Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 20.3.2023

Yhtiökokouskutsu

Atria Oyj  YHTIÖKOKOUSKUTSU 20.3.2023 klo 13.45

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Atria Oyj:n (”Atria” tai ”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 25.4.2023 kello 13.00 Musiikkitalon Paavo-salissa osoitteessa Mannerheimintie 13a, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 12.00.

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon. Lisäksi kokoukseen ilmoittautuneet osakkeenomistajat voivat seurata varsinaista yhtiökokousta verkkolähetyksen kautta. Tarkemmat ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta C (Ohjeita kokoukseen osallistuville).

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2022 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

Yhtiön vuoden 2022 tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto vuoden 2022 tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta, jotka ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla viimeistään 4.4.2023.

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiön hallituksen voitonjakoehdotus on julkistettu 22.2.2023. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 0,70 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 27.4.2023 ja ehdotettu osingonmaksupäivä 5.5.2023.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.– 31.12.2022

10. Toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous vahvistaa toimielinten palkitsemisraportin.

11. Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista päättäminen

Vuonna 2022 hallintoneuvoston jäsenille maksettiin palkkiota seuraavasti: kokouskorvaus 300 euroa per kokous, työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä 300 euroa, hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio 1 500 euroa kuukaudessa ja varapuheenjohtajan palkkio 750 euroa kuukaudessa sekä matkustuskorvaus yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.

Kokouskulujen korvaukset maksetaan hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle myös heidän osallistuessaan yhtiön hallituksen kokouksiin.

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäsenten palkkiot pidetään samoina kuin vuonna 2022.

12. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu 18–21 jäsentä. Vuonna 2022 jäsenmäärä on ollut 20.

Yhtiön saaman tiedon mukaan osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallintoneuvostoon valitaan yhteensä 20 jäsentä.

13. Hallintoneuvoston jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Hallintoneuvoston jäsenistä yhtiöjärjestyksen mukaisesti erovuorossa ovat Veli Hyttinen, Pasi Ingalsuo, Juha Kiviniemi, Risto Lahti, Vesa Lapatto, Risto Sairanen ja Timo Tuhkasaari. Lisäksi Lassi-Antti Haarala on ilmoittanut luopuvansa hallintoneuvoston jäsenyydestä.

Yhtiön saaman tiedon mukaan osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäseniksi valitaan uudelleen erovuorossa olevat Veli Hyttinen, Pasi Ingalsuo, Juha Kiviniemi, Risto Lahti, Vesa Lapatto ja Risto Sairanen, sekä uutena jäsenenä Jaakko Isomäki seuraavaksi kolmen vuoden toimikaudeksi, ja että uudeksi jäseneksi hallintoneuvostoon kesken toimikautensa eroavan Lassi-Antti Haaralan tilalle valitaan Juha Savela.

14. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Vuonna 2022 hallituksen jäsenille maksettiin palkkiota seuraavasti: kokouskorvaus 300 euroa per kokous, työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä 300 euroa, hallituksen puheenjohtajan palkkio 4 800 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajan palkkio 2 600 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenen palkkio 2 200 euroa kuukaudessa sekä matkustuskorvaus yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkioita korotetaan ja palkkiota maksetaan vuonna 2023 seuraavasti: kokouskorvaus 300 euroa per kokous, työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä 300 euroa, hallituksen puheenjohtajan palkkio 5 000 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajan palkkio 2 800 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenen palkkio 2 500 euroa kuukaudessa sekä matkustuskorvaus yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.

15. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä. Vuonna 2022 jäsenmäärä on ollut kahdeksan (8).

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan yhteensä kahdeksan (8) jäsentä.

16. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Hallituksen jäsenistä yhtiöjärjestyksen mukaisesti erovuorossa ovat Seppo Paavola ja Mika Joukio.

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen erovuorossa olevat Seppo Paavola ja Mika Joukio seuraavaksi kolmen vuoden toimikaudeksi.

Hallituksen jäseninä jatkavat lisäksi Kjell Göran Paxal, Ahti Ritola, Leena Laitinen, Nella Ginman-Tjeder, Jukka Kaikkonen ja Pasi Korhonen. Vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä hallituksen nykyisistä jäsenistä erovuorossa on Kjell-Göran Paxal, Ahti Ritola ja Leena Laitinen, ja vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä Nella Ginman-Tjeder, Jukka Kaikkonen ja Pasi Korhonen.

17. Tilintarkastajien lukumäärästä ja palkkiosta päättäminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiölle valitaan yksi (1) tilintarkastaja.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

18. Tilintarkastajien valinta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi seuraavaksi toimikaudeksi valitaan tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy. Deloitte Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Marika Nevalainen.

Hallituksen ehdotus perustuu yhtiön tilintarkastuksen kilpailuttamiseen. Kilpailutuksen johdosta yhtiö sai tarjoukset 3 tilintarkastusyhteisöltä. Hallituksen arvion mukaan tarjoajista Deloitte Oy täyttää parhaiten tarjouspyynnössä etukäteen määritellyt valintakriteerit.

19. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen kohtaa 13 muutetaan siten, että siinä mahdollistetaan yhtiökokouksen järjestäminen Yhtiön kotipaikan (Kuopion) tai Helsingin lisäksi kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena. Kyseinen yhtiöjärjestyksen määräys kuuluu muutettuna seuraavasti:

”13 § Yhtiökokousten pitopaikka, kokouskutsu ja ennakkoilmoittautuminen

Yhtiön yhtiökokoukset pidetään joko Kuopiossa tai Helsingissä. Lisäksi hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin joka tapauksessa viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi hallitus voi päättää julkaista kutsun tai tiedoksiannon kutsun toimittamisesta yhdessä tai useammassa hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä tai muulla päättämällään tavalla.

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.”

Muilta osin yhtiöjärjestyksen ehdotetaan säilyvän muuttumattomana.

Ehdotus perustuu osakeyhtiölain 5 luvun muutoksiin, jotka sisältävät mahdollisuuden järjestää etäyhtiökokouksia. Lakimuutosten lähtökohtana on, että osakkeenomistajien oikeudet eivät vaarannu, ja että kaikki kokoukseen osallistuvat osakkeenomistajat voivat valitusta yhtiökokousmuodosta riippumatta ajantasaisesti käyttää täysiä osakkeenomistajan oikeuksiaan, mukaan lukien oikeutta esittää kysymyksiä ja äänestää. Mahdollisuus järjestää etäyhtiökokouksia mahdollistaa Yhtiölle varautumisen nopeasti muuttuviin olosuhteisiin Yhtiön toimintaympäristössä ja yleisesti yhteiskunnassa esimerkiksi pandemioista johtuen. Yhtiölle on tärkeää, että sillä on käytössään keinoja tarjota osakkeenomistajilleen mahdollisuus käyttää osakkeenomistajien oikeuksiaan ja päättää yhtiökokoukselle esitetyistä asioista kaikissa olosuhteissa.

20. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 2 800 000 yhtiön oman A-osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Yhtiön omia A-osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta kaikilta muilta osin.

Valtuutuksen ehdotetaan kumoavan varsinaisen yhtiökokouksen 3.5.2022 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti.

21. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 5 500 000 uuden tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevan A-osakkeen annista osakeannilla ja/tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden antaa osakkeita myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa laissa säädetyin ehdoin, oikeuden antaa osakkeita maksua vastaan tai maksutta sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä.

Valtuutuksen ehdotetaan kumoavan varsinaisen yhtiökokouksen 3.5.2022 hallitukselle antaman antivaltuutuksen ja olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti.

22. Hallituksen valtuuttaminen päättämään rahalahjoituksen tekemisestä

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen lahjoittamaan enintään 100 000 euroa yhtiön voitonjakokelpoisista varoista korkeakoulujen, yliopistojen tai muiden oppilaitosten toimintaan tai muuhun yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen ja että samalla yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään lahjoitusten maksuaikatauluista sekä muista lahjoitusten ehdoista.

23. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Atria Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.atria.com/yhtiokokous. Atria Oyj:n tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta sekä palkitsemisraportti ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 4.4.2023. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Kopiot näistä asiakirjoista ja tästä kutsusta lähetetään osakkeenomistajille pyynnöstä. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 9.5.2023 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkityt osakkeenomistajat

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 13.4.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua kokoukseen viimeistään 18.4.2023 kello 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Ilmoittautuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen alkaa 21.3.2023 kello 10.00. Ilmoittautua voi seuraavilla tavoilla:

a) Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.atria.com/yhtiokokous.

Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b) postitse tai sähköpostitse.

Postitse tai sähköpostitse ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee toimittaa yhtiön verkkosivuilla www.atria.com/yhtiokokous saatavilla oleva ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Atria Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai Y-tunnus, yhteystiedot sekä mahdollisen valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja henkilötunnus. Osakkeenomistajien ja asiamiesten Yhtiölle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Lisätietoja Atria Oyj:n henkilötietojen käsittelystä on saatavilla Atria Oyj:n varsinaista yhtiökokousta koskevasta tietosuojaselosteesta, joka on saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.atria.com/yhtiokokous tai ottamalla yhteyttä sähköpostitse mari.laurila@atria.com. Osakkeenomistajaa pyydetään huomioimaan, että sähköpostitse tehtävässä ilmoittautumisessa ja ennakkoäänestämisessä ilmoittautuja toimittaa henkilötietoja omalla vastuullaan mahdollisesti suojaamattoman yhteyden välityksellä.

Osakkeenomistajan, sekä tämän mahdollisen valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan tulee tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa kokouspaikalla.

Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavilla yhtiön verkkosivuilla sekä puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n numerosta 010 2818 909 maanantaista perjantaihin kello 9.00-12.00 ja 13.00-16.00.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua Yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 13.4.2023. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon viimeistään 20.4.2023 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä merkintää osakasluetteloon, valtakirjojen antamista, ilmoittautumista yhtiökokoukseen sekä ennakkoon äänestämistä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä sekä huolehtia ennakkoon äänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta hallintarekisteröityjä osakkeita koskevan ilmoittautumisajan kuluessa.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan myös asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja ennakkoäänestykseen henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja äänestämään ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu varsinaiseen yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.atria.com/yhtiokokous viimeistään 21.3.2023 alkaen. Mahdolliset valtakirjat tulee toimittaa postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Atria Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi ennen ilmoittautumis- ja ennakkoäänestysajan päättymistä 18.4.2023 kello 16.00, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä.

Yhteisöomistaja voi käyttää myös sähköistä suomi.fi-valtuuttamispalvelua perinteisen valtakirjan sijaan. Tällöin yhteisö valtuuttaa nimeämänsä valtuutetun suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet käyttämällä valtuusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”. Yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja suomi.fi/valtuudet –sivustolla sekä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.atria.com/yhtiokokous.

4. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuus- tai osakesäästötili, voi äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 21.3.2023 kello 10.00 - 18.4.2023 kello 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

a) Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.atria.com/yhtiokokous.

Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella

b) postitse tai sähköpostitse

Osakkeenomistaja voi toimittaa Yhtiön verkkosivuilla www.atria.com/yhtiokokous 21.3.2023 saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Atria Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi. Ennakkoäänten on oltava perillä ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan mennessä.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, mikäli siitä ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä taikka muuttaa antamaansa ääntä, ellei hän itse tai asiamiehen välityksellä osallistu yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajayhteisön välityksellä. Tilinhoitajayhteisö voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna ilmoittautumisaikana.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat myös saatavilla Yhtiön verkkosivulla osoitteessa www.atria.com/yhtiokokous.

5. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokoukseen ilmoittautuneet osakkeenomistajat voivat seurata varsinaista yhtiökokousta verkkolähetyksen kautta. Ohjeet ja henkilökohtainen linkki verkkolähetyksen seuraamiseen lähetetään osakkeenomistajille ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiin tai puhelinnumeroon ennen Yhtiökokousta. Verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa varsinaisen yhtiökokouksen seuraamista ei pidetä varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä. Osakkeenomistajat, jotka haluavat seurata verkkolähetystä, voivat käyttää äänioikeuttaan äänestämällä asialistalla olevasta asiasta ennakkoon yllä esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Osakeomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Atria Oyj:n osakemäärä on kokouskutsun päivänä yhteensä 19 063 747 A-osaketta, jotka edustavat yhteensä 19 063 747 ääntä, ja 9 203 981 KII-osaketta, jotka edustavat yhteensä 92 039 810 ääntä.

Seinäjoella, 20.3.2023

ATRIA OYJ

Hallitus

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.com

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen