Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 07.5.2003

ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.20


ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

Atria-konsernin liikevoitto katsauskaudelta oli 3,8 milj. EUR (3,1
milj. EUR). Konsernin tulos ennen satunnaiseriä 2,0 milj. EUR (2,2
milj. EUR). Liikevaihto oli 173,8 milj. EUR (151,4 milj. EUR),
tulos/osake 0,09 EUR (0,08 EUR) ja oma pääoma/osake 11,98 EUR
(11,54 EUR).

TULOSLASKELMA (MILJ. EUR)                
                 1-3/2003  1-3/2002 1-12/2002
                             
LIIKEVAIHTO             173,8   151,4   707,0
LIIKEVOITTO              3,8    3,1    25,6
TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ     2,0    2,2    20,4
KONSERNIN TULOS ENNEN VEROJA     2,0    2,2    20,4
KATSAUSKAUDEN TULOS          1,5    1,2    14,1
                                
Veroina on huomioitu katsauskauden               
tulosta vastaava vero                     
                                
TASE (MILJ. EUR)                        
                                
VASTAAVAA            31.3.2003 31.3.2002 31.12.2002
PYSYVÄT VASTAAVAT                    
 Aineettomat hyödykkeet       48,9    41,6    50,1
 Aineelliset hyödykkeet      246,5   212,1   243,8
 Sijoitukset             5,3    5,6    5,0
VAIHTUVAT VASTAAVAT                      
 Vaihto-omaisuus          48,4    38,5    46,1
 Saamiset              91,2    72,2    77,5
 Rahat ja pankkisaamiset       6,0    14,8    16,5
YHTEENSÄ              446,3   384,8   439,0
                                
VASTATTAVAA                          
OMA PÄÄOMA                           
 Osakepääoma ja muu oma pääoma   189,4   182,6   188,6
VÄHEMMISTÖOSUUS            1,1    0,6    1,2
VIERAS PÄÄOMA                         
 Pitkäaikainen           116,6    82,9   123,4
 Lyhytaikainen           139,2   118,7   125,8
YHTEENSÄ              446,3   384,8   439,0
                             
TUNNUSLUVUT                       
                31.3.2003 31.3.2002 31.12.2002
Bruttoinvestoinnit taseen                
pysyviin vastaaviin, milj. eur    9,0    7,8    66,0
Bruttoinvestoinnit                       
liikevaihdosta, %           5,1    5,1    9,3
Henkilöstö keskimäärin        3645    3132    3300
Tulos/osake, eur           0,09    0,08    0,89
Oma pääoma/osake, eur        11,98   11,54   11,92
Omavaraisuusaste, %         42,7    47,6    43,3
Korolliset velat, milj.eur     170,2   123,2   157,9
                                
RAHAVIRTALASKELMA (MILJ. EUR)                 
                 1-3/2003  1-3/2002 1-12/2002
                            
Liiketoiminnan rahavirta       -1,6    11,7    50,9
Rahoituserät ja verot        -4,8    -6,5   -14,9
Liiketoiminnan rahavirta yht.    -6,4    5,3    36,0
                                
Investoinnit             -9,2    -7,2   -66,1
Investointien rahavirta yht.     -9,2    -7,2   -66,1
                                
Lainojen muutos            5,1    6,6    43,2
Maksetut osingot            -     -    -6,8
Rahoituksen rahavirta yht.      5,1    6,6    36,4
                                
Rahavarojen muutos         -10,5    4,7    6,3
                                
KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET               
(MILJ. EUR)                       
                31.3.2003 31.3.2002 31.12.2002
                             
VELAT, JOIDEN VAKUUDEKSI ON ANNETTU           
KIINNITYKSIÄ JA MUITA VAKUUKSIA             
                            
Lainat rahoituslaitoksilta     104,1    78,3    95,0
Eläkelainat              4,9    8,2    5,4
Yhteensä              109,0    86,5   100,4
                                
YLEISVAKUUTENA ANNETUT KIINNITYKSET              
JA MUUT VAKUUDET                        
                                
Annetut kiinteistökiinnitykset    69,8    62,3    64,4
Annetut yrityskiinnitykset      45,8    22,4    25,6
Annetut muut vakuudet        40,9    64,7    40,6
Yhteensä              156,5   149,4   130,6
                                
KONSERNIYHTIÖIDEN PUOLESTA ANNETUT               
KIINNITYKSET JA MUUT VAKUUDET                 
                                
Takaukset              34,2     -    21,8
                                
TASEESEEN SISÄLTYMÄTTÖMÄT                   
VASTUUSITOUMUKSET JA VASTUUT                  
                                
Käyttämättömät limiitit       76,7    68,7    82,3
                                
Takaukset               0,9    0,9    1,0
                                
Leasingvastuut                         
Seuraavan 12 kk:n                       
aikana maksettavat          0,9    0,6    1,0
Myöhemmin maksettavat         1,4    1,2    1,2
Yhteensä               2,3    1,8    2,2
                                
                             
Luvut ovat tilintarkastamattomia.            ATRIALLA VOIMAKAS KASVU, TULOSODOTUKSET LOPPUVUODELLE

Atria-konsernin liikevaihto kasvoi ensimmäisellä
vuosineljänneksellä 14,8 prosenttia nousten 173,8 miljoonaan
euroon. Kasvun aiheuttaja oli ennen kaikkea Ruotsin
liiketoimintojen kasvu viime kesänä ostetun Samfood-
liiketoimintojen tullessa mukaan Lithells AB:n toimintoihin.
Ruotsin liiketoiminnat muodostavatkin kuluvana vuonna yli 40
prosenttia konsernin liikevaihdosta.

Tulos ensimmäisen vuosineljänneksen aikana oli 2,0 miljoonaa euroa
(2,2 milj. euroa). Konsernin tulos muodostuu perinteisesti
ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen. Kuluvana vuonna tulosta oli
heikentämässä merkittävästi sianlihan alhainen hintataso, joka
johtuu voimakkaasta ylituotannosta koko Euroopassa. Atrian
käsittelemän sianlihan määrä kasvoi 11,6 prosenttia. Voimakas
tuotannon lisäys ja heikot markkinat aiheuttivat poikkeuksellisen
heikon tulonmuodostuksen koko sianlihan tuotantoketjussa.
Naudanlihan tuotantoketjua rasittavat BSE-tapauksen aiheuttamat
kustannukset, joskin ne ovat pienentyneet. Tuloskehitystä oli myös
heikentämässä Samfood AB:n kertaluontoiset sopeuttamistoimenpiteet
Lithells AB:n muihin toimintoihin. Muutokset on toteutettu
suurilta osin maaliskuun loppuun mennessä, ja tuloskehitys on
kääntynyt voimakkaasti myönteiseen suuntaan.

Vähittäiskaupan myynti kehittyi myönteisesti

Atrian vähittäiskaupan myynti kehittyi huolimatta kaupan ja alan
keskinäisen kilpailun kiristymisestä entisestään. Lihanmyyntiä
lukuun ottamatta tulos kehittyi myönteisesti. Vahvin alue oli
perinteisesti lihavalmisteet.

Maaliskuussa otettiin osittain käyttöön 20 miljoonaa euroa
maksanut siipikarjatehtaan laajennus. Lopullisen käyttöönoton
jälkeen syksyllä saavutetaan merkittäviä rationointietuja ja
mahdollistetaan entistä monipuolisempi tarjonta kasvavilla
siipikarjamarkkinoilla. Vähittäiskaupan myynti kehittyi
alkuvuodesta suotuisasti, vaikka broilerin kulutus ei enää
kasvakaan entisenlaisesti.

Liha ja Säilyke laajentaa Forssassa

Liha ja Säilyke Oy:n Forssan-tavaramerkillä myytävät salaatit ja
leivänpäällystuotteet ovat menestyneet hyvin markkinoilla. Yhtiö
aloittaa kesällä tuotantotilojen laajennuksen, mikä turvaa
tuotannon häiriöttömän kehityksen. Liha ja Säilyke Oy saavutti
alkuvuodesta myynti- ja kannattavuustavoitteensa.

Lithells AB kasvaa

Samfood AB:n oston myötä Lithells AB:n liikevaihdon odotetaan
nousevan viime vuoden 240 miljoonasta eurosta 350 miljoonaan
euroon. Samalla konsernilta odotetaan merkittävää tulosparannusta.
Konserni muodostuu tällä hetkellä lihavalmisteita ja valmisruokaa
valmistavista Atria Lithells AB:sta ja Samfood AB:sta,
pikaruokaliiketoimintaa harjoittavasta Atria Concept AB:sta ja
lähitukkukauppaa harjoittavasta Svensk Snabbmat för Storkök
AB:sta. Alkuvuodesta on toteutettu valmistavissa yhtiöissä
tuotannon siirrot siten, että Örebron lähellä sijaitseva Atria
Lithells AB:n tehdas erikoistuu lihavalmisteisiin, Malmössä oleva
Samfood AB:n tehdas lähinnä valmisruokaan,
leivänpäällystuotteisiin ja pekoniin ja Tukholmassa sijaitseva
tehdas kuluttajapakattuun lihaan. Toimintojen siirroista ja
yhdistymisistä huolimatta myynti on kasvanut ja samalla on
saavutettu merkittävät rationointisäästöt. Atria Concept AB
harjoittaa pikaruokakauppaa Sibylla-, Fyrkanten- ja Sammy's-
ketjuilla, joilla on noin 65 prosentin markkinaosuus Ruotsin ns.
katukeittiömarkkinoilla. Kaksi viimeksi mainittua ketjua tulivat
mukaan Samfood AB:n oston myötä. Svensk Snabbmat för Storkök
AB:lla on kymmenen lähitukkukonttoria eri puolilla Ruotsia. Sen
sekä liikevaihto että tulos ovat yli kaksinkertaistuneet viimeisen
viiden vuoden aikana.

Muutokset konsernin rakenteessa

Vuoden vaihteessa Atria muutti konsernirakennettaan siten, että
emoyhtiö Atria Oyj muodostettiin holding-yhtiöksi tytäryhtiöille.
Suurimmat tytäryhtiöt ovat kotimaan liiketoimintaa harjoittavat
Atria Oy ja Liha ja Säilyke Oy sekä Ruotsissa toimiva Lithells AB.
Atria Oyj:n nimi on tarkoitus muuttaa Atria Yhtymä Oyj:ksi
yhtiökokouksessa 7.5.2003. Kotimaan liiketoimintojen
tehostamiseksi on tarkoitus syksystä lähtien yhtiöittää eri
paikkakuntien sika- ja nautateurastamot ja leikkaamotoiminnat
omiksi osakeyhtiöikseen, samoin korjaustoiminta. Myös Atria Oy:n
koko organisaatio muuttuu. Toimintatavan muutoksen myötä myös
toimihenkilöiden määrä vähenee noin 40 hengellä.

Tulevaisuudennäkymät

Koko vuoden tulosennustetta on tässä vaiheessa erittäin vaikea
tehdä. Suurimman epävarmuuden muodostaa lihamarkkinoiden kehitys,
erityisesti sianlihan markkinatilanne. Voimakas ylituotanto
Euroopassa ja dollarin ja jenin heikko kurssikehitys ovat olleet
heikentämässä kannattavuutta merkittävästi. Atrialla
lihamarkkinoiden kannattavuus vaikuttaa voimakkaasti koko
konsernin kannattavuuteen.

Atrian valmiste- ja siipikarjateollisuuden kannattavuuden
kehityksen odotetaan olevan myönteinen. Samoin Lithells AB:n
voimakkaan tulosparannuksen ja Liha ja Säilyke Oy:n kannattavuuden
odotetaan tukevan konsernin tuloksen muodostumista.


ATRIA OYJ

Seppo Paatelainen
toimitusjohtajaJAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Osavuosikatsaus postitetaan pyynnöstä tai on saatavissa internet-
sivuiltamme: www.atria.fi

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen