Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 29.4.2010

Atria Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Atria Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset                

Atria Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä        
Finlandia-talolla. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2009 tilinpäätöksen ja      
konsernitilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle,      
hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuodelta 2009.               

Osinko 0,25 euroa osakkeelta                          

Yhtiökokous hyväksyi, että yhtiö jakaa vuodelta 2009 osinkoa 0,25 euroa     
osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun     
täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön        
osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 4.5.2010 ja maksupäivä    
11.5.2010.                                   

Tilintarkastajan valinta                            

Hallituksen esityksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.  
Tilintarkastusyhteisö on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT  
Juha Wahlroosin.                                

Omien osakkeiden hankkiminen                          

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esitykset omien osakkeiden hankkimisesta ja  
osakeannista.                                  

Rahalahjoitusten tekeminen                           

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen enintään 150 000 euron suuruisen   
rahalahjoituksen tekemisestä korkeakoulujen, yliopistojen tai muiden      
oppilaitosten toimintaan.                            

Hallintoneuvoston kokoonpano ja palkkiot                    

Yhtiökokous päätti hallintoneuvoston kokoonpanoksi seuraavaa:          

Jäsen                 Toimikausi päättyy            

Juha-Matti Alaranta          2012                   
Juho Anttikoski            2013                   
Mika Asunmaa             2013                   
Lassi-Antti Haarala          2012                   
Juhani Herrala            2013                   
Henrik Holm              2012                   
Veli Hyttinen             2013                   
Pasi Ingalsuo             2011                   
Juha Kiviniemi            2011                   
Veli Koivisto             2011                   
Teuvo Mutanen             2011                   
Mika Niku               2012                   
Seppo Paavola             2012                   
Heikki Panula             2013                   
Pekka Parikka             2011                   
Ari Pirkola              2013                   
Juho Tervonen             2012                   
Tomi Toivanen             2012                   
Timo Tuhkasaari            2011                   
yhteensä 19 jäsentä.                              


Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkiot pidetään   
ennallaan. Palkkiot ovat 250 euroa/kokous, työajan menetyskorvaus kokous- ja  
toimituspäiviltä on 250 euroa, hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio on 3000 
euroa kuukaudessa ja varapuheenjohtajan palkkio 1500 euroa kuukaudessa.   

Yhtiöjärjestyksen muutos                            

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdottamat muutokset yhtiöjärjestykseen.    
Yhtiöjärjestyksen 13 § ja 15 § muutettiin kuulumaan seuraavasti:        


13 § Yhtiökokousten pitopaikka, kokouskutsu ja ennakkoilmoittautuminen     

Yhtiön yhtiökokoukset pidetään joko Kuopiossa tai Helsingissä. Kutsu      
yhtiökokoukseen on toimitettava julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla ja 
pörssitiedotteella aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3)  
viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin joka tapauksessa viimeistään yhdeksän (9)
päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi hallitus voi päättää    
julkaista kutsun tai tiedoksiannon kutsun toimittamisesta yhdessä tai useammassa
hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä tai muulla      
päättämällään tavalla. Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua        
yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna 
päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.  

15 § Arvo-osuusjärjestelmä                           
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.                


ATRIA OYJ                                    
Matti Tikkakoski                                
toimitusjohtaja                                 


JAKELU:                                     
Nasdaq OMX Helsinki Oy                             
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.atriagroup.com

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen