Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 18.8.2003

ATRIA YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

ATRIA YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2003

Atria-konsernin liikevoitto katsauskaudelta oli 11,6 milj. EUR
(9,5 milj. EUR). Konsernin tulos ennen satunnaisia eriä 7,9 milj.
EUR (7,4 milj. EUR). Liikevaihto oli 374,8 milj. EUR (330,0 milj.
EUR), tulos/osake 0,35 EUR (0,32 EUR) ja oma pääoma/osake 11,83
EUR (11,35 EUR).
TULOSLASKELMA (MILJ.EUR)                     
                 1-6/2003  1-6/2002  1-12/2002
                                 
LIIKEVAIHTO             374,8   330,0    707,0
LIIKEVOITTO              11,6    9,5     25,6
TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ      7,9    7,4     20,4
KONSERNIN TULOS ENNEN VEROJA      7,9    7,4     20,4
KATSAUSKAUDEN TULOS          5,6    5,1     14,1
                                 
Veroina on huomioitu                       
katsauskauden
tulosta vastaava vero                       
                                 
TASE (MILJ.EUR)                          
                                 
VASTAAVAA            30.6.2003 30.6.2002  31.12.2002
PYSYVÄT VASTAAVAT                         
 Aineettomat hyödykkeet       47,8    41,0     50,1
 Aineelliset hyödykkeet       250,7   217,5    243,8
 Sijoitukset             5,6    7,5     5,0
VAIHTUVAT VASTAAVAT                        
 Vaihto-omaisuus           45,7    40,2     46,1
 Saamiset              88,1    79,4     77,5
 Rahat ja pankkisaamiset       11,7    9,5     16,5
YHTEENSÄ               449,6   395,1    439,0
                                 
VASTATTAVAA                            
OMA PÄÄOMA                            
 Osakepääoma ja muu oma pääoma   187,1   179,6    188,6
VÄHEMMISTÖOSUUS            1,2    1,1     1,2
VIERAS PÄÄOMA                           
 Pitkäaikainen           113,8    80,6    123,4
 Lyhytaikainen           147,5   133,8    125,8
YHTEENSÄ               449,6   395,1    439,0
                                 
TUNNUSLUVUT                            
                 30.6.2003 30.6.2002  31.12.2002
Bruttoinvestoinnit taseen                     
pysyviin vastaaviin, milj.eur     19,0    19,9     66,0
Bruttoinvestoinnit                        
liikevaihdosta, %           5,1    6,0     9,3
Henkilöstö keskimäärin        3564    3298     3300
Tulos/osake, eur           0,35    0,32     0,89
Oma pääoma/osake, eur        11,83   11,35    11,92
Omavaraisuusaste, %          41,9    45,8     43,3
Korolliset velat, milj.eur      168,8   133,8    157,9
                                 
                                 
                                 
RAHAVIRTALASKELMA (MILJ.EUR)                   
                 1-6/2003  1-6/2002  1-12/2002
                                 
Liiketoiminnan rahavirta       14,4    18,6     50,9
Rahoituserät ja verot         -5,7    -8,0    -14,9
Liiketoiminnan rahavirta yht.     8,7    10,6     36,0
                                 
Investoinnit             -19,0   -19,8    -66,1
Investointien rahavirta yht.     -19,0   -19,8    -66,1
                                 
Lainojen muutos            12,3    15,4     43,2
Maksetut osingot           -6,7    -6,8     -6,8
Rahoituksen rahavirta yht.       5,6    8,6     36,4
                                 
Rahavarojen muutos          -4,7    -0,6     6,3
                                 
KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET                    
(MILJ.EUR)                            
                 30.6.2003 30.6.2002  31.12.2002
                                 
VELAT, JOIDEN VAKUUDEKSI ON                    
ANNETTU
KIINNITYKSIÄ JA MUITA VAKUUKSIA                  
                                 
Lainat rahoituslaitoksilta      99,5    79,7     95,0
Eläkelainat              5,1    5,7     5,4
Yhteensä               104,6    85,4    100,4
                                 
YLEISVAKUUTENA ANNETUT                      
KIINNITYKSET
JA MUUT VAKUUDET                         
                                 
Annetut kiinteistökiinnitykset    75,4    62,2     64,4
Annetut yrityskiinnitykset      48,0    22,3     25,6
Annetut muut vakuudet         47,1    67,9     40,6
Yhteensä               170,5   152,4    130,6
                                 
KONSERNIYHTIÖIDEN PUOLESTA                    
ANNETUT
KIINNITYKSET JA MUUT VAKUUDET                   
                                 
Takaukset               34,3     -     21,8
                                 
TASEESEEN SISÄLTYMÄTTÖMÄT                     
VASTUUSITOUMUKSET JA VASTUUT                   
                                 
Käyttämättömät limiitit        77,7    55,8     82,3
                                 
Takaukset               0,9    0,8     1,0
                                 
Leasingvastuut                          
Seuraavan 12 kk:n                         
aikana maksettavat           0,9    0,6     1,0
Myöhemmin maksettavat         1,3    1,2     1,2
Yhteensä                2,2    1,8     2,2
                                 
                                 
Luvut ovat tilintarkastamattomia                 
ATRIA PARANSI HIEMAN EDELLISESTÄ VUODESTA

Atria-konsernin liikevaihto kasvoi ensimmäisen vuosipuoliskon
aikana 13,6 % ja nousi 374,8 milj. euroon (330,0 milj. euroa v.
2002). Kasvusta suurin osa tuli Ruotsista, koska viime syksynä
ostetun Samfood AB:n liiketoiminta oli mukana jo koko alkuvuoden.
Ruotsin liiketoiminnan osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 38
%.

Konsernin tulos ennen satunnaisia eriä oli katsauskaudella 7,9
milj. euroa (7,4 milj. euroa), toisella vuosineljänneksellä 5,9
milj. euroa (5,2 milj. euroa). Liikevoitto oli toisella
vuosineljänneksellä 7,8 milj. euroa (6,4 milj. euroa), kasvua oli
21,9 % ja puolivuotiskaudella 11,6 milj. euroa (9,5 milj. euroa),
kasvua 22,1 %. Rakenteellisesti tuloksen muodostumisessa on
eroja. Ruotsin liiketoiminta ja kotimaan jalostetuotanto
paransivat tulostaan, kun sitä vastoin kotimaan teurastustoiminnan
tulos edelleen heikkeni. Teurastamoteollisuuden tulosta on
heikentänyt sianlihan erittäin alhainen hintataso, mikä johtuu
maailmanlaajuisesta voimakkaasta ylituotannosta. Suhdanteen
odotetaan paranevan vuoden 2004 aikana. Tällä on varsin suuri
merkitys koko konsernin tuloksen muodostumiseen. Kokonaisuudessaan
Atrian lihan hankintamäärä kasvoi 7,5 prosenttiyksikköä.

Vuoden 2003 alusta Atria-konserni otti käyttöön uuden
yhtiörakenteen. Emoyhtiönä toimii Atria Yhtymä Oyj, joka omistaa
tytäryhtiöiden osakekannat ja käyttöomaisuuden. Suomen
liiketoiminnoista vastaavat tytäryhtiöt Atria Oy sekä Liha ja
Säilyke Oy. Ruotsin liiketoiminnoista vastaa tytäryhtiö Lithells
AB.

Samfoodin oston jälkeen Atria Yhtymä Oyj on suurin
lihavalmisteiden valmistaja Pohjoismaiden ja Baltian alueella.

Vähittäiskauppamyynti kehittyy myönteisesti

Atria Oy:n vähittäiskauppamyynti kehittyy myönteisesti
tärkeimmissä tuoteryhmissä. Markkinajohtaja-asema
leivänpäällystuotteissa vahvistui edelleen ja siipikarjan ja
kuluttajapakatun lihan myynti kehittyi myönteisesti. Kylmät
sääolosuhteet heikensivät alkukesän grillaussesonkimyyntiä, mutta
kokonaisuudessaan kesän myynti, toimitusvarmuus ja koko
kesäsesonki onnistui hyvin. Halpojen grillimakkaroiden myynti
pieneni markkinahintojen laskiessa voimakkaasti, mutta A-luokan
grillimakkaroissa Wilhelm säilytti vahvan asemansa ja Atria oli
markkinajohtaja koko grillimakkararyhmässä.

Liha ja Säilyke OyLiha ja Säilyke Oy:n valmistamat Forssan-
tavaramerkillä myytävät salaatit ja leivänpäällystuotteet ovat
onnistuneet myynnillisesti hyvin. Kesäsesongissa toimitusvarmuus
pysyi hyvänä ja markkinaosuus kasvoi. Yhtiö on supistanut
tuotevalikoimaansa ja keskittynyt vahvoihin tuoteryhmiinsä.
Liikevaihto oli 20,1 milj. euroa, jossa on kasvua 2,8 %.

Lithells-konserni kasvaa voimakkaasti ja kannattavuus kehittyy
myönteisesti

Lithells-konserni muodostuu tällä hetkellä lihavalmisteita ja
valmisruokaa valmistavista Atria Lithells AB:sta ja Samfood
AB:sta, pikaruokaliiketoimintaa harjoittavasta Atria Concept
AB:sta ja lähitukkukauppaa harjoittavasta Svensk Snabbmat AB:sta.

   Atria Lithells AB ja Samfood AB, lihavalmisteet ja
   valmisruoka

Vuoden 2002 syyskuussa ostetun aikaisemmin tappiollisena toimineen
Samfood AB:n liiketoiminta on saatu toisen vuosineljänneksen
aikana kääntymään kannattavaksi lähes suunnitellun aikataulun
mukaisesti. Samalla Lithells-konsernin valmistamien
lihavalmisteiden markkinaosuus Ruotsissa nousi noin neljännekseen
Ruotsin kokonaismarkkinoista. Samfoodin liiketoimintojen
sopeuttaminen osaksi Ruotsin liiketoimintojamme on pääosin tehty.
Tärkeimmät muutokset, kuten tuotannon siirto Malmön Hamnenin
tehtaalta Fosien tehtaalle ja Hamnenin tehtaan vuokrasopimuksen
päättyminen on pääasiassa tehty toisen vuosineljänneksen aikana ja
viimeistellään kolmannen neljänneksen aikana. Samoin
makkaratuotannon keskittäminen Sköllerstan tuotantolaitokseen on
pääosin toteutettu. Kuluttajapakatun lihan käsittely on keskitetty
Tukholman Årstaan. Samalla on tehty tärkeä kuluttajapakattua lihaa
koskeva pitkän tähtäimen yhteistyösopimus Coop Sverige AB:n
kanssa.

   Atria Concept AB, pikaruokaliiketoiminta

Katukeittiö- ja Sibylla Inside -liiketoimintaa harjoittava Atria
Concept kasvoi katukeittiömarkkinoilla yrityskaupan myötä. Sibylla-
ketju täydentyi Fyrkanten- ja Sammy´s -ketjujen mukaantulon myötä
ja yksiköiden lukumäärä Ruotsissa kaksinkertaistui. Tällä hetkellä
Atria Conceptilla on Ruotsin katukeittiömarkkinoista n. 65 %:n
markkinaosuus.

Sibylla Inside -liiketoiminnan orgaaninen kasvu oli nopeaa ja
uusia yksiköitä ketjuun tuli yli 40 %. Sibylla Inside -pisteitä on
Ruotsissa noin 930, Suomessa 250 ja Tanskassa yli 100 sekä
Puolassa ja kolmessa Baltian maassa yhteensä yli 300.

Kuluttajatutkimuslaitos ISI Wissingin tekemän kuluttajatutkimuksen
mukaan Sibylla-tavaramerkki on kuluttajien keskuudessa arvostetuin
pikaruokatavaramerkki. Tässä tutkimuksessa olivat mukana kaikki
Ruotsin markkinoilla olevat pikaruokaketjut.

   Svensk Snabbmat AB, lähitukkuliiketoiminta

Lithells AB:n varsinaisen ydinliiketoiminnan ulkopuolinen
liiketoiminta, lähitukkukauppaa harjoittava Svensk Snabbmat AB,
on säilyttänyt asemansa suurtalousmarkkinoiden kulutuskysynnän
heikkenemisestä huolimatta. Svensk Snabbmat AB:n kannattavuus on
säilynyt edellisen vuoden tasolla.

Atria hakee asemaa Liettuassa

Atria Yhtymä Oyj on 8.7.2003 tehnyt sopimuksen liettualaisen UAB
Saltuva -nimisen yhtiön ostamisesta. Tarkoitus on, että Atria
tulee 100-prosenttiseksi omistajaksi ko. yhtiöön ja ottaa yhtiön
vastaan 28.8.2003.

Yhtiö on juuri aloittanut lihavalmistetehtaan rakentamisen
Vilnaan. Tätä varten yhtiölle on myönnetty merkittävä
investointiavustus. Tarkoitus on, että yhtiö teettää tuotteensa
rahtityönä siihen asti, kunnes uuden yhtiön tuotantolaitos on
valmis. Tämän jälkeen rahtivalmistaja lopettaa
lihavalmistetuotannon vanhassa laitoksessa, koska sen teknologia
ei täytä EU:n vaatimuksia Liettuan liittyessä EU:n jäseneksi
keväällä 2004. Yhtiön nykyinen johto jatkaa, samoin yhtiön hyvin
tunnetut tuotemerkit ja markkinakanavat säilytetään aikaisemman
toiminnon mukaisena. Yhtiöllä on myös vientiä Latviaan.

Yhtiön liikevaihto on tällä hetkellä 10 milj. euroa ja
markkinaosuus Liettuassa arvioidaan lihavalmisteissa olevan n. 10
%.

Atrian tavoitteena on edetä asteittain vahvaksi toimijaksi Baltian
suurimmilla markkinoilla. Tällä hetkellä Liettuassa ei toimi
länsimaisessa omistuksessa olevia muita alan yrityksiä ja EU:hin
liittymisen jälkeen toimialalla odotetaan tapahtuvan
rakenteellisia muutoksia.

Atria tutkii parhaillaan myös olosuhteita ja liiketoiminnan
aloittamismahdollisuuksia läntisessä osassa Venäjää. Jos
edellytykset liiketoiminnan aloittamiselle koetaan riittävinä,
tavoitteena on edetä asteittain joko yksin tai sopivan
yhteistyökumppanin kanssa riippuen toiminnan laajuudesta ja
tavoitteesta.

Konsernin investoinnit

Kevään aikana Atria Oy otti käyttöön n. 20 milj. euroa maksaneen
siipikarjatehtaan laajennuksen. Käyttöönotto on onnistunut
suunnitelmien mukaan. Lopullisesti laajennus ja sen mukanaan
tuomat muutokset otetaan käyttöön kolmannen vuosineljänneksen
aikana. Muilta osin Atrian kotimaan liiketoiminnoissa investoinnit
ovat olleet lähinnä korvausinvestoinnin luonteisia.

Liha ja Säilyke Oy aloittaa syksyllä tuotteiden
lähettämötoimintoihin tarkoitettujen liiketilojen rakentamisen.
Suunnittelu on tapahtunut hyvässä yhteistyössä Forssan kaupungin
kanssa ja valmistuessaan tilat mahdollistavat myös tuotannollisten
liiketoimintojen laajentamisen entisten tilojen vapautuessa näihin
käyttötarkoituksiin.

Lithells-konsernissa investoinnit kohdistuvat lähinnä toimintojen
uudelleenjärjestelyyn ja osittaisiin tuotelinjojen uusimisiin.
Tavoitteena on, että investoinnit pysyvät sillä tasolla, että ne
kyetään rahoittamaan sikäläisellä tulorahoituksella.

Tulevaisuudennäkymät

Atria-konsernin liiketoiminta kehittyy myönteisesti
jalosteteollisuudessa. Sitä vastoin teurastamoteollisuuden
kannattavuus on ollut heikko.

Tuloksen osalta on merkittävää, että Atria on kyennyt tekemään
voimakkaita kustannussopeutuksia liiketoimintojen kaikilla
alueilla. Tästä huolimatta tulevaisuuden tulosennusteiden
tekeminen on edelleen erittäin vaikeaa lihamarkkinoiden ja
erityisesti sianlihamarkkinoiden tilanteen vuoksi. Puolitoista
vuotta jatkunut voimakas alaspäin meno voi pysähtyä, mutta
suhdanteen kääntyminen tällä sektorilla tapahtunee vasta ensi
vuoden puolella. Lisäksi euron vahvistuminen dollariin nähden on
heikentänyt sianlihakaupan kannattavuutta sekä Suomessa että koko
Euroopassa.

Vuoden ensimmäisten kuukausien sopeuttamiskustannusten jälkeen
Ruotsin liiketoimintojen kannattavuus on muodostunut hyväksi ja
kehityksen uskotaan edelleen jatkuvan samankaltaisena. Kun
kotimaan toiminnoissa myös valmisteteollisuuden ja
siipikarjateollisuuden kannattavuuden kehitys on ollut myönteinen,
koko konsernin tuloskehitys jää voimakkaasti riippumaan
teurastamoteollisuudessa tapahtuvista suurista muutoksista.


ATRIA YHTYMÄ OYJ

Seppo Paatelainen
toimitusjohtaja

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Osavuosikatsaus postitetaan pyynnöstä tai on saatavissa internet-
sivuiltamme:www.atria.fiJaa

Takaisin uutishuoneeseen