Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 26.10.2004

ATRIA YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004

ATRIA YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004

Atria-konsernin liikevoitto katsauskaudelta oli 29,5 milj. euroa (24,0 milj.
euroa). Konsernin tulos ennen satunnaisia eriä oli 25,9 milj. euroa (18,8 milj.
euroa). Liikevaihto oli 613,5 milj. euroa (572,9 milj. euroa), tulos/osake 0,88
euroa (0,82 euroa) ja oma pääoma/osake 11,11 euroa (12,44 euroa).


 TULOSLASKELMA (MILJ.EUR)                        
                   1-9/2004  1-9/2003  1-12/2003  
                                     
 LIIKEVAIHTO             613,5    572,9    765,1    
 LIIKEVOITTO             29,5    24,0    30,9    
 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ    25,9    18,8    23,6    
 KONSERNIN TULOS ENNEN VEROJA    25,9    18,8    23,6    
 KATSAUSKAUDEN TULOS         18,5    13,0    15,0    
                                     
 Veroina on huomioitu katsauskauden                   
 tulosta vastaava vero. Veroissa on                   
 myös huomioitu muutos Suomen verokannassa.                
                                     
                                     
 TASE (MILJ.EUR)                             
                                     
 VASTAAVAA              30.9.2004  30.9.2003  31.12.2003 
 PYSYVÄT VASTAAVAT                            
  Aineettomat hyödykkeet      44,4    48,8    47,5    
  Aineelliset hyödykkeet      258,4    252,5    255,4    
  Sijoitukset            6,9     6,9     6,1     
 VAIHTUVAT VASTAAVAT                           
  Vaihto-omaisuus          43,0    44,6    47,9    
  Saamiset             99,1    85,0    89,7    
  Rahat ja pankkisaamiset      16,5    11,0    9,9     
 YHTEENSÄ              468,3    448,8    456,5    
                                     
 VASTATTAVAA                               
 OMA PÄÄOMA                               
  Osakepääoma ja                            
  muu oma pääoma          234,4    196,8    224,6    
 VÄHEMMISTÖOSUUS           1,8     1,4     1,6     
 VIERAS PÄÄOMA                              
  Pitkäaikainen           92,1    113,0    104,3    
  Lyhytaikainen           140,0    137,6    126,0    
 YHTEENSÄ              468,3    448,8    456,5    
                                     
 TUNNUSLUVUT                               
                   30.9.2004  30.9.2003  31.12.2003 
 Bruttoinvestoinnit taseen                        
 pysyviin vastaaviin, milj.eur    24,2    28,9    36,4    
 Bruttoinvestoinnit                           
 liikevaihdosta, %          3,9     5,1     4,8     
 Henkilöstö keskimäärin       3621    3481    3377    
 Tulos/osake, eur          0,88    0,82    0,83    
 Oma pääoma/osake, eur        11,11    12,44    10,65    
 Omavaraisuusaste, %         50,5    44,2    49,6    
 Korolliset velat, milj.eur     123,4    156,3    129,4    
                                     
 RAHAVIRTALASKELMA (MILJ.EUR)                      
                   1-9/2004  1-9/2003  1-12/2003  
                                     
 Liiketoiminnan rahavirta      58,8    43,8    54,5    
 Rahoituserät ja verot        -9,7    -9,0    -15,1    
 Liiketoiminnan rahavirta yht.    49,0    34,8    39,4    
                                     
 Investoinnit            -24,2    -28,9    -36,4    
 Investointien rahavirta yht.    -24,2    -28,9    -36,4    
                                     
 Maksullinen osakeanti        -      -      26,4    
 Lainojen muutos           -9,2    -4,6    -29,3    
 Maksetut osingot          -9,0    -6,7    -6,7    
 Rahoituksen rahavirta yht.     -18,2    -11,3    -9,5    
                                     
 Rahavarojen muutos         6,6     -5,4    -6,5    
                                     
 KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET                       
 (MILJ.EUR)                               
                   30.9.2004  30.9.2003  31.12.2003 
                                     
 VELAT, JOIDEN VAKUUDEKSI ON ANNETTU                   
 KIINNITYKSIÄ TAI MUITA VAKUUKSIA                    
                                     
 Lainat rahoituslaitoksilta     71,4    98,4    86,2    
 Eläkelainat             6,0     5,4     5,3     
 Yhteensä              77,4    103,8    91,5    
                                     
 YLEISVAKUUTENA ANNETUT KIINNITYKSET                   
 JA MUUT VAKUUDET                            
                                     
 Annetut kiinteistökiinnitykset   75,6    75,6    75,6    
 Annetut yrityskiinnitykset     37,9    48,4    37,9    
 Annetut muut vakuudet        39,6    41,7    42,9    
 Yhteensä              153,1    165,7    156,4    
                                     
 KONSERNIYHTIÖIDEN PUOLESTA ANNETUT                   
 KIINNITYKSET JA MUUT VAKUUDET                      
                                     
 Takaukset              34,6    35,0    34,5    
                                     
 TASEESEEN SISÄLTYMÄTTÖMÄT                        
 VASTUUSITOUMUKSET JA VASTUUT                      
                                     
 Käyttämättömät limiitit       73,5    73,5    76,3    
                                     
 Takaukset              1,3     1,0     1,4     
                                     
 Leasingvastuut                             
 Seuraavan 12 kk:n                            
 aikana maksettavat         1,1     0,9     1,0     
 Myöhemmin maksettavat        3,8     1,4     1,5     
 Yhteensä              4,9     2,3     2,5     
                                     
                                     
 Luvut ovat tilintarkastamattomia                    
                                     ATRIAN ULKOMAISET TOIMINNOT PUOLET KONSERNIN LIIKEVAIHDOSTA

Suomen suurimman liha-alan yrityksen ja Pohjoismaiden ja Baltian alueen suurimman
lihavalmisteiden valmistajan Atria Yhtymä Oyj:n liikevaihto oli syyskuun loppuun
mennessä 613,5 milj. euroa (572,9 milj. euroa), missä on lisäystä 7,1 prosenttia.
Konsernin tulos ennen veroja oli syyskuun loppuun mennessä 25,9 milj. euroa (18,8
milj. euroa), tulosparannus oli 38,0 prosenttia. Kolmannen neljänneksen tulos oli
12,3 milj. euroa (10,9 milj. euroa), tulosparannusta oli 12,1 prosenttia.

Onnistuminen Suomen ulkopuolisissa toiminnoissa, erityisesti Ruotsissa, on tällä
tilikaudella edesauttanut koko Atria-konsernin myönteistä tuloskehitystä. Atrian
noin 800 milj. euron vuosittaisesta liikevaihdosta noin puolet tulee Suomen
rajojen ulkopuolelta. Tärkein näistä on Ruotsi, josta liikevaihtoa kertyy yli 300
milj. euroa. Reilun vuoden sisällä hankitut yritykset Liettuassa ja Virossa sekä
vienti nostavat koko konsernin ulkomaisten toimintojen osuuden noin puoleen koko
konsernin liikevaihdosta. Kun myös kotimaan toiminnot ovat sujuneet hyvin - sekä
markkinaosuus että tulos ovat kehittyneet myönteisesti - koko konsernin tulos on
parantunut merkittävästi edellisestä vuodesta.

Liiketoiminnot Suomessa

Atria-konsernin kotimaan liiketoiminnoista vastaavat tytäryhtiöt Atria Oy ja Liha
ja Säilyke Oy. Atria Oy:n toiminta jatkoi myös kesän jälkeen myönteistä
kehitystä. Vähittäiskaupassa kokonaismarkkinaosuus kasvoi. Parhaiten onnistuttiin
lihavalmisteiden ja siipikarjatuotteiden myynnissä. Myös leivänpäällistuotteissa
Atria vahvisti edelleen markkinajohtajan asemaansa.

Pakatun lihan myynti on vahvassa kasvussa, Atrian lisäys oli 22,5 prosenttia.
Tätä liiketoimintaa haittaa kuitenkin koko toimialalla heikko kannattavuus.

Merkittäväksi tekijäksi asiakastyytyväisyydessä on muodostunut tilaus-toimitus-
prosessin hyvä toimivuus. Atrian usean vuoden aikana tehdyt mittavat panostukset
sekä logistiikkakeskukseen että koko toimitusprosessiin näkyvät tällä hetkellä
yrityksen korkeina toimituskyky- ja toimitusvarmuuslukuina.

Atrian lihankäsittelymäärät Suomessa kasvoivat koko maan lihantuotantoa enemmän.
Sianlihassa kasvua oli 5,7 % ja siipikarjassa 6,0 %. Atrian naudanlihan
käsittelymäärä laski 0,7 %. Suomessa naudanlihan tuotanto on laskenut 3 % ja
sianlihan tuotanto on kasvanut 2 % (Lähde: Suomen Gallup Elintarviketieto
Oy/arvio 1-9/2004). Kalkkunanlihan tuotanto on Suomessa kannattavuusongelmissa ja
tuotantoa on ollut pakko supistaa. Atrian kalkkunan käsittelyssä on vähennystä
20,3 %. Sitä vastoin broilerin kulutus kasvaa edelleen ja Atrian broilerin
tuotanto lisääntyi 14,1 %.

Koko lihatoimialan ongelmana on tällä hetkellä alan heikko kyky saada nostettua
myyntihintoja siitä huolimatta, että koko Euroopassa ja myös Suomessa lihan
tuottajahinnat ovat olleet voimakkaassa nousussa. Tällä hetkellä useiden
tuotteiden vähittäiskauppahinnat ovat vuoden 2001 tasoa alemmat siitä huolimatta,
että raaka-aineiden hinnat ja muut kustannukset ovat nousseet merkittävästi.
Atrian myönteinen tuloskehitys onkin muodostunut entistä paremmalla
tuotevalikoimalla, suuremmalla volyymilla ja hyvin kehittyneellä
kustannustasolla.

Liha ja Säilyke Oy:n toiminta jatkuu edelleen myönteisenä erityisesti Forssan
salaatti- ja leikkeleryhmissä. Uuden lähettämön sisäänajo on aloitettu ja sen
valmistuttua yritykselle tulee edellytykset kehittää lisätuotantoa entisten
lähettämötoimintojen vapauttamissa tuotantotiloissa.

Lithells AB

Ruotsissa toimivan Lithells AB:n liikevaihto oli 229,4 milj. euroa (223,5 milj.
euroa), missä oli kasvua 2,7 prosenttia. Lithells AB:n toiminta jakautuu
lihavalmisteita ja valmisruokaa valmistavaan Atria Lithells AB:hin,
pikaruokaliiketoimintaa harjoittavaan Atria Concept AB:hin ja lähitukkukauppaan
erikoistuneeseen Svensk Snabbmat AB:hin. Kaikkien kolmen yhtiön toiminta ja
tuloskehitys on edennyt suunnitellulla tavalla. Koko konserni on tehnyt edellistä
vuotta selvästi paremman tuloksen.

Atria Lithells AB:n Sköllerstan tehdas on Ruotsin suurin lihavalmistetehdas ja
yhtiöllä on 25 prosentin markkinaosuus makkaroiden valmistuksesta Ruotsissa.
Vähittäiskaupassa ja suurtaloustuotteissa tavaramerkkinä on Lithells. Atria
Concept AB:lla on noin 1700 Sibylla Inside -pistettä Ruotsissa, Suomessa,
Puolassa ja Baltiassa sekä noin 200 franchising-periaatteella toimivaa Sibylla-
katukeittiöyksikköä Ruotsissa. Sen lisäksi Atria Concept AB:lla on noin 150
Fyrkanten- ja Grillköket-katukeittiöyksikköä.

Sibylla Inside -toiminta on edelleen hyvässä kasvussa ja tavoitteena on yhä
lisätä toimintaa myös Ruotsin ulkopuolella. Kaikkiaan Sibylla-makkaroita myydään
vuosittain yli 50 miljoonaa kappaletta, mistä valtaosa kulutetaan yksittäisinä
hot dog -tyyppisinä annoksina.

Svensk Snabbmat AB on markkinajohtaja pikaruokamarkkinoilla tukkukaupassa. Koko
Atrian omistuksen ajan vuodesta 1998 lähtien sekä liikevaihto että tulos on
kasvanut tasaisesti. Vaikka toiminta ei kuulu ydinliiketoimintoihin, toiminnan
varsin hyvä tuotto on tehnyt omistajan haluttomaksi luopua tästä kasvavasta ja
kannattavasta liiketoiminnasta.

Liettua ja Viro

Atrian meno Baltian markkinoille on tapahtunut melko myöhäisessä vaiheessa. Tämä
johtuu siitä, että Suomen rajojen ulkopuolella Atria on panostanut erityisesti
Ruotsiin. Atrian Ruotsin toiminnot ovatkin suuremmat kuin koko muun kotimaisen
liha-alan Suomen rajojen ulkopuolella olevat toiminnot. Atrian ensimmäinen
yritysosto Baltian alueella tehtiin Liettuassa vuonna 2003, jolloin Atria osti
UAB Vilniaus Mesan. Jokin aika sitten Atria teki esisopimuksen virolaisen liha-
alan yrityksen ostosta.

Viime vuonna ostetulle UAB Vilniaus Mesalle valmistui uusi tehdas tänä kesänä.
Tehdas on pinta-alaltaan noin 8000 m2 ja on tehty viimeisimpien EU-määräysten
mukaisesti. Vilniaus Mesalla on Liettuassa noin 10 prosentin markkinaosuus. Sen
kilpailijat ovat paikallisesti omistettuja. Pitkällä tähtäimellä Atria pyrkii
vahvistamaan asemaansa Liettuassa sekä orgaanisen kasvun että mahdollisen
yritysoston avulla. Vilniaus Mesan vuotuinen liikevaihto on noin 10 milj. euroa.

Atrian tekemä esisopimus koskee Viron toiseksi suurimman punaisen lihan
jalostajan, AS Valga Lihatööstusin, ostamista. Yrityksellä on varsin nykyaikainen
teurastamo ja lihavalmistetuotanto ja tavaramerkki Maks & Moorits on hyvin
tunnettu Virossa. Valga sijaitsee Viron ja Latvian rajalla ja sillä on
mahdollisuus yhdessä Vilniaus Mesan kanssa saada hyvä markkina-asema myös Latvian
markkinoilla.

Atrian toiminta Venäjällä

Atria on etsinyt jo pitempään mallia, millä yritys etabloituu Venäjän
markkinoille. Koska markkinoille meno sisältää länsimaita suuremman riskin,
eteneminen päätöksenteossa on osoittautunut odotettua hitaammaksi. Perusteelliset
markkinaselvitykset ja yrityskartoitukset vahvistavat kuitenkin sen, että
ajankohta panostaa Venäjän markkinoille on oikea. Atria jatkaa edelleen
markkinakentän selvitystä. Millä aikataululla etenemispäätöksiin päästään, on
tällä hetkellä vielä avoinna.

Investoinnit

Koko konsernissa toteutetaan normaalit korvausinvestoinnit. Tämän lisäksi Liha ja
Säilyke Oy:llä on valmistumassa noin 6 milj. euroa maksavat lähettämötilat. Atria
Oy on aloittanut runsaan 20 milj. euron sikateurastamon laajennuksen Nurmossa ja
tämä hanke valmistuu keväällä 2006. Tällöin sikateurastuksen kapasiteetti nousee
vajaasta 300 siasta 600 sikaan tunnissa. Kuopion sikateurastuksen lopettamisen
myötä uusi automatisoitu linja tuo merkittävät kustannussäästöt ja laadulliset
parannukset.

Loppuvuoden näkymät

Loppuvuodesta ei uskota tapahtuvan markkinoilla oleellisia muutoksia. Lihan
tuottajahinta on edelleen nousussa, mitään vastaavaa tuotteiden myyntihintojen
korotusta ei täysimääräisesti ole kyetty toteuttamaan. Kuitenkin vahvan markkina-
asemansa ansiosta oleellista muutosta tuloskehityksessä ei ole näkyvissä ja
konsernin koko vuoden tulos muodostuu selvästi viime vuotta paremmaksi.

ATRIA YHTYMÄ OYJ

Seppo Paatelainen
toimitusjohtaja

JAKELU

Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.fi

Osavuosikatsaus postitetaan pyynnöstä.

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen