Nurmon tuotantolaitoksen

Turvallisuustiedote

Yleistä

Atria Suomi Oy:n Nurmon tuotantolaitos valmistaa elintarvikkeita kuluttajille ja suurkeittiöille. Laitoksen alueella toimii sian- ja siipikarjan teurastus ja leikkuu sekä valmisruokatuotanto. 

 

Lisäksi tehdasalueella toimiva Nevel Oy tuottaa ja toimittaa aluelämpöä ja prosessihöyryä tehdasalueen tarpeisiin.

 

Toiminnassamme huomioimme aina turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat. Kemikaalien käytön laajuudesta johtuen myös viranomaiset edellyttävät toimenpiteitä onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi. 

 

Atria Suomen Nurmon tuotantolaitos on kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) mukainen laajamittaista teollista vaarallisten kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittava tuotantolaitos. Laitos on luokiteltu toimintaperiaateasiakirjalaitokseksi.

 

Onnettomuusvaaralliset aineet

Tuotantolaitoksella ovat käytössä seuraavat onnettomuusvaaraa aiheuttavat kemikaalit:

Kemikaali Käyttötarkoitus Ominaisuudet, pääasialliset vaaralliset ominaisuudet
Ammoniakki Ammoniakkia käytetään kylmäaineena suljetussa jäähdytysjärjestelmässä. Ammoniakki on voimakkaasti pistävän hajuinen kaasu ja on myrkyllistä hengitettynä, voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa sekä erittäin myrkyllistä vesieliöille.
Nestekaasu Nestekaasua käytetään polttoaineena tuotantoprosesseissa, mm. kypsennyksessä ja paahtolaitteissa. Laitoksessa käytetty nestekaasu on hajustettua propaania joka on paineenalaisena nestemäinen kaasu.

Propaani on erittäin helposti syttyvä ilmaa raskaampi kaasu. Nestekaasu voi muodostaa ilman kanssa syttyvän seoksen joka voi aiheuttaa sisätiloissa räjähdyksen.

Happi Happea varastoidaan nestemäisenä paineen alaisena säiliössä ja sitä käytetään kaasumaisena tuotantoprosesseissa. Happi on voimakas hapetin joka vuotaessaan aiheuttaa tulipalon vaaran ja edistää tulipaloa.
Raskas polttoöljy Raskasta polttoöljyä varastoidaan  lämpökeskuksella ja sitä käytetään varapolttoaineena. Ympäristöön joutunut raskas polttoöljy jähmettyy nopeasti eikä liukene veteen. Raskas polttoöljy on erittäin myrkyllistä vesieliöille.
Kevyt polttoöljy ja diesel Kevyttä polttoöljyä käytetään lämpölaitoksen sytytyspolttoaineena ja dieseliä ajoneuvojen, varavoima- ja työkoneiden polttoaineena. Polttoöljy ja diesel ovat syttyviä nesteitä. Ne ovat myrkyllisiä vesieliöstölle ja haitallisia hengitettynä.

 

Lisäksi muita terveydelle ja/tai ympäristölle vaarallisia kemikaaleja käytetään ja varastoidaan jäteveden esikäsittelyprosessissa ja puhdistusaineina. Pääasialliset terveydelle vaaralliset ominaisuudet ovat ihon syövyttävyys ja silmien vaurioituminen sekä ympäristövaarojen osalta myrkyllisyys vesieliöille.

 

Toiminta onnettomuustilanteissa

Suuronnettomuustapauksessa toimitaan viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti. 

 

Mahdollisen ammoniakkionnettomuuden sattuessa on suljettava ovet, ikkunat ja ilmanvaihto sekä mahdollisesti hakeuduttava pois tuotantolaitoksen suunnasta puhaltavan tuulen alapuolelta pelastuslaitoksen ohjeita noudattaen.

 

Suuronnettomuuksien ennaltaehkäisy

Suuronnettomuustilanteita harjoitellaan yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen  kanssa. Suuronnettomuustilanteessa pelastuslaitos johtaa pelastustyötä yhteistyössä yrityksen omien asiantuntijoiden kanssa. Alueella tapahtuvaa toimintaa varten yhtiöllä on oma sisäinen pelastussuunnitelma. Pelastuslaitos on laatinut erikseen mahdolliset ulkopuoliset seuraukset huomioonottavan ulkoisen pelastussuunnitelman.

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto suorittaa tuotantolaitoksella kemikaalilain mukaiset määräaikaistarkastukset. Viimeisin tarkastus on suoritettu 14.6.2018. Tuotantolaitoksen tarkastusohjelmasta voi pyytää tarkempaa tietoa Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta