Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 29.4.2020

Atria Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Atria Oyj Pörssitiedote 29.4.2020 klo 14.30


Atria Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 

Atria Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä Atrian toimistolla. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 1.1.–31.12.2019 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta.

Osinko 0,42 euroa osakkeelta

Yhtiökokous päätti, että yhtiö jakaa 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 0,42 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 4.5.2020 ja maksupäivä 11.5.2020.

Palkitsemispolitiikan vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti toimielinten palkitsemispolitiikan hallituksen esityksen mukaisesti.

Hallintoneuvoston kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous päätti hallintoneuvoston kokoonpanosta seuraavasti:

Jäsen Kausi päättyy
Juho Anttikoski 2022
Mika Asunmaa 2022
Lassi-Antti Haarala 2021
Jyrki Halonen 2022
Jussi Hantula 2021
Veli Hyttinen 2023
Pasi Ingalsuo 2023
Jussi Joki-Erkkilä 2021
Marja-Liisa Juuse 2021
Juha Kiviniemi  2023
Risto Lahti 2023
Ari Lajunen 2021
Vesa Lapatto 2023
Juha Nikkola 2022
Mika Niku 2021
Heikki Panula 2022
Ari Pöyhönen 2022
Risto Sairanen 2023
Ola Sandberg 2021
Timo Tuhkasaari 2023

Yhteensä 20 jäsentä

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston jäsenten palkkiot pidetään samoina kuin vuonna 2019 ja että kokouskulujen korvauksia korotetaan seuraavasti: kokouskorvaus 300 euroa per kokous ja työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä 300 euroa.  Hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio on 1 500 euroa kuukaudessa ja varapuheenjohtajan palkkio on 750 euroa kuukaudessa sekä matkustuskorvaus yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8). Hallituksen jäseneksi valittiin uudelleen erovuorossa olleet Seppo Paavola ja Jukka Moisio. Uutena jäsenenä valittiin Jukka Kaikkonen.

Todettiin, että hallituksen jäseninä jatkavat lisäksi Nella Ginman-Tjeder, Pasi Korhonen, Kjell-Göran Paxal, Ahti Ritola ja Harri Sivula. Vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Kjell-Göran Paxal, Ahti Ritola ja Harri Sivula, ja vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä Nella Ginman-Tjeder ja Pasi Korhonen. 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkioita korotetaan ja korvaukset pidetään ennallaan. Palkkiot ovat: kokouskorvaus 300 euroa per kokous, työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä 300 euroa, hallituksen puheenjohtajan palkkio 4 800 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajan palkkio 2 600 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenen palkkio 2 200 euroa kuukaudessa sekä matkustuskorvaus yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastusyhteisö on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Samuli Perälä. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Omien osakkeiden hankkiminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 2 800 000 yhtiön oman A-osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Yhtiön omia A-osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Hallitus valtuutettiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta kaikilta muilta osin. 

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 26.4.2019 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta, ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 saakka.

Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 5 500 000 uuden tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevan A-osakkeen annista osakeannilla ja/tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden antaa osakkeita myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa laissa säädetyin ehdoin, oikeuden antaa osakkeita maksua vastaan tai maksutta sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 26.4.2019 hallitukselle antaman antivaltuutuksen ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 saakka.

Rahalahjoitusten tekeminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen lahjoittamaan enintään 100 000 euroa yhtiön voitonjakokelpoisista varoista korkeakoulujen, yliopistojen tai muiden oppilaitosten toimintaan tai muuhun yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen ja samalla valtuutti hallituksen päättämään lahjoitusten maksuaikatauluista sekä muista lahjoituksen ehdoista.


ATRIA OYJ
Juha Gröhn
toimitusjohtaja

 

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.com

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen