Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 26.4.2013

Atria Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Atria Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Atria Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä Finlandia-talossa. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 1.1.–31.12.2012 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta.

Osinko 0,22 euroa osakkeelta

Yhtiökokous päätti, että yhtiö jakaa vuodelta 2012 osinkoa 0,22 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 2.5.2013 ja maksupäivä 10.5.2013.

Hallintoneuvoston kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston kokoonpano on seuraava:

Jäsen                     Toimikausi päättyy
Juho Anttikoski         2016
Mika Asunmaa         2016
Lassi-Antti Haarala   2015
Jussi Hantula            2015
Henrik Holm              2015
Hannu Hyry              2016
Veli Hyttinen             2014
Pasi Ingalsuo           2014
Jukka Kaikkonen      2016
Juha Kiviniemi          2014
Pasi Korhonen         2015
Ari Lajunen              2015
Mika Niku                2015
Pekka Ojala             2014
Heikki Panula           2016
Jari Puutio               2015
Ahti Ritola               2016
Risto Sairanen        2014
Timo Tuhkasaari     2014

Yhteensä 19 jäsentä.

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkiot pidetään ennallaan. Palkkiot ovat 250 euroa per kokous, työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä on 250 euroa, hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio on 3.000 euroa kuukaudessa ja varapuheenjohtajan palkkio 1.500 euroa kuukaudessa.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi 7. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen erovuoroiset: Timo Komulainen ja Maisa Romanainen. Hallituksen jäsen Tuomo Heikkilä ilmoitti, ettei ole enää käytettävissä hallituksen jäseneksi. Hänen tilalleen valittiin uudeksi jäseneksi Jyrki Rantsi toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan kolmannen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallituksen jäseninä jatkavat lisäksi Seppo Paavola, Esa Kaarto, Harri Sivula sekä Kjell-Göran Paxal. Vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä hallituksen jäsenistä erovuorossa on Seppo Paavola, ja vuoden 2015 yhtiökokouksen päättyessä Esa Kaarto, Harri Sivula ja Kjell-Göran Paxal.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten kokouspalkkiot pidetään ennallaan. Palkkiot ovat 300 euroa per kokous, työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä on 300 euroa, hallituksen puheenjohtajan palkkio on 4.400 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajan palkkio 2.200 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenen palkkio 1.700 euroa kuukaudessa.

Tilintarkastajan valinta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastusyhteisö on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Juha Wahlroosin.

Omien osakkeiden hankkiminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 2.800.000 yhtiön oman A-osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Yhtiön omia A-osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Hallitus valtuutettiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta kaikilta muilta osin.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 3.5.2012 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta, ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2014 saakka.

Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 12.800.000 uuden tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevan A-osakkeen annista osakeannilla ja/tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden antaa osakkeita myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa laissa säädetyin ehdoin, oikeuden antaa osakkeita maksua vastaan tai maksutta sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 3.5.2012 hallitukselle antaman antivaltuutuksen ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2014 saakka.

Rahalahjoitusten tekeminen

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen enintään 100.000 euron suuruisen rahalahjoituksen tekemisestä korkeakoulujen, yliopistojen tai muiden oppilaitosten toimintaan. 

ATRIA OYJ
Juha Gröhn
toimitusjohtaja

JAKELU:
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atriagroup.com

 

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen