Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 26.4.2019

Atria Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Atria Oyj    Pörssitiedote 26.4.2019 klo 15.00


Atria Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Atria Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä Finlandia-talossa. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 1.1.–31.12.2019 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta.

Osinko 0,40 euroa osakkeelta

Yhtiökokous päätti, että yhtiö jakaa 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 0,40 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 30.4.2019 ja maksupäivä 8.5.2019.

Hallintoneuvoston kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous päätti hallintoneuvoston kokoonpanosta seuraavasti:

JäsenKausi päättyy
Juho Anttikoski2022
Mika Asunmaa2022
Lassi-Antti Haarala2021
Jyrki Halonen2022
Jussi Hantula2021
Veli Hyttinen2020
Pasi Ingalsuo2020
Jussi Joki-Erkkilä2021
Marja-Liisa Juuse2021
Jukka Kaikkonen2022
Juha Kiviniemi 2020
Ari Lajunen2021
Juha Nikkola2022
Mika Niku2021
Pekka Ojala2020
Heikki Panula2022
Risto Sairanen2020
Ola Sandberg2021
Timo Tuhkasaari2020


Yhteensä 19 jäsentä

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston jäsenten palkkiot pidetään samoina kuin vuonna 2018. Palkkiot ovat: kokouskorvaus 250 euroa per kokous, työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä 250 euroa, hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio 1 500 euroa kuukaudessa ja varapuheenjohtajan palkkio 750 euroa kuukaudessa sekä matkustuskorvaus yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8). Hallituksen jäseneksi valittiin uudelleen erovuorossa olleet Nella Ginman-Tjeder, Pasi Korhonen ja Jyrki Rantsi.

Todettiin, että hallituksen jäseninä jatkavat lisäksi Jukka Moisio, Seppo Paavola, Kjell-Göran Paxal, Ahti Ritola ja Harri Sivula. Vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Seppo Paavola ja Jukka Moisio, ja vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä Kjell-Göran Paxal, Ahti Ritola ja Harri Sivula.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään samoina kuin vuonna 2018. Palkkiot ovat: kokouskorvaus 300 euroa per kokous, työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä 300 euroa, hallituksen puheenjohtajan palkkio 4 700 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajan palkkio 2 500 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenen palkkio 2 000 euroa kuukaudessa sekä matkustuskorvaus yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastusyhteisö on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Samuli Perälä. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Omien osakkeiden hankkiminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 2 800 000 yhtiön oman A-osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Yhtiön omia A-osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Hallitus valtuutettiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta kaikilta muilta osin.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 26.4.2018 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta, ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 saakka.

Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 5 500 000 uuden tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevan A-osakkeen annista osakeannilla ja/tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden antaa osakkeita myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa laissa säädetyin ehdoin, oikeuden antaa osakkeita maksua vastaan tai maksutta sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 26.4.2018 hallitukselle antaman antivaltuutuksen ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 saakka.

Rahalahjoitusten tekeminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 100 000 euron suuruisen rahalahjoituksen tekemisestä korkeakoulujen, yliopistojen tai muiden oppilaitosten toimintaan.

ATRIA OYJ
Juha Gröhn
toimitusjohtaja

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.com

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen