Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 27.4.2017

Atria Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Atria Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Atria Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä Finlandia-talossa. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 1.1.–31.12.2016 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta.

Osinko 0,46 euroa osakkeelta

Yhtiökokous päätti, että yhtiö jakaa 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 0,46 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 2.5.2017 ja maksupäivä 9.5.2017.

Hallintoneuvoston kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous päätti hallintoneuvoston kokoonpanosta seuraavasti:

 

Jäsen Kausi päättyy
Juho Anttikoski 2019
Mika Asunmaa 2019
Reijo Flink 2020
Lassi-Antti Haarala 2018
Jussi Hantula 2018
Henrik Holm 2018
Hannu Hyry 2019
Veli Hyttinen 2020
Pasi Ingalsuo 2020
Jussi Joki-Erkkilä 2018
Marja-Liisa Juuse 2018
Jukka Kaikkonen 2019
Juha Kiviniemi 2020
Ari Lajunen 2018
Mika Niku 2018
Pekka Ojala 2020
Heikki Panula 2019
Ahti Ritola 2019
Risto Sairanen 2020
Timo Tuhkasaari 2020

  Yhteensä 20 jäsentä


Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston jäsenten palkkiot pidetään samoina kuin vuonna 2016. Palkkiot ovat: kokouskorvaus 250 euroa per kokous, työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä 250 euroa, hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio 1.500 euroa kuukaudessa ja varapuheenjohtajan palkkio 750 euroa kuukaudessa sekä matkakorvaus yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8). Hallituksen jäseneksi valittiin uudelleen erovuorossa olleet Seppo Paavola ja Jukka Moisio seuraavaksi kolmen vuoden toimikaudeksi.

Todettiin, että hallituksen jäseninä jatkavat lisäksi Nella Ginman-Tjeder, Esa Kaarto, Pasi Korhonen, Kjell-Göran Paxal, Jyrki Rantsi ja Harri Sivula. Vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Esa Kaarto, Kjell-Göran Paxal ja Harri Sivula, ja vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä Nella Ginman-Tjeder, Pasi Korhonen ja Jyrki Rantsi.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkioita korotetaan. Uudet palkkiot ovat: kokouskorvaus 300 euroa per kokous, työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä 300 euroa, hallituksen puheenjohtajan palkkio 4.700 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajan palkkio 2.500 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenen palkkio 2.000 euroa kuukaudessa sekä matkustuskorvaus yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastusyhteisö on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Samuli Perälä. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Omien osakkeiden hankkiminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 2.800.000 yhtiön oman A-osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Yhtiön omia A-osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Hallitus valtuutettiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta kaikilta muilta osin.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 28.4.2016 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta, ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2018 saakka.

Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 5.500.000 uuden tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevan A-osakkeen annista osakeannilla ja/tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden antaa osakkeita myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa laissa säädetyin ehdoin, oikeuden antaa osakkeita maksua vastaan tai maksutta sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 28.4.2016 hallitukselle antaman antivaltuutuksen ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2018 saakka.

Rahalahjoitusten tekeminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 100.000 euron suuruisen rahalahjoituksen tekemisestä korkeakoulujen, yliopistojen tai muiden oppilaitosten toimintaan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestystä sekä vahvistaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kirjallisen työjärjestyksen. Työjärjestystä muutettiin seuraavasti:

a) oikeus nimetä edustaja nimitystoimikuntaan määräytyy kuten aiemmin, mutta jatkossa varsinaista yhtiökokousta edeltävän syyskuun 1. pankkipäivän tilanteen mukaisesti, eli kahta kuukautta aiemmin kuin voimassa olevan työjärjestyksen mukaan;

b) vastaavasti sellaisen osakkeenomistajan, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus tarvittaessa ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista tai joka on hajauttanut omistuksensa useisiin rahastoihin tai rekistereihin, tulee esittää yhtiön hallitukselle osoitettu vaatimuksensa omistusosuuksiensa laskemisesta yhteen ääniosuutta laskettaessa kahta kuukautta aiemmin, eli elokuun loppuun mennessä;

c) työjärjestykseen lisätään maininta siitä, että hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja huomioidaan nimitystoimikunnan kokoonpanoa määritettäessä, mikäli hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja esittää asiaa koskevan yhtiön hallitukselle osoitetun vaatimuksen viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän elokuun loppuun mennessä; ja että

d) työjärjestystä tarkennettaisiin lisäämällä siihen muutamia lähinnä nimitystoimikunnan sisäiseen toimintaan liittyviä menettelyllisiä säännöksiä koskien muun muassa puheenjohtajan tehtäviä, nimitystoimikunnan päätöksentekojärjestystä, luottamuksellisuutta ja työjärjestyksen muuttamista.

ATRIA OYJ
Juha Gröhn
toimitusjohtaja


JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.com

 

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen