Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 10.11.2003

ATRIA YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

ATRIA YHTYMÄ OYJ  PÖRSSITIEDOTE  10.11.2003 KLO 10.00

ATRIA YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2003

Atria-konsernin liikevoitto katsauskaudelta oli 24,0 milj. EUR
(21,2 milj. EUR). Konsernin tulos ennen satunnaisia eriä oli 18,8
milj. EUR (17,8 milj. EUR). Liikevaihto oli 572,9 milj. EUR (514,7
milj. EUR), tulos/osake 0,82 EUR (0,78 EUR) ja oma pääoma/osake
12,44 EUR (11,80 EUR).

TULOSLASKELMA (MILJ.EUR)                
                 1-9/2003  1-9/2002 1-12/2002
                            
LIIKEVAIHTO             572,9   514,7   707,0
LIIKEVOITTO             24,0    21,2   25,6
TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ     18,8    17,8   20,4
KONSERNIN TULOS ENNEN VEROJA     18,8    17,8   20,4
KATSAUSKAUDEN TULOS         13,0    12,4   14,1
                               
Veroina on huomioitu katsauskauden              
tulosta vastaava vero                     
                               
TASE (MILJ.EUR)                        
                               
VASTAAVAA            30.9.2003 30.9.2002 31.12.2002
PYSYVÄT VASTAAVAT                   
 Aineettomat hyödykkeet       48,8    53,0   50,1
 Aineelliset hyödykkeet      252,5   236,2   243,8
 Sijoitukset             6,9    6,9    5,0
VAIHTUVAT VASTAAVAT                      
 Vaihto-omaisuus          44,6    44,4   46,1
 Saamiset              85,0    78,7   77,5
 Rahat ja pankkisaamiset      11,0    9,3   16,5
YHTEENSÄ              448,8   428,5   439,0
                               
VASTATTAVAA                          
OMA PÄÄOMA                          
 Osakepääoma ja muu oma pääoma   196,8   186,7   188,6
VÄHEMMISTÖOSUUS            1,4    1,0    1,2
VIERAS PÄÄOMA                         
 Pitkäaikainen           113,0    93,8   123,4
 Lyhytaikainen           137,6   147,0   125,8
YHTEENSÄ              448,8   428,5   439,0
                            
TUNNUSLUVUT                      
                30.9.2003 30.9.2002 31.12.2002
Bruttoinvestoinnit taseen               
pysyviin vastaaviin, milj.eur    28,9    56,1   66,0
Bruttoinvestoinnit                      
liikevaihdosta, %           5,1    10,9    9,3
Henkilöstö keskimäärin        3481    3265   3300
Tulos/osake, eur           0,82    0,78   0,89
Oma pääoma/osake, eur        12,44   11,80   11,92
Omavaraisuusaste, %         44,2    43,9   43,3
Korolliset velat, milj.eur     156,3   143,6   157,9
                               
RAHAVIRTALASKELMA (MILJ.EUR)                 
                 1-9/2003  1-9/2002 1-12/2002
                           
Liiketoiminnan rahavirta       43,8    38,3   50,9
Rahoituserät ja verot        -9,0    -9,2   -14,9
Liiketoiminnan rahavirta yht.    34,8    29,0   36,0
                               
Investoinnit            -28,9   -55,9   -66,1
Investointien rahavirta yht.    -28,9   -55,9   -66,1
                               
Lainojen muutos           -4,6    33,0   43,2
Maksetut osingot           -6,7    -6,8   -6,8
Rahoituksen rahavirta yht.     -11,3    26,2   36,4
                               
Rahavarojen muutos          -5,4    -0,9    6,3
                               
KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET              
(MILJ.EUR)                       
                30.9.2003 30.9.2002 31.12.2002
                            
VELAT, JOIDEN VAKUUDEKSI ON ANNETTU          
KIINNITYKSIÄ JA MUITA VAKUUKSIA            
                           
Lainat rahoituslaitoksilta      98,4    86,5   95,0
Eläkelainat              5,4    5,3    5,4
Yhteensä              103,8    91,8   100,4
                               
YLEISVAKUUTENA ANNETUT KIINNITYKSET              
JA MUUT VAKUUDET                       
                               
Annetut kiinteistökiinnitykset    75,6    64,0   64,4
Annetut yrityskiinnitykset      48,4    22,3   25,6
Annetut muut vakuudet        41,7    43,2   40,6
Yhteensä              165,7   129,5   130,6
                               
KONSERNIYHTIÖIDEN PUOLESTA ANNETUT              
KIINNITYKSET JA MUUT VAKUUDET                 
                               
Takaukset              35,0    21,9   21,8
                               
TASEESEEN SISÄLTYMÄTTÖMÄT                   
VASTUUSITOUMUKSET JA VASTUUT                 
                               
Käyttämättömät limiitit       73,5    61,6   82,3
                               
Takaukset               1,0    0,9    1,0
                               
Leasingvastuut                        
Seuraavan 12 kk:n                       
aikana maksettavat          0,9    0,9    1,0
Myöhemmin maksettavat         1,4    2,7    1,2
Yhteensä               2,3    3,6    2,2
                               
                            
Luvut ovat tilintarkastamattomia           


ATRIA PARANSI TULOSTAAN

Atria-konsernin liikevaihto kasvoi vuoden alusta 58,2 milj. euroa
eli 11,3 % ja nousi 572,9 milj. euroon (514,7 milj. euroa v.
2002). Kasvusta suuri osa tuli Ruotsista, koska viime syksynä
ostetun Samfood AB:n liiketoiminta oli mukana v. 2002 vasta
syyskuusta alkaen. Tämän vuoden syyskuusta alkaen liikevaihdossa
on ollut mukana liettualainen UAB Vilniaus Mesa.

Konsernin tulos ennen satunnaisia eriä oli katsauskaudella 18,8
milj. euroa (17,8 milj. euroa), kolmannella neljänneksellä 10,9
milj.euroa (10,4 milj. euroa). Liikevoitto oli kolmannella
neljänneksellä 12,4 milj. euroa (11,7 milj. euroa), kasvua oli
6,1% ja vuoden alusta 24,0 milj.euroa (21,2 milj. euroa), kasvua
13,6 %.

Vuoden 2003 aikana Atrian liiketoiminnot molemmilla kotimarkkina-
alueilla, Suomessa ja Ruotsissa, ovat kehittyneet myönteisesti
kaikilta muilta osin paitsi teurastamoteollisuudessa, jonka
kannattavuutta on edelleen rasittanut sianlihan voimakas
ylituotanto ja alhainen hintataso. Lihan voimakas tarjonta on
laskenut myös valmisteiden hintoja Suomessa. Atrian vahva asema
grillimakkaroissa ja maltillinen suhtautuminen hinnanalennuksiin
ovat kuitenkin edesauttaneet myönteisen tuloskehityksen
muodostumista. Myös kustannuskehitys kaikilta osin on ollut
myönteinen. Koko konsernin tulos muodostui alkuvuodelta viime
vuotta paremmaksi, mikä johtui Ruotsissa Lithells AB:n, Suomessa
Liha ja Säilyke Oy:n sekä Atria Oy:n muun kuin
teurastamoteollisuuden tulosparannuksesta.

Myynti kehittyi rakenteellisesti hyvin

Atrian kotimaan myynti ei heikon hintakehityksen vuoksi koko
vuoden osalta kasva. Kuitenkin myönteistä on, että myynti on
kehittynyt hyvin monissa yritykselle tärkeissä tuoteryhmissä,
lihavalmisteissa ja valmisruoassa. Myös siipikarjan myynti on
kehittynyt hyvin. Kokonaisuudessaan koko vähittäiskauppaan ja
suurtalouteen suuntautuvan myynnin rakenne on kehittynyt
myönteisesti. Atria-konsernin liikevaihdon jakautumaan on
vaikuttamassa Lithells AB:n voimakas kasvu. Syksystä 2002 alkaen
Samfoodin liiketoimintojen tultua mukaan Lithells-konserniin,
konserni on laajentunut voimakkaasti Ruotsin markkinoilla.
Lithells-konsernin liikevaihto on kasvanut syyskuun 2003 loppuun
mennessä 35,3 %. Samfoodin liiketoiminnot olivat edelliselle
omistajalle raskaasti tappiolliset. Voimakkaiden
sopeuttamistoimenpiteiden kautta toiminnot on nyt tervehdytetty ja
koko Lithells-konserni tekee tältä vuodelta viime vuotta
merkittävästi paremman tuloksen.

Lithells AB muuttui rakenteellisesti

Lithells AB jakautuu tällä hetkellä ateriateollisuutta edustavaan
Atria Lithells AB:hin ja Samfood AB:hin, pikaruokaliiketoimintaa
harjoittavaan Atria Concept AB:hin ja lähitukkuliiketoimintaa
harjoittavaan Svensk Snabbmat AB:hin. Vuoden 2003 lopussa Samfood
AB ja Atria Lithells AB yhdistetään yhdeksi teollisuusyhtiöksi.
Tällöin on myös viety loppuun tehtaiden keskinäinen työnjako.
Sköllerstan tehdas alan suurimpana yksikkönä Ruotsissa erikoistuu
makkaroiden ja hampurilaispihvien valmistukseen. Malmön tehdas
valmistaa lähinnä valmisruokaa ja leivänpäällistuotteita.
Tukholman Årstassa oleva tehdas on erikoistunut kuluttajapakatun
lihan pakkaamiseen. Tästä on tehty yhteistyösopimus Coop Sverige
AB:n kanssa. Pikaruokayhtiö Atria Concept AB on myös lisännyt
merkittävästi toimintojaan niin katukeittiörintamalla Sibylla-,
Fyrkanten- ja Grillköket-ketjuissa kuin myös Sibylla Inside
–konseptilla. Viimeksi mainittuja pienyksiköitä on tällä hetkellä
noin 1500, joista runsas 900 Ruotsissa ja loput Suomessa, Puolassa
ja Baltian maissa. Kaikissa maissa toiminta on tällä hetkellä
kannattavaa. Svensk Snabbmat AB:n lähitukkukauppa on kyennyt alan
suhdanteiden heikkenemisestä huolimatta parantamaan
markkinaosuuttaan ja tuloskehitystään.

UAB Vilniaus Mesa rakentaa uutta tehdasta

Heinäkuussa ostetun UAB Saltuvan nimi on muutettu tavaramerkkiä
vastaavaksi ja on nyt UAB Vilniaus Mesa. Yhtiö rakentaa
parhaillaan noin 7500 m2:n tehdasrakennusta Vilnaan. Tehtaan
valmistuessa yrityksen nykyinen kapasiteetti kaksinkertaistuu. EU-
liittymän myötä alan rakenteen uskotaan muuttuvan ja yrityksen
aseman paranevan voimakkaasti kehittyvillä markkinoilla.

Konsernin investoinnit

Atria Oy on suorittanut loppuun noin 20 milj. euroa maksaneen
siipikarjatehtaan laajennuksen. Kapasiteetin nousun lisäksi
toimintoja kyetään ohjaamaan entistä joustavammin, panostamaan
uusien tuotteiden kehittämiseen ja myös muuttuvat kulut
tuotannossa laskevat. Liha ja Säilyke Oy on aloittanut uuden
lähettämörakennuksen rakentamisen Forssaan, rakennus valmistuu
syksyllä 2004. Nykyiset lähettämötilat otetaan käyttöön
lisääntyneen tuotannon läpiviemiseksi Liha ja Säilyke Oy:n
painopistealueilla. Muut Atria-konsernin investoinnit ovat lähinnä
korvausinvestointeja.

Tulevaisuudennäkymät

Alkuvuodesta Ruotsin toiminnat ja Suomen jalostetuotanto
paransivat tulostaan. Kolmannen neljänneksen aikana vuoden 2002
syyskuusta alkaen jatkunut sianlihan heikko hintakehitys näyttää
nyt pysähtyneen ja kääntyneen lievään nousuun. Mahdollisuus
neljänneltä neljännekseltä viime vuoden neljättä neljännestä
parempaan tulokseen näyttää tällä hetkellä erittäin hyvältä.

Atria Yhtymä Oyj on nykyaikainen ja voimakkaasti kansainvälistyvä
elintarvikealan yritys. Tuotemerkkimme ovat Atria, Chick ja Duke's
sekä Sibylla, Lithells ja Forssan. Atria-konsernin liikevaihdon
odotetaan v. 2003 nousevan 800 milj. euroon, josta Ruotsin osuus
on noin 350 milj. euroa. Palveluksessamme on keskimäärin 3700
henkilöä. Suurimmat Atria-konserniin kuuluvat tuotannolliset
yhtiöt ovat Atria Oy, Lithells AB, UAB Vilniaus Mesa sekä Liha ja
Säilyke Oy. Atria-konserni on Suomen suurin liha-alan yritys ja
suurin lihavalmisteiden valmistaja Pohjoismaiden ja Baltian
alueella.

ATRIA YHTYMÄ OYJ

Seppo Paatelainen
toimitusjohtaja

JAKELU

Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Osavuosikatsaus postitetaan pyynnöstä tai on saatavissa
internetsivuiltamme: www.atria.fi

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen