto          310,7   303,4  1.356,9            
Liikevoitto          -0,4    6,8   38,4            
Liikevoitto %         -0,1    2,2    2,8            
Voitto ennen veroja      -5,5    3,5   16,7            
Osakekohtainen tulos, EUR   -0,14    0,07   0,42            


Katsaus Q1/2009                                 

Atria konsernin Q1/2009 liikevaihto kasvoi 2,4 % viime vuoden vastaavasta    
ajanjaksosta. Liikevaihdon kasvua hidasti Venäjän ruplan ja Ruotsin kruunun   
heikentyminen euroa vastaan. Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin 
liikevaihto kasvoi 9,4 % edellisvuodesta. Liikevaihto kasvoi erityisesti    
Skandinaviassa, Venäjällä sekä Baltiassa. Kasvu johtuu pääasiassa viime vuoden 
aikana tehdyistä yrityskaupoista sekä myyntihintojen korotuksista.       

Konsernin liikevoitto oli -0,4 milj. euroa (6,8 milj. euroa). Viime vuoden   
aikana tehtyjen tehostamistoimenpiteiden sekä parantuneiden marginaalien    
ansiosta Atria Suomen kannattavuus parani merkittävästi alkuvuonna.       

Atria Skandinavian tulosta rasittaa erityisesti heikosta kruunusta johtuva   
tuontituotteiden korkea hintataso. Skandinavian tuloskehitys parani       
katsauskauden loppupuolella, kun myyntihintojen korotukset sekä         
tuontiraaka-aineen osittainen korvaaminen kotimaisella raaka-aineella      
vaikuttivat positiivisesti marginaaleihin. Atria aloitti laajan         
tehostamisohjelman Ruotsissa sekä ilmoitti katsauskauden jälkeen luopuvansa   
tappiota tekevästä salaatti- ja voileipäliiketoiminnasta Ruotsissa.       

Atria Venäjän katsauskauden liiketappio tuli viime vuoden loppupuolella     
ostetusta Campomos-yhtiöstä. Q1-tulosta rasittivat kauden aikana tehdyt     
integraatioon ja haltuunottoon liittyvät kulukirjaukset.            


Atria Suomi 1.1. - 31.3.2009                          

                Q1/    Q1/                  
Miljoonaa euroa        2009    2008    2008            
----------------------------------------------------------           
Liikevaihto          181,9   180,9   797,9            
Liikevoitto           7,1    2,2    33,9            
Liikevoitto %          3,9    1,2    4,2            
                                        
Atria Suomen Q1-kauden liikevaihto oli edellisen vuoden vastaavan jakson    
tasolla, liikevoitto oli merkittävästi viime vuotta parempi. Talouden taantuman 
aiheuttama kuluttajakysynnän vähentyminen ei ole ollut Atrian tuoteryhmissä   
merkittävää. Siirtymistä edullisempiin tuotteisiin on jonkin verran       
havaittavissa.                                 

Kannattavuutta paransivat edellisen vuoden aikana tehdyt tehostamistoimenpiteet,
alentunut kustannustaso sekä kohonneet marginaalit. Myyntihinnat        
vähittäiskaupalle ovat nousseet joulukuusta 2008 lähtien tuoteryhmästä riippuen 
1-8 prosenttia.                                 

Atria-tuotteiden markkinaosuudet siipikarjassa, ruokamakkaroissa ja       
kuluttajapakatussa lihassa ovat kasvaneet. Markkinaosuudet leivänpäällisissä ja 
valmisruoassa ovat hieman heikentyneet. Q1-kauden onnistumiseen vaikutti myös  
hyvä toimitusvarmuus.                              

Alkuvuoden aikana Atrian sopimustuottajien sika- ja broilerikasvattamoilla   
todetut salmonellatapaukset jäivät vähäisiksi, eivätkä heikentäneet Atria Suomen
raaka-aineen saantia.                              


Atria Skandinavia 1.1. - 31.3.2009                       

                Q1/    Q1/                  
Miljoonaa euroa        2009    2008    2008            
----------------------------------------------------------           
Liikevaihto          98,8   105,1   455,2            
Liikevoitto           1,2    5,8    14,4            
Liikevoitto %          1,2    5,5    3,2            
                                        

Atria Skandinavian vertailukelpoinen liikevaihto jäi tavoitetasosta.      
Katsauskauden liikevaihtoa heikensi erityisesti Ruotsin kruunun heikentyminen  
euroa vastaan. Kruunuissa Q1/2009 liikevaihto kasvoi 9,8 prosenttia edellisen  
vuoden vertailujaksoon verrattuna.                       

Alkuvuoden liikevoitto oli viime vuoden vertailujaksoa heikompi. Tulosta    
rasittivat heikko Ruotsin kruunu ja muutamissa tuoteryhmissä pienentyneet    
myyntivolyymit. Lisäksi salaatti- ja voileipäliiketoiminnan (Lätta Måltider)  
tappiollinen tulos heikensi katsauskauden liikevoittoa.             

Tuloskehitys kuitenkin parani katsauskauden loppupuolella, kun myyntihintoja  
nostettiin ja tuontiraaka-ainetta korvattiin osittain kotimaisella       
raaka-aineella. Atria Skandinavia on käynnistänyt laajan säästöohjelman, jonka 
odotetaan tuovan noin 7 miljoonan euron vuotuiset säästöt ja työntekijöiden   
määrää vähennetään noin 100:lla eri toimipisteissä.               

Leivänpäällisten ja ruokamakkaroiden markkinaosuudet vähittäiskaupassa     
vahvistuivat katsauskauden aikana. Erityisesti Atria Skandinavian omat     
tuotemerkit ovat kasvattaneet osuuksiaan. Herkuttelutuotteiden, pasteijoiden ja 
3-Stjernet -tuotteiden markkinaosuudet ovat pysyneet vakaina (lähde: AC     
Nielsen).                                    


Atria Venäjä 1.1. - 31.3.2009                          

                Q1/    Q1/                  
Miljoonaa euroa        2009    2008    2008            
----------------------------------------------------------           
Liikevaihto          26,5    16,3    93,8            
Liikevoitto          -7,0    0,5    -3,4            
Liikevoitto %         -26,4    3,1    -3,6            

Atria Venäjän myynti Q1-jaksolla kasvoi merkittävästi edellisvuoden vastaavaan 
jaksoon verrattuna, mikä pääosin johtuu viime syksynä ostetun Campomos -yhtiön 
liittämisestä Atriaan. Liikevaihdon kasvua painoi kuitenkin Venäjän ruplan   
heikkeneminen euroa vastaan. Markkinaosuus Pietarin alueen modernissa      
vähittäiskaupassa kasvoi edelleen.                       

Katsauskauden liiketappio tuli viime vuoden lopulla ostetusta Campomos-yhtiöstä.
Q1/2009 -kauden tulosta painoi heikentynyt ruplan kurssi, joka kuitenkin    
vakiintui helmi-maaliskuussa. Heikosta ruplasta johtuen tuontiraaka-aineiden  
hinnat pysyivät korkeina. Katsauskaudella neuvoteltiin noin 10 prosentin    
korotuksesta myyntihintoihin, ja ne tulevat voimaan huhti-toukokuussa 2009.   

Katsauskaudella Atria Venäjä käynnisti tehostamisohjelman, jonka tavoitteena on 
Venäjän toimintojen kustannustehokkuuden parantaminen. Pietarin ja Moskovan   
tehtaiden synergioita hyödynnetään tehokkaammin ja luovutaan huonosti      
kannattavista tuotteista ja asiakkuuksista. Tehostamisohjelman seurauksena   
henkilöstöä irtisanotaan sekä Moskovassa että Pietarissa ja           
henkilöstövähennyksien nettovaikutus kesäkuun loppuun mennessä on yhteensä noin 
180 henkilöä. Henkilöstövähennysten säästövaikutus on noin 4 miljoonaa euroa  
vuositasolla ilman kertaluonteisia irtisanomiskorvauksia. Katsauskauden tulos  
sisältää 2,7 miljoonaa euroa integraatioon ja haltuunottoon liittyviä      
kertaluonteisia kuluja.                             

Campomosin ja Pit-Productin integraatio eteni suunnitellusti ja operatiivisia  
toimintoja yhdistettiin. Atria Venäjän organisaatiouudistuksessa Juha Ruohola  
nimitettiin OOO Campomosin toimitusjohtajaksi. Hän jatkaa myös Atria Venäjä   
liiketoiminta-alueen johtajana. Sergey Ivanchenko nimitettiin OOO Pit-Productin 
toimitusjohtajaksi ja Atria Venäjän paikallisjohtajaksi.            

Uuden tuotantolaitoksen käyttöönoton Pietarin Gorelovossa odotetaan tapahtuvan 
vuoden 2009 aikana. Käyttöönottoa on siirretty puuttuvien vesi- ja       
viemäriliittymien takia.                            


Atria Baltia 1.1. - 31.3.2009                          

                Q1/    Q1/                  
Miljoonaa euroa        2009    2008    2008            
----------------------------------------------------------           
Liikevaihto           8,8    5,5    32,3            
Liikevoitto          -1,0    -1,0    -3,8            
Liikevoitto %         -11,4   -18,2   -11,8            


Atrian liikevaihto Virossa kasvoi merkittävästi edellisen vuoden Q1-kauteen   
verrattuna kesällä 2008 tehtyjen yritysostojen johdosta. Atrian liiketulos   
Virossa pysyi epätyydyttävällä tasolla, koska yleisestä taantumasta johtuen   
kysyntä heikkeni ja myyntivolyymit laskivat joissakin tuoteryhmissä. Lisäksi  
tuotannon tehostamisesta muodostuvat säästöt toteutuvat pääosin vasta      
loppuvuoden aikana.                               

Leivänpäällisten ja ruokamakkaroiden markkinaosuudet volyymeissa mitattuna ovat 
pysyneet vakaina. Atrian markkinaosuus leivänpäällisissä on 24 prosenttia ja  
ruokamakkaroissa 25 prosenttia (Lähde: AC Nielsen).               

Katsauskaudella Atria Baltia päätti keskittää lihavalmistetuotannon       
Vastse-Kuusten tehtaalta Valgan ja Ahjan tuotantolaitoksille. Tuotannon siirto 
lisää toiminnan tehokkuutta ja luo paremmat edellytykset kannattavalle     
liiketoiminnan kasvulle nykyisessä taloudellisesti haastavassa         
toimintaympäristössä. Lisäksi Atria Baltia tuo syksyllä markkinoille      
uudentyyppisiä tuoteryhmiä, jotka valmistetaan Vastse-Kuusten tehtaalla.    
Uudelleenjärjestelyt koskevat kuluvan vuoden aikana noin sataa Atria Baltian  
työntekijää. Uudelleenjärjestelyistä arvioidaan muodostuvan noin 1,4 miljoonan 
euron vuosittaiset säästöt.                           


Arvopaperimarkkinalain mukainen ilmoitus omistusoikeuden muutoksesta      

Atria Oyj sai katsauskaudella Artio Global Management LLC yhtiön ilmoituksen  
omistusosuuden muutoksesta yhtiössä.                      

Artio Global Management LLC yhtiön omistus Atria Oyj:n osakepääomasta on    
20.3.2009 tehdyillä osakekaupoilla alittanut viiden (5) prosentin rajan. Artio 
Global Management LLC:n ilmoituksen mukaisesti sen omistusosuus Atriassa on   
seuraava:                                    

Artio Global Management LLC omistus yhteensä:                  
- Omistettujen Atrian A-osakkeiden lukumäärä: 1.409.752             
- Omistusosuus: 4,99 % osakepääomasta ja 1,27 % äänimäärästä          

Osakkeenomistajan täydellinen nimi ja yhteisötunnus:              
Artio Global Management LLC, New York, yritystunnus 43-2047412.         


Katsauskauden jälkeiset tapahtumat                       

Katsauskauden jälkeen Atria käynnisti neuvottelut salaatteja ja voileipiä    
valmistavan Lätta Måltider - yksikön tappiollisen liiketoiminnan lopettamiseksi 
Ruotsissa. Viime vuonna Lätta Måltider-yksikön toimintaa tehostettiin karsimalla
kustannuksia ja keskittämällä tuotantoa. Nämä toimenpiteet eivät kuitenkaan   
tuoneet riittävää tulosparannusta.                       

Atria arvioi eri vaihtoehtoja Lätta Måltider - liiketoimintojen lopettamiseksi. 
Myös liiketoiminnan myyntiä tutkitaan. Atria esittää Lätta           
Måltider-liiketoiminnan lakkauttamista viimeistään heinäkuun loppuun mennessä. 
Yksikön koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut käynnistettiin välittömästi.  


Investoinnit                                  

Katsauskauden investoinnit konsernissa olivat yhteensä 8,6 miljoonaa euroa (16 
milj. euroa).                                  


Henkilöstö                                   

Katsauskaudella konsernin palveluksessa oli keskimäärin 6.532 henkilöä (5.700). 

Henkilöstö liiketoiminta-alueittain:                      

Atria Suomi    2.181 (2.296)                         
Atria Skandinavia 1.635 (1.727)                         
Atria Venäjä   2.088 (1.276)                         
Atria Baltia    628  (401)                         


Atria Oyj:n hallinto                              

Atria Oyj:n hallintoneuvosto valitsi 20.3.2009 Atria Oyj:n hallitukseen uudeksi 
jäseneksi Harri Sivulan. Harri Sivula (synt. 1962) on toiminut Onninen Oy:n   
toimitusjohtajana vuodesta 2006 ja on koulutukseltaan hallintotieteiden maisteri
(HTM).                                     

Atria Oyj:n hallitus on kokonaisuudessaan seuraava: hallituksen puheenjohtaja  
Martti Selin, varapuheenjohtaja Timo Komulainen, jäsenet Tuomo Heikkilä, Runar 
Lillandt, Harri Sivula, Matti Tikkakoski ja Ilkka Yliluoma.           


Rahoitus                                    

OOO Campomos maksoi tammikuussa 13 miljoonaan euron ja OOO Campofarm helmikuussa
3 miljoonan euron pankkilainat pois. Edellä mainitut yhtiöt rahoittivat lainojen
maksut ruplamääräisellä konsernin sisäisellä rahoituksella.           

Korkotuottoihin on kirjattu katsauskauden aikana 1,5 miljoonaa euroa Pietarin  
Gorelovossa sijaitsevan lihavalmistetehtaan viivästymisestä johtuvaa      
kompensaatiota.                                 


Liiketoiminnan lähiajan riskit                         

Atria konsernin liiketoiminnan lähiajan riskeissä ei ole tapahtunut merkittäviä 
muutoksia vuoden 2008 tilinpäätöksessä esitettyihin riskeihin verrattuna.    
Suurimmat lähiajan riskit liittyvät kansainvälisen liharaaka-aineen       
hintakehitykseen, Atrialle tärkeiden valuuttakurssien vaihteluihin sekä     
Gorelovo-tehtaan valmistumisen ajankohtaan. Toimenpiteet Campomos-yhtiön    
kannattavuuden parantamiseksi on aloitettu suunnitellusti.           


Tulevaisuuden näkymät                              

Talouden taantuma vaikuttaa myyntivolyymeihin erityisesti kalliimmissa     
tuoteryhmissä. Luopuminen salaatti- ja voileipäliiketoiminnasta Ruotsissa ja  
kannattamattomista asiakkuuksista Venäjällä sekä heikentyneet Ruotsin kruunu ja 
Venäjän rupla vaikuttavat alentavasti konsernin euromääräiseen liikevaihtoon.  
Koko konsernin 2009 liikevaihdon ennustetaan tämän takia pysyvän vuoden 2008  
tasolla.                                    

Kansainvälisen taloustilanteen takia tulosennusteeseen liittyy paljon      
epävarmuutta. Tappiollisen Campomos-yhtiön ja heikentyneen ruplan takia Atria  
Venäjän tulos tulee jäämään merkittävästi alle viime vuoden tason. Muiden    
liiketoiminta-alueiden tuloskehitys ei riitä täysin kompensoimaan Venäjän    
tuloskehitystä ja konsernin koko vuoden liikevoiton ennustetaan jäävän jonkin  
verran alle viime vuoden tason.                         


Hallituksen voimassa olevat antivaltuudet                    

Yhtiökokous 29.4.2008 päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai   
useammassa erässä osakeannista, jossa voidaan antaa yhteensä enintään 10 000 000
kappaletta yhtiön 1,70 euron nimellisarvoisia uusia A-osakkeita. Valtuutus on  
voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin  
enintään 30.6.2009 saakka. Valtuutus ei kumoa voimassa olevaa hallituksen    
valtuutusta päättää rahastokorotuksesta.                    

Yhtiökokous on aiemmin valtuuttanut hallituksen päättämään yhdestä tai     
useammasta rahastokorotuksesta, joilla voidaan korottaa osakepääomaa enintään  
850.000 eurolla. Valtuutus on voimassa enintään viisi vuotta          
valtuutuspäätöksestä lukien.                          


Omien osakkeiden hankinta ja luovutus sekä voimassa olevat valtuutukset     

Yhtiökokous 29.4.2008 valtuutti hallituksen päättämään enintään 2 800 000 yhtiön
oman A-osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla    
varoilla. Hankittavien A-osakkeiden enimmäismäärä on alle 10 prosenttia yhtiön 
kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2009 saakka.            

Yhtiökokous 29.4.2008 valtuutti hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien 
omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä, siten että   
valtuutuksen kohteena on yhteensä enintään 2 800 000 kappaletta A-osakkeita.  
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, 
kuitenkin enintään 30.6.2009 saakka.                      

Atria Oyj:n hallitus päätti varsinaisen yhtiökokouksen 29.4.2008 myöntämän   
valtuutuksen nojalla hankkia enintään 300 000 kappaletta yhtiön omia      
A-osakkeita. Valtuutuksen mukaisesti osakkeet hankitaan käytettäväksi      
vastikkeena yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa    
järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön           
kannustinjärjestelmää, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, tai yhtiöllä   
pidettäväksi, muutoin luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.            

31.3.2009 Atria Oyj:n hallussa oli 109 842 kpl omia osakkeita.         


Tunnusluvut                                   

milj. EUR                        1-3/09  1-3/08 1-12/08

Oma pääoma/                                   
osake, EUR                        14,86  16,76  15,34
Korolliset velat                     453,8  327,9  448,4
Omavaraisuusaste, %                    39,1   47,9   38,4
Velkaantumisaste, %                   107,6   68,9  103,1
Nettovelkaantumisaste, %                 103,2   63,8   94,6
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin           8,6   16,0  152,6
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, %            2,8   5,3   11,2
Henkilöstö keskimäärin                  6 532  5 700  6 135


Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet                     

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin     
mukaisesti. Atria on tämän osavuosikatsauksen laatimisessa soveltanut samoja  
laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessään 2008 kuitenkin siten, että  
konserni on 1.1.2009 alkaen ottanut käyttöön vuositilintilinpäätöksen 2008   
laatimisperiaatteissa mainitut IASB:n julkistamat standardit:          

- IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen. Standardin muutoksen tarkoituksena on    
parantaa tilinpäätöksen käyttäjien mahdollisuuksia analysoida ja vertailla   
tilinpäätöslaskelmissa annettavia tietoja erottamalla yrityksen omassa pääomassa
tapahtuvat muutokset, jotka liittyvät liiketoimiin yrityksen omistajien kanssa 
muista oman pääoman muutoksista. Uudistettu standardi muuttaa laajasti myös   
muissa standardeissa käytettyä terminologiaa, ja myös joidenkin         
tilinpäätöslaskelmien nimet muuttuvat.                     

- IFRS 8, Toimintasegmentit. Standardi korvaa IAS 14 -standardin. Standardin  
mukaan segmenttitietojen esittämisessä on käytettävä 'johdon lähestymistapaa', 
jolloin tiedot esitetään samalla tavalla kuin sisäisessä raportoinnissa. Uusi  
standardi ei tule muuttamaan raportoitavia segmenttejä eikä se myöskään     
merkittävästi muuta segmenteistä esitettävää informaatiota, koska konsernin   
aikaisemmin julkaisemat segmenttitiedot ovat perustuneet konsernin sisäiseen  
raportointiin.                                 

- Muilla vuositilintilinpäätöksen 2008 laatimisperiaatteissa mainituilla IASB:n 
julkaisemilla standardeille, jotka on otettu käyttöön 1.1.2009 alkaen ei ole  
ollut olennaista vaikutusta katsauskaudelta esitettyihin lukuihin.       

Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.        


Toimintokohtainen tuloslaskelma                         

Atria on 1.1.2009 alkaen siirtynyt ulkoisessa raportoinnissa toimintokohtaiseen 
tuloslaskelmamalliin, jota käytetään myös yhtiön sisäisessä raportoinnissa.   

Vuoden 2008 luvut on muutettu vastaamaan toimintokohtaista tuloslaskelma-mallia.
Ohessa toimintokohtaiset tuloslaskelmat vuodelta 2008 kvartaaleittain sekä vuosi
2008 yhteensä.                                 

Konsernituloslaskelma                              

milj. EUR               1-3/08  4-6/08  7-9/08 10-12/08 1-12/08

Liikevaihto              303,4  334,7  357,7  361,1 1 356,9

Myytyjä suoritteita                               
vastaavat kulut            -268,6  -293,9  -310,5  -325,3 -1 198,4
Bruttokate               34,8   40,8   47,2   35,8  158,5
* liikevaihdosta %           11,5   12,2   13,2   9,9   11,7

Myynnin ja                                   
markkinoinnin kulut          -16,9  -19,3  -18,2  -18,9  -73,6
Hallinnon kulut            -11,6  -11,7  -10,4  -14,0  -47,3
Liiketoiminnan                                 
muut tuotot               0,7   0,9   0,8   1,4   3,7
Liiketoiminnan                                 
muut kulut               -0,2   -0,1   -2,2   -0,5   -2,9
Liikevoitto               6,8   10,6   17,2   3,8   38,4
* liikevaihdosta %            2,2   3,2   4,8   1,1   2,8

Rahoitustuotot              2,7   2,4   6,6   32,7   44,4
Rahoituskulut              -6,0   -5,5  -10,3  -44,9  -66,7
Osuus osakkuusyhtiöiden                             
tuloksista                    0,2   0,5   -0,1   0,6

Voitto ennen veroja           3,5   7,7   14,0   -8,4   16,7
* liikevaihdosta %            1,2   2,3   3,9   -2,3   1,2

Tuloverot                -1,4   -2,6   -3,5   2,2   -5,3
Tilikauden tulos             2,1   5,1   10,5   -6,2   11,4
* liikevaihdosta %            0,7   1,5   2,9   -3,5   0,8

Tilikauden tuloksen jakaantuminen:                       
Emoyhtiön                                    
omistajille               2,1   5,1   10,5   -5,8   11,8
Vähemmistölle                           -0,4   -0,4
Yhteensä                 2,1   5,1   10,5   -6,2   11,4

Laimentamaton                                  
tulos/osake, €             0,07   0,18   0,37  -0,21   0,42

Laimennusvaikutuksella oikaistu                         
tulos/osake, €             0,07   0,18   0,37  -0,21   0,42


KONSERNITASE                                  

Varat                                      

milj. EUR                       31.3.09 31.3.08 31.12.08

Pitkäaikaiset varat                               
 Aineelliset käyttöomaisuus-                          
 hyödykkeet                       479,5  458,8  493,5
 Liikearvo                        150,4  151,9  151,1
 Muut aineettomat                                
 hyödykkeet                        69,0   64,1   70,5
 Osuudet yhteis- ja                               
 osakkuusyhtiöissä                     6,3   5,7   6,1
 Muut                                      
 rahoitusvarat                       2,3   1,2   2,1
 Lainasaamiset ja                                
 muut saamiset                      15,1   10,0   15,5
 Laskennalliset                                 
 verosaamiset                       4,8   0,6   2,2
Yhteensä                         727,4  692,3  741,0

Lyhytaikaiset varat                               
 Vaihto-omaisuus                     114,9   96,5  113,3
 Myyntisaamiset ja                               
 muut saamiset                      207,8  180,1  231,8
 Rahat ja                                    
 pankkisaamiset                      18,9   24,7   37,1
Yhteensä                         341,6  301,3  382,2

Myytävänä olevat pitkäaikaiset                         
omaisuuserät                       11,1       11,3

Varat yhteensä                     1 080,1  993,6 1 134,5


Oma pääoma ja velat                               

milj. EUR                       31.3.09 31.3.08 31.12.08

Oma pääoma                                   
 Emoyhtiön osakkeenomistajille                         
 kuuluva oma pääoma                   420,1  473,7  433,5
 Vähemmistöosuudet                     1,5   1,9   1,4
Oma pääoma yhteensä                   421,6  475,6  434,9

Pitkäaikaiset velat                               
 Korolliset                                   
 rahoitusvelat                      338,1  179,6  320,8
 Laskennalliset                                 
 verovelat                        41,6   42,7   42,4
 Muut korot-                                  
 tomat velat                        0,5   0,8   0,2
Yhteensä                         380,2  223,1  363,4

Lyhytaikaiset velat                               
 Korolliset                                   
 rahoitusvelat                      115,6  148,3  127,6
 Ostovelat ja                                  
 muut velat                       162,7  146,6  208,6
Yhteensä                         278,3  294,9  336,2

Velat yhteensä                      658,5  518,0  699,6

Oma pääoma ja                                  
velat yhteensä                     1 080,1  993,6 1 134,5


KONSERNITULOSLASKELMA                              

milj. EUR                        1-3/09  1-3/08 1-12/08

Liikevaihto                       310,7  303,4 1 356,9

Myytyjä suoritteita                               
vastaavat kulut                     -279,0  -268,6 -1 198,4
Bruttokate                        31,7   34,8  158,5
* liikevaihdosta %                    10,2   11,5   11,7

Myynnin ja                                   
markkinoinnin kulut                   -17,1  -16,9  -73,6
Hallinnon kulut                     -13,9  -11,6  -47,3
Liiketoiminnan                                 
muut tuotot                        1,0   0,7   3,7
Liiketoiminnan                                 
muut kulut                        -2,1   -0,2   -2,9
Liikevoitto                        -0,4   6,8   38,4
* liikevaihdosta %                    -0,1   2,2   2,8

Rahoitustuotot                      11,8   2,7   44,4
Rahoituskulut                      -17,1   -6,0  -66,7
Osuus osakkuusyhtiöiden                             
tuloksista                         0,2        0,6

Voitto ennen veroja                    -5,5   3,5   16,7
* liikevaihdosta %                    -1,8   1,2   1,2

Tuloverot                         1,5   -1,4   -5,3
Tilikauden tulos                     -4,0   2,1   11,4
* liikevaihdosta %                    -1,3   0,7   0,8

Tilikauden tuloksen jakaantuminen:                       
Emoyhtiön                                    
omistajille                        -4,1   2,1   11,8
Vähemmistölle                       0,1       -0,4
Yhteensä                         -4,0   2,1   11,4

Laimentamaton                                  
tulos/osake, €                      -0,14   0,07   0,42

Laimennusvaikutuksella oikaistu                         
tulos/osake, €                      -0,14   0,07   0,42


LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA                           

milj. EUR                        1-3/09  1-3/08 1-12/08

Tilikauden tulos                     -4,0   2,1   11,4

Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:                   
Myytävissä olevat                                
rahoitusvarat                           -1,8   -1,8
Muuntoerot                        -8,8   -0,9  -30,0

Tilikauden                                   
laaja tulos                       -12,8   -0,6  -20,4

Laajan tuloksen jakaantuminen:                         
Emoyhtiön                                    
omistajille                       -12,9   -0,6  -20,0
Vähemmistölle                       0,1       -0,4
Yhteensä                         -12,8   -0,6  -20,4


LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                        

milj. EUR    Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma     Vähem- Oma  
                                  mistön pääoma
                                  osuus yht. 
        Osa- Yli-  Käyvän SVOP Omat Muun- Kerty- Yht.        
        ke-  kurs- arvon    osak- to-  neet           
        pää- si ra- rah.     keet erot voitto          
        oma  hasto              varat           

Oma pääoma                                   
1.1.2008     48,1 138,5  1,9 110,5    -3,3  178,5 474,2  1,9 476,1

Tilikauden                                   
laaja tulos          -1,8       -0,9   2,1 -0,6     -0,6
Osakepalkkiot             0,1            0,1     0,1

Oma pääoma                                   
31.3.2008     48,1 138,5  0,1 110,6    -4,2  180,6 473,7  1,9 475,6

Oma pääoma                                   
1.1.2009     48,1 138,5  0,1 110,3 -0,5 -33,5  170,5 433,5  1,4 434,9

Tilikauden                                   
laaja tulos                   -8,8  -4,1 -12,9  0,1 -12,8
Osakepalkkiot             0,2            0,2     0,2
Omien osakk.                                  
hankinta                  -0,7        -0,7     -0,7

Oma pääoma                                   
31.3.2009     48,1 138,5  0,1 110,5 -1,2 -42,3  166,4 420,1  1,5 421,6


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA                           

milj. EUR                        1-3/09  1-3/08 1-12/08

Liiketoiminta rahavirta                             
 Liiketoiminnan                                 
 rahavirta                        -8,7   5,5   69,9
 Rahoituserät                                  
 ja verot                         -7,0   -7,3  -32,3
Liiketoiminnan raha-                              
virta yhteensä                      -15,7   -1,8   37,6

Investointien rahavirta                             
 Aineelliset ja aineettomat                           
 hyödykkeet                        -8,5  -14,3  -65,5
 Sijoitukset                       -1,7   -0,5   3,6
 Ostetut tytär-                                 
 yhtiöosakkeet                               -41,3
Investointien raha-                               
virta yhteensä                      -10,2  -14,8  -103,2

Rahoituksen rahavirta                              
 Lainojen nostot                     27,3   53,0  171,7
 Lainojen maksut                     -19,0  -47,3  -86,0
 Osinkojen maksut                             -19,8
 Omien osakkeiden                                
 hankinta                         -0,7       -0,9
Rahoituksen                                   
rahavirta                         7,6   5,7   65,0

Rahavarojen muutos                    -18,3  -10,9   -0,6


TOIMINTASEGMENTIT                                

milj. EUR                        1-3/09  1-3/08 1-12/08

Liikevaihto                                   
 Suomi                          181,9  180,9  797,9
 Skandinavia                       98,8  105,1  455,2
 Venäjä                          26,5   16,3   93,8
 Baltia                          8,8   5,5   32,3
 Eliminoinnit                       -5,3   -4,4  -22,3
Yhteensä                         310,7  303,4 1 356,9

Liikevoitto                                   
 Suomi                           7,1   2,2   33,9
 Skandinavia                        1,2   5,8   14,4
 Venäjä                          -7,0   0,5   -3,4
 Baltia                          -1,0   -1,0   -3,8
 Kohdistamattomat                     -0,7   -0,7   -2,7
Yhteensä                         -0,4   6,8   38,4

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) *                       
 Suomi                          8,9 %  8,2 %  7,9 %
 Skandinavia                       3,7 %  9,2 %  5,4 %
 Venäjä                         -9,1 %  6,2 %  -3,3 %
 Baltia                         -8,2 % -15,5 %  -9,1 %
 Konserni                        3,6 %  6,9 %  4,5 %

* Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) =                      
 Liikevoitto (12 kk liukuva)/Sitoutunut pääoma (12 kk liukuva, keskimäärin)*100

Investoinnit                                  
 Suomi                           2,9   4,7   23,8
 Skandinavia                        1,2   1,1   41,8
 Venäjä                          3,9   9,5   68,6
 Baltia                          0,6   0,7   18,4
Yhteensä                          8,6   16,0  152,6

Poistot                                     
 Suomi                           7,5   7,6   29,8
 Skandinavia                        2,6   3,1   11,7
 Venäjä                          1,6   0,7   3,2
 Baltia                          0,8   0,6   2,8
Yhteensä                         12,5   12,0   47,5


VASTUUT                                     

milj. EUR                       31.3.09 31.3.08 31.12.08

Velat, joiden vakuudeksi on annettu                       
kiinnityksiä tai muita vakuuksia                        
 Lainat rahoitus-                                
 laitoksilta                        8,0   4,9   9,6
 Eläkelainat                        3,9   4,8   3,9
Yhteensä                         11,9   9,7   13,5

Yleisvakuutena annetut kiinnitykset ja                     
muut vakuudet                                  
 Kiinteistö-                                  
 kiinnitykset                       6,7   12,0   6,7
 Yritys-                                    
 kiinnitykset                       4,6   2,1   7,9
Yhteensä                         11,3   14,1   14,6

Taseeseen sisältymättömät vastuu-                        
sitoumukset                                   
 Takaukset                        12,9   3,4   0,9
ATRIA OYJ                                    
Hallitus                                    

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Matti Tikkakoski, p. 050 2582.        

JAKELU                                     
Nasdaq OMX Helsinki Oy                             
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.atria.fi                                  

Osavuosikatsaus postitetaan pyynnöstä tai on saatavilla kotisivuiltamme     
www.atria.fi/konserni.
osavuosikatsaus q1 presentaatio_su 2009.pdf

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen