Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 28.4.2015

Atria Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset


ATRIA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Atria Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä Finlandia-talossa. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 1.1.–31.12.2014 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta.

Osinko 0,40 euroa osakkeelta
Yhtiökokous päätti, että yhtiö jakaa 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 0,40 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 30.4.2015 ja maksupäivä 8.5.2015.

Hallintoneuvoston kokoonpano ja palkkiot
Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston kokoonpano on seuraava:
Jäsen Kausi päättyy
Juho Anttikoski 2016
Mika Asunmaa 2016
Reijo Flink 2017
Lassi-Antti Haarala 2018
Jussi Hantula 2018
Henrik Holm 2018
Hannu Hyry 2016
Veli Hyttinen 2017
Pasi Ingalsuo
Marja-Liisa Juuse
               2017
               2018
Jukka Kaikkonen 2016
Juha Kiviniemi 2017
Pasi Korhonen 2018
Ari Lajunen 2018
Mika Niku 2018
Pekka Ojala 2017
Heikki Panula 2016
Ahti Ritola 2016
Risto Sairanen 2017
Timo Tuhkasaari
2017
 
Yhteensä 20 jäsentä
 

 

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajien kuukausipalkkiot puolitetaan ja muuten palkkiot ja korvaukset pidetään ennallaan. Palkkiot ovat 250 euroa per kokous, työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä on 250 euroa, hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio 1.500 euroa kuukaudessa ja varapuheenjohtajan palkkio 750 euroa kuukaudessa.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi 8. Hallituksen jäseneksi valittiin uudelleen erovuorossa olleet jäsenet Esa Kaarto, Kjell-Göran Paxal ja Harri Sivula seuraavaksi kolmen vuoden toimikaudeksi.
Todettiin, että
hallituksen jäseninä jatkavat Seppo Paavola, Timo Komulainen, Jukka Moisio, Jyrki Rantsi ja Maisa Romanainen. Vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Timo Komulainen, Jyrki Rantsi ja Maisa Romanainen, ja vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä Seppo Paavola ja Jukka Moisio.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan. Palkkiot ovat: kokouskorvaus 300 euroa per kokous, työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä on 300 euroa, hallituksen puheenjohtajan palkkio on 4.400 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajan palkkio 2.200 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenen palkkio 1.700 euroa kuukaudessa.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastusyhteisö on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Juha Wahlroosin. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Omien osakkeiden hankkiminen
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 2.800.000 yhtiön oman A-osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Yhtiön omia A-osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Hallitus valtuutettiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta kaikilta muilta osin.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 6.5.2014 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta, ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2016 saakka.

Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 7.000.000 uuden tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevan A-osakkeen annista osakeannilla ja/tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden antaa osakkeita myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa laissa säädetyin ehdoin, oikeuden antaa osakkeita maksua vastaan tai maksutta sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 6.5.2014 hallitukselle antaman antivaltuutuksen ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2016 saakka.

Rahalahjoitusten tekeminen
Yhtiökokous päätti
hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 100.000 euron suuruisen rahalahjoituksen tekemisestä korkeakoulujen, yliopistojen tai muiden oppilaitosten toimintaan.

ATRIA OYJ
Juha Gröhn
toimitusjohtaja

JAKELU:
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atriagroup.com

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen