Atria.com logo
Lehdistötiedotteet | 18.3.2011

Yhtiökokouskutsu

Atria Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään perjantaina 29.4.2011 kello 13.00 Finlandia-talossa osoitteessa
Mannerheimintie 13, Helsinki, sisäänkäynti ovista M3 ja K3. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan
kello 12.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen
ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiön hallituksen voitonjakoehdotus on julkistettu 17.2.2011. Hallitus
ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta 2010 osinkoa 0,25 euroa
osakkeelle. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun
täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäiväksi ehdotetaan 4.5.2011 ja
maksupäiväksi 11.5.2011.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä
toimitusjohtajalle

10. Osakkeenomistajan ehdotus hallintoneuvoston lakkauttamisesta

Yhtiön osakkeenomistaja Osakesäästäjien Keskusliitto Ry ehdottaa, että yhtiön
hallintoneuvosto lakkautetaan asiaa käsittelevästä yhtiökokouksesta alkaen ja
yhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan vastaavasti.

11. Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista päättäminen

Vuonna 2010 hallintoneuvoston jäsenille maksettiin palkkiota seuraavasti:
kokouskorvaus 250,00 euroa per kokous, työajan menetyskorvaus kokous- ja
toimituspäiviltä 250,00 euroa, hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio
3.000,00 euroa kuukaudessa ja varapuheenjohtajan palkkio 1.500,00 euroa
kuukaudessa, sekä matkustuskorvaus valtion matkustussäännön mukaan (VR:n I
lk:ssa).

Yhtiön saaman tiedon mukaan osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön
osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat että hallintoneuvoston jäsenten
palkkiot pysyvät ennallaan.

12. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu 18-21 jäsentä. Vuonna 2010
jäsenmäärä on ollut 19. Yhtiön saaman tiedon mukaan osakkeenomistajat, jotka
edustavat yli 10 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat, että
hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä pysyy ennallaan.

13. Hallintoneuvoston jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Hallintoneuvoston jäsenistä yhtiöjärjestyksen mukaisesti erovuorossa ovat Pasi
Ingalsuo, Juha Kiviniemi, Veli Koivisto, Teuvo Mutanen, Pekka Parikka ja Timo
Tuhkasaari. Erovuoroisista jäsenistä Veli Koivisto on ilmoittanut, ettei ole
käytettävissä uudelleen valintaan. Yhtiön saaman tiedon mukaan
osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeiden tuottamasta
äänimäärästä, ehdottavat, että muut hallintoneuvoston erovuoroiset jäsenet
valitaan uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi ja että Veli Koiviston paikka
tullaan täyttämään viimeistään yhtiökokouksessa tehtävän erillisen ehdotuksen
mukaisesti.

14. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä tulee olla vähintään yksi ja enintään neljä
varsinaista Keskuskauppakamarin hyväksymää tilintarkastajaa ja enintään yhtä
monta varatilintarkastajaa. Hallitus ehdottaa, että yhtiölle valitaan yksi
varsinainen tilintarkastaja.

15. Tilintarkastajan valinta

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.
Tilintarkastusyhteisö on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT
Juha Wahlroosin.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
2.800.000 yhtiön oman A-osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä
yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, ottaen kuitenkin huomioon
osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
enimmäismäärästä. Yhtiön omia A-osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi
vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan
kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön
kannustinjärjestelmää, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muutoin
edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa
suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä
hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX
Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

Hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta kaikilta muilta
osin.

Valtuutuksen ehdotetaan kumoavan varsinaisen yhtiökokouksen 29.4.2010
hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta, ja
olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2012 saakka.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien
antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä
tai useammassa erässä enintään 12.800.000 uuden tai yhtiön hallussa
mahdollisesti olevan A-osakkeen annista osakeannilla ja/tai antamalla
optio-oikeuksia tai muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja
osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Valtuutusta esitetään
käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan
kuuluvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen,
yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista
osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden antaa
osakkeita myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
laissa säädetyin ehdoin, oikeuden antaa osakkeita maksua vastaan tai maksutta
sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ottaen
kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden enimmäismäärästä.

Valtuutuksen ehdotetaan kumoavan varsinaisen yhtiökokouksen 29.4.2010
hallitukselle antaman antivaltuutuksen ja olevan voimassa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2012 saakka.

18. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Atria Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
www.atriagroup.com. Atria Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja
tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja
tilintarkastuskertomuksesta ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla
viimeistään 8.4.2011. Päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös
saatavilla yhtiökokouksessa. Päätösehdotuksista sekä tästä kokouskutsusta
lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen
pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 13.5.2011 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan osallistumisoikeus ja
ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 15.4.2011 merkittynä Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty
hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity
yhtiön osakasluetteloon. Osakeomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän
jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua
yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 26.4.2011 ennen kello 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
a) Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.atriagroup.com/yhtiokokous;
b) puhelimitse numeroon 010802530;
c) telefaksilla numeroon (09) 774 1035; tai
d) kirjeitse osoitteeseen Atria Oyj, Anne Inberg, Läkkisepäntie 23, 00620
Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi.

Osakkeenomistajien Atria Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan osallistumisoikeus ja
ilmoittautuminen

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen
niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla
merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 15.4.2011. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että
osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear
Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 26.4.2011, klo 10.00
mennessä. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan katsotaan ilmoittautuneen
yhtiökokoukseen, jos hänet on yllä kuvatun mukaisesti ilmoitettu tilapäisesti
merkittäväksi osakasluetteloon.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä
mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajalla voi olla useita asiamiehiä, jotka
edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla. Tällöin
ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä
päivätty valtakirja, tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava
olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat
pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Atria Oyj, Anne Inberg,
Läkkisepäntie 23, 00620 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Atria Oyj:n osakemäärä on kokouskutsun päivänä yhteensä 19.063.747 A-osaketta,
jotka edustavat yhteensä 19.063.747 ääntä ja 9.203.981 KII-osaketta, jotka
edustavat yhteensä 92.039.810 ääntä.

Seinäjoella, 17.3.2011

ATRIA OYJ
HallitusJAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atriagroup.com

Source: Millistream

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen