Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 19.3.2010

Yhtiökokouskutsu

YHTIÖKOKOUSKUTSU                                

Atria Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka   
pidetään torstaina 29.4.2010 kello 13.00 Finlandia-talossa osoitteessa     
Mannerheimintie 13, Helsinki, sisäänkäynti ovista M3 ja K3. Kokoukseen     
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan   
kello 12.00.                                  


A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT                     

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                  

1. Kokouksen avaaminen                             

2. Kokouksen järjestäytyminen                          

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen        

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen                      

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen           

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja
hallintoneuvoston lausunnon esittäminen                     

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen                     

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen                         

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen     

Yhtiön hallituksen voitonjakoehdotus on julkistettu 18.2.2010. Hallitus ehdottaa
yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta 2009 osinkoa 0,25 euroa osakkeelta. 
Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun  
täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön        
osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäiväksi ehdotetaan 4.5.2010 ja    
maksupäiväksi 11.5.2010.                            

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä 
toimitusjohtajalle                               

10. Osakkeenomistajan ehdotus hallintoneuvoston lakkauttamisesta        

Yhtiön osakkeenomistaja Osakesäästäjien Keskusliitto Ry ehdottaa, että yhtiön  
hallintoneuvosto lakkautetaan asiaa käsittelevästä yhtiökokouksesta alkaen ja  
yhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan vastaavasti.                 

Yhtiön hallituksen käsityksen mukaan hallintoneuvoston lakkauttaminen vaatisi  
yhtiöjärjestykseen seuraavat muutokset:                     
- Hallitusta koskevaa 7 §:ää muutettaisiin niin, että hallituksen jäsenten   
valitsemisesta ja eroamisesta päättää hallintoneuvoston sijasta yhtiökokous.  
- Hallintoneuvostoa koskeva 8 § poistettaisiin ja yhtiöjärjestyksen numerointia 
muutettaisiin vastaavasti.                           
- Varsinaista yhtiökokousta koskevassa 14 §:ssä viittaus hallintoneuvoston   
lausuntoon poistettaisiin ja hallintoneuvoston jäsenten vastuuvapautta,     
lukumäärää, palkkioita ja valintaa koskevat päätökset poistettaisiin ja     
soveltuvin osin korvattaisiin hallituksen jäseniä koskevilla vastaavilla    
päätöksillä.                                  

11. Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista päättäminen             

Vuonna 2009 hallintoneuvoston jäsenille maksettiin palkkiota seuraavasti:    
kokouskorvaus 250,00 euroa per kokous, työajan menetyskorvaus kokous- ja    
toimituspäiviltä 250,00 euroa, hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio 3.000,00
euroa kuukaudessa ja varapuheenjohtajan palkkio 1.500,00 euroa kuukaudessa, sekä
matkustuskorvaus valtion matkustussäännön mukaan (Valtionrautatiet I lk:ssa).  

Yhtiön saaman tiedon mukaan osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön 
osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat että hallintoneuvoston jäsenten 
palkkiot pysyvät ennallaan.                           

12. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen             

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu 18-21 jäsentä. Vuonna 2009  
jäsenmäärä on ollut 19.                             

Yhtiön saaman tiedon mukaan osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön 
osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, tulevat ilmoittamaan ehdotuksen      
yhtiökokoukselle hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ennen yhtiökokousta.  
Mahdollinen ehdotus tullaan julkistamaan erikseen.               

13. Hallintoneuvoston jäsenten valinta erovuoroisten tilalle          

Hallintoneuvoston jäsenistä yhtiöjärjestyksen mukaisesti erovuorossa ovat Juho 
Anttikoski, Mika Asunmaa, Juhani Herrala, Heikki Panula, Ari Pirkola ja Marita 
Riekkinen. Lisäksi Olavi Kuja-Lipasti on pyytänyt eroa.             

Yhtiön saaman tiedon mukaan osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön 
osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, tulevat ilmoittamaan ehdotuksen      
yhtiökokoukselle hallintoneuvoston uusiksi jäseniksi ennen yhtiökokousta.    
Mahdollinen ehdotus tullaan julkistamaan erikseen.               

14. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen                 

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä tulee olla vähintään yksi ja enintään neljä  
varsinaista Keskuskauppakamarin hyväksymää tilintarkastajaa ja enintään yhtä  
monta varatilintarkastajaa. Hallitus ehdottaa, että yhtiölle valitaan yksi   
varsinainen tilintarkastaja.                          

15. Tilintarkastajien valinta                          

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö     
PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.  
Tilintarkastusyhteisö on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT  
Juha Wahlroosin.                                

16. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muutokseksi              

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä  
seuraavasti:                                  
- Yhtiökokouskutsua koskevaa 13 §:ää muutettaisiin niin, että kutsu       
yhtiökokoukseen on toimitettava julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla ja 
pörssitiedotteella aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3)  
viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin joka tapauksessa viimeistään yhdeksän (9)
päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi hallitus voi päättää    
julkaista kutsun tai tiedoksiannon kutsun toimittamisesta yhdessä tai useammassa
hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä tai muulla      
päättämällään tavalla.                             
- Arvo-osuusjärjestelmää koskevan 15 §:n kuulumaan seuraavasti: 'Yhtiön osakkeet
kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.'                       

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta    

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 
2.800.000 yhtiön oman A-osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä  
yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, ottaen kuitenkin huomioon 
osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden       
enimmäismäärästä. Yhtiön omia A-osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi     
vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan   
kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön     
kannustinjärjestelmää, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muutoin    
edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.       

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa     
suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä   
hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX   
Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Hallitus     
valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta kaikilta muilta osin.  

Valtuutuksen ehdotetaan kumoavan varsinaisen yhtiökokouksen 29.4.2009      
hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta, ja  
olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,    
kuitenkin enintään 30.6.2011 saakka.                      

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien 
antamisesta                                   

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä  
tai useammassa erässä enintään 12.800.000 uuden tai yhtiön hallussa       
mahdollisesti olevan A-osakkeen annista osakeannilla ja/tai antamalla      
optio-oikeuksia tai muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja     
osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Valtuutusta esitetään käytettäväksi
mahdollisten yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien    
järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön    
kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin     
tarkoituksiin.                                 

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista    
osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten    
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden antaa osakkeita
myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa laissa   
säädetyin ehdoin, oikeuden antaa osakkeita maksua vastaan tai maksutta sekä   
oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ottaen kuitenkin 
huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden   
enimmäismäärästä.                                

Valtuutuksen ehdotetaan kumoavan varsinaisen yhtiökokouksen 29.4.2009      
hallitukselle antaman antivaltuutuksen ja olevan voimassa seuraavan varsinaisen 
yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2011 saakka.    

19. Hallituksen ehdotus valtuutukseksi rahalahjoituksen tekemiseen       

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen lahjoittamaan    
enintään 150 000 euroa yhtiön voitonjakokelpoisista varoista korkeakoulujen,  
yliopistojen tai muiden oppilaitosten toimintaan ja että samalla yhtiön hallitus
valtuutetaan päättämään lahjoitusten maksuaikatauluista sekä muista lahjoitusten
ehdoista.                                    

20. Kokouksen päättäminen                            


B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT                            

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, tämä    
kokouskutsu, Atria Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus
sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta 
ovat saatavilla Atria Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.atriagroup.fi   
viimeistään 8.4.2010. Päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös    
saatavilla yhtiökokouksessa. Päätösehdotuksista sekä tästä kokouskutsusta    
lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.            


C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE                      

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen                    

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 19.4.2010 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön  
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen      
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön  
osakasluetteloon. Osakeomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen   
tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään.                         

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua  
viimeistään 26.4.2010 ennen kello 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:   
a) sähköpostin kautta osoitteeseen liisa.liukku@atria.fi;            
b) puhelimitse numeroon (06) 416 8306;                     
c) telefaksilla numeroon (06) 416 8207; tai                   
d) kirjeitse osoitteeseen Atria Oyj, Liisa Liukku, PL 900, 60060 ATRIA.     

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,       
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi.      

Osakkeenomistajien Atria Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain   
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn  
yhteydessä.                                   

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa     
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä 
asioista.                                    

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat                    

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan  
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajalla voi olla useita asiamiehiä, jotka 
edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla. Tällöin 
ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin 
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä 
päivätty valtakirja, tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava   
olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat    
pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Atria Oyj, Liisa Liukku PL  
900, 60060 ATRIA ennen ilmoittautumisajan päättymistä.             

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja                   

Jos hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus olla merkittynä    
osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 19.4.2010, osakkeenomistaja voi
omaisuudenhoitajansa ohjeiden mukaisesti pyytää, että hänet ilmoitetaan     
tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista   
varten viimeistään 26.4.2010 kello 10.00. Hallintarekisteröidyn osakkeen    
omistajan katsotaan ilmoittautuneen yhtiökokoukseen, jos hänet on yllä kuvatun 
mukaisesti ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon.       

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin   
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien ilmoittamista merkittäväksi  
tilapäisesti osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista   
yhtiökokoukseen.                                

4. Muut tiedot                                 

Atria Oyj:n osakemäärä on kokouskutsun päivänä yhteensä 19.063.747 A-osaketta, 
jotka edustavat yhteensä 19.063.747 ääntä ja 9.203.981 KII-osaketta, jotka   
edustavat yhteensä 92.039.810 ääntä.                      

Seinäjoella, 18.3.2010                             

ATRIA OYJ                                    
Hallitus                                    


JAKELU:                                     
NASDAQ OMX Helsinki Oy                             
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.atriagroup.com

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen