Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 22.10.2020

Atrian kolmas vuosineljännes oli vahva: yhtiön liikevaihto ja -voitto kasvoivat ja kannattavuus oli hyvällä tasolla

Atria Oyj, osavuosikatsaus, 22.10.2020 klo 8.00

Atrian kolmas vuosineljännes oli vahva: yhtiön liikevaihto ja -voitto kasvoivat ja kannattavuus oli hyvällä tasolla

Heinä-syyskuu 2020
- Konsernin liikevaihto oli 382,4 miljoonaa euroa (366,0 milj. euroa).
- Konsernin liikevoitto oli 19,0 miljoonaa euroa (16,7 milj. euroa) eli 5,0 % (4,6 %) liikevaihdosta.
- Kaikki liiketoiminta-alueet tekivät positiivisen liiketuloksen.
- Atria Suomen liikevaihto kasvoi ja liikevoitto oli edellisvuoden tasolla. Sianlihan vienti Kiinaan vahvisti sekä liikevaihtoa että -voittoa.
- Atria Ruotsin ja Atria Venäjän liiketulos parani merkittävästi.
- Atria Ruotsin tulosta vahvistivat parempi kustannusten hallinta ja Ruotsin kruunun vahvistuminen sekä siipikarjatuotteiden hyvänä jatkunut myynnin kasvu.
- Atria Venäjän tulos parani hyvän vähittäiskauppa- ja pikaruokamyynnin ansiosta.
- Atria Tanska & Viron tuloskunto pysyi hyvänä. Hyvän tuloksen perustana on vahva kasvu myynnissä vähittäiskauppaan.


Tammi-syyskuu 2020
- Konsernin liikevaihto oli 1105,4 miljoonaa euroa (1071,3 milj. euroa).
- Konsernin liikevoitto oli 25,4 miljoonaa euroa (19,1 milj. euroa) eli 2,3 % (1,8 %) liikevaihdosta.
- Konsernin liikevaihto kasvoi yli 3 prosenttia hyvän vähittäiskauppamyynnin ja Kiinan viennin ansiosta. Myynti Food Service -asiakkaille oli merkittävästi viime vuotta alhaisempaa.
- Liikevaihdon kasvu sekä parantunut myynnin rakenne kasvattivat konsernin liikevoittoa.
- Sianlihan viennin kasvu Suomesta Kiinaan paransi liikevoittoa.
- Atria Ruotsin liikevaihto kasvoi lähes 4 prosenttia erityisesti vahvan siipikarjamyynnin ansiosta. Liiketappio pieneni merkittävästi.
- Atria Tanska & Viron liikevaihto kasvoi lähes 15 prosenttia vahvan vähittäiskauppamyynnin ansiosta.
- Koronaviruspandemian aiheuttama markkinahäiriö heikentää liiketoiminnan ennustettavuutta.


Katsauskauden jälkeen:
- Atria julkaisi uuden konsernistrategian: ”Atria on johtava pohjoiseurooppalainen ruokatalo”.
- Atria investoi 155 miljoonaa euroa siipikarjatuotannon laajennukseen Suomessa.

Q3 Q3 Q1 - Q3 Q1 - Q3
Milj. € 2020 2019 2020 2019 2019
Liikevaihto
   Atria Suomi 266,1 257,5 781,8 762,2 1 033,8
   Atria Ruotsi 79,4 73,8 222,6 214,8 289,4
   Atria Tanska & Viro 26,9 24,7 80,3 70,0 96,6
   Atria Venäjä 19,6 20,7 49,0 54,9 73,8
   Eliminoinnit -9,6 -10,8 -28,2 -30,7 -42,3
Liikevaihto yhteensä 382,4 366,0 1 105,4 1 071,3 1 451,3
Liikevoitto
   Atria Suomi 15,2 15,3 28,7 25,6 40,0
   Atria Ruotsi 1,4 0,0 -2,8 -5,6 -6,1
   Atria Tanska & Viro 2,1 1,7 3,6 3,3 4,4
   Atria Venäjä 0,9 0,4 -1,8 -2,0 -4,0
   Kohdistamattomat -0,6 -0,8 -2,3 -2,3 -3,1
Liikevoitto yhteensä 19,0 16,7 25,4 19,1 31,1
Liikevoitto-% 5,0 % 4,6 % 2,3 % 1,8 % 2,1 %
Tulos ennen veroja 17,9 15,7 22,6 15,5 26,2
Osakekohtainen tulos, € 0,51 0,43 0,59 0,35 0,54

Juha Gröhn, toimitusjohtaja

Vuoden 2020 kolmas neljännes oli Atrialle vahva sekä kasvun että tuloksen osalta. Liikevaihto kasvoi yli 16 miljoonaa euroa ja oli noin 382 miljoonaa euroa.  Liikevoitto parani vajaasta 17 miljoonan euron tasosta 19 miljoonaan euroon. Kaikki liiketoiminta-alueet tekivät positiivisen liiketuloksen ja saavutimme konsernin viiden prosentin liikevoittotavoitteen.

Vuoden alusta liikevaihto on kasvanut yli 34 miljoonaa euroa ja liikevoitto parantunut noin 6 miljoonaa euroa - liikevaihto syyskuun lopussa oli 1105 miljoonaa euroa ja liikevoitto noin 25 miljoonaa euroa.

Koronaviruksen aiheuttamaa haittaa on torjuttu keskittymällä taudin leviämisen estämiseen ja tekemällä kaikki mahdollinen tulevaisuuteen suuntaava tekeminen suunnitellussa aikataulussa. Teollinen toiminta ei ole pysähtynyt koronan vuoksi yhdessäkään tuotantoyksikössä.

Kesällä myynti palautui kevään pudotuksesta ja Atrialle tärkeä grillaussesonki onnistui hyvin. Myös Food Service -tuotteiden myynti parani kevään tilanteesta – toki viime vuoden myyntivolyymeihin on edelleen matkaa. Atrian suurin myyntikanava on vähittäiskauppa ja toistaiseksi Food Service -myynnin pieneneminen on korvautunut myynnin kasvuna vähittäiskauppa-asiakkaille. Vaikuttaa siltä, että ihmisillä on vahva halu palata ruokailutottumuksissa entiseen, kun olosuhteet vain sen sallivat.

Hyvät asiakkaat, monipuolinen tuotteisto, tunnetutut tuotemerkit ja vahva markkina-asema sekä henkilöstön asenne työhön tukevat Atrian menestystä tälläkin hetkellä. Sianlihan vienti erityisesti Kiinaan on kasvanut ja Kiinan markkinakehityksen merkitys sianlihan markkinatilanteeseen on suuri. Atrian käsittelemästä sianlihasta noin viidennes viedään tällä hetkellä Kiinaan. 

Tulevan talven toimintaan ja myös tulokseen vaikuttaa ratkaisevasti, kuinka koronaviruksen leviäminen pystytään hallitsemaan. Tautitapausten esiintyvyydellä, taudin leviämisen estämiseksi asetetuilla rajoitteilla sekä yritysten itse päättämillä toimenpiteillä on välitön vaikutus ihmisten käyttäytymiseen ja kuluttamiseen.

Katsauskauden jälkeen julkaisimme uuden konsernin strategian: ”Atria on johtava pohjoiseurooppalainen ruokatalo”. Tärkeimmät tavoitteemme tulevalla strategiakaudella ovat Ruotsin liiketoimintojen kannattava kasvu,
tuotanto- ja toimitusketjun tehokkuuden nostaminen uudelle tasolle, punaisen lihan liiketoiminnan kannattavuuden parantaminen. Lisäksi panostamme voimakkaasti siipikarja-, valmisruoka- ja Food Service -liiketoimintojen kasvuun.

Osana strategian toteuttamista Atria teki investointipäätöksen siipikarjatuotannon laajentamisesta Suomessa. Investoimme 155 miljoonaa euroa uuteen tuotantolaitokseen Nurmossa. Investointi toteutetaan vuosien 2020 – 2024 aikana. Haluamme tällä investoinnilla turvata osaltamme kotimaista ruoantuotantoa ja parantaa kilpailukykyämme.”

Heinä-syyskuu 2020

Atria-konsernin
heinä-syyskuun liikevaihto oli 382,4 miljoonaa euroa (366,0 milj. euroa). Liikevoitto oli 19,0 miljoonaa euroa (16,7 milj. euroa). Atrian liikevaihto kasvoi 4,5 prosenttia, mikä johtui lisääntyneestä myynnistä vähittäiskauppaan ja Atria Suomen vientiasiakkaille. Myynti Food Service
-asiakkaille oli edellisen vuoden vastaavaa jaksoa heikompaa.


Kaikki liiketoiminta-alueet tekivät positiivisen tuloksen. Atria Suomen liikevoitto oli vahva ja nousi edellisen vuoden vastaavan jakson tasolle. Katsauskaudelle kohdistui Atria Suomen brändiuudistukseen liittyviä kustannuksia. Liikevoitto vahvistui kaikilla liiketoiminta-alueilla lisääntyneen myynnin, operatiivisen tehokkuuden ja paremman kustannusten hallinnan myötä.

Kesäkuussa pandemiarajoituksia aloitettiin purkamaan ja myyntivolyymit Food Service -asiakkaille kääntyivät parempaan suuntaan, mutta eivät kuitenkaan palautuneet korona-aikaa edeltävälle tasolle syyskuun loppuun mennessä. Tuotantolaitoksilla koronaviruksen leviämisen estämiseksi toteutetut erityisjärjestelyt aiheuttivat ylimääräisiä kustannuksia.

Atria Suomen heinä-syyskuun liikevaihto oli 266,1 miljoonaa euroa (257,5 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu johtui lisääntyneestä myynnistä vähittäiskauppaan ja vientiasiakkaille. Erityisesti sianlihan vienti Kiinaan on kasvanut edellisvuoteen verrattuna ja parantanut kannattavuutta. Food Service -tuotteiden myynti oli edellisvuoden vastaavan jakson myyntiä heikompi. Liikevoitto oli 15,2 miljoonaa euroa (15,3 milj. euroa). Teollisten toimintojen operatiivinen tehokkuus oli hyvällä tasolla. Lisäksi erinomaisesti onnistunut grillauskauden myynti vahvisti liikevoittoa. Elokuussa Atria lanseerasi Atria-tuotemerkin uudistetun brändi-ilmeen, joka näkyy kuluttajille uudistetuissa pakkauksissa ja markkinointiviestinnässä. Katsauskaudelle kohdistui brändiuudistukseen liittyviä kustannuksia.

Atria Ruotsin heinä-syyskuun liikevaihto oli 79,4 miljoonaa euroa (73,8 milj. euroa). Liikevaihto paikallisessa valuutassa parani lähes 5 prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Myynti vähittäiskauppaan kasvoi, mutta myynti pikaruoka- ja Food Service -asiakkaille heikkeni, mikä oli seurausta koronarajoitteiden aiheuttamasta muutoksesta markkinassa. Liikevoitto oli 1,4 miljoonaa euroa (0,0 milj. euroa). Liikevoiton kasvu oli seurausta parantuneesta liikevaihdosta, paremmasta kustannusten hallinnasta ja Ruotsin kruunun vahvistumisesta.

Atria Tanska & Viron heinä-syyskuun liikevaihto oli 26,9 miljoonaa euroa (24,7 milj. euroa). Liikevoitto oli 2,1 miljoonaa euroa (1,7 milj. euroa). Atria Tanska & Viron tuloskunto pysyi hyvänä. Hyvän tuloksen perustana on vahva kasvu myynnissä vähittäiskauppaan. Vienti Tanskasta oli hieman edellisen vuoden vastaavaa jaksoa heikompaa. Virossa Atrian myynti vähittäiskauppaan kasvoi lähes 6 prosenttia. Alkuvuoden aikana toteutetut hinnankorotukset vahvistivat liikevaihtoa.

Atria Venäjän heinä-syyskuun liikevaihto oli 19,6 miljoonaa euroa (20,7 milj. euroa). Liikevaihto paikallisessa valuutassa kasvoi lähes 12 prosenttia. Liikevoitto oli 0,9 miljoonaa euroa (0,4 milj. euroa).  Myynti vähittäiskauppaan ja pikaruoka-asiakkaille kasvoi merkittävästi edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Erityisesti Casademont-tuotteiden myynnin kasvu oli vahvaa. Myynti Food Service -asiakkaille alkoi elpyä koronarajoitusten purkamisen jälkeen, mutta jäi edellisvuotta pienemmäksi. Koronatartuntojen leviämisen estämiseksi tehdyt toimenpiteet tuotantolaitoksilla aiheuttivat edelleen jonkin verran ylimääräisiä kustannuksia.

Tammi–syyskuu 2020

Atria-konsernin
tammi-syyskuun liikevaihto oli 1105,4 miljoonaa euroa (1071,3 milj. euroa). Liikevoitto oli 25,4 miljoonaa euroa (19,1 milj. euroa). Atrian liikevaihto Suomessa kasvoi lisääntyneen vähittäiskauppamyynnin ja viennin ansiosta. Erityisesti sianlihan vienti Kiinaan kehittyi myönteisesti. Atria Suomen liikevoitto parani, mikä oli seurausta lisääntyneestä liikevaihdosta ja paremmasta kokonaistuottavuudesta ja myynnin paremmasta rakenteesta.

Atria Ruotsin liikevaihto kasvoi paikallisessa valuutassa 3,6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, liiketulos oli edellisvuotta merkittävästi parempi. Tehokkuuden parantuminen, alhaisemmat kustannukset ja Ruotsin kruunun vahvistuminen ovat parantaneet kannattavuutta. Atria Ruotsin vertailukauden liikevoittoon sisältyy 1,4 miljoonaa euroa henkilöstöjärjestelyihin liittyviä kustannuksia.

Atria Tanska & Viron liikevaihto kasvoi yli 10 miljoonaa euroa, mikä johtui myyntivolyymien lisääntymisestä vähittäiskauppaan ja hintojen noususta. Atria Venäjän
myynti vähittäiskauppaan on ollut koko vuoden edellisvuotta merkittävästi parempaa. Casademont-tuotteiden myynti on kasvanut voimakkaasti koko katsauskauden.

Koronaviruspandemian aiheuttamat poikkeusolosuhteet vaikuttivat Atrian toimintaympäristöön ensimmäisen vuosineljänneksen lopulta lähtien. Ravintolatoimintaan ja julkisiin ruokapalveluihin liittyvillä kansallisilla rajoituksilla ja suosituksilla oli vaikutuksia Atrian liiketoimintaan. Ravintoloiden aukioloa ja asiakasmäärää on rajoitettu, ja ihmisten vähentynyt matkustaminen ja liikkuminen ulkona on pienentänyt ruoan myyntiä myös pikaruokaravintoloissa ja huoltoasemilla.

Vähittäiskauppaan myytävien arkiruokien suosio kasvoi äkillisesti poikkeusolosuhteisiin varautumisen vuoksi maaliskuun lopulla. Huhti-toukokuun aikana myyntivolyymit pikaruoka- ja Food Service -asiakkaille pienenivät merkittävästi. Koronarajoitusten asteittaisen purkamisen myötä Food Service -myynti lisääntyi ja markkina alkoi elpymään toisen vuosineljänneksen loppua kohden, mutta ei kuitenkaan palautunut korona-aikaa edeltävälle tasolle syyskuun loppuun mennessä.

Poikkeusoloihin siirtyminen Atrian toiminnoissa suoritettiin nopeasti, jotta yhtiön toimintakyky pystyttiin säilyttämään. Toiminnan keskeytymätön jatkaminen ja tuotteiden toimitusvarmuuden ylläpitäminen olivat Atrian ensisijaisia tehtäviä henkilöstön terveyden ja työkyvyn turvaamisen lisäksi. Tuotantolaitoksilla otettiin käyttöön uusia käytäntöjä, joilla pyritään estämään mahdollinen virustartunnan leviäminen. Erityisjärjestelyt jatkuvat edelleen ja ovat aiheuttaneet ylimääräisiä kustannuksia. Toisaalta etätöihin siirtyminen ja työmatkailun loppuminen ovat tuoneet kustannussäästöjä. Atria on onnistunut tavoitteessaan henkilöstön terveyden ja työkyvyn turvaamisessa sekä tuotteiden toimitusvarmuuden ylläpitämisessä.

Atria Suomen tammi-syyskuun liikevaihto oli 781,8 miljoonaa euroa (762,2 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu johtui lisääntyneestä myynnistä vähittäiskauppa- ja vientiasiakkaille. Food Service -tuotteiden myynti kääntyi laskuun maaliskuun lopulla ja elpyi hieman kesäjaksolla, mutta ei kuitenkaan palautunut korona-aikaa edeltävälle tasolle. Liikevoitto nousi 28,7 miljoonaan euroon (25,6 milj. euroa), mikä oli seurausta lisääntyneestä liikevaihdosta, paremmasta myynnin rakenteesta ja paremmasta kokonaistuottavuudesta. Koronapandemia on aiheuttanut jonkin verran ylimääräisiä kustannuksia, mutta tulosvaikutusta on lieventänyt lakisääteisen työeläkevakuutusmaksun alennus.

Atria Ruotsin tammi-syyskuun liikevaihto oli 222,6 miljoonaa euroa (214,8 milj. euroa). Liikevaihto paikallisessa valuutassa vahvistui 3,6 prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Hyvän alkuvuoden ja epävakaan toisen neljänneksen jälkeen myynti elpyi kolmannella vuosineljänneksellä. Siipikarjatuotteiden hyvä myynti vahvisti liikevaihtoa. Toisaalta koronarajoituksilla on ollut kielteinen vaikutus Food Service -tuotteiden ja pikaruokien myyntiin vuoden alusta lähtien. Food Service -tuotteiden myynti elpyi hieman kolmannella vuosineljänneksellä, mutta ei ole palannut edellisen vuoden tasolle. Liiketulos oli -2,8 miljoonaa euroa (-5,6 milj. euroa). Liiketulosta painoivat myynnin väheneminen pikaruoka- ja Food Service -asiakkaille. Lisäksi koronapandemia aiheutti ylimääräisiä kustannuksia, minkä tulosvaikutusta lievensivät valtion maksamat korvaukset sairaslomien ajalta. Tehokkuuden parantuminen, alhaisemmat kustannukset ja Ruotsin kruunun vahvistuminen ovat parantaneet kannattavuutta. Vertailukauden liikevoittoon sisältyy 1,4 miljoonaa euroa henkilöstöjärjestelyihin liittyviä kustannuksia.

Atria Tanska & Viron tammi-syyskuun liikevaihto oli 80,3 miljoonaa euroa (70,0 milj. euroa). Liikevoitto oli 3,6 miljoonaa euroa (3,3 milj. euroa). Lähes 15 prosentin liikevaihdon kasvu johtui myynnin lisääntymisestä vähittäiskauppaan sekä Virossa että Tanskassa. Alkuvuoden aikana toteutetut hinnankorotukset vahvistivat liikevaihtoa.


Atria Venäjän tammi-syyskuun liikevaihto oli 49,0 miljoonaa euroa (54,9 milj. euroa). Liikevaihto paikallisessa valuutassa laski 2,4 prosenttia. Liiketulos oli -1,8 miljoonaa euroa (-2,0 milj. euroa).  Myynti vähittäiskauppaan on ollut koko vuoden edellisvuotta merkittävästi parempaa. Casademont-tuotteiden myynti on kasvanut voimakkaasti koko katsauskauden. Food Service -tuotteiden myynti on heikentynyt, mikä johtui koronaviruspandemian aiheuttamista markkinahäiriöistä.

Atrian tavoitteena hiilineutraali nautaketju – suomalaisen pihvilihan hiilijalanjälki on merkittävästi kansainvälistä keskiarvoa pienempi

Atrian hiilitaselaskelmat pihvilihaa tuottavilla emolehmätiloilla osoittavat selkeästi, että suomalaisen pihvilihan hiilijalanjälki on huomattavasti kansainvälistä keskiarvoa pienempi. Atrialaisen pihvilihan hiilijalanjälki on noin 25 CO2e ruhokiloa kohti, kun kansainvälinen keskiarvo on yli 60 CO2e/kg (vertailuluvun lähde: http://www.fao.org/3/i3437e/i3437e.pdf, s. 24-25). Suomalainen nurmeen perustuva nautojen ruokinta alentaa nautojen hiilijalanjälkeä. Lisäksi tuottavuus eli nurmen hyvä satotaso ja eläinten ammattitaitoinen kasvatus sekä erinomainen päiväkasvu ja teuraspaino vaikuttavat naudan hiilijalanjälkeen. Emolehmätuotanto vastaa Suomessa noin 20 % Suomen naudanlihan tuotannosta. Pihvilihaa tuottavat emolehmät hyödyntävät hyvin vahvasti nurmea. Emolehmät laiduntavat sekä pelto- että luonnonlaitumilla ja siten ylläpitävät luonnon monimuotoisuutta.
 

Tunnusluvut
milj. EUR 30.9.2020 30.9.2019 31.12.2019
Oma pääoma/osake, EUR 14,58 14,63 14,85
Korolliset velat 245,1 263,3 228,3
Omavaraisuusaste, % 46,0 % 45,1 % 46,9 %
Nettovelkaantumisaste, % 55,7 % 60,9 % 51,6 %
Bruttoinvestoinnit 31,2 29,8 40,1
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, % 2,8 % 2,8 % 2,8 %
Henkilöstö keskimäärin 4 453 4 467 4 454
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet on esitetty tiedotteen lopussa.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Atria Oyj:n hallitus hyväksyi yhtiön uudistetun strategian vuosille 2021-2025 ja päivitetyt taloudelliset tavoitteet, jotka tulevat voimaan 1.1.2021.

Strategiapäivityksen keskeisenä tavoitteena on olla johtava pohjoiseurooppalainen ruokatalo, jolla on
- erinomainen taloudellinen tuloksentekokyky,
- halutuimmat brändit,
- syvät kumppanuussuhteet asiakkaidemme kanssa,
- sitoutunut henkilöstö,
- edelläkävijyys vastuullisuudessa, sekä
- paras kumppanuus tuottajaomistajien kanssa.

Keskeisimmät uuteen strategiaan vaikuttaneet muutokset toimintaympäristössä liittyvät kuluttajien ostokäyttäytymiseen. Ostopäätöksissä korostuvat entistä enemmän tietoisuus vastuullisista ruokavalinnoista ja valmisruokien sekä erityisesti siipikarjanlihan kysynnän lisääntyminen. Food Service -kanavan ja kaupan omien tuotemerkkien suosio on myös kasvussa. Viimeisen vuoden aikana markkinoiden epävarmuus on vaikuttanut elintarvikealan näkymiin.

Keskeistä tavoitteiden saavuttamiselle on jatkaa panostusta kaupallisen erinomaisuuden, jatkuvan toiminnan tehostamisen sekä Atrian Tavan Toimia parantamiseksi. Näiden lisäksi on erityisen tärkeää, että onnistumme strategiamme tuloksenteon kannalta keskeisimmissä kuudessa painopisteessä, jotka ovat:
-
voitamme siipikarjassa
- laajennamme valmisruoissa
- vahvistamme Food Servicea, mukaan lukien pikaruoka
- kasvamme kannattavasti Ruotsissa
-
parannamme punaisen lihan kannattavuutta
- parannamme toimitusketjun tehokkuutta.

Uuden konsernistrategian keskeinen tavoite Atria Venäjän osalta on saattaa selvitystyö Atria Venäjän kehittämisestä ja rakennemuutoksesta päätökseen strategiajakson alkuvaiheessa. Osana selvitystä Atria tutkii mahdollisuuksia myydä Atria Venäjän liiketoimintoja.


Kokonaisuudessaan Atrian uuden konsernistrategian taloudelliset tavoitteet ovat seuraavat:
- Markkinaa nopeampi kasvu (uusi tavoite)
- Liikevoittoprosentti 5 % (ei muutosta)
- Omavaraisuusaste 40 % (ei muutosta)
- Oman pääoman tuottoaste (ROE) 10 % (päivitetty tavoite)
- Varojenjako tilikauden voitosta 50 % (ei muutosta).


Katsauskauden jälkeen Atria teki päätöksen siipikarjatuotannon laajennusinvestoinnin toteuttamisesta. Investoinnin arvo on 155 miljoonaa euroa ja se sisältää uusien teurastus-, leikkuu- ja pakkauslinjojen rakentamisen Nurmon tuotantolaitokselle.

Siipikarjalihan kulutus on kasvanut voimakkaasti Suomessa jo usean vuoden ajan. Vuosina 2010 – 2019 kananlihan kulutus on kasvanut noin 4 % vuosittain. Vuoden 2020 aikana kasvua on ollut tähän mennessä 3 %. Uusi tuotantolaitos vastaa kulutuskysynnän kasvuun ja vahvistaa Atrian markkinajohtajuutta siipikarjatuotteissa. Uuden tehtaan rakennustyöt käynnistyvät mahdollisimman pian ja sen arvioidaan olevan kokonaisuudessaan valmis aikaisintaan vuoden 2024 aikana.
Investoinnin myötä Atria Suomen siipikarjan tuotantokapasiteetti lisääntyy noin 40 %.

Atria Suomi Oy hankki yrityskaupalla omistukseensa kauhavalaisen elintarvikealan sopimusvalmistaja Domretor Oy:n koko osakekannan. Omistus- ja hallintaoikeus siirtyi Atrialle 1.10.2020 alkaen. Domretor Oy on ollut Atrian osakkuusyhtiö vuodesta 2013 lähtien, jolloin Atria osti Domretorin osakkeista 24,9 prosentin osuuden.

Domretorin toiminta on käynnistynyt vuonna 1999 ja se on korkealaatuisten valmisruokatuotteiden ja puolivalmisteiden sopimusvalmistaja. Yrityskaupan myötä Atria vahvistaa edelleen asemiaan vähittäiskaupan valmisruokavalikoimissa ja Food Service -tuotteiden markkinassa. Domretor toimii itsenäisesti omana yrityksenä ja nyt Domretorilla on paremmat mahdollisuudet hyödyntää Atrian kaikkia asiakaskanavia. Kauppahinta ei aiheuta merkittävää vaikutusta Atrian taloudelliseen asemaan tai tulokseen.  Domretor Oy:n tuotantolaitos sijaitsee Kauhavalla ja yritys työllistää ympärivuotisesti 70 henkilöä ja lisäksi kausityöntekijöitä noin 40 henkilöä. Domretor Oy:n liikevaihto vuonna 2019 oli 8,8 miljoonaa euroa.

Tulevaisuuden näkymät

Vuonna 2020 Atria-konsernin liikevoiton arvioidaan olevan parempi kuin vuonna 2019 (31,1 milj. euroa).

Atria toimii pääasiallisesti vähittäiskauppa- ja Food Service -markkinoilla Suomessa ja Ruotsissa. Globaalien lihamarkkinoiden voimakkaat ja nopeat muutokset vaikuttavat entistä vahvemmin yhtiön kehitykseen ja heikentävät ennustettavuutta.

Siipikarjalihan kulutuksen arvioidaan edelleen kasvavan, samalla kun punaisen lihan kulutus hieman pienenee. Atria on lisännyt lihan vientiä, ja esimerkiksi sianlihan viennin Kiinaan arvioidaan kasvavan vuoden 2020 aikana.

Vuoden 2020 alussa alkanut koronaviruspandemia on aiheuttanut elintarviketoimialalla voimakkaita ja nopeita muutoksia toimintaympäristöön. Tämä on entisestään vaikeuttanut yhtiön kehityksen ennustettavuutta. Atrian liiketoimintaan liittyviä välittömiä vaikutuksia ovat olleet esimerkiksi ravintolatoimintaan ja julkisiin ruokapalveluihin kohdistetut kansalliset rajoitukset, jotka vähentävät myyntiä Food Service -asiakkaille. Koronaviruspandemian vallitessa arkiruuan merkityksen odotetaan vahvistuvan. Kuluttajien ostovoiman mahdollinen heikentyminen vaikuttaa myös ruokaostoksiin ja voi muuttaa Atrian tuotteiden myynnin rakennetta epäsuotuisaksi.


Julkistamismenettely

Atria Oyj noudattaa Finanssivalvonnan 5.2b-standardin mukaista julkistamismenettelyä ja julkistaa puolivuosivuosikatsauksen 1.1. – 30.9.2020 tämän pörssitiedotteen liitteenä. Tiedote on saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.atria.com.

Lisätietoja: Juha Gröhn, toimitusjohtaja, Atria Oyj, p. 0400 684 224.


Osavuosikatsauksen julkistaminen

Atria Oyj:n toimitusjohtaja Juha Gröhn esittelee yhtiön osavuosikatsauksen tuloskehitystä webcastissa tänään 22.10.2020 klo 10.00 –11.00. Webcast on nähtävillä Atrian verkkosivuilla osoitteessa www.atria.fi/konserni/sijoittajat/. Webcastin aikana voi esittää kysymyksiä kirjallisesti chatin välityksellä. Tallenne tiedotustilaisuudesta ja tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla saman päivän aikana osoitteessa www.atria.fi/konserni/sijoittajat/taloustieto/osavuosikatsaukset/.

Lisätietoja antaa Atria Oyj:n toimitusjohtaja Juha Gröhn, p. 0400 684224.

ATRIA OYJ
HallitusJAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.com

Osavuosikatsaus on saatavilla kotisivuiltamme www.atria.com.

Atria Oyj_osavuosikatsaus_Q3 2020.pdf Atria Oyj_Q3_2020_esitysmateriaali_suomi.pdf

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen