Atria.com logo
Lehdistötiedotteet | 17.2.2011

Atria-konsernin liikevaihto edellisvuoden tasolla, liikevoitto laski Venäjän

- Koko vuoden liikevaihto laski 1,1 prosenttia edellisvuoteen verrattuna
- Paikallisissa valuutoissa liikevaihto pieneni 4,9 prosenttia edellisvuodesta
- Konsernin liikevoitto oli 9,8 miljoonaa euroa, joka sisältää kertaluonteisia
kuluja yhteensä 11,8 miljoonaa euroa (13,1 miljoonaa euroa)
- Atria Suomen ja Skandinavian kannattavuus oli tyydyttävällä tasolla
- Atria Venäjän tulos oli tappiollinen

Atria-konserni:

Q4
-------------------------------
Milj. € 2010 2009 2010 2009
-------------------------------------------------------
Liikevaihto 346,7 340,4 1 300,9 1 316,0
Liikevoitto 4,4 3,9 9,8 27,5
Liikevoitto % 1,3 1,1 0,8 2,1
Voitto ennen veroja 1,5 3,2 0,3 16,5
Osakekohtainen tulos, € 0,01 -0,04 -0,18 0,25


Yleiskatsaus 1.1.-31.12.2010

Konsernin liikevaihto vuonna 2010 laski 1,1 prosenttia edellisvuodesta.
Paikallisissa valuutoissa konsernin liikevaihto laski 4,9 prosenttia. Suomessa,
jossa elintarvikealan työmarkkinariidat keväällä heikensivät myyntivolyymejä,
liikevaihto laski 1,8 prosenttia. Myös Skandinaviassa liikevaihto pieneni
kruunumääräisesti, mikä johtui ensisijaisesti kuluttajapakatun lihan
valmistuksen lopettamisesta sekä salaatti- ja voileipäliiketoiminnan
myymisestä. Venäjällä sen sijaan liikevaihto kasvoi paikallisessa valuutassa
3,9 prosenttia, kasvua vauhditti sekä lisääntynyt myyntivolyymi että kohonneet
myyntihinnat.

Atria konsernin vuoden 2010 liikevoitto oli 9,8 miljoonaa euroa (27,5 milj.
euroa). Liiketulos sisältää kertaluonteisia kuluja yhteensä 11,8 miljoonaa
euroa (13,1 milj. euroa). Merkittävin kertaluonteinen erä oli Q3-jaksolle
kohdistunut Atria Venäjän liikearvon alentumiskirjaus 10,8 miljoonaa euroa.

Atria Suomen tilikauden liiketulos oli 30,7 miljoonaa euroa (42,9 milj. euroa).
Tulosta rasittivat supistunut myyntivolyymi sekä jonkin verran alhaisemmat
marginaalit. Atria Skandinavian liikevoitto parani ja oli 13,9 miljoonaa euroa
(10,0 milj. euroa). Tulosta kohensivat parantunut myynnin rakenne,
tehostamistoimenpiteet sekä alhaisemmat raaka-ainehinnat, jotka osittain
johtuvat vahvistuneesta Ruotsin kruunusta.

Atria Venäjän liiketulos oli -27,9 miljoonaa euroa (-9,8 milj. euroa). Tulos
sisältää kertaluonteisia kuluja 9,5 miljoonaa euroa (3,0 milj. euroa).
Merkittävästi huonontunut operatiivinen tulos johtuu lihavalmisteiden
kokonaiskysynnän laskusta ja sen vaikutuksesta kilpailutilanteeseen sekä
erityisesti syksyn aikana voimakkaasti nousseista liharaaka-ainehinnoista.
Lisäksi Atria Venäjän tulosta painoivat huomattavat lisäpanostukset
markkinointiin sekä Gorelovossa sijaitsevan uuden tehtaan kiinteät
kustannukset. Atria Baltian liiketulos parani tehostamistoimenpiteiden ansiosta
ja oli -3,7 miljoonaa euroa (-12,6 milj. euroa). Vuoden 2009 liiketulos
Baltiassa sisälsi kertaluonteisia kuluja 7,2 miljoonaa euroa.

Konsernin vapaa kassavirta (liiketoiminnan rahavirta - investointien rahavirta)
vuonna 2010 oli lievästi positiivinen. Nettovelka kasvoi 411 miljoonaan euroon
(391 milj. euroa), mikä johtui ensisijaisesti Ruotsin kruunun vahvistumisesta.

Tammikuussa 2011 Atria ilmoitti päätöksestään investoida Kauhajoen
nautateurastamon ja -leikkaamon rakentamiseen ja uudistamiseen noin 26
miljoonaa euroa. Yhtiö arvioi, että investointi valmistuu vuoden 2012 loppuun
mennessä ja että sen ansiosta saavutetaan noin 6 miljoonan euron vuotuiset
säästöt. Päätöksellä ei ollut vaikutusta katsauskauden tulokseen.

Kuluneen tilikauden aikana käynnistettiin strategian uudistustyö. Hallitus
hyväksyi uuden vuoteen 2013 ulottuvan strategian huhtikuussa. Uuden strategian
keskeisin taloudellinen tavoite on Atrian ulkomaisten toimintojen
kannattavuuden merkittävä parantaminen. Strategialla pyritään myös turvaamaan
ja vahvistamaan Atria Suomen hyvää kannattavuutta. Strategian kulmakivenä on
tuotejohtajuus. Käytännössä se tarkoittaa, että seuraavien vuosien aikana Atria
panostaa entistä enemmän tuotekehitykseen ja markkinointiin sekä uudenlaisten
toimintamallien kehittämiseen. Innovaatiotason nostaminen on yksi
tuotejohtajuusstrategian avainasia.


Atria Suomi 1.1. - 31.12.2010

Q4
---------------------------
Milj. € 2010 2009 2010 2009
----------------------------------------
Liikevaihto 213,9 207,5 767,8 781,9
Liikevoitto 7,8 11,2 30,7 42,9
Liikevoitto% 3,6 5,4 4,0 5,5

Atria Suomen liikevaihto oli 767,8 miljoonaa euroa (781,9 miljoonaa euroa),
jossa oli laskua 1,8 prosenttia edeltävään vuoteen verrattuna. Elintarvikealan
lakko ja siihen liittynyt työsulku huhti-toukokuussa heikensivät välittömästi
ja välillisesti Atria Suomen volyymi- ja tuloskehitystä. Valtaosaa Suomen
elintarviketeollisuutta koskenut työmarkkinaselkkaus pysäytti Atria Suomen
tuotannolliset toiminnot 10 päiväksi Kauhajoella, Kuopiossa sekä Nurmossa
broileriteurastamoa lukuun ottamatta.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla liikevaihto laski 25,6 miljoonaa euroa, joka oli
6,7 prosenttia vähemmän kuin vastaavaan aikaan edellisenä vuonna. Myynnin
volyymit lähestyivät tavoiteltua tasoa vasta viimeisellä neljänneksellä,
jolloin liikevaihto kasvoi noin kolme prosenttia edellisvuoden vastaavasta
jaksosta.

Yhtiön liikevoitto pieneni 12,2 miljoonalla eurolla 30,7 miljoonaan euroon.
Kannattavuus heikkeni erityisesti alkukesän sesongissa, jolloin Atrian myynnin
rakenne oli tuotannollista syistä hyvin epäedullinen. Myynnin kannattavuutta
heikensi myös tuotevalikoiman laskenut keskihinta.

Työmarkkinariidasta johtuva tuotantokatkos ruuhkautti kesällä Atria Suomen
sian- ja naudanteurastuksen, mikä aiheutti varastotasojen tuntuvan nousun.
Pakkasvarastojen purkamista hidasti tuontilihan voimakkaasti kasvanut määrä.
Vaikka lihan tuonnin kasvu Suomessa taittui loppuvuodesta, lisäys
edellisvuoteen oli merkittävä. Sianlihan tuonti kasvoi 21 prosenttia noin 28,4
miljoonaan kiloon ja naudanlihan tuonti 14 prosenttia yli 17 miljoonaan kiloon.

Naudanlihan kulutuksessa tuontilihan markkinaosuus kasvoi kahdella
prosenttiyksiköllä 18 prosenttiin (Lähde: Suomen Gallup Elintarviketieto,
2011). Halvan tuontilihan lisäksi Atria Suomen ja erityisesti sen
lihantuottajien kustannuspaineita lisäsi rehun kallistuminen viljojen ja
valkuaisraaka-aineiden rajun hinnannousun mukana. Esimerkiksi rehuohran hinta
lähes kaksinkertaistui edellisvuodesta.

Atria menestyi kesäsesongissa erityisen hyvin siipikarjatuoteryhmässä. Hyvä
valmistautuminen tuoreen siipikarjan markkinadirektiivin muutokseen ja hyvät
tuoteuutuudet siivittivät Atrian markkinaosuuden ennätyskorkeaksi. Muissa
tuoteryhmissä palautuminen lakosta normaalitasolle vie pitempään. Food Service
-tuotteiden markkinat ovat toipumassa taantumasta ja myynti kääntyi
tilikaudella parempaan suuntaan. Myös joulusesongin myynti, erityisesti
kinkkukauppa kävi vilkkaana.

Venäjän viranomaisten asettama vientikielto keskeytti Atria Suomen sianlihan
viennin Venäjälle helmikuusta joulukuuhun kestäneellä ajanjaksolla. Venäjän
viennin osuus Atria Suomen liikevaihdosta on varsin vähäinen, eikä
vientikiellolla ollut merkittävää vaikutusta liikevaihtoon.

Lokakuussa Atria Suomi julkaisi suunnitelman naudanteurastuksen tehostamiseksi.
Suunnitelman mukaan naudanteurastus- ja leikkuu keskitetään Kauhajoelle.
Julkaistun suunnitelman mukaan Kauhajoelle rakennettaisiin uutta nykyaikaista
teurastus- ja leikkuukapasiteettia, joka olisi valmis vuoden 2012 loppuun
mennessä. Henkilöstön kanssa aloitettiin suunnitelmaa koskevat yt-neuvottelut.
Tehostusohjelmaan liittyvien vuosittaisten kustannussäästöjen arvioidaan olevan
noin 6 miljoonaa euroa. Hallitus teki päätöksen suunnitelman toteuttamisesta
tammikuussa 2011. Päätöksellä ei ollut vaikutusta katsauskauden tulokseen.


Atria Skandinavia 1.1. - 31.12.2010

Q4
-------------------------
Milj. € 2010 2009 2010 2009
--------------------------------------
Liikevaihto 98,0 98,8 391,6 405,2
Liikevoitto 5,6 3,4 13,9 10,0
Liikevoitto% 5,7 3,4 3,5 2,5

Atria Skandinavian vuoden 2010 liikevaihto pieneni edellisvuoteen verrattuna
3,4 prosenttia 391,6 miljoonaan euroon. Kruunumääräisesti liikevaihto laski
12,3 prosenttia. Liikevaihdon supistuminen johtui ensisijassa kuluttajapakatun
lihan valmistuksen lopettamisesta kesällä 2010 sekä salaatti- ja
voileipäliiketoiminnon myymisestä kesällä 2009. Näiden molempien
liiketoimintojen volyymit olivat vuositasolla merkittäviä. Kuluttajapakattu
liha -toiminnon liikevaihto oli noin 45 miljoonaa euroa ja salaatti- ja
voileipäliiketoiminnon liikevaihto noin 25 miljoonaa euroa.

Atria Skandinavian kannattavuus kehittyi hyvin myönteisesti. Yhtiön liikevoitto
kasvoi 39 prosenttia 13,9 miljoonaan euroon. Liikevaihdon vähenemisestä
huolimatta liikevoitto säilyi alkuvuonna edellisvuoden tasolla. Toisella
vuosipuoliskolla tulos oli jo selvästi edellisvuotta parempi. Q4/2010 -kaudella
yhtiö saavutti 5,7 prosentin liikevoiton samalla liikevaihtotasolla kuin
vastaavana aikana edellisenä vuonna.

Hyvää kannattavuuskehitystä tuki Ruotsin kruunun vahvistuminen yli 10
prosentilla euroa vastaan. Tämän ansiosta tuontiraaka-aineiden kustannukset
laskivat, mikä puolestaan paransi myynnin marginaaleja. Ratkaisevasti
tulosparannusta vauhdittivat kuitenkin tuotannon uudelleenjärjestelyt, joilla
yhtiö kevensi kustannusrakennettaan ja paransi kustannustehokkuuttaan.

Atria Skandinavian toimintaympäristö Ruotsissa pysyi hyvin haasteellisena
talouden lievästä elpymisestä huolimatta. Päivittäistavaramarkkinoiden
kokonaiskasvu jäi 2,5 prosenttiin. Lihanjalostustuotteiden arvomääräinen
myynnin kasvu oli tätäkin pienempi, vain 1,1 prosenttia (Lähde: Handelns
Utredningsinstitut). Lihanjalostustuotteiden heikko kysyntä johti
päivittäistavarakaupassa kiristyneeseen markkinaosuuskilpailuun, jossa
osuuttaan kasvattivat halpamyymälät.

Tuoreruokatuotteiden heikosta kokonaiskysynnästä sekä lisääntyneestä
kotimaisesta ja kansainvälisestä kilpailusta huolimatta Atria Skandinavian
kokonaismarkkina-asema Ruotsissa säilyi lähes ennallaan ja Tanskassa se
vahvistui.

Atria Foodservice -toiminnon myynti suurkeittiöille elpyi loppuvuoden aikana.
Samalla se pystyi vahvistamaansa asemaansa uusilla toimitussopimuksilla, joiden
vaikutus näkyy vuoden 2011 myynnissä.

Ridderheims- ja Falbygdens -tuotteiden myynti Ruotsissa hieman taantui matalan
kokonaiskysynnän takia. Atria Delin asema tuoreiden herkuttelutuotteiden
markkinajohtajana säilyi kuitenkin vahvana. Tanskassa 3-Stjernet -tuotemerkin
asema leivänpäällismarkkinan toiseksi suurimpana toimijana vahvistui
lisääntyneen myynnin ansiosta.

Sibylla-pikaruokakonseptin kansainvälinen kasvu jatkui erityisen voimakkaana
Itä-Euroopan maissa. Esimerkiksi Puolassa Atria Concept toimitti 240 uutta
Sibylla-myyntipistettä huoltoasemille, mikä nosti maan Sibylla-myyntipisteiden
määrän yhteensä 560:een. Venäjällä avattiin 200 uutta Sibylla-myyntipistettä
vuoden 2010 aikana. Venäjällä oli vuoden vaihteessa yhteensä 390 Sibylla
myyntipistettä.

Atria Skandinavia ilmoitti heti alkuvuodesta lopettavansa kuluttajapakatun
lihan valmistamisen ja sulki kesällä Årstan tuotantolaitoksen Tukholmassa.
Atria Skandinavian tulos sisältää 2,3 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja
liittyen Årstan tuotantolaitoksen sulkemiseen. Myös Tukholman alueella
sijaitseva Tyresön tehdas suljettiin ja tuotanto siirrettiin Skenen tehtaalle.
Sinne siirrettiin myös tuoreiden herkuttelutuotteiden valmistus Göteborgista.
Göteborgin tehdas muutettiin herkuttelutuotteiden jakelukeskukseksi. Osa
toimintojen rationalisointia oli myös Malmön tuotantolaitoksen ja Danish
Crownin tytäryhtiön KLS Ugglarpsin välinen, lihanleikkuutta koskevan yhteistyön
aloittaminen.


Atria Venäjä 1.1. - 31.12.2010

Q4
--------------------------
Milj. € 2010 2009 2010 2009
---------------------------------------
Liikevaihto 32,2 29,8 129,2 113,0
Liikevoitto -7,6 -0,4 -27,9 -9,8
Liikevoitto% -23,6 -1,3 -21,6 -8,7
Atria Venäjän liikevaihto kasvoi 14,3 prosenttia 129,2 miljoonaan euroon.
Kasvua vauhdittivat lisääntynyt myynti, ruplan kurssin vahvistuminen ja
loppuvuodesta toteutetut hinnankorotukset. Paikallisessa valuutassa kasvu oli
3,9 prosenttia.

Atria Venäjän kannattavuus oli heikko ja tulos voimakkaasti tappiollinen.
Tuloksenteon edellytyksiä heikensi ratkaisevasti edellisenä vuonna alkaneen
talouslaman vaikutukset alaamme. Lihavalmisteiden kokonaiskysyntä laski noin 10
prosenttia (Lähde: Business Analytica, 2010) ja kysynnän painopiste siirtyi
halvempiin tuoteryhmiin ja tuotteisiin. Supistuneet markkinat lisäsivät myös
tuntuvasti hintakilpailua. Atria Venäjän kannattavuutta ja myös kilpailukykyä
heikensi toisella vuosipuoliskolla alkanut liharaaka-aineen voimakas
hinnannousu. Hinta nousi vuoden alun lähtötasosta noin 26 prosenttia. Atria
Venäjän käyttämästä liharaaka-aineesta lähes 90 prosenttia on tuontilihaa.
Kohonneita raaka-ainekustannuksiaan Atria pystyi siirtämään myyntihintoihin
vain osittain loppuvuoden aikana. Raaka-aineiden hintojen nousu pyritään
siirtämään lopputuotteiden hintoihin, mikä voi vaikuttaa negatiivisesti
alkuvuoden liikevaihdon kehitykseen. Loppuvuodesta hintataso nousi, muttei
riittävästi, jotta se olisi korvannut raaka-aineiden kustannusnousun ja
yleisen, yhdeksän prosentin inflaatiokehityksen (Lähde:Suomen Pankki, BOFIT,
2010).

Atrian Venäjän tulosta heikensivät merkittävästi myös kasvaneet
markkinointikustannukset. Atria panosti voimakkaasti markkinointiin erityisesti
Moskovassa, mikä kasvatti markkinoinnin kustannuksia noin kolme miljoonaa
euroa. Gorelovon tuotantolaitoksen käyttöönotto lisäsi kiinteitä kustannuksia
ja poistoja samaten noin kolmella miljoonalla eurolla.

Atria Venäjän liikearvon arvonalentumistestauksen tuloksena yhtiö päätti
kirjata 10,8 miljoonan euron liikearvoon kohdistuvan arvonalennuksen. Tällä
kertaluonteisella kirjauksella ei ollut vaikutusta rahavirtaan.

Atria Venäjän liiketulos sisältää myös muita kertaluonteisia eriä liittyen
Campomos-yrityskauppaan ja kiinteistöön Moskovassa. Yhtiö pääsi sopimukseen
myyjän kanssa Campomos-yrityskaupan ehdollisesta kauppahinnasta. Näiden erien
positiivinen nettovaikutus on 1,3 miljoonaa euroa.

CampoMos-tuotemerkin markkinaosuus Moskovan päivittäistavarakaupassa kohosi
noin neljään prosenttiin (Lähde: Atrian oma arvio). Esimerkiksi
uudelleensuljettavissa pakkauksissa myytävien CampoMos-leivänpäällisten myynti
kasvoi merkittävästi. Tuotemerkin tunnettuus kasvoi kampanjoiden ansiosta
Moskovan alueella peräti 95 prosenttiin.

Atrian markkina-asema Pietarin alueella säilyi edelleen vahvana. Sen
arvomääräinen markkinaosuus Pietarin koko päivittäistavarakaupassa nousi yli 20
prosenttiin, jolla se oli tuoteryhmiensä selkeä markkinajohtaja (Lähde:
Business Analytica). Kypsien jauhelituotteiden myynti ja markkinointi
aloitettiin Pietarissa vuoden lopulla. Lihapullat, jauhelihapihvit ja kebabit
ovat uuden tyyppisiä tuoretuotteita Venäjän markkinoilla.

Atria Venäjän investoinnit alkutuotantoon etenivät osin tuotantovaiheeseen.
Vuonna 2009 solmitun osakassopimuksen mukaisesti Atria omistaa 26 prosenttia
venäläisestä OOO Dan Invest -yhtiöstä, joka investoi noin 40 miljoonaa euroa
kahteen sikalaan. Investointi eteni suunnitelmien mukaan, ja sikaloiden
tuotantovolyymin on määrä kasvaa vaiheittain 188 000 teurassikaan vuoteen 2013
mennessä. Atrian 100-prosenttisesti omistaman Campofarm sikala valmistui jo
aiemmin ja sikalan kapasiteetti oli täydessä käytössä vuonna 2010. Sikalan
vuosivolyymi on 55 000 teurassikaa. Alkutuotannon investointien avulla Atria
Venäjä saavuttaa sianlihassa noin 90 prosentin omavaraisuuden.

Atria Venäjän noin 70 miljoonan euron arvoinen logistiikkakeskus- ja
tehdasinvestointi valmistui lopullisesti, kun uusi lihavalmistetehdas otettiin
alkukesästä käyttöön Pietarin Gorelovossa. Logistiikkakeskus on toiminut jo
vuodesta 2008 lähtien. Myös Pietarissa sijaitsevan Sinyavinon tehtaan
tuotantokapasiteettia kasvatettiin tärkeässä kestomakkaroiden tuotesegmentissä.

Kustannustehokkuutensa parantamiseksi Atria Venäjä päätti loppuvuodesta
keskittää Moskovan ja Sinyavinon tehtaiden lihavalmistetuotantoa uuteen
Gorelovon tehtaaseen Pietarissa. Järjestelyn avulla Atria lisää koko
tuotantorakenteensa tuottavuutta ja hyödyntää maksimaalisesti Gorelovon uuden
tehtaan tehokasta länsimaista prosessitekniikkaa. Tehostamistoimet tulevat
vähentämään Atrian henkilöstömäärää noin 300:lla. Vuosittaisten
kustannussäästöjen arvioidaan olevan noin kuusi miljoonaa euroa, jotka
toteutuvat täysimääräisinä keväällä 2012.

Toimenpiteiden jälkeen Moskovaan jää logistiikkatoiminnot, lihan leikkaamo ja
pizzatuotanto. Ruokailutuotemarkkinoiden elpyessä ja kysynnän kasvaessa
Moskovan tehtaan lihavalmistetuotanto voidaan ottaa uudelleen käyttöön
tuotantokapasiteetin lisäämiseksi.

Atria Baltia 1.1. - 31.12.2010

Q4
---------------------------
Milj. € 2010 2009 2010 2009
----------------------------------------
Liikevaihto 8,7 9,0 35,0 37,5
Liikevoitto -0,7 -9,1 -3,7 -12,6
Liikevoitto% -8,0 -101,1 -10,5 -33,6

Atria Baltian liikevaihto laski 6,7 prosenttia 35,0 miljoonaan euroon, mikä
johtui pääosin kokonaiskysynnän heikentymisestä ja lihavalmisteiden
markkinaosuuksien laskusta. Kuluttajien edelleen heikentynyt ostovoima Virossa
supisti Atria Baltian edustamien tuoteryhmien kokonaiskysyntää. Esimerkiksi
ruokamakkaroiden myynti päivittäistavarakaupassa laski liki 10 prosenttia ja
leivänpäällisten noin viisi prosenttia (Lähde ACNielsen 2010).

Atria Baltia paransi kannattavuuttaan merkittävästi vuoden 2010 aikana.
Liiketappio (ilman arvonalennustappioita) pieneni 31,5 prosenttia 3,7
miljoonaan euroon. Kilpailukykynsä ja kannattavuutensa parantamiseksi Atria
Baltia toteutti tehostamisohjelman, joka kevensi yhtiön kustannusrakennetta ja
paransi merkittävästi toiminnan kustannustehokkuutta. Merkittävin yksittäinen
toimenpide oli Ahjan tehtaan sulkeminen ja tuotannon keskittäminen Valgan ja
Vastse-Kuusten tehtaille. Tämän lisäksi yhtiö käynnisti koko
liiketoimintaprosessiaan koskevan ohjelman, jolla vähennetään tuntuvasti
kustannuksia ja kasvatetaan prosessin kaikkien osa-alueiden
kustannustehokuutta.

Atria Baltian kannattavuus ei kuitenkaan vielä ole tyydyttävällä tasolla. Tähän
oli syynä ennen muuta laskenut hintataso. Hintatasoa heikensi supistunut
kokonaiskysyntä ja tästä valtaosin johtunut liha-alan toimijoiden ja kaupan
ketjujen välinen voimakas hintakilpailu. Hintatason laskua vauhditti myös
halvan lihan ja lihajalosteiden kasvanut tuonti. Esimerkiksi ruokamakkaroiden
keskihinnat laskivat päivittäistavarakaupassa kuusi prosenttia ja
leivänpäällisten neljä prosenttia. Atrian tuloksentekoedellytyksiä heikensi
lisäksi loppuvuodesta kiihtynyt viljan ja rehujen hinnannousu, joka nosti
naudan- ja sianlihan tuottajahintoja sekä kustannuksia Atrian omilla tiloilla.

Laskeneessa markkinassa Atria Baltian keskeisten tuoteryhmien markkinaosuudet
hieman kaventuivat. Tärkeässä leivänpäällisten tuoteryhmässä Atria säilytti
asemansa markkinoiden toiseksi suurimpana toimijana vajaan 20 prosentin
osuudellaan. Alkuvuodesta Atria menetti ruokamakkaroidensa markkinaosuutta,
joskin loppuvuoden kasvanut myynti kompensoi menetystä. Grillimakkaroissa Atria
on markkinajohtaja yli 30 prosentin osuudellaan. Kuluttajapakatun lihan myynti
kasvoi edellisen vuoden tasosta.


Rahoitus, kassavirta ja investoinnit

Rahoitusmarkkinoiden toiminta palautui kahden haastavan vuoden jälkeen kohti
normaalimpaa tilannetta kuluneen tilikauden aikana. Pankkiluottojen
maturiteetit pitenivät ja luottojen saatavuus parani. Markkinakorkojen lasku
kääntyi nousuun keväällä 2010, mutta markkinakorot pysyivät vielä
historiallisesti katsoen alhaisina ja lainamarginaalit laskivat jonkin verran
edeltävän vuoden tasosta. Tästä syystä konsernin rahoituskulut laskivat hieman
edellisen vuoden tasosta. Atria Oyj jälleenrahoitti huomattavan osan sitovista
luottolimiiteistään ja käytti aktiivisesti yritystodistuksia lyhytaikaisen
rahoituksen hankkimiseen.

Keskittääkseen ulkoista rahoitusta emoyhtiöön, Atria Scandinavia AB maksoi
kesäkuussa noin 18 miljoonan euron vasta-arvoisen lainan pois ja Atria Oyj
nosti seitsemän vuoden pituisen 15 miljoonan euron lainan. Syyskuussa Atria Oyj
jälleenrahoitti neljä vanhaa yhteensä 190 miljoonan euron suuruista
luottolimiittiä kolmella uudella luottolimiitillä, joiden määrä on yhteensä 150
miljoonaa euroa. Uusien sitovien luottolimiittien maturiteetit ovat viisi
vuotta (100 milj.euroa) ja seitsemän vuotta (50 milj.euroa). Näiden lisäksi
nostettiin 14 miljoonaa euroa kahdeksan vuoden pituista TyEl-lainaa.
Marraskuussa solmittiin lisäksi viiden vuoden pituinen 50 miljoonan euron
sitova luottolimiittisopimus. Edellä mainitut järjestelyt pidensivät
lainasalkun keskimaturiteettia ja vähensivät lainasalkun jälleenrahoitusriskiä.
Atria teki syyskuussa myös uuden 370 miljoonan Ruotsin kruunun
koronvaihtosopimuksen. Tilikauden lopussa 31.12.2010 konsernin kiinteäkorkoisen
velan osuus koko lainasalkusta oli 39,7 prosenttia (33,0 %).

Konsernin kassavirta oli vahvasti positiivinen vuoden viimeisellä kvartaalilla
ja sen ansiosta koko vuoden vapaa kassavirta (liiketoiminnan rahavirta -
investointien rahavirta) oli 4,4 miljoonaa euroa (27,6 milj. euroa). Konsernin
nettovelka kasvoi 20,9 milj. euroa, mikä johtui lähinnä Ruotsin kruunun
vahvistumisesta. Noin 40 % konsernin velasta on Ruotsin kruunumääräistä.

Vuoden 2010 investoinnit konsernissa olivat 46,2 miljoonaa euroa (33,0
milj.euroa) ja Q4/2010-kauden investoinnit 12,0 miljoonaa euroa (11,4
milj.euroa).


Verot

Heikon liiketuloksen takia myös konsernin tuloverokulu jäi alhaiseksi ja oli
4,5 miljoonaa euroa (9,1 milj. euroa). Tuloveron määrä suhteessa tulokseen
ennen veroja on korkea johtuen siitä, ettei Atria Venäjän liikearvon
alentumiskirjauksesta eikä Baltian tappiollisesta tuloksesta kirjattu
verovaikutusta.


Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Tammikuussa 2011 Atria ilmoitti päätöksestään investoida Kauhajoen
nautateurastamon ja - leikkaamon rakentamiseen ja uudistamiseen noin 26
miljoonaa euroa. Kauhajoelle rakennetaan uutta tuotantotilaa ja olemassa olevia
tuotantotiloja uudistetaan ja automatisoidaan viimeisintä tuotantotekniikkaa
hyödyntäen. Lisäksi Atria Oyj ostaa Itikka osuuskunnalta Kauhajoen
Teurastamokiinteistöt Oy:n osakkeet. Kauppahinta on noin 7 miljoonaa euroa.

Samalla käynnistettiin tehostamisohjelma, jonka tavoitteena on parantaa
naudanteurastuksen ja -leikkuun tehokkuutta sekä purkaa teurastuksen
ylikapasiteettia. Kuopion tuotantolaitoksen naudanteurastus- ja
leikkuutoiminnot siirretään Kauhajoen teurastamoon vuoden 2012 loppuun
mennessä. Tehostamisohjelman läpivienti merkitsee noin 120 henkilötyövuoden
vähentämistä Kuopiossa vuoden 2012 loppuun mennessä. Tehostamisohjelmaan
liittyvien vuosittaisten kustannussäästöjen arvioidaan olevan noin 6 miljoonaa
euroa. Päätöksellä ei ollut vaikutusta katsauskauden tulokseen.

Samassa yhteydessä Atria tiedotti yhteistyösopimuksesta Saarioinen Oy:n kanssa
koskien Itä-Suomen alueella olevien nautojen teurastusta Saarioisten Jyväskylän
teurastamolla.

Mika Ala-Fossi nimitettiin 1.2.2011 alkaen Atria Suomi Oy:n uudeksi
toimitusjohtajaksi ja Atria-konsernin johtoryhmän jäseneksi. Konsernin
johtoryhmän jäsenet ja vastuualueet ovat 1.2.2011 seuraavat:

- Matti Tikkakoski, toimitusjohtaja, Atria Oyj
- Mika Ala-Fossi, liiketoiminta-alueen johtaja Atria Suomi
- Juha Gröhn, liiketoiminta-alueen johtaja Atria Skandinavia, liharaaka-aineen
ostot ja Atria Concept,
- Juha Ruohola, liiketoiminta-alueen johtaja Atria Venäjä, alkutuotanto
- Tomas Back, liiketoiminta-alueen johtaja Atria Baltia, talous & hallinto
- Merja Leino, laatu, tuoteturvallisuus ja vastuullisuus
- Jarmo Lindholm, tuotejohtajuus
- Pasi Luostarinen, strategiaprosessi
- Jukka Mäntykivi, tietohallinto
- Kirsi Matero, henkilöstöjohtaja

Helmikuussa 2011 Atria Skandinavia tiedotti suunnitelmasta investointi- ja
tehostamisohjelmaksi, jonka tavoitteena on virtaviivaistaa ja automatisoida
veripaltun tuotantoprosessi. Atria investoisi uuteen tuotantolaitteistoon
Tranåsin tehtaalle noin 2,2 miljoonaa euroa. Samalla veripaltun valmistus
siirrettäisiin Saltsjö-Boon tehtaalta Tukholmasta Tranåsiin. Tuotannon
siirtämisellä Tranåsiin saavutettaisiin huomattavat synergiaedut.
Tehostamisohjelmasta arvioidaan syntyvän noin yhden miljoonan euron vuotuiset
säästöt.


Henkilöstö

Katsauskaudella konsernin palveluksessa oli keskimäärin 5812 henkilöä (6214).

Henkilöstö liiketoiminta-alueittain 2010 2009
-------------------------------------------------

Atria Suomi 2 089 2 222
Atria Skandinavia 1 205 1 394
Atria Venäjä 2 048 2 003
Atria Baltia 470 595
Yhteensä 5 812 6 214


Hallinto

Atria Oyj:n hallintoneuvosto on yhtiökokouksen jälkeisessä
järjestäytymiskokouksessaan valinnut hallituksen uudeksi jäseneksi Maisa
Romanaisen (KTM) erovuorossa olleen Runar Lillandtin tilalle. Hallintoneuvosto
valitsi erovuorossa olleen jäsenen Timo Komulaisen uudelleen. Hallintoneuvoston
puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Ari Pirkola ja varapuheenjohtajaksi Seppo
Paavola. Hallituksen puheenjohtaja Martti Selin valittiin uudelleen.

Atria Oyj:n hallitus on kokonaisuudessaan seuraava: hallituksen puheenjohtaja
Martti Selin, varapuheenjohtaja Timo Komulainen, jäsenet Tuomo Heikkilä, Esa
Kaarto, Maisa Romanainen, Harri Sivula ja Matti Tikkakoski.


Liiketoiminnan lähiajan riskit

Atrian liiketoiminnan kannattavuuteen vaikuttaa keskeisesti kansainvälinen
liharaaka-aineen markkinahinnan muutoksiin liittyvä riski. Atrian omaan
alkutuotantoon liittyy myös viljan hintariski. Atria pyrkii suojautumaan
epäsuotuisien tuotantokustannusten hintakehityksen vaikutukselta tarvittaessa
tuotannollisin sopeutuksin ja pyrkii ennakoimaan muutokset lopputuotteiden
hinnoittelussa. Raaka-aineostoihin liittyvältä valuuttakurssiriskiltä
suojautumiseksi konsernissa on laadittu yhtenäinen valuuttariskipolitiikka.
Konserni käyttää aktiivisesti valuuttajohdannaisia erityisesti Ruotsin
valuuttamääräisten materiaaliostojen valuuttakurssiriskin suojaamiseen.

Atria Venäjän toiminnassa markkina-alueeseen liittyvänä erityispiirteenä ovat
lihan tuontiin liittyvät vaihtuvat rajoitukset ja tuontitullit ja muut
viranomaismääräykset. Atria pyrkii turvaamaan paikallisen sianlihan saannin ja
laadun investoimalla paikalliseen siantuotantoon Venäjällä. Atria on
käynnistänyt Venäjällä merkittävän hankkeen tanskalaisten yhteistyökumppanien
kanssa koskien kahta sikatilaa.

Elintarvikkeita valmistavana yrityksenä Atrialle on erityisen tärkeää huolehtia
raaka-aineiden ja valmisteiden laadusta ja turvallisuudesta koko
tuotantoketjussa. Atrialla on käytössä nykyaikaiset menetelmät
tuotanto-prosessien turvallisuuden varmistamiseksi ja erilaisten
mikrobiologisten, kemiallisten ja fysikaalisten vaaranaiheuttajien
eliminoimiseksi. Atrian tuotantoketjun kriittisessä pisteessä esiintyvä
eläintauti voi aiheuttaa tuotannon keskeytymisen kyseisessä yksikössä ja
häiritä koko ketjun toimintaa. Moniportaisella omavalvonnalla pyritään
havaitsemaan mahdollinen vaaratekijä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.


Tulevaisuuden näkymät

Markkinatilanteen arvioidaan jatkuvan edelleen haasteellisena vuoden 2011
aikana. Elintarvikkeiden kulutuksen arvioidaan olevan lievässä kasvussa
Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Virossa. Venäjällä lihavalmisteiden
kokonaiskysyntä on ollut laskussa vuonna 2010 ja Atrian arvion mukaan kysynnän
kasvu on hidasta vuoden 2011 aikana. Atria-konsernin liikevaihdon arvioidaan
kasvavan jonkin verran vuonna 2011. Liikevaihdon kasvua hidastavat erityisesti
Venäjän vaikea markkinatilanne ja kuluttajapakatun lihan valmistuksesta
luopuminen Ruotsissa.

Konsernin liikevoitto, ilman kertaluonteisia kuluja, oli 21,6 miljoonaa euroa
vuonna 2010. Konsernin liikevoiton ennustetaan olevan tätä suurempi vuonna
2011. Suurimpina epävarmuustekijöinä tuloskehityksen kannalta ovat viljan,
rehujen ja muiden raaka-aineiden hintojen nousu sekä Venäjän vaikea
markkinatilanne. Viljan ja rehun hintojen nousu aiheuttaa korotuspaineita lihan
hintaan.


Voimassa olevat valtuutukset ja valtuudet erityisten oikeuksien antamisesta ja
omien osakkeiden hankinta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä
enintään 12.800.000 uuden tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevan A-osakkeen
annista osakeannilla ja/tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakeyhtiölain
10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia.
Valtuutusta käytetään mahdollisten yrityskauppojen tai muiden yhtiön
liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai
toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin
hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisen
ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden antaa osakkeita myös muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa laissa säädetyin ehdoin,
oikeuden antaa osakkeita maksua vastaan tai maksutta sekä oikeuden päättää
maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ottaen kuitenkin huomioon
osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
enimmäismäärästä.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 29.4.2009 hallitukselle antaman
antivaltuutuksen ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2011 saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2.800.000 yhtiön oman
A-osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan
pääomaan kuuluvilla varoilla, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain
määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Yhtiön
omia A-osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa
yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä,
investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää, yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä
pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa
suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä
hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX
Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Hallitus
valtuutettiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta kaikilta muilta osin.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 29.4.2009 hallitukselle antaman
valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta, ja on voimassa seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2011
saakka.


Yhtiöjärjestyksen muutos

Yhtiökokous 29.4.2010 hyväksyi hallituksen ehdottamat muutokset
yhtiöjärjestykseen. Yhtiöjärjestyksen 13 § ja 15 § muutettiin kuulumaan
seuraavasti:

13 § Yhtiökokousten pitopaikka, kokouskutsu ja ennakkoilmoittautuminen

Yhtiön yhtiökokoukset pidetään joko Kuopiossa tai Helsingissä. Kutsu
yhtiökokoukseen on toimitettava julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla ja
pörssitiedotteella aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3)
viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin joka tapauksessa viimeistään yhdeksän
(9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi hallitus voi päättää
julkaista kutsun tai tiedoksiannon kutsun toimittamisesta yhdessä tai
useammassa hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä tai muulla
päättämällään tavalla. Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua
yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna
päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

15 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.


Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2010

Suurimmat osakkeenomistajat osakemäärän mukaan 31.12.2010

KII A Yhteensä %
------------------------------------------------------------------------------
Itikka osuuskunta 4 914 281 2 642 801 7 557 082 26,73
------------------------------------------------------------------------------
Lihakunta 4 020 200 3 438 797 7 458 997 26,39
------------------------------------------------------------------------------
Odin Norden 1 047 216 1 047 216 3,70
------------------------------------------------------------------------------
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma 767 411 767 411 2,71
------------------------------------------------------------------------------
Osuuskunta Pohjanmaan Liha 269 500 480 038 749 538 2,65
------------------------------------------------------------------------------
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 502 000 502 000 1,78
------------------------------------------------------------------------------
Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 366 000 366 000 1,29
------------------------------------------------------------------------------
Odin Finland 316 392 316 392 1,12
------------------------------------------------------------------------------
Nordea Pankki Suomi Oyj 312 329 312 329 1,10
------------------------------------------------------------------------------
Reima Kuisla 297 470 297 470 1,05
------------------------------------------------------------------------------Suurimmat osakkeenomistajat äänimäärän mukaan 31.12.2010

KII A Yhteensä %
-----------------------------------------
Itikka osuuskunta 49 142 810 2 642 801 51 785 611 46,61
------------------------------------------------------------------------------
Lihakunta 40 202 000 3 438 797 43 640 797 39,28
------------------------------------------------------------------------------
Osuuskunta Pohjanmaan Liha 2 695 000 480 038 3 175 038 2,86
------------------------------------------------------------------------------
Odin Norden 1 047 216 1 047 216 0,94
------------------------------------------------------------------------------
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma 767 411 767 411 0,69
------------------------------------------------------------------------------
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 502 000 502 000 0,45
------------------------------------- -----------------------
Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 366 000 366 000 0,33
------------------------------------------------------------------------------
Odin Finland 316 392 316 392 0,28
------------------------------------------------------------ ------
Nordea Pankki Suomi Oyj 312 329 312 329 0,28
------------------------------------------------------------------------------
Reima Kuisla 297 470 297 470 0,27
------------------------------------------------------------------------------


Hallinnointiperiaatteet

Atrian Hallinnointiperiaatteet ja poikkeukset Suomen listayhtiöiden
hallinnointikoodin on julkaistu yhtiön verkkosivuilla www.atriagroup.com.


Osinkoehdotus

Hallitus esittää, että yhtiö jakaa vuodelta 2010 osinkoa 0,25 euroa osakkeelle.


Varsinainen yhtiökokous 29.4.2011

Atria Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 29. huhtikuuta 2011 Helsingissä, Finlandia-talossa.

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. yhtiöjärjestyksen 16 §:n mukaan varsinaiselle
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.


Sisäpiiriläisten kaupankäynnin rajoitus

Yhtiön sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa yhtiön osakkeilla ajanjaksona,
joka on 14 vuorokautta ennen yhtiön osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen
julkistamista (suljettu ikkuna).


Tulosjulkistamisajankohdat 2011

Atria Oyj julkaisee vuoden 2011 aikana kolme osavuosikatsausta:

- osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 29.4.2011, noin klo 8.00
- osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 28.7.2011, noin klo 8.00
- osavuosikatsaus tammi-syyskuu 27.10.2011, noin klo 8.00.

Yhtiötä koskevat pörssitiedotteet julkaistaan suomeksi ja englanniksi.
Tulostiedotteet ovat heti julkistamisen jälkeen luettavissa myös internetissä
osoitteessa www.atriagroup.com.


Hiljainen kausi

Atria-konsernin sijoittajasuhdeviestinnässä on käytössä hiljainen kausi, mikä
tarkoittaa, että Atria ei anna lausuntoja taloudellisesta tilastaan kolme
viikkoa ennen osavuosikatsausten ja tilinpäätösten julkaisemista.


Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin
mukaisesti. Atria on tämän tilinpäätöstiedotteen laatimisessa soveltanut samoja
laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessään 2009 kuitenkin siten, että
konserni on 1.1.2010 alkaen ottanut käyttöön vuositilintilinpäätöksen 2009
laatimisperiaatteissa mainitut IASB:n julkistamat uudet ja uudistetut
standardit, joilla ei ole ollut olennaista vaikutusta katsauskaudella
esitettyihin lukuihin.

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja niiden kaavat ovat ennallaan ja ne on
esitetty vuositilinpäätöksessä 2009.

Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia.TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT


milj. EUR 31.12.10 31.12.09 31.12.08 31.12.07 31.12.06
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 1 300,9 1 316,0 1 356,9 1 272,2 1 103,3
Liikevoitto 9,8 27,5 38,4 94,5 41,5
% lv:sta 0,8 2,1 2,8 7,4 3,8
Rahoitustuotot ja -kulut -11,1 -12,4 -22,3 -14,3 -7,3
% lv:sta 0,9 0,9 1,6 1,1 0,6
Voitto ennen veroja 0,3 16,5 16,7 80,6 34,6
% lv:sta 0,0 1,3 1,2 6,3 3,1
Oman pääoman tuotto (ROE) % -1,0 1,7 2,5 17,2 8,8
Sijoitetun pääoman tuotto 1,9 4,7 5,3 15,2 8,7
(ROI) %
Omavaraisuusaste, % 40,2 39,7 38,4 47,6 42,8
Korolliset velat 429,9 425,8 448,4 321,9 244,2
Velkaantumisaste, % 96,4 97,5 103,1 67,6 78,1
Nettovelkaantumisaste, % 92,2 89,4 94,6 60,1 66,8
Bruttoinvestoinnit 46,2 33,0 152,6 284,1 89,0
käyttöomaisuushyödykk.
% lv:sta 3,5 2,5 11,2 22,3 8,1
Henkilöstö keskimäärin 5 812 6 214 6 135 5 947 5 740
Tutkimus ja kehitysmenot 10,3 9,4 9,9 8,4 7,4
lv:sta%* 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7
Tilauskanta **

* Kirjattu kokonaisuudessaan tilivuoden
kuluksi
**Ei merkitsevä luku, koska tilaukset
toimitetaan
pääosin tilausta seuraavana
päivänä


OSAKEKOHTAISET OSAKEANTIOIKAISTUT TUNNUSLUVUT


31.12.10 31.12.09 31.12.08 31.12.07 31.12.06
--------------------------------------------------------------------------------
Tulos/osake (EPS), EUR -0,18 0,25 0,42 2,56 1,15
Oma pääoma/osake, EUR 15,68 15,39 15,34 16,77 13,28
Osinko/osake, EUR* 0,25 0,25 0,20 0,70 0,595
Osinko/tulos %* -138,9 99,5 48,1 27,4 51,7
Efektiivinen osinkotuotto* 2,8 2,3 1,7 4,0 3,3
Hinta/voitto-suhde (P/E) -50,0 44,0 27,9 6,8 15,9
Osakekannan markkina-arvo 254,4 312,6 327,9 490,4 422,4
Osakkeiden vaihto/1000 kpl , A 9 702 7 389 4 077 7 933 3 899
Osakkeiden vaihto %, A 50,9 38,8 21,4 41,6 28,1
Osakkeiden lukumäärä milj.kpl 28,3 28,3 28,3 28,3 23,1
yht.
Osakkeiden lukumäärä, A 19,1 19,1 19,1 19,1 13,9
Osakkeiden lukumäärä, KII 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2
Osakkeiden osakeantioikaistu
luku--
määrä keskimäärin 28,3 28,3 28,3 26,1 21,8
Osakkeiden osakeantioikaistu
luku--
määrä 31.12. 28,3 28,3 28,3 28,3 23,1

* Hallituksen ehdotus

Osakkeiden kurssikehitys,
A-sarja
Kauden alin 8,74 6,50 10,51 16,90 15,00
Kauden ylin 13,48 13,00 18,29 28,77 21,50
Kauden lopussa 9,00 11,06 11,60 17,35 18,29
Tilikauden keskikurssi 10,93 10,76 14,04 22,18 18,31ATRIA OYJ -KONSERNI

KONSERNITULOSLASKELMA


milj. EUR 10-12/10 10-12/09 1-12/10 1-12/09
---------------------------------------------------------------------------

Liikevaihto 346,7 340,4 1 300,9 1 316,0

Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -308,3 -297,2 -1 149,1 -1 151,0
---------------------------------------------------------------------------
Bruttokate 38,4 43,2 151,8 165,0

Myynnin ja markkinoinnin kulut -22,7 -21,3 -84,5 -77,7
Hallinnon kulut -11,6 -12,1 -47,3 -47,7
Liiketoiminnan muut tuotot 1,4 1,6 7,7 4,6
Liiketoiminnan muut kulut -1,1 -7,5 -17,9 -16,7
---------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto 4,4 3,9 9,8 27,5

Rahoitusnetto -3,2 -1,2 -11,2 -12,4
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 0,3 0,5 1,7 1,4
---------------------------------------------------------------------------
Voitto ennen veroja 1,5 3,2 0,3 16,5

Tuloverot -1,4 -4,6 -4,5 -9,1
---------------------------------------------------------------------------
Tilikauden tulos 0,1 -1,4 -4,2 7,4

Tilikauden tuloksen jakaantuminen:
Emoyhtiön omistajille 0,3 -1,2 -5,0 7,0
Määräysvallattomille omistajille -0,2 -0,2 0,8 0,4
Yhteensä 0,1 -1,4 -4,2 7,4

Laimentamaton tulos/osake, € 0,01 -0,04 -0,18 0,25

Laimennusvaikutuksella oikaistu
tulos/osake, € 0,01 -0,04 -0,18 0,25


LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA


milj. EUR 10-12/10 10-12/09 1-12/10 1-12/09
--------------------------------------------------------------------------------

Tilikauden tulos 0,1 -1,4 -4,2 7,4

Muut laajan tuloksen erät verojen
jälkeen:
Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,1
Rahavirran suojaus 2,7 -1,4 3,2 -1,4
Nettosijoituksen suojaus 0,3 -0,3 0,3 -0,3
Muuntoerot 4,3 3,2 16,9 2,5
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden laaja tulos 7,4 0,2 16,2 8,2

Laajan tuloksen jakaantuminen:
Emoyhtiön omistajille 7,7 0,4 15,3 7,8
Määräysvallattomille omistajille -0,3 -0,2 0,9 0,4
Yhteensä 7,4 0,2 16,2 8,2
KONSERNITASE

Varat
milj. EUR 31.12.10 31.12.09
------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 470,1 467,3
Biologiset hyödykkeet 1,9 1,8
Liikearvo 162,9 157,8
Muut aineettomat hyödykkeet 75,5 70,0
Osuudet yhteis- ja osakkuusyhtiöissä 11,9 7,4
Muut rahoitusvarat 1,6 2,3
Lainasaamiset ja muut saamiset 20,1 20,4
Laskennalliset verosaamiset 11,5 7,0
------------------------------------------------------------
Yhteensä 755,5 734,0

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 105,3 110,1
Biologiset hyödykkeet 5,8 5,4
Myyntisaamiset ja muut saamiset 217,3 206,5
Rahat ja pankkisaamiset 18,5 35,3
------------------------------------------------------------
Yhteensä 346,9 357,3

Myytävänä olevat
pitkäaikaiset omaisuuserät 9,2 10,0

------------------------------------------------------------
Varat yhteensä 1 111,6 1 101,3


Oma pääoma ja velat
milj. EUR 31.12.10 31.12.09
------------------------------------------------------------

Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluva oma pääoma 443,2 435,1
Määräysvallattomien osuus 2,9 1,8
------------------------------------------------------------
Oma pääoma yhteensä 446,1 436,9

Pitkäaikaiset velat
Korolliset rahoitusvelat 302,8 318,9
Laskennalliset verovelat 46,8 41,2
Muut korottomat velat 0,8 1,4
Varaukset 0,8
------------------------------------------------------------
Yhteensä 351,2 361,5

Lyhytaikaiset velat
Korolliset rahoitusvelat 127,2 106,9
Ostovelat ja muut velat 187,1 196,0
------------------------------------------------------------
Yhteensä 314,3 302,9

Velat yhteensä 665,5 664,4

------------------------------------------------------------
Oma pääoma ja velat yhteensä 1 111,6 1 101,3LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

--------------------------------------------------------------------------------
milj. EUR Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Mää Oma
räys pää
Osa Yli Omat Muut SVOP Muun Kerty Yh vallat oma
ke kurs osak ra to neet teen tomien yh
pää sira keet has erot voitto sä osuus teensä
oma hasto tot varat
--------------------------------------------------------------------------------

Oma
pääoma
01.01.09 48,1 138,5 -0,5 0,1 110,3 -33,4 170,5 433,5 1,4 434,9

Tilikauden
laaja tulos
Tilikaude 7,1 7,1 0,4 7,4
n tulos

Muut laajan
tuloksen erät:
Myytäviss
ä
olevat
rah.varat
Rahavirra
n
suojaukse -1,4 -1,4 -1,4
t
Nettosijo
ituksen
suojaukse -0,3 -0,3 -0,3
t
Muuntoero 2,4 2,4 0,1 2,5
t

Liiketoim
et
omistajie
n kanssa
Omien
osakkeide
n
hankinta -0,8 -0,8 -0,8
Osakepalk 0,3 0,3 0,3
kiot
Osingonja -5,7 -5,7 -5,7
ko

--------------------------------------------------------------------------------
Oma
pääoma
31.12.09 48,1 138,5 -1,3 -1,7 110,6 -31,0 171,9 435,1 1,8 436,9
--------------------------------------------------------------------------------

Tilikauden
laaja tulos
Tilikaude -5,0 -5,0 0,8 -4,2
n tulos

Muut laajan
tuloksen erät:
Myytäviss
ä
olevat
rah.varat
Rahavirra
n
suojaukse 3,2 3,2 3,2
t
Nettosijo
ituksen
suojaukse 0,3 0,3 0,3
t
Muuntoero 16,8 16,8 0,1 16,9
t

Liiketoim
et
omistajie
n kanssa
Osakepalk
kiot
Osingonja -7,0 -7,0 -7,0
ko

--------------------------------------------------------------------------------
Oma
pääoma
31.12.10 48,1 138,5 -1,3 1,8 110,6 -14,3 159,8 443,2 2,9 446,1
--------------------------------------------------------------------------------
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

milj. EUR 1-12/10 1-12/09
----------------------------------------------------------
Liiiketoiminta rahavirta
Liiketoiminnan rahavirta 85,5 92,7
Rahoituserät ja verot -40,9 -31,0
----------------------------------------------------------

Liiketoiminnan rahavirta 44,6 61,7
yhteensä

Investointien rahavirta
Aineelliset ja aineettomat -39,6 -32,3
hyödykkeet
Sijoitukset -0,6 -1,8
----------------------------------------------------------

Investointien rahavirta -40,2 -34,1
yhteensä

Rahoituksen rahavirta
Lainojen nostot 40,8 41,8
Lainojen maksut -56,2 -64,8
Osinkojen maksut -7,0 -5,7
Omien osakkeiden hankinta -0,7
----------------------------------------------------------

Rahoituksen rahavirta -22,4 -29,4
----------------------------------------------------------
Rahavarojen muutos -18,0 -1,8TOIMINTASEGMENTIT

milj. EUR 10-12/10 10-12/09 1-12/10 1-12/09
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto
Suomi 213,9 207,5 767,8 781,9
Skandinavia 98,0 98,8 391,6 405,2
Venäjä 32,2 29,8 129,2 113,0
Baltia 8,7 9,0 35,0 37,5
Eliminoinnit -6,1 -4,7 -22,7 -21,6
--------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 346,7 340,4 1 300,9 1 316,0

Liikevoitto
Suomi 7,8 11,2 30,7 42,9
Skandinavia 5,6 3,4 13,9 10,0
Venäjä -7,6 -0,4 -27,9 -9,8
Baltia -0,7 -9,1 -3,7 -12,6
Kohdistamattomat -0,7 -1,2 -3,2 -3,0
--------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 4,4 3,9 9,8 27,5

ROCE *
Suomi 7,9 % 10,2 %
Skandinavia 5,3 % 4,0 %
Venäjä -16,9 % -6,9 %
Baltia -9,6 % -26,5 %
Konserni 1,1 % 3,1 %

* Sitoutuneen pääoman tuotto % (ROCE) =
Liikevoitto (12 kk liukuva) / Sitoutunut pääoma (12 kk liukuva,
keskimäärin)*100

Investoinnit
Suomi 4,2 4,1 13,3 14,2
Skandinavia 3,3 2,4 9,5 5,3
Venäjä 4,1 4,5 22,6 11,9
Baltia 0,4 0,4 0,8 1,6
--------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 12,0 11,4 46,2 33,0

Poistot
Suomi 6,8 7,2 28,7 29,7
Skandinavia 3,1 2,7 11,9 12,0
Venäjä 2,7 1,9 18,9 6,4
Baltia 0,7 8,0 3,0 10,5
--------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 13,3 19,8 62,5 58,6


VASTUUT

milj. EUR 31.12.10 31.12.09
----------------------------------------------------------

Velat, joiden vakuudeksi on annettu
kiinnityksiä tai muita vakuuksia
Lainat rahoituslaitoksilta 5,4 6,0
Eläkelainat 4,9 4,2
Yhteensä 10,3 10,2

Yleisvakuutena annetut kiinnitykset ja
muut vakuudet
Kiinteistökiinnitykset 5,0 6,7
Yrityskiinnitykset 4,0 3,1
Yhteensä 9,0 9,8

Taseeseen sisältymättömät vastuu--
sitoumukset
Takaukset 0,8 0,8


ARVONALENTUMISTESTAUS

Markkinoiden kysynnän laskun, liharaaka-aineen hintojen voimakkaan nousun ja
heikentyneiden marginaalien seurauksena tehty liikearvon arvonalentumistestaus
johti Atria Venäjän liikearvon 10,8 miljoonan euron alaskirjaukseen. Kirjaus
tehtiin Q3-jaksolla.

Keskeiset oletukset: Atria Venäjä 2010 2009
--------------------------------------------------------

Pitkän aikavälin liikevaihdon kasvuvauhti 5,0 % 5,0 %
Ennen veroja määritelty diskonttauskorko 9,9 % 10,0 %


Rahavirtaa tuottavan yksikön kerrytettävissä olevan rahamäärän arvo perustuu
käyttöarvolaskelmiin. Näissä laskelmissa käytetään johdon hyväksymiin
budjetteihin perustuvia, ennen veroja määritettyjä rahavirtaennusteita viideltä
vuodelta. Myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua toteutuvat rahavirrat
ekstrapoloidaan käyttäen alla esitettyjä kasvuvauhteja, jotka eivät ylitä
rahavirtaa tuottavan yksikön toimialan keskimääräistä pitkän aikavälin
kasvuvauhtia.

Atrian arvonalentumistestauksessa käyttämien rahavirtaennusteiden tärkeimmät
olettamukset ovat liikevaihdon kasvu, pitkän aikavälin liikevoittomarginaali
sekä diskonttauskorko. Käytetyt kasvu- ja kannattavuusolettamukset perustuvat
yhtiön lähivuosien liikevaihdon kasvuprosentteihin sekä kannattavuustasoihin.

Tilikauden lopussa tehty liikearvon arvonalentumistestaus Atria Suomen, Atria
Skandinavian ja Atria Baltian osalta ei osoittanut alaskirjaustarvetta.

KÄYTETYT VALUUTTAKURSSIT


Kauden keskikurssit: Kauden päätöskurssit:
1-12/10 1-12/09 31.12.10 31.12.09
-------------------------------------------------

SEK 9,4926 10,5875 8,9655 10,2520
DKK 7,4477 7,4461 7,4535 7,4418
RUR 40,2217 44,3005 40,8200 43,1540
EEK 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466
LTL 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528
PLN 4,0049 4,3469 3,9750 4,1045
NOK 8,0034 8,6892 7,8000 8,3000


ATRIA OYJ
HallitusLisätietoja antaa toimitusjohtaja Matti Tikkakoski, p. 050 2582.JAKELU
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atriagroup.comTilinpäätöstiedote postitetaan pyynnöstä tai on saatavilla kotisivuiltamme
www.atriagroup.com

Source: Millistream

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen