Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 18.8.2004

ATRIA YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.ATRIA YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2004

Atria-konsernin liikevoitto katsauskaudelta oli 16,0 milj. EUR
(11,6 milj. EUR). Konsernin tulos ennen satunnaisia eriä oli 13,7
milj. EUR (7,9 milj. EUR). Liikevaihto oli 397,7 milj. EUR (374,8
milj. EUR), tulos/osake 0,48 EUR (0,35 EUR) ja oma pääoma/osake
10,70 EUR (11,83 EUR).

TULOSLASKELMA (MILJ.EUR)                     
                  1-6/2004  1-6/2003  1-12/2003
                                 
LIIKEVAIHTO              397,7   374,8    765,1
LIIKEVOITTO              16,0    11,6    30,9
TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ      13,7    7,9    23,6
KONSERNIN TULOS ENNEN VEROJA      13,7    7,9    23,6
KATSAUSKAUDEN TULOS          10,1    5,6    15,0
                                 

Veroina on huomioitu                       
katsauskauden tulosta vastaava
vero. Veroissa on huomioitu myös
muutos Suomen verokannassa.
                                 
TASE (MILJ.EUR)                          
                                 
VASTAAVAA             30.6.2004 30.6.2003 31.12.2003
PYSYVÄT VASTAAVAT                         
 Aineettomat hyödykkeet        45,6    47,8    47,5
 Aineelliset hyödykkeet       257,4   250,7    255,4
 Sijoitukset              6,7    5,6     6,1
VAIHTUVAT VASTAAVAT                        
 Vaihto-omaisuus           43,7    45,7    47,9
 Saamiset               98,2    88,1    89,7
 Rahat ja pankkisaamiset       11,7    11,7     9,9
YHTEENSÄ               463,3   449,6    456,5
                                 
VASTATTAVAA                            
OMA PÄÄOMA                            
 Osakepääoma ja                         
 muu oma pääoma           225,7   187,1    224,6
VÄHEMMISTÖOSUUS             1,6    1,2     1,6
VIERAS PÄÄOMA                           
 Pitkäaikainen            92,4   113,8    104,3
 Lyhytaikainen            143,6   147,5    126,0
YHTEENSÄ               463,3   449,6    456,5
                                 
TUNNUSLUVUT                            
                 30.6.2004 30.6.2003 31.12.2003
Bruttoinvestoinnit taseen                     
pysyviin vastaaviin, milj.eur     16,9    19,0    36,4
Bruttoinvestoinnit                        
liikevaihdosta, %            4,3    5,1     4,8
Henkilöstö keskimäärin         3615    3564    3377
Tulos/osake, eur            0,48    0,35    0,83
Oma pääoma/osake, eur         10,70   11,83    10,65
Omavaraisuusaste, %          49,1    41,9    49,6
Korolliset velat, milj.eur      133,7   168,8    129,4
                                 
RAHAVIRTALASKELMA (MILJ.EUR)                   
                  1-6/2004  1-6/2003  1-12/2003
                                 
Liiketoiminnan rahavirta        23,6    14,4    54,5
Rahoituserät ja verot         -4,4    -5,7    -15,1
Liiketoiminnan rahavirta yht.     19,2    8,7    39,4
                                 
Investoinnit             -16,9   -19,0    -36,4
Investointien rahavirta yht.     -16,9   -19,0    -36,4
                                 
Maksullinen osakeanti           -     -    26,4
Lainojen muutos             8,5    12,3    -29,2
Maksetut osingot            -9,0    -6,7    -6,7
Rahoituksen rahavirta yht.       -0,4    5,6    -9,6
                                 
Rahavarojen muutos           1,8    -4,7    -6,5
                                 
KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET                    
(MILJ.EUR)                            
                 30.6.2004 30.6.2003 31.12.2003
                                 
VELAT, JOIDEN VAKUUDEKSI ON                    
ANNETTU
KIINNITYKSIÄ TAI MUITA VAKUUKSIA                 
                                 
Lainat rahoituslaitoksilta       69,1    99,5    86,2
Eläkelainat               5,7    5,1     5,3
Yhteensä                74,8   104,6    91,5
                                 
YLEISVAKUUTENA ANNETUT                      
KIINNITYKSET
JA MUUT VAKUUDET                         
                                 
Annetut kiinteistökiinnitykset     75,5    75,4    75,6
Annetut yrityskiinnitykset       37,9    48,0    37,9
Annetut muut vakuudet         45,4    47,1    42,9
Yhteensä               158,8   170,5    156,4
                                 
KONSERNIYHTIÖIDEN PUOLESTA                    
ANNETUT
KIINNITYKSET JA MUUT VAKUUDET                   
                                 
Takaukset               34,4    34,3    34,5
                                 
TASEESEEN SISÄLTYMÄTTÖMÄT                     
VASTUUSITOUMUKSET JA VASTUUT                   
                                 
Käyttämättömät limiitit        76,3    77,7    76,3
                                 
Takaukset                1,4    0,9     1,4
                                 
Leasingvastuut                          
Seuraavan 12 kk:n                         
aikana maksettavat           0,8    0,9     1,0
Myöhemmin maksettavat          1,8    1,3     1,5
Yhteensä                2,6    2,2     2,5
                                 
                                 
Luvut ovat tilintarkastamattomia                 


ATRIALLA ONNISTUNUT ALKUVUOSI

Suomen suurimman liha-alan yrityksen ja Pohjoismaiden ja Baltian
alueen suurimman lihavalmisteiden valmistajan, Atrian Yhtymä Oyj:n
ensimmäisen vuosipuoliskon tulos muodostui selkeästi viime vuotta
paremmaksi. Tulos ennen veroja oli 13,7 milj. euroa (7,9 milj.
euroa v. 2003), missä on kasvua 73,9 %. Erityisesti toinen
vuosineljännes, eli alan tärkein sesonkikausi, onnistui hyvin ja
tulokseksi muodostui 9,7 milj. euroa (5,8 milj. euroa).
Liikevaihto puolelta vuodelta oli 397,7 milj. euroa (374,8 milj.
euroa), missä on kasvua 6,1 %.

Liiketoiminnot kehittyivät hyvin alkuvuodesta sekä Suomessa että
Ruotsissa. Tulos parani kaikissa päätuoteryhmissä. Heikosta
myyntihintojen kehityksestä huolimatta Atria onnistui lisäämään
myyntiään ja kannattavuuttaan organisaation entistä tehokkaammalla
toiminnalla ja kulujen hallinnalla.

Sateisesta säästä huolimatta kesämyynti onnistui

Myynnillisesti vuoden tärkein sesonki onnistui hyvin.
Grillauskauden vahva tuote, A-luokan grillimakkara Wilhelm
vahvisti entisestään markkinajohtajan asemaansa.
Leivänpäällistuotteiden ja kuluttajapakatun lihan myynti kehittyi
hyvin. Myös siipikarjan myynti kehittyi onnistuneen
tuotteistamisen ja kokonaiskilpailukyvyn paranemisen myötä. Atrian
vähittäiskauppamyynnin kasvu ensimmäisen vuosipuoliskon aikana oli
selvästi markkinoiden kasvua suurempi.

Myös lihan tukkumarkkina- ja vientinäkymät paranivat kevään aikana
ja varastojen määrä laski. Kuitenkin lihateollisuuden
kokonaiskannattavuus on vielä epätyydyttävä. Erityisesti sian
tuottajahinnat ovat nousseet koko EU-alueella. Suomessa hinnat
ovat seuranneet lähimpien kilpailijamaiden, Ruotsin ja Tanskan
hintatasoa, mutta ovat osin alhaisemmat kuin eräissä Keski-
Euroopan maissa, joissa tuotanto on kulutusta alhaisempi.

Lithells Ruotsissa hyvässä tuloskehityksessä

Lithells-konsernin kaikkien yhtiöiden, eli lihavalmisteita ja
valmisruokaa tuottavan Atria Lithells AB:n,
pikaruokaliiketoimintaa harjoittavan Atria Concept AB:n ja
lähitukkukauppaa harjoittavan Svensk Snabbmat AB:n tulos kehittyi
hyvin. Lithells-konsernin koko vuoden tulosparannus tulee olemaan
merkittävä, sillä tämä vuosi on ensimmäinen kokonainen vuosi
vuonna 2002 ostettujen Samfoodin liiketoimintojen sopeuttamisen
jälkeen. Kireä kilpailu asettaa organisaatiolle kovan haasteen
myönteisen tuloskehityksen jatkamiseksi myös tulevaisuudessa.

Lithells AB:n liikevaihto puolelta vuodelta oli 145,8 milj. euroa.
Kaikkien Ruotsin liiketoimintojen osuus koko Atria-konsernin
liikevaihdosta on 38,0 %.

Liha ja Säilyke Oy investoi lähettämöön

Liha ja Säilyke Oy:n liiketoiminta erikoistuneena yrityksenä
jatkui myönteisenä. Liikevaihto oli 20,4 milj. euroa (20,1 milj.
euroa). Koska yhtiö on luopunut osin massatuotteista ja
erikoistunut entisestään, liikevaihdon kasvu on vähäistä, mutta
toimenpiteillä on ollut myönteinen vaikutus koko yrityksen
tuloskehitykseen viime vuosina. Lähettämötoiminnot ovat
siirtymässä uusiin tiloihin tänä syksynä sisäänajon alettua
elokuussa 2004. Entisistä lähettämötoiminnoista vapautuvia tiloja
käytetään tuotannollisten toimintojen kehittämiseen ja
kasvattamiseen.

Baltia

Liettuassa toimivan UAB Vilniaus Mesan uusi tehdas on otettu
asteittain käyttöön toukokuusta lähtien. Koko tuotanto siirtyy
uuteen tehtaaseen elokuun aikana. Yrityksen tavoitteena on
kehittää edelleen nykyistä markkina-asemaansa Liettuassa ja
Latviassa. Pitkällä tähtäimellä Atria pyrkii kasvattamaan
liiketoimintaansa koko Baltian alueella.

Venäjä

Atria Yhtymä Oyj on tehnyt viime syksystä lähtien selvitystä
mahdollisuudesta etabloitua Venäjälle. Tämä on sisältänyt
markkinaselvityksen ja mittavan tutustumisen alan
toimintaedellytyksiin ja yrityksiin. Atria on päättänyt edetä
yritysoston kautta, ja tältä pohjalta selvitystyö jatkuu. Toiminta
on vienyt odotettua enemmän aikaa, koska riskien pienentämiseksi
selvitystyöt on haluttu tehdä mahdollisimman perusteellisesti.

Investoinnit

Atria-konsernin investoinnit alkuvuodesta ovat olleet 16,9 milj.
euroa. Lithellsin vuosittainen investointitaso on noin kymmenen
miljoonaa euroa. Atria Oy Suomessa on päättänyt keskittää
sianlihan teurastuksen Nurmoon, mitä varten on aloitettu uuden 21
miljoonaa euroa maksavan linjan rakentaminen. Investointi ajoittuu
vuosille 2004-2006. Tuotekehityksen ja kapasiteettikapeikkojen
tuomien tarpeiden ja kokonaiskilpailukyvyn pitämiseksi yhä
korkealla tasolla, Atria on päättänyt ohjelmasta, jolla vuodelle
2006 suunniteltua Nurmon valmistetuotantoon tehtävää investointia
aikaistetaan vuodella. Runsas 10 miljoonaa euroa maksava ohjelma
sisältää uusia konelinjoja ja tuottavuutta parantavia
investointeja.

Kotimaan investoinnit eivät vie edellytyksiä Atrian etenemiseltä
suunnitellussa kansainvälistymisohjelmassa.

Tulevaisuudennäkymät

Atrian nykyisessä markkina-asemassa Suomessa ja Ruotsissa ei
odoteta loppuvuonna tapahtuvan suuria muutoksia. Toisaalta
kilpailu markkinoilla jatkuu kireänä eikä myyntihintataso esim.
raaka-aineen hintojen noususta huolimatta ole merkittävästi
noussut. Koko vuodesta Atria odottaa kuitenkin muodostuvan
tuloksellisesti selvästi viime vuotta paremman.

Atrialla on Suomen liha-alan yrityksistä eniten liiketoimintaa
Suomen rajojen ulkopuolella. Vaikka Suomen markkinat ovat
luonnollisesti yrityksen kannalta erittäin tärkeät, tavoitteena on
edelleen lisätä ulkomaan toimintojen määrää vahvistamalla
yrityksen asemaa Ruotsin lisäksi ennen kaikkea Baltian ja Venäjän
alueella.

Atrian kannattavuus on parantunut onnistuneen jalostetuotannon ja
Ruotsin liiketoimintojen hyvän kehityksen ansiosta. Kannattavuuden
myönteinen kehittyminen tukee yrityksen kykyä kohdata yhä koveneva
kansainvälistyvän kaupan tuoma kilpailu. Tämä edellyttää Atrialta
kykyä panostaa edelleen niin Suomen kuin sen ulkopuolisten
liiketoimintojen kehittämiseen. Vain siten on mahdollisuus turvata
sekä yrityksen kilpailukyky että koko lihantuotantoketjun
säilyminen myös tulevaisuudessa.

ATRIA YHTYMÄ OYJ

Seppo Paatelainen
toimitusjohtaja

JAKELU

Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Osavuosikatsaus postitetaan pyynnöstä tai on saatavissa Internet-
sivuiltamme www.atria.fi

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen