Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 27.10.2009

Taantuma vaikuttaa myyntivolyymeihin - tulos nykyisessä markkinatilanteessa tyydyttävä

ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2009                  

TAANTUMA VAIKUTTAA MYYNTIVOLYYMEIHIN - TULOS NYKYISESSÄ MARKKINATILANTEESSA   
TYYDYTTÄVÄ                                   

- konsernin alkuvuoden liikevaihto laski 2 % viimevuoden tasosta        
- kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 3 %   
- konsernin kannattavuus tyydyttävällä tasolla                 
- Atria Suomen liikevoitto oli alkuvuoden aikana 5,5 % liikevaihdosta      
- Atria Venäjän tulosparannustahti kiihtyi Q3:lla                
- Alkuvuoden vapaa kassavirta on positiivinen                  


Atria-konserni:                                 
                Q3/    Q3/   Q1-Q3  Q1-Q3       
Miljoonaa euroa       2009    2008    2009   2008   2008   
---------------------------------------------------------------------------   
Liikevaihto          327,5   357,7   975,6  995,8 1.356,9   
Liikevoitto          16,9    17,2    23,6   34,6   38,4   
Liikevoitto %          5,2    4,8    2,4   3,5   2,8   
Voitto ennen veroja      14,4    14,0    13,3   25,1   16,7   
Osakekohtainen tulos, EUR   0,35    0,37    0,29   0,62   0,42   


Katsaus Q3/2009                                 

Atria-konsernin Q3/2009 liikevaihto jäi edellisen vuoden vastaavan ajanjakson  
liikevaihdosta 8,4 %. Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin    
liikevaihto laski 4,8 % edellisvuodesta. Talouden taantuma on vaikuttanut    
elintarvikkeiden kysyntään kaikilla liiketoiminta-alueilla. Konsernin      
liikevoitto Q3-kaudella oli 16,9 miljoonaa euroa, joka on 5,2 prosenttia    
liikevaihdosta.                                 

Onnistuneen tuotemarginaalien ja kustannusten hallinnan ansiosta Atria Suomen  
liikevoitto oli jonkin verran parempi kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla. 
Tulevaisuuden kilpailukyvyn turvaamiseksi katsauskaudella käynnistettiin    
tehostamisohjelma, jonka vaikutukset kustannusrakenteeseen toteutuvat asteittain
alkaen loppuvuodesta 2009 ja kokonaisuudessaan Q3/2010 mennessä.        

Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna Atria Skandinavian vertailukelpoinen  
liikevaihto, ilman Lätta Måltider-yksikön liikevaihtoa, laski 4,9 %. Vakautuneen
Ruotsin kruunun kurssin, raaka-ainehintojen, paremman myyntirakenteen ja    
tehostustoimien ansiosta Atria Skandinavian kannattavuus parani alkuvuoteen   
verrattuna.                                   

Atria Venäjän liikevaihto kasvoi viime vuoteen verrattuna 26,4 %. Tuloskehitys 
on jatkunut edelleen positiivisena. Campomosin liiketappio pieneni merkittävästi
ja Pit-Productin hyvä kannattavuus nosti liiketuloksen lähes nollatasolle. Viime
vuoden lopussa ostetun Campomos-yhtiön integraatio ja toimintojen tehostaminen 
on edennyt suunnitelmien mukaisesti.                      

Konsernin vapaa kassavirta oli Q3/2009-kaudella positiivinen ja korollinen velka
pieneni 7,7 miljoonaa euroa.                          


Atria Suomi 1.1. - 30.9.2009                          
                Q3/    Q3/   Q1-Q3  Q1-Q3        
Miljoonaa euroa       2009    2008    2009   2008   2008   
---------------------------------------------------------------------------   
Liikevaihto          190,8   208,3   574,4  591,7  797,9   
Liikevoitto          13,9    13,3    31,7   22,1   33,9   
Liikevoitto %          7,3    6,4    5,5   3,7   4,2   

Atria Suomen alkuvuoden liikevaihto jäi viime vuoden tasosta. Atrian oman arvion
mukaan yhtiö on hieman menettänyt kokonaismarkkinaosuuttaan vähittäiskaupassa. 
Erityisesti Atrian markkinaosuus kaupan omien tuotemerkkien valmistuksessa on  
pienentynyt. Atria lanseerasi syyskuun alussa uudentyyppisen Atria Fresh -   
valmisruokasarjan, jonka myynti on lähtenyt liikkeelle onnistuneesti. Myös kesän
grillaustuotteiden myynti onnistui hyvin.                    

Sian teurastusvolyymit ovat laskeneet edellisvuoteen verrattuna, minkä vuoksi  
Atrian vientikauppa taantui katsauskaudella. Sianlihan tuotanto on pienentynyt 
Suomessa alkuvuoden aikana 5,1 prosenttia vuoteen 2008 verrattuna (lähde: Suomen
Gallup Elintarviketieto Oy/lokakuu 2009). Atrian sianlihan käsittelymäärät  
pienenivät noin 4 prosenttia, joten Atria pystyi lisäämään kotimaisen sianlihan 
hankintaosuuttaan.                               

Myös siipikarjan teurastusvolyymia on alennettu ja sopeutettu kysyntää     
vastaavaksi. Food Service - tuotteiden syksyllä 2008 laskuun kääntynyt myynti on
vaikuttanut liikevaihdon kehitykseen.                      

Q3/2009-kauden liikevoitto oli jonkin verran parempi kuin edellisen vuoden   
vastaavalla jaksolla. Q3/2009-kauden liikevoitto oli 7,3 prosenttia ja koko   
alkuvuoden liikevoitto oli 5,5 prosenttia liikevaihdosta. Atria Suomen     
tuloskehitystä voidaan pitää nykyisessä markkinatilanteessa hyvänä. Myönteisen 
tuloskehityksen taustalla on onnistunut tuotemarginaalien ja kustannusten    
hallinta sekä kannattamattomien tuotteiden karsiminen tuotevalikoimasta.    

Tulevaisuuden kilpailukyvyn turvaamiseksi Atria Suomi käynnisti katsauskaudella 
laajan tehostamisohjelman, jolla se tavoittelee noin 5 miljoonan euron     
vuosittaisia säästöjä kustannusrakenteessa. Tehostamisohjelman vaikutukset   
kustannusrakenteeseen toteutuvat asteittain alkaen loppuvuodesta 2009 ja    
kokonaisuudessaan Q3/2010 mennessä.                       

Vuoden 2010 kokonaismarkkinakehityksen arvioidaan olevan heikompi kuin tänä   
vuonna. Ruokamarkkinoiden kehitykseen vaikuttavat työllisyystilanne ja ruoan  
hintaan kohdistuvat paineet. Atria pyrkii vastaamaan kiristyvään        
markkinatilanteeseen alentamalla kustannuksia ja parantamalla tehokkuutta.   


Atria Skandinavia 1.1. - 30.9.2009                       

                Q3/    Q3/   Q1-Q3  Q1-Q3       
Miljoonaa euroa       2009    2008    2009   2008   2008   
---------------------------------------------------------------------------   
Liikevaihto          104,4   124,5   306,4  342,8  455,2   
Liikevoitto           4,7    3,9    6,6   15,6   14,4   
Liikevoitto %          4,5    3,1    2,2   4,6   3,2   


Atria Skandinavian katsauskauden liikevaihto laski edellisvuodesta lähinnä Lätta
Måltider -yksiön myynnin ja Ruotsin kruunun heikkenemisen takia. Kiinteillä   
valuuttakursseilla laskettuna Q3/2009 vertailukelpoinen liikevaihto, ilman Lätta
Måltider-yksikön liikevaihtoa, laski 4,9 %. Lisäksi alkuvuoden liikevaihdon   
heikkoon kehitykseen vaikuttivat kuluttajapakatun lihan, Food Service-tuotteiden
ja juustojen pienentynyt myynti.                        

Atria Skandinavian markkinaosuudet ovat pysyneet vakaina. Talouden taantuma on 
vähentänyt erityisesti Food Service -tuotteiden kysyntää.            

Alkuvuoden liikevoitto on selvästi pienentynyt edellisestä vuodesta. Liikevoiton
lasku johtuu ensisijaisesti tappiollisesta salaatti- ja             
voileipäliiketoiminnasta, joka myytiin Q2/2009 kaudella, sekä heikosta Ruotsin 
kruunusta. Atria Skandinavia ostaa merkittävän osan raaka-aineestaan ulkomailta 
ja tuontitavaran hinta on noussut heikentyneen Ruotsin kruunun takia.      
Kannattavuus Q3-kaudella parani alkuvuoteen verrattuna vakautuneen Ruotsin   
kruunun kurssin ja raaka-ainehintojen sekä paremman myyntirakenteen ansiosta.  
Alkuvuonna käynnistetyn tehostamisohjelman tulokset paransivat myös       
katsauskauden liiketulosta.                           

Atria Skandinavia aloitti katsauskaudella tuotannon ja logistiikan tehostamis- 
ja uudelleenjärjestelytoimet Deli-liiketoiminnassa. Muutosten aiheuttama    
henkilöstön nettovähennys on 77 työpaikkaa.                   

Uudelleenjärjestelyjen sekä tuotannon ja logistiikan keskittämisen ansiosta   
Atria Deli -tuotevalikoima vahvistuu ja selkiytyy, ja samalla kustannuksia   
voidaan leikata merkittävästi. Markkinatilanteen ja raaka-ainehintojen     
arvioidaan pysyvän vakaina loppuvuoden aikana.                 

Christer Åbergin siirryttyä toisen työnantajan palvelukseen Atria Skandinavian 
toimitusjohtajaksi ja Atria Oyj:n johtoryhmän jäseneksi nimitettiin Michael   
Forsmark, 44, (B.Sc, Business Administration) 1.10.2009 alkaen.  
       

Atria Venäjä 1.1. - 30.9.2009                          

                Q3/    Q3/   Q1-Q3  Q1-Q3       
Miljoonaa euroa       2009    2008    2009   2008   2008   
---------------------------------------------------------------------------   
Liikevaihto          28,7    22,7    83,1   58,3   93,8   
Liikevoitto          -0,5    1,9    -9,4   2,3   -3,4   
Liikevoitto %         -1,7    8,4   -11,3   3,9   -3,6   

Atria Venäjän liikevaihto katsauskaudella kasvoi merkittävästi edellisvuoden  
vastaavaan jaksoon verrattuna, mikä pääosin johtuu viime syksynä ostetun    
Campomos -yhtiön liittämisestä Atriaan. Liikevaihdon kasvua painoi kuitenkin  
Venäjän ruplan heikkeneminen euroa vastaan.                   

Q3/2009-kauden parantunut liiketulos Q2/2009-kauteen verrattuna muodostui    
onnistuneesta Pit-Productin ja Campomosin integroinnista. Q3-kauden liiketappio 
pieneni merkittävästi Campomos-yhtiössä ja Pit-Productin hyvä kannattavuus nosti
koko Atria Venäjän liiketuloksen lähelle nollatasoa. Heikosta ruplasta johtuen 
tuontiraaka-aineiden hinnat pysyivät korkeina. Merkittäviä raaka-aineiden    
nousupaineita ei ole odotettavissa loppuvuoden aikana, mikäli rupla pysyy    
vakaana.                                    

Atrian markkinaosuus Pietarin alueen modernissa vähittäiskaupassa on pysynyt  
vahvana ja on nyt 27 prosenttia. Markkinaosuus Moskovassa on pysynyt vakaana.  

Katsauskaudella Atria Venäjä jatkoi tehostamisohjelman toteutusta suunnitelmien 
mukaisesti, jonka tavoitteena on Venäjän toimintojen kustannustehokkuuden    
parantaminen. Pietarin ja Moskovan tehtaiden synergioita hyödynnetään      
tehokkaammin ja luovutaan huonosti kannattavista tuotteista ja asiakkuuksista. 

Katsauskauden aikana aloitettiin Campomosin markkinoinnin uudistaminen     
tuotemerkin, tuotteistuksen ja mainonnan osalta. Panostus on noin miljoona   
euroa, joka kustannusvaikutuksena ajoittuu pääasiassa Q4/2009:lle.       

Tavoitteena on saada Campomosin tulos voitolliseksi vuoden 2010 aikana.     

Gorelovon uuden tuotantolaitoksen käyttöönoton odotetaan tapahtuvan vuoden 2010 
alussa. Käyttöönottoa on siirretty puuttuvien vesi- ja viemäriliittymien takia. 
Vuoden 2010 alusta lähtien kiinteät kustannukset nousevat Gorelovon tehtaan   
käyttöönotosta johtuen noin 4 miljoonaa euroa vuodessa.    
         

Atria Baltia 1.1. - 30.9.2009                          

                Q3/    Q3/   Q1-Q3/  Q1-Q3/       
Miljoonaa euroa       2009    2008    2009   2008   2008   
---------------------------------------------------------------------------   
Liikevaihto           9,3    9,6    28,6   21,5   32,3   
Liikevoitto          -0,9    -0,9    -3,4   -3,1   -3,8   
Liikevoitto %         -9,7    -9,4   -11,9  -14,4  -11,8   

Atrian Q3/2009-liikevaihto Virossa oli edellisen vuoden vastaavaan jakson    
tasolla. Atrian Q3/2009-liiketulos Virossa oli epätyydyttävä, mutta jonkin   
verran parempi kuin Q2/2009 kaudella. Q3-kauden tulos sisältää 0,2 miljoonaa  
euroa tehostamisohjelmaan liittyviä kuluja.                   

Kokonaiskysyntä Viron markkinoilla on edelleen heikko. Vähittäiskaupan volyymi 
on pudonnut vuoteen 2008 verrattuna 16 prosenttia. Samaan aikaan        
elintarvikkeiden hinnat ovat laskeneet 5,1 prosenttia(lähde: Estonian      
Statistical Board / elokuu 2008 - elokuu 2009). Nopeaa käännettä kysynnän    
paranemiseksi ei ole odotettavissa.                       

Atria toi lokakuussa markkinoille uutena tuoteryhmänä siipikarjatuotteet. Niiden
myynti on käynnistynyt lupaavasti. Tärkeimpien asiakkaiden kanssa on uudistettu 
tuotevalikoimaa kuluttajalähtöisemmäksi. Kesään verrattuna Atria asema kaupan  
valikoimissa on jo parantunut syksyn aikana. Atria Baltian tuotemerkkien osuus 
leivänpäällisissä oli 22 prosenttia (lähde: AC Nielsen).            

Atria Baltian tehostamisohjelmasta muodostuu noin 1,5 miljoonan euron säästöt  
vuodelle 2010. Henkilöstövähennys on noin 100 henkilöä.             


Investoinnit                                  

Q3-kauden investoinnit konsernissa olivat yhteensä 5,0 miljoonaa euroa ja koko 
alkuvuoden 21,6 miljoonaa euroa.                        


Henkilöstö                                   

Katsauskaudella konsernin palveluksessa oli keskimäärin 6 313 henkilöä (5 840). 

Henkilöstö liiketoiminta-alueittain:                      
                                        
           Q1-Q3/2009  Q1-Q3/2008                  
Atria Suomi      2 243    2 382                    
Atria Skandinavia   1 445    1 681                    
Atria Venäjä     1 992    1 291                    
Atria Baltia      633     486                    


Atria Oyj:n hallinto                              

Atria Oyj:n hallitus on kokonaisuudessaan seuraava: hallituksen puheenjohtaja  
Martti Selin, varapuheenjohtaja Timo Komulainen, jäsenet Tuomo Heikkilä, Esa  
Kaarto, Runar Lillandt, Harri Sivula ja Matti Tikkakoski.            


Rahoitus                                    

Atria Oyj:n rahoitusasema on pysynyt vahvana. Käyttämättömien sitovien     
luottolimiittien määrä 30.9.2009 oli 166 miljoonaa euroa.            

Korkotuottoihin on kirjattu Q3-kauden aikana, kuten ensimmäisellä ja toisella  
kvartaalillakin, 1,5 miljoonaa euroa Pietarin Gorelovossa sijaitsevan      
lihavalmistetehtaan viivästymisestä johtuvaa kompensaatiota.          


Liiketoiminnan lähiajan riskit                         

Atrian lähiajan riskeissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia alkuvuoden  
aikana. Talouden taantuma vaikuttaa kysyntään konsernin kaikilla        
liiketoiminta-alueilla, minkä vuoksi ruoan hintaan kohdistuu alennuspaineita.  

Gorelovon lihavalmistetehtaan arvioidaan valmistuvan ensi vuoden alussa ja   
tuotannon ylösajoon liittyvät riskit pyritään minimoimaan.           

Finanssikriisistä johtuen luottoriskit ovat suuremmat kuin vuosi sitten.    


Tulevaisuuden näkymät                              

Talouskasvun hidastuminen ja siitä johtuva kulutuskysynnän heikentyminen    
vaikuttaa Atrian myyntivolyymeihin. Tämän lisäksi luopuminen salaatti- ja    
voileipäliiketoiminnasta Ruotsissa ja kannattamattomista asiakkuuksista     
Venäjällä sekä heikentyneet Ruotsin kruunu ja Venäjän rupla johtavat siihen,  
että konsernin koko vuoden liikevaihto jää jonkin verran vuoden 2008      
liikevaihdosta.                                 

Toimintojen tehostamisen ja vakaampien valuuttakurssien ansiosta Atria Venäjän 
ja Atria Skandinavian Q4/2009-tuloksen odotetaan paranevan viime vuodesta.   
Heikon alkuvuoden takia koko vuoden tulos Venäjällä ja Skandinaviassa jää    
kuitenkin alle viime vuoden tason. Atria Suomen koko vuoden liikevoiton     
arvioidaan olevan viime vuoden liikevoittoa parempi, mutta konsernin koko vuoden
liikevoiton odotetaan jäävän jonkin verran alle viime vuoden tason.       


Hallituksen voimassa olevat antivaltuudet ja valtuudet erityisten oikeuksien  
antamisesta                                   

Yhtiökokous 29.4.2009 valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa  
erässä enintään 12.800.000 uuden tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevan    
A-osakkeen annista osakeannilla ja/tai antamalla optio-oikeuksia tai muita   
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä 
oikeuksia. Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden 
yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen 
tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin   
hallituksen päättämiin tarkoituksiin.                      

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä    
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisen 
ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden antaa osakkeita myös muuten kuin  
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa laissa säädetyin ehdoin,   
oikeuden antaa osakkeita maksua vastaan tai maksutta sekä oikeuden päättää   
maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ottaen kuitenkin huomioon     
osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden       
enimmäismäärästä.                                

Valtuutus kumoaa kaikki voimassa olevat osakeantivaltuutukset, mukaan lukien  
rahastokorotusvaltuutuksen, ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2010 saakka.            


Omien osakkeiden hankinta ja voimassa olevat valtuutukset            

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2.800.000 yhtiön oman   
A-osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan  
pääomaan kuuluvilla varoilla, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain     
määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Yhtiön  
omia A-osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa    
yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä,  
investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää, yhtiön    
pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä 
pidettäväksi tai mitätöitäväksi.                        

Hallitus voi päättää hankkia A-osakkeita myös muuten kuin osakkeenomistajien  
omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n  
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan.    
Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland  
Oy:n sääntöjen mukaisesti.                           

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta   
kaikilta muilta osin.                              

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, 
kuitenkin enintään 30.6.2010 saakka.                      


TUNNUSLUVUT                                   

milj. EUR                        1-9/09  1-9/08 1-12/08

Oma pääoma/osake, EUR                  15,38  16,73  15,34
Korolliset velat                     441,1  407,4  448,4
Omavaraisuusaste, %                    39,9   43,2   38,4
Velkaantumisaste, %                   101,1   87,2  103,1
Nettovelkaantumisaste, %                 95,4   81,6   94,6
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin          21,6   91,3  152,6
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, %            2,2   9,1   11,2
Henkilöstö keskimäärin                  6 313  5 840  6 135


Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet                     

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin     
mukaisesti. Atria on tämän osavuosikatsauksen laatimisessa soveltanut samoja  
laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessään 2008 kuitenkin siten, että  
konserni on 1.1.2009 alkaen ottanut käyttöön vuositilintilinpäätöksen 2008   
laatimisperiaatteissa mainitut IASB:n julkistamat standardit:          

- IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen. Standardin muutoksen tarkoituksena on    
parantaa tilinpäätöksen käyttäjien mahdollisuuksia analysoida ja vertailla   
tilinpäätöslaskelmissa annettavia tietoja erottamalla yrityksen omassa pääomassa
tapahtuvat muutokset, jotka liittyvät liiketoimiin yrityksen omistajien kanssa 
muista oman pääoman muutoksista. Uudistettu standardi muuttaa laajasti myös   
muissa standardeissa käytettyä terminologiaa, ja myös joidenkin         
tilinpäätöslaskelmien nimet muuttuvat.                     

- IFRS 8, Toimintasegmentit. Standardi korvaa IAS 14 -standardin. Standardin  
mukaan segmenttitietojen esittämisessä on käytettävä 'johdon lähestymistapaa', 
jolloin tiedot esitetään samalla tavalla kuin sisäisessä raportoinnissa. Uusi  
standardi ei tule muuttamaan raportoitavia segmenttejä eikä se myöskään     
merkittävästi muuta segmenteistä esitettävää informaatiota, koska konsernin   
aikaisemmin julkaisemat segmenttitiedot ovat perustuneet konsernin sisäiseen  
raportointiin.                                 

- Muilla vuositilintilinpäätöksen 2008 laatimisperiaatteissa mainituilla IASB:n 
julkaisemilla standardeille, jotka on otettu käyttöön 1.1.2009 alkaen ei ole  
ollut olennaista vaikutusta katsauskaudelta esitettyihin lukuihin.       


Toimintokohtainen tuloslaskelma                         

Atria on 1.1.2009 alkaen siirtynyt ulkoisessa raportoinnissa toimintokohtaiseen 
tuloslaskelmamalliin, jota käytetään myös yhtiön sisäisessä raportoinnissa.   

Osavuosikatsauksessa esitetyt vuoden 2008 vertailuluvut on muutettu vastaamaan 
toimintokohtaista tuloslaskelmamallia. Toimintokohtaiset tuloslaskelmat vuodelta
2008 kvartaaleittain sekä vuosi 2008 on esitetty 28.4.2009 julkaistussa     
osavuosikatsauksessa.                              

Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.        


ATRIA OYJ -KONSERNI                               

KONSERNITASE                                  

Varat                                      

milj. EUR                       30.9.09 30.9.08 31.12.08

Pitkäaikaiset varat                               
 Aineelliset käyttöomaisuus-                          
 hyödykkeet                       473,9  486,8  493,5
 Liikearvo                        158,8  162,8  151,1
 Muut aineettomat                                
 hyödykkeet                        70,9   75,7   70,5
 Osuudet yhteis- ja                               
 osakkuusyhtiöissä                     6,9   6,3   6,1
 Myytävissä olevat                               
 rahoitusvarat                       2,3   2,2   2,1
 Lainat ja muut saamiset                 13,9   10,1   15,5
 Laskennalliset                                 
 verosaamiset                       5,6   1,3   2,2
Yhteensä                         732,3  745,2  741,0

Lyhytaikaiset varat                               
 Vaihto-omaisuus                     114,6  104,8  113,3
 Myyntisaamiset ja                               
 muut saamiset                      212,8  205,7  231,8
 Rahat ja                                    
 pankkisaamiset                      24,5   25,7   37,1
Yhteensä                         351,9  336,2  382,2

Myytävänä olevat pitkäaikaiset                         
omaisuuserät                       11,0       11,3

Varat yhteensä                     1 095,2 1 081,4 1 134,5


Oma pääoma ja velat                               

milj. EUR                       30.9.09 30.9.08 31.12.08

Oma pääoma                                   
 Emoyhtiön osakkeenomistajille                         
 kuuluva oma pääoma                   434,7  465,7  433,5
 Vähemmistöosuudet                     2,0   1,8   1,4
Oma pääoma yhteensä                   436,7  467,5  434,9

Pitkäaikaiset velat                               
 Korolliset                                   
 rahoitusvelat                      314,0  165,4  320,8
 Laskennalliset                                 
 verovelat                        41,5   45,0   42,4
 Muut korot-                                  
 tomat velat                        0,5   1,1   0,2
Yhteensä                         356,0  211,5  363,4

Lyhytaikaiset velat                               
 Korolliset                                   
 rahoitusvelat                      127,1  242,0  127,6
 Ostovelat ja                                  
 muut velat                       175,4  160,4  208,6
Yhteensä                         302,5  402,4  336,2

Velat yhteensä                      658,5  613,9  699,6

Oma pääoma ja                                  
velat yhteensä                     1 095,2 1 081,4 1 134,5


KONSERNITULOSLASKELMA                              

milj. EUR               7-9/09  7-9/08  1-9/09  1-9/08 1-12/08

Liikevaihto              327,5  357,7  975,6  995,8 1 356,9

Myytyjä suoritteita                               
vastaavat kulut            -280,4  -310,5  -854,0  -873,0 -1 198,4
Bruttokate               47,1   47,2  121,6  122,8  158,5
* liikevaihdosta %           14,4   13,2   12,5   12,3   11,7

Myynnin ja                                   
markkinoinnin kulut          -18,4  -18,2  -56,5  -54,4  -73,6
Hallinnon kulut            -10,4  -10,4  -35,5  -33,7  -47,3
Liiketoiminnan                                 
muut tuotot               1,0   0,8   3,0   2,4   3,7
Liiketoiminnan                                 
muut kulut               -2,4   -2,2   -9,0   -2,5   -2,9
Liikevoitto               16,9   17,2   23,6   34,6   38,4
* liikevaihdosta %            5,2   4,8   2,4   3,5   2,8

Rahoitustuotot ja -kulut        -2,8   -3,7  -11,2  -10,1  -22,3
Osuus osakkuusyhtiöiden                             
tuloksista                0,3   0,5   0,9   0,6   0,6
Voitto ennen veroja           14,4   14,0   13,3   25,1   16,7
* liikevaihdosta %            4,4   3,9   1,4   2,5   1,2

Tuloverot                -4,3   -3,5   -4,5   -7,5   -5,3
Tilikauden tulos            10,1   10,5   8,8   17,6   11,4
* liikevaihdosta %            3,1   2,9   0,9   1,8   0,8

Tilikauden tuloksen jakaantuminen:                       
Emoyhtiön                                    
omistajille               9,8   10,5   8,2   17,6   11,8
Vähemmistölle              0,3        0,6       -0,4
Yhteensä                10,1   10,5   8,8   17,6   11,4

Laimentamaton                                  
tulos/osake, €             0,35   0,37   0,29   0,62   0,42

Laimennusvaikutuksella oikaistu                         
tulos/osake, €             0,35   0,37   0,29   0,62   0,42


LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA                           

milj. EUR               7-9/09  7-9/08  1-9/09  1-9/08 1-12/08

Tilikauden tulos            10,1   10,5   8,8   17,6   11,4

Muut laajan tuloksen erät                            
verojen jälkeen:                                
Myytävissä olevat                                
rahoitusvarat              -0,1       -0,1   -1,8   -1,8
Muuntoerot                4,2   -3,9   -0,7   -4,6  -30,0
Tilikauden                                   
laaja tulos               14,2   6,6   8,0   11,2  -20,4

Laajan tuloksen jakaantuminen:                         
Emoyhtiön                                    
omistajille               13,9   6,6   7,4   11,2  -20,0
Vähemmistölle              0,3        0,6       -0,4
Yhteensä                14,2   6,6   8,0   11,2  -20,4


LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                        

milj. EUR    Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma     Vähem- Oma  
                                  mistön pääoma
                                  osuus yht. 
        Osa- Yli-  Käyvän SVOP Omat Muun- Kerty- Yht.        
        ke-  kurs- arvon   *) osak- to-  neet           
        pää- sira- rah.     keet erot voitto          
        oma  hasto              varat           

Oma pääoma                                   
1.1.2008     48,1 138,5  1,9 110,5    -3,4  178,5 474,1  1,9 476,0
Tilikauden                                   
laaja tulos          -1,8       -4,6  17,6 11,2 -0,1  11,1
Osakepalkkiot             0,2            0,2     0,2
Osingonjako                       -19,8 -19,8    -19,8
Oma pääoma                                   
30.9.2008     48,1 138,5  0,1 110,7    -8,0  176,3 465,7  1,8 467,5

Oma pääoma                                   
1.1.2009     48,1 138,5  0,1 110,3 -0,5 -33,5  170,5 433,5  1,4 434,9
Tilikauden                                   
laaja tulos          -0,1       -0,7   8,2  7,4  0,6  8,0
Osakepalkkiot             0,2            0,2     0,2
Omien osakkeiden                                
hankinta                  -0,7        -0,7     -0,7
Osingonjako                       -5,7 -5,7     -5,7
Oma pääoma                                   
30.9.2009     48,1 138,5  0,0 110,5 -1,2 -34,2  173,0 434,7  2,0 436,7

*) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto                    


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA                           

milj. EUR                        1-9/09  1-9/08 1-12/08

Liiketoiminta rahavirta                             
 Liiketoiminnan                                 
 rahavirta                        50,3   45,7   69,9
 Rahoituserät                                  
 ja verot                        -27,4  -23,5  -32,3
Liiketoiminnan raha-                              
virta yhteensä                      22,9   22,2   37,6

Investointien rahavirta                             
 Aineelliset ja aineettomat                           
 hyödykkeet                       -20,2  -60,8  -65,5
 Sijoitukset                       -1,6   -0,4   3,6
 Ostetut tytär-                                 
 yhtiöosakkeet                          -35,5  -41,3
Investointien raha-                               
virta yhteensä                      -21,8  -96,7  -103,2

Rahoituksen rahavirta                              
 Lainojen nostot                     30,4  130,7  171,7
 Lainojen maksut                     -37,8  -46,4  -86,0
 Osinkojen maksut                     -5,7  -19,8  -19,8
 Omien osakkeiden                                
 hankinta                         -0,7       -0,9
Rahoituksen                                   
rahavirta                        -13,8   64,5   65,0

Rahavarojen muutos                    -12,7  -10,0   -0,6


TOIMINTASEGMENTIT                                

milj. EUR               7-9/09  7-9/08  1-9/09  1-9/08 1-12/08

Liikevaihto                                   
 Suomi                 190,8  208,3  574,4  591,7  797,9
 Skandinavia              104,4  124,5  306,4  342,8  455,2
 Venäjä                 28,7   22,7   83,1   58,3   93,8
 Baltia                 9,3   9,6   28,6   21,5   32,3
 Eliminoinnit              -5,7   -7,4  -16,9  -18,5  -22,3
Yhteensä                327,5  357,7  975,6  995,8 1 356,9

Liikevoitto                                   
 Suomi                 13,9   13,3   31,7   22,1   33,9
 Skandinavia               4,7   3,9   6,6   15,6   14,4
 Venäjä                 -0,5   1,9   -9,4   2,3   -3,4
 Baltia                 -0,9   -0,9   -3,4   -3,1   -3,8
 Kohdis-                                    
 tamattomat               -0,3   -1,0   -1,9   -2,3   -2,7
Yhteensä                16,9   17,2   23,6   34,6   38,4

ROCE *                                     
 Suomi                         10,1 %  7,5 %  7,9 %
 Skandinavia                       2,1 %  7,8 %  5,4 %
 Venäjä                        -10,0 %  3,5 %  -3,3 %
 Baltia                         -8,1 % -12,7 %  -9,1 %
 Konserni                        3,1 %  5,8 %  4,5 %

* Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) % =                     
 Liikevoitto (12 kk liukuva) / Sitoutunut pääoma                
 (12 kk liukuva, keskimäärin)*100                       

Investoinnit                                  
 Suomi                  3,2   6,3   10,1   20,0   23,8
 Skandinavia               0,9   21,6   2,9   25,0   41,8
 Venäjä                 0,8   13,2   7,4   30,0   68,6
 Baltia                 0,1   14,4   1,2   16,3   18,4
Yhteensä                 5,0   55,5   21,6   91,3  152,6

Poistot                                     
 Suomi                  7,3   7,4   22,4   22,5   29,8
 Skandinavia               2,8   2,9   8,5   9,3   11,7
 Venäjä                 1,7   0,8   4,6   2,2   3,2
 Baltia                 0,6   0,7   2,4   1,9   2,8
Yhteensä                12,4   11,8   37,9   35,9   47,5


VASTUUT                                     

milj. EUR                       30.9.09 30.9.08 31.12.08

Velat, joiden vakuudeksi on annettu                       
kiinnityksiä tai muita vakuuksia                        
 Lainat rahoitus-                                
 laitoksilta                        6,1   6,0   9,6
 Eläkelainat                        4,2   4,2   3,9
Yhteensä                         10,3   10,2   13,5

Yleisvakuutena annetut kiinnitykset ja                     
muut vakuudet                                  
 Kiinteistö-                                  
 kiinnitykset                       7,0   6,0   6,7
 Yritys-                                    
 kiinnitykset                       5,6   6,3   7,9
Yhteensä                         12,6   12,3   14,6

Taseeseen sisältymättömät vastuu-                        
sitoumukset                                   
 Takaukset                         7,9   6,5   0,9


ATRIA OYJ                                    
Hallitus                                    

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Matti Tikkakoski, p. 050 2582.        

JAKELU                                     
Nasdaq OMX Helsinki Oy                             
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.atria.fi                                  

Osavuosikatsaus postitetaan pyynnöstä tai on saatavilla kotisivuiltamme     
www.atria.fi/konserni.
osavuosikatsaus q3 presentaatio_su.ppt

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen