Atria.com logo
Lehdistötiedotteet | 05.12.2016

Kotimaisella härkäpavulla voidaan korvata soijarouhe lihasikojen ruokinnassa

Käytännönläheinen tutkimus sikatilalla -hankkeen tuoreiden koetulosten mukaan härkäpapu sopii hyvin ohraan ja ohravalkuaisrehuun perustuvaan lihasikojen komponenttiruokintaan. Härkäpavulla voidaan korvata kokonaan täydennysrehun soijarouhe, kun sopivista aminohappotäydennyksistä huolehditaan. Tilakokeessa härkäpapuruokinta paransi myös sikojen ruhon lihaprosenttia.

Honkalan tilalla Nurmossa tehdyssä tilakokeessa haluttiin selvittää, voiko kotimainen härkäpapu korvata useimmissa täydennysrehuissa tällä hetkellä käytetyn soijarouheen. Valkuainen on kallein komponentti lihasikojen ruokinnassa ja nykyistä suurempi kotimaisen valkuaisen käyttö jättäisi nyt soijaan käytettävää pääomavirtaa suomalaisille maatiloille.

Kokeessa hyvät tuotantotulokset

Kokeessa sioilla oli runsas ruokinta, jotta härkäpavun mahdolliset vaikutukset rehun maittavuuteen tulisivat esiin. Härkäpapua saaneiden sikojen keskimääräinen rehunkulutus oli alkukasvatuksessa ja koko kokeen aikana suurempi kuin kontrolliryhmän sioilla. Rehuhyötysuhteissa ei kuitenkaan ollut eroa ryhmien välillä. Siat kasvoivat alkukasvatuksessa yli 1000 g ja loppukasvatuksessa yli 1 200 g päivässä, eikä kasvuissa havaittu eroa ryhmien välillä.

Härkäpapua saaneiden sikojen ruhon lihaprosentti oli 0,7 prosenttiyksikköä kontrollirehua syöneiden sikojen lihaprosenttia suurempi. Härkäpapua sisältäneellä ruokinnalla myös kinkun, ulkofileen, lavan ja kyljen lihaprosentti (Autofom-mittaus) oli merkitsevästi parempi kuin kontrolliruokinnalla. Härkäpavun vaikutus ruhon lihakkuuteen oli samansuuntainen imisä- ja leikkosioilla. Koetulokset näkyvät taulukossa 1.

Taulukko 1. Lihasikojen tuotantotulokset korvattaessa soijarouhe härkäpavulla ja puhtailla aminohapoilla ohraan ja ohravalkuaisrehuun perustuvalla komponenttiruokinnalla.

KontrolliryhmäKoeryhmä
Ohra-OVR-soijarouheOhra-OVR-härkäpapuTilastollinen merkitsevyys
Venttiilejä910
Päiväkasvu, g/sika
Alkukasvatus10881091
Loppukasvatus12391265
Koko koe11771193
Rehunkulutus, ry/el/pv
Alkujakso2,192,23*
Loppujakso3,423,44
Koko koe2,952,98o
Rehuhyötysuhde, ry/kg
Alkujakso2,002,04
Loppujakso3,073,07
Koko koe2,662,68
Ruhon lihaprosentti57,458,1*

Tilastollinen merkitsevyys: *merkitsevä p<0,05, olähes merkitsevä p<0,10.

Tutkimus osoitti, että härkäpavulla voidaan korvata soijarouhe täydennettäessä ohraa ja ohravalkuaisrehua sisältävää liemiruokintaa. Komponenttiruokinnan tarpeita ajatellen härkäpapua tulisi olla tilalla riittävästi ja tasaisesti tarjolla ja käytettävissä tulisi olla aminohappokoostumusta tasapainottavaa täydennysrehua.

Härkäpavun käyttöä sikojen liemiruokinnassa on tutkittu vähemmän kuin kuivaruokinnassa. Kuivaruokinnalla härkäpavun käyttö ei ole vaikuttanut sikojen kasvuun ja rehuhyötysuhteeseen, kun käyttömäärä on ollut alle 20 % kuivassa rehuseoksessa. Tähän kokeeseen verrattavia härkäpavun vaikutuksia ruhon lihaprosenttiin ei ole aiemmissa tutkimuksissa saatu. Yleisimmin härkäpavun käytöllä ei ole ollut vaikutusta ruhon lihaprosenttiin verrattuna soijarouhetta ja/tai rypsirouhetta sisältäviin ruokintoihin. Tämän kokeen kiinnostaviin tuloksiin odotetaan lisäselitystä tekeillä olevista rehuanalyyseistä. Ruokintojen kannattavuus arvioidaan myös talouslaskelmilla.

Käytännönläheinen tutkimus sikatiloilla -hanke käynnistyi keväällä 2016. Hankkeessa AtriaSika ja Luonnonvarakeskus hakevat yhdessä sikatalousyrittäjien kanssa toimintatapoja, joilla ajankohtaisiin käytännön kysymyksiin paneutuvaa sikojen ruokintatutkimusta voidaan tehdä tilaolosuhteissa ja tulokset saadaan nopeasti kaikkien tilojen hyödynnettäviksi. Hanke saa rahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta ja se toteutetaan Etelä-Pohjanmaan, Varsinais-Suomen ja Satakunnan Ely-keskusten alueella.

Lisätietoja tutkimuksesta antavat

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen