Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 24.2.2004

ATRIA YHTYMÄ OYJ:N TILINPÄÄTÖS 1.1. ? 31

Suomen Tietotoimiston ennakkotietopalvelu petti. Koska STT:n
kautta huomiseksi klo 10.00 tarkoitetut Atria Yhtymä Oyj:n
tilinpäätöstiedot tulivat julkisuuteen jo tänään, julkistamme
oheisen pörssitiedotteen jo nyt.

ATRIA YHTYMÄ OYJ:N TILINPÄÄTÖS 1.1. – 31.12.2003

Konsernin liikevaihto kasvoi 8,2 % ja oli 765,1 miljoonaa euroa
(707,0 miljoonaa euroa v. 2002). Tulos ennen satunnaisia eriä oli
23,6 miljoonaa euroa (20,4 miljoonaa euroa). Hallitus ehdottaa
osinkoa maksettavaksi 25 % osakepääomalle.


TULOSLASKELMA (MILJ.EUR)                     
                 1-12/2003 1-12/2002  muutos-%
                                 
LIIKEVAIHTO              765,1   707,0     8,2
LIIKEVOITTO              30,9    25,6    20,9
TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ      23,6    20,4    15,9
KONSERNIN TULOS ENNEN VEROJA      23,6    20,4    15,9
KATSAUSKAUDEN TULOS          15,0    14,1     7,0
                                 
                                 
TASE (MILJ.EUR)                          
                                 
VASTAAVAA            31.12.2003 31.12.2002  muutos-%
PYSYVÄT VASTAAVAT                         
 Aineettomat hyödykkeet        47,5    50,1    -5,4
 Aineelliset hyödykkeet       255,4   243,8     4,7
 Sijoitukset              6,1    5,0    21,4
VAIHTUVAT VASTAAVAT                        
 Vaihto-omaisuus           47,9    46,1     4,0
 Saamiset               89,7    77,5    15,7
 Rahat ja pankkisaamiset        9,9    16,5    -39,7
YHTEENSÄ               456,5   439,0     4,0
                                 
VASTATTAVAA                            
OMA PÄÄOMA                            
 Osakepääoma ja                         
 muu oma pääoma           224,6   188,6    19,1
VÄHEMMISTÖOSUUS             1,6    1,2    28,7
VIERAS PÄÄOMA                           
 Pitkäaikainen            104,3   123,4    -15,5
 Lyhytaikainen            126,0   125,8     0,2
YHTEENSÄ               456,5   439,0     4,0
                                 
RAHAVIRTALASKELMA (MILJ.EUR)                   
                 1-12/2003 1-12/2002      
                                 
Liiketoiminnan rahavirta        54,5    50,9      
Rahoituserät ja verot         -15,1   -14,9      
Liiketoiminnan rahavirta yht.     39,4    36,0      
                                 
Investoinnit             -36,4   -66,1      
Investointien rahavirta yht.     -36,4   -66,1      
                                 
Maksullinen osakeanti         26,4     -      
Lainojen muutos            -29,2    43,2      
Maksetut osingot            -6,7    -6,8      
Rahoituksen rahavirta yht.       -9,5    36,4      
                                 
Rahavarojen muutos           -6,5    6,3      
                                 
KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET                    
(MILJ.EUR)                            
                 31.12.2003 31.12.2002  muutos-%
                                 
VELAT, JOIDEN VAKUUDEKSI ON                    
ANNETTU
KIINNITYKSIÄ TAI MUITA VAKUUKSIA                 
                                 
Lainat rahoituslaitoksilta       86,2    95,0    -9,2
Eläkelainat               5,3    5,4    -2,6
Yhteensä                91,5   100,4    -8,9
                                 
YLEISVAKUUTENA ANNETUT                      
KIINNITYKSET
JA MUUT VAKUUDET                         
                                 
Annetut kiinteistökiinnitykset     75,6    64,4    17,3
Annetut yrityskiinnitykset       37,9    25,6    48,2
Annetut muut vakuudet         42,9    40,6     5,6
Yhteensä               156,4   130,6    19,7
                                 
KONSERNIYHTIÖIDEN PUOLESTA                    
ANNETUT
KIINNITYKSET JA MUUT VAKUUDET                   
                                 
Takaukset               34,5    21,8    58,3
                                 
TASEESEEN SISÄLTYMÄTTÖMÄT                     
VASTUUSITOUMUKSET JA VASTUUT                   
                                 
Käyttämättömät limiitit        76,3    82,3    -7,3
                                 
Takaukset                1,4    1,0    35,2
                                 
Leasingvastuut                          
Seuraavan 12 kk:n                         
aikana maksettavat           1,0    1,0    -2,6
Myöhemmin maksettavat          1,5    1,2    24,5
Yhteensä                2,5    2,2    12,2
                                 
                                 
Luvut ovat tilintarkastamattomia                 

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT                   
TUNNUSLUVUT
                                   
                    2003 2002  2001  2000 1999
Liikevaihto, milj.euroa        765,1 707,0 637,4 615,7 555,7
Käyttökate, milj.euroa         59,1 50,9  52,0  38,7 36,0
% lv:sta                 7,7  7,2  8,2  6,3  6,5
Liikevoitto, milj.euroa         30,9 25,6  28,9  18,8 16,7
% lv:sta                 4,0  3,6  4,5  3,1  3,0
Rahoitustuotot ja -kulut,        -7,3 -5,2  -4,9  -5,3 -4,0
milj.euroa
% lv:sta                 0,9  0,7  0,8  0,9  0,7
Tulos ennen satunnaisia eriä,                     
 milj.euroa               23,6 20,4  23,9  13,5 12,6
% lv:sta                 3,1  2,9  3,8  2,2  2,3
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja                    
ja veroja, milj.euroa          23,6 20,4  23,9  13,5 12,6
% lv:sta                 3,1  2,9  3,8  2,2  2,3
Oman pääoman tuotto (ROE) %       7,5  7,7  9,2  4,9  5,3
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) %    9,1  7,9  10,0  6,8  6,6
Omavaraisuusaste %           49,6 43,3  48,7  46,7 46,3
Bruttoinvestoinnit                          
käyttöomaisuuteen,
milj.euroa               36,4 66,0  23,2  32,1 56,5
% lv:sta                 4,8  9,3  3,6  5,2 10,1
Henkilöstön määrä            3377 3300  3241  3419 3264
Tutkimus ja kehitysmenot,        6,7  6,1  5,5  5,8  4,3
milj.euroa
lv:sta%*                 0,9  0,9  0,9  0,9  0,8
Tilauskanta **               -   -   -   -   -
                                   
* Kirjattu kokonaisuudessaan                     
tilivuoden kuluksi
**Ei merkitsevä luku,                         
koska tilaukset toimitetaan                      
pääosin tilausta seuraavana
päivänä.
                                   
OSAKEKOHTAISET OSAKEANTIOIKAISTUT                   
TUNNUSLUVUT
                    2003 2002  2001  2000 1999
                    12kk 12kk  12kk  12kk 12kk
Tulos/osake (EPS) euroa         0,83 0,78  0,88  0,46 0,49
Oma pääoma/osake euroa         10,65 10,45 10,01  9,40 9,20
Osinko/osake euroa*          0,425 0,372 0,372 0,219 0,219
Osinko/tulos %*             51,5 47,8  42,4  48,5 46,4
Efektiivinen osinkotuotto*        4,9  3,2  7,1  5,9  5,1
Hinta/voitto-suhde (P/E)        10,50 8,67  5,97  8,26 9,11
Osakekannan markkina-arvo,                      
 milj.euroa              190,9 121,8  94,9  67,9 78,3
Osakkeiden vaihto/1000 kpl:    A   2325 1249  1226  602 1529
Osakkeiden vaihto %:       A   29,9 18,9  18,5  9,1 23,1
Osakkeiden lukumäärä milj.kpl      21,1 15,8  15,8  15,8 15,8
yht.
Osakkeiden lukumäärä       A   11,9  6,6  6,6  6,6  6,6
                 KII  9,2  9,2  9,2  9,2  9,2

Osakkeiden osakeantioikaistu luku-                  
määrä keskimäärin            18,3 18,1  18,1  18,1 18,1
osakkeiden osakeantioikaistu luku-                  
määrä 31.12.              21,1 18,1  18,1  18,1 18,1
                                   
OSAKKEIDEN KURSSIKEHITYS                       
Kauden alin            A   6,81 5,85  3,81  4,02 4,05
Kauden ylin            A  11,40 8,90  6,19  6,00 5,48
Kauden lopussa          A   9,05 7,70  6,00  4,29 4,95
Tilikauden keskikurssi      A   9,20 7,35  5,22  4,99 4,70
                                   
* Hallituksen ehdotus                         


ATRIA PARANSI TULOSTAAN

Atria paransi tulostaan edelliseen vuoteen verrattuna. Parannus
oli suurin Ruotsin liiketoiminnoissa. Kotimaan liiketoiminnassa
tulosta heikensi merkittävästi teurastamoteollisuuden
Euroopanlaajuinen erittäin huono tilanne voimakkaan sianlihan
ylituotannon vuoksi, mutta muiden liiketoimintojen tulosparannus
kykeni pitkälle kompensoimaan nämä menetykset. Parhaaseen
tulosparannukseen ylsi kuitenkin Ruotsin liiketoiminnoista
vastaava Lithells AB, jossa edellisenä vuonna toteutetun
yrityskaupan kautta myös liikevaihdon kasvu oli merkittävä.

Vuoden 2003 Atria-konsernin liikevaihto nousi 765,1 miljoonaan
euroon (707,0 miljoonaa euroa), missä oli kasvua edellisestä
vuodesta 8,2 %. Liikevoitto oli 30,9 miljoonaa euroa (25,6
miljoonaa euroa), kasvua 20,9 % ja tulos ennen veroja 23,6
miljoonaa euroa (20,4 miljoonaa euroa), missä kasvua oli 15,9 %.
Osingoksi Atria Yhtymä Oyj:n hallitus ehdottaa 0,425 euroa/osake.

Kotimaan liiketoiminnot

Kotimaan liiketoimintojen ongelmaksi muodostui
teurastamoteollisuuden erittäin huono tilanne, johon oli vaikea
vaikuttaa maailmanlaajuisen voimakkaan sianlihan ylituotannon
vuoksi. Teurastamoteollisuuden kannattavuus muodostui osin
tappiolliseksi vientihintojen ja myös kotimaan hintojen laskiessa
kannattavuusrajan alapuolelle. Kuitenkin kotimaan muut
liiketoiminnot, lihavalmisteteollisuus, valmisruoka- ja
siipikarjateollisuus kykenivät parantamaan tulostaan ja siten myös
kotimaan liiketoimintojen tulos muodostui parantuneen loppuvuoden
ansiosta edellistä vuotta hieman paremmaksi. Merkittävästi tähän
oli vaikuttamassa onnistunut kulujen sopeuttaminen. Kuluja
kyettiin laskemaan lähes kaikissa liiketoiminnoissa. Suomessa sekä
sian- että naudanlihantuotanto lisääntyi, Atrialla käsittelymäärän
kasvu näissä lajeissa oli yhteensä 7,4 %.

Vähittäiskaupassa käydään Suomessa tällä hetkellä voimakasta
markkinaosuuskilpailua, mikä heijastuu myös voimakkaana
hintapaineena teollisuuteen. Atria kykeni kuitenkin säilyttämään
vahvan asemansa grillimakkaramarkkinoilla, leivänpäällystuotteissa
ja osassa valmisruokaa. Myös siipikarjateollisuus kykeni nostamaan
jalostusastettaan ja parantamaan asemaansa markkinoilla. Atria oli
haluton käymään markkinaosuuskilpailua laskevilla hinnoilla ja
siten useimmissa tuoteryhmissä myyntimäärät säilyivät edellisen
vuoden tasolla.

Siipikarjateollisuudessa Atria teki noin 20 miljoonan euron
laajennuksen, mikä nosti merkittävästi tehtaan
valmistuskapasiteettia ja mahdollistaa tuotevalikoiman
monipuolistamisen ja kehittämisen edelleen kuluttajien vaatimusten
mukaisesti.

Kotimaan liiketoiminnasta vastaavan Atria Oy:n liikevaihto oli
439,2 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 0,7 %.

Tytäryhtiö Liha ja Säilyke Oy on erikoistunut lähinnä salaatteihin
ja leivänpäällystuotteisiin sekä suppeaan määrään valmisruokaa.
Yritys jatkoi edelleen myönteistä kehitystä. Yhtiö aloitti noin 6
miljoonaa euroa maksavan tehdaslaajennuksen, millä kyetään
varmistamaan kriittisten tuotteiden valmistuskapasiteetin kasvu ja
logististen toimien kehitys. Laajennus valmistuu kesällä 2004.

Ruotsin liiketoiminnot 40 % Atria-konsernin liikevaihdosta

Viime vuonna Lithells AB integroi onnistuneesti edellisenä syksynä
ostetun Samfood AB:n liiketoiminnot. Edellisellä omistajalla
vahvasti tappiollinen liiketoiminta sopeutettiin voimakkailla
toiminnan muutoksilla yhteen Lithells AB:n toimintojen kanssa ja
ostettujen liiketoimintojen kannattavuus kääntyi positiiviseksi jo
kevättalvella 2003. Yritysoston tuloksena Lithells AB vastaa lähes
neljänneksestä Ruotsin markkinoiden lihavalmistetuotannosta.

Lithells-konserni koostuu tällä hetkellä lihavalmisteita,
valmisruokaa ja kuluttajapakattua lihaa tuottavasta Atria Lithells
AB:sta, pikaruokatoiminnasta vastaavasta Atria Concept AB:sta ja
lähitukkukauppaa harjoittavasta Svensk Snabbmat AB:sta. Koska
Samfood AB:n ja Atria Lithells AB:n toimintoja yhdistämällä
saavutettiin merkittäviä liiketoiminnan etuja, vuoden vaihteessa
2003/2004 Samfood AB sulautettiin Atria Lithells AB:hen.
Lihavalmistetuotanto keskitettiin Örebron lähellä olevaan
Sköllerstan tehtaaseen, josta tuli Ruotsin suurin yksittäinen
lihavalmistetehdas. Malmössa oleva tehdas erikoistui lähinnä
valmisruokaan, leivänpäällisiin ja pekonituotteiden valmistukseen.
Tukholman Årstassa sijaitseva tehdas on erikoistunut pelkästään
kuluttajapakatun lihan valmistukseen, missä se tekee läheistä
yhteistyötä Ruotsissa toimivan Coop Sverige AB:n kanssa.

Pikaruokaliiketoimintaa harjoittavan Atria Concept AB:n tulos
muodostui merkittävästi edellistä vuotta paremmaksi. Franchising-
periaatteella toimivien lähes 200 Sibylla-katukeittiön lisäksi
Samfoodin oston kautta toimintaan tuli mukaan noin 100 Fyrkanten-
ja yli 60 Grillköket-yksikköä. Atria Concept AB:lla on tällä
hetkellä noin 65 %:n markkinaosuus Ruotsin ns.
katukeittiöliiketoiminnasta. Näiden lisäksi Atria Conceptilla on
Sibylla Inside –yksiköitä Ruotsissa 925 kpl, Suomessa 369 kpl ja
Tanskassa, Puolassa ja Baltian maissa yhteensä 320 kpl.
Liiketoiminta on kasvavaa ja kannattavaa kaikissa maissa. Atria
Conceptilla nähdään olevan edelleen hyvät kasvuedellytykset kodin
ulkopuolella tapahtuvan ruokailun edelleen lisääntyessä.

Lähitukkukauppaa harjoittava Svensk Snabbmat AB on Atrian
omistusaikana kaikkina vuosina kyennyt parantamaan tulostaan
edellisestä vuodesta, samoin kuin kasvattamaan liikevaihtoaan.
Yrityksen avainhenkilöt omistavat yhtiön osakekannasta noin 12 %.
Liiketoiminnan nähdään edelleen kehittyvän myönteisesti. Vaikka
lähitukkukauppa ei kuulu Atria-konsernin ns.
ydinliiketoimintoihin, se on kuitenkin tukenut Atrian toimintojen
kehittämistä Ruotsissa ja siten ainakaan toistaiseksi Atria ei ole
ollut halukas luopumaan tästä kannattavasta liiketoiminnasta.

Ruotsin lihavalmistemarkkinoilla on vielä runsaasti pieniä
valmistajia. Kaupan ketjuuntuessa osalla näistä nähdään olevan
heikot mahdollisuudet tulevaisuudessa säilyttää markkina-asemansa.
Lithells AB:lla uskotaan olevan hyvät mahdollisuudet kehittää
edelleen omaa liiketoimintaansa.

Atrian uusi visio tähtää liiketoimintoihin Itämeren ympäristössä

Atrian uusi visio määrittelee tavoitteeksi, että Atria on vahva
toimija lihavalmisteissa ja ateriaratkaisuissa Itämeren
ympäristössä. Tällä hetkellä Atria-konserni on suurin
lihavalmisteiden valmistaja ja markkinoija Pohjoismaiden ja
Baltian alueilla. Viime kesänä Atria osti Liettuasta Vilnassa
toimivan UAB Saltuvan, jonka nimi muutettiin yrityksen perinteisen
tavaramerkin mukaisesti UAB Vilniaus Mesaksi. Yhtiö rakentaa
parhaillaan huhtikuussa 2004 valmistuvaa uutta tehdasta, mihin
yritys on saanut Sapard-rahastolta merkittävän
investointiavustuksen. Tavoitteena on nostaa asteittain tällä
hetkellä Liettuassa olevaa n. 10 %:n markkinaosuutta merkittävästi
suuremmaksi. Yrityksellä on myös vientiä Latviaan. Atrialla on
tavoite vahvistaa asteittain asemaansa koko Baltian alueella.

Parhaillaan Atria tutkii mahdollisuuksia aloittaa valmistetuotanto
läntisessä osassa Venäjää. Markkinat ovat siellä edelleen
voimakkaasti kehittymässä ja myös yritysten toimintaedellytykset
ovat kehittyneet myönteisesti. Atria uskoo tekevänsä päätökset
mahdollisesta etenemisestä Venäjän markkinoilla vuoden 2004
ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Kauppaketjut ovat voimakkaasti kansainvälistymässä myös Itämeren
ympäristön maissa. Yhä enenevässä määrin samat kauppaketjut
toimivat useamman maan alueella. Myös kaupan omat merkit ovat
lisääntymässä. Tässä mielessä Atria pitää välttämättömänä omien
toimintaedellytystensä säilyttämiseksi pyrkiä vahvistamaan
edelleen asemiaan em. lähimarkkinoilla. Koska lihavalmisteissa
kaikissa maissa markkinat ovat suurelta osin paikallisia, se
edellyttää myös sitä, että valmistus on pääosin kunkin maan
kotimarkkinateollisuutta.

Atrian osakeanti onnistui hyvin

Atria toteutti marras-joulukuussa emission, missä Atrian
noteerattu A-osakemäärä nousi 5,3 miljoonalla kappaleella.
Kokonaisuudessaan Atrian osakemäärä on nyt 21,1 miljoonaa
kappaletta. Osakeannista kolmella entisellä osakkeella oli oikeus
merkitä yksi uusi A-osake viiden euron hintaan. Kerätyksi
rahamääräksi muodostui 26,4 miljoonaa euroa. Emissiomarkkinoiden
rauhallista tilannetta kuvaa se, että anti oli suurin vuonna 2003
toteutettu yleisöanti.

Näkymät vuodelle 2004

Sianlihamarkkinat saavuttivat kansainvälisillä markkinoilla pohjan
vuoden 2003 syksyllä. Aallonpohja on siten saavutettu. Vaikka
markkinatilanne on vielä vuoden 2004 alkupuoliskolla heikko, Atria
uskoo teurastamoteollisuuden kannattavuuden vuoden 2004 aikana
paranevan. Tätä on edesauttamassa myös suhteellisen hyvä
varastotilanne ja vilkkaasti alkanut kotimarkkinakauppa.

Vähittäiskaupassa käydään Suomessa tällä hetkellä voimakasta
markkinaosuuskilpailua. Tämä heijastuu myös voimakkaana
ostopaineena teollisuuteen. Tämä ei luonnollisesti luo
edellytyksiä merkittäviin myyntihintojen nostoon. Atrian vahva
asema mm. grillimakkaramarkkinoilla, leivänpäällystuotteissa ja
osassa valmisruokaa antaa kuitenkin hyvät edellytykset
liiketoimintojen kannattavuuden säilymiselle entisellä tasolla.

Suurimmat kasvumahdollisuudet Atria-konsernilla on edelleen Suomen
rajojen ulkopuolella. Lithells-konsernilla on hyvät kasvunäkymät
kaikissa tytäryhtiöissään. Samoin koko konsernin tuloksen uskotaan
paranevan. Baltian liiketoiminnot ovat vielä Atrialla alussa, ja
Atrian Baltian liiketoiminnan koko on vielä suhteellisen pieni.
Kuitenkin asteittain näiden liiketoimintojen uskotaan kehittyvän
sellaiselle tasolle, että ne tukevat koko konsernin liikevaihdon
kasvu- ja tuloskehitystavoitetta.

Kotimaan liiketoiminnasta vastaava Atria Oy on toteuttanut
puolentoista viime vuoden aikana mittavan toimintatapamuutoksen
organisaatiossa. Tällä hetkellä Atrian toimitusvarmuus ja
toimituskykytunnusluvut ovat erittäin korkeat. Atria valittiinkin
vuoden 2003 logistiikkayritykseksi.

Varsinainen yhtiökokous 5.5.2004

Atria Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 5.5.2004 klo
14.00 Kuopiossa yhtiön tiloissa, osoitteessa Ankkuritie 2, 70460
Kuopio.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Yhtiöjärjestyksen 16 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle
kuuluvat asiat
2. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 8 §:n muuttamiseksi.
Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen hallitusta koskevaa 8
§:ää muutetaan siten, että hallitukseen kuuluu 5 –7 jäsentä
aikaisemman seitsemän varsinaisen ja kuuden varajäsenen sijasta.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
23.4.2004 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus
Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon ellei laista muuta
johdu.

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen
ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään perjantaina 30.4.2004 klo
16.00. Ilmoittautuminen voi tapahtua kirjeitse yhtiön
pääkonttoriin osoitteeseen PL 900, 60060 ATRIA tai puhelimitse
(06) 416 8306/Liisa Liukku, tai kirjeitse yhtiön Kuopion
konttoriin osoitteeseen PL 147, 70101 Kuopio tai puhelimitse (017)
156 230/Eija Vuorinne. Kirjeen on oltava perillä ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan ilmoittautumispaikkaan ilmoittautumisajan kuluessa.

Pysyvien sisäpiiriläisten kaupankäynnin rajoitus


Atria Yhtymä Oyj:n hallitus on 21.2.2002 päättänyt ajanjaksoksi,
jonka aikana pysyvät sisäpiiriläiset saavat käydä kauppaa, 14
vuorokautta Atria Yhtymä Oyj:n osavuosikatsauksen ja
tilinpäätöstiedotteen julkaisemisen jälkeen. Aikeista käydä
kauppaa on kuitenkin aina etukäteen kysyttävä lupa hallituksen
sihteeriltä. Muina aikoina pysyvät sisäpiiriläiset eivät saa käydä
kauppaa (suljettu ikkuna). Kaupankäyntirajoitus tulee myös
pysyvien sisäpiiriläisten holhottaville ja arvopaperimarkkinalain
1. luvun 5. pykälässä tarkoitetuille määräysvaltayhteisöille.

Atria Yhtymä Oyj on nykyaikainen ja voimakkaasti kansainvälistyvä
elintarvikealan yritys. Tuotemerkkimme ovat Atria, Chick ja Duke's
sekä Sibylla, Lithells ja Forssan. Atria-konsernin liikevaihto on
lähes 800 milj. euroa, josta Ruotsin osuus on noin 300 milj.
euroa. Palveluksessamme on noin 3500 henkilöä. Suurimmat Atria-
konserniin kuuluvat tuotannolliset yhtiöt ovat Atria Oy, Lithells
AB, Liha ja Säilyke Oy sekä UAB Vilniaus Mesa. Atria-konserni on
Suomen suurin liha-alan yritys ja suurin lihavalmisteiden
valmistaja Pohjoismaiden ja Baltian alueella.

ATRIA YHTYMÄ OYJ


Seppo Paatelainen
toimitusjohtajaJAKELU

Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


Jaa

Takaisin uutishuoneeseen