Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 26.7.2005

ATRIA YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. ? 30.6.2005


ATRIA YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2005


Atria-konsernin liikevoitto katsauskaudelta oli 15,9 miljoonaa
euroa (20,1 milj. euroa). Konsernin voitto ennen veroja oli 15,2
miljoonaa euroa (18,0 milj. euroa). Liikevaihto oli 468,8
miljoonaa euroa (397,7 milj. euroa), tulos/osake 0,52 euroa (0,65
euroa) ja oma pääoma/osake 12,36 euroa (10,70 euroa).KONSERNITASE                            
                                  
Vastaavaa                             
milj. EUR         30.6.05    30.6.04    31.12.04   
                             
                                  
Pitkäaikaiset varat                         
Aineettomat                       
hyödykkeet          20,1      13,7      13,8
Liikearvo           36,1      34,5      34,6 
Aineelliset käyttö-                         
omaisuushyödykkeet      287,5     259,7     267,4 
                                  
Laskennalliset verosaamiset
etuuspohjaisista          
eläkevelvoitteista       0,1      1,6      0,1 
Lainasaamiset ja                          
muut saamiset         4,7      2,1      4,2 
Sijoitukset          6,4      7,2      6,3 
                                  
Yhteensä           354,9     318,8     326,4 
                                  
Lyhytaikaiset varat                         
Vaihto-omaisuus        56,6      43,7      48,0 
Myyntisaamiset ja                          
muut saamiset        145,5      97,5     131,6 
Rahat ja                              
pankkisaamiset         6,1      11,7      12,6 
                                  
Yhteensä           208,2     152,9     192,2 
                                  
Vastaavaa yhteensä      563,1     471,7     518,6 
                                  
                                  
Vastattavaa                            
milj. EUR         30.6.05    30.6.04    31.12.04   
                             
                                  
Emoyhtiön osakkeenomista-                  
jille kuuluva oma pääoma   241,0     224,0     244,3 
Vähemmistöosuudet       19,7      1,6      19,6 
                                  
Oma pääoma yhteensä     260,7     225,6     263,9 
                                  
Pitkäaikainen vieras                        
pääoma
Korolliset velat       87,5      81,0      83,2 
Laskennalliset                           
verovelat           20,6      14,3      21,4 
Eläkevelvoitteet        0,4      5,6      0,4 
                                  
Yhteensä           108,5     100,9     105,0 
                                  
Lyhytaikainen vieras                        
pääoma
Korolliset velat       82,5      55,0      32,8 
Ostovelat                              
ja muut velat        111,4      90,2     116,9 
                                  
Yhteensä           193,9     145,2     149,7 
                                  
Vieras pääoma yhteensä    302,4     246,1     254,7 

Vastattavaa yhteensä     563,1     471,7     518,6 
                               
                                  
                                  
KONSERNITULOSLASKELMA                      
                                  
                                  
milj. EUR          4-6/05  4-6/04  1-6/05  1-6/04  1-12/04  
                                  
Liikevaihto         247,1  212,1  468,8  397,7   833,7 
                                  
Kulut pl. etuuspohjaisten                     
eläkkeiden jaksotus     -229,5  -193,4  -436,9  -365,7  -764,6     
Etuuspohjaisten                           
eläkkeiden jaksotus           3,1        3,0    8,1
Poistot            -8,0   -7,5  -16,0  -14,9   -27,9
                                  
Liikevoitto          9,6   14,3   15,9   20,1   49,3
* Liikevaihdosta        3,9%   6,7%   3,4%   5,1%   5,9%
        
Osuus osakkuusyhtiöiden                      
tuloksista           0,5   0,2   0,8   0,3    0,5
Rahoitustuotot                           
ja -kulut           -0,7   -1,1   -1,5   -2,4   -5,2       
                                  
Voitto ennen veroja      9,4   13,4   15,2   18,0   44,6
* Liikevaihdosta        3,8%   6,3%   3,2%   4,5%   5,3%
     
Verot             -2,5   -2,1   -4,1   -3,5   -8,5 
Laskennalliset verot 
etuuspohjaisten eläkkeiden         
jaksotuksesta             -0,8       -0,8   -2,4 
                                  
Tilikauden voitto       6,9   10,5   11,1   13,7   33,7 
* Liikevaihdosta        2,8%   5,0%   2,4%   3,4%   4,0%                                  

Tilikauden voiton jakaantuminen:                 
Emoyhtiön           
omistajille                   10,8   13,6   33,4
Vähemmistölle                  0,3   0,1    0,3  
Yhteensä                    11,1   13,7   33,7       
                                  
Laimentamaton                            
tulos/osake, €                 0,52   0,65    1,58 
                                  
Laimennusvaikutuksella                 
oikaistu tulos/osake, €             0,52   0,65    1,58 
                                  
                                  
LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                 
                                  
milj. EUR      Emoyhtiön omistajille kuuuluva   Vähem-  Oma-
           oma pääoma             mistön  pääoma
                             osuus  yhteensä 
                                
           Osake- Yli-  Muunto- Kerty- Yht.       
           pääoma kurssi- erora- neet         
              rahas- hasto  voitto-        
              to       varat         
                                 
Oma pääoma 
1.1.2004       35,8  104,4     79,3  219,5  1,6 221,1
                                  
Oman pääoman                            
muutokset 1.1. -                          
31.12.2004
                                  
Muuntoerot              0,5       0,5      0,5
Vähemmistöosuuden                       
lisäys                           17,6  17,6 
Tilikauden voitto              33,4   33,4  0,3  33,7
Osingonjako                 -9,0   -9,0     -9,0
                                  
Oma pääoma      
31.12.2004      35,8  104,4  0,5 103,7  244,4  19,5 263,9
                                  
Oma pääoma
1.1.2005       35,8  104,4  0,5 103,7  244,4  19,5 263,9
                                  
Oman pääoman                            
muutokset 1.1. - 30.6.2005                     
                                  
Muuntoerot              -1,7      -1,7     -1,7
Tilikauden voitto              10,8   10,8  0,3  11,1
Osingonjako                -12,5  -12,5     -12,5
                                  
Oma pääoma
30.6.2005       35,8  104,4  -1,2 102,0  241,0  19,7 260,7
                                  
                                  
KONSERNIN                             
RAHAVIRTALASKELMA
                                  
                                  
milj. EUR          1-6/05    1-6/04     1-12/04   
                                  
Liiketoiminnan                           
rahavirta           4,1     28,0      72,1 
Rahoituserät 
ja verot           -5,0     -4,4      -13,2 
                                  
Liiketoiminnan                           
rahavirta           -0,9     23,6      58,9 
                                  
Investoinnit                            
Aineelliset ja aineettomat                     
hyödykkeet          -42,3     -16,9      -33,9 
Sijoitukset          -2,6     -0,3       0,5 
                                  
Investointien                            
rahavirta          -44,9     -17,2      -33,4 
                                  
Lainojen nostot        61,4     25,8      12,8 
Lainojen maksut        -9,6     -21,4      -28,5 
Osinkojen maksut       -12,5     -9,0      -9,0 
                                  
Rahoituksen
rahavirta           39,3     -4,6      -24,7 

                                  
Rahavarojen muutos      -6,5      1,8       0,8 
                                  
                                  
TUNNUSLUVUT                             
                                  
                                  
milj. EUR          1-6/05     1-6/04    1-12/04   
                                  
Laimentamaton                            
tulos/osake, €        0,52      0,65      1,58 
                                  
Laimennusvaikutuksella oikaistu                  
tulos/osake, €        0,52      0,65      1,58 
Oma pääoma/osake, €     12,36     10,70     12,51 
Korolliset velat       170,0     136,0     116,0 
Omavaraisuusaste, %      46,3      47,9      50,9 
Bruttoinvestoinnit                         
pysyviin vastaaviin      42,3      17,0      37,3 
Bruttoinvestoinnit                         
liikevaihdosta, %       9,0      4,3      4,5 
Henkilöstö 
keskimäärin         4 296     3 615     3 638 
                                  
                                  
SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT                     
                                  
MAANTIETEELLISET                          
milj. EUR          4-6/05  4-6/04  1-6/05  1-6/04  1-12/04  %
Liikevaihto                            
Suomi            161,8  133,9  306,5  253,3  525,8  63,1
Ruotsi            80,9   79,0  154,9  145,8  310,2  37,2
Muut ja eliminoinnit      4,4   -0,8   7,4   -1,4   -2,3  -0,3
Yhteensä           247,1  212,1  468,8  397,7  833,7 100,0
                                  
Liikevoitto                            
Suomi             8,1   11,5   13,9   15,8   37,7  76,5
Ruotsi             2,1   3,2   2,8   4,8   12,1  24,5
Muut ja eliminoinnit     -0,6   -0,4   -0,8   -0,5   -0,5  -1,0
Yhteensä            9,6   14,3   15,9   20,1   49,3 100,0
                                  
Investoinnit                            
Suomi             17,0   7,8   39,0   13,2   28,8  77,2
Ruotsi             1,2   1,6   1,9   3,1   6,9  18,5
Muut              1,1   -0,2   1,4   0,7   1,6  4,3
Yhteensä           19,3   9,2   42,3   17,0   37,3 100,0

                                  
              30.6.05  %   30.6.04  %   31.12.04  %
milj. EUR                            
Varat                               
Suomi            476,8  84,7   389,3  82,5   433,7  83,6
Ruotsi            133,1  23,6   135,8  28,8   137,7  26,6
Muut ja eliminoinnit     -46,8  -8,3   -53,4 -11,3   -52,8 -10,2
Yhteensä           563,1 100,0   471,7 100,0   518,6 100,0
                                  
Velat                                
Suomi            222,5  73,6   172,9  70,3   180,2  70,7
Ruotsi            69,4  22,9    74,5  30,3    73,7  28,9
Muut ja eliminoinnit     10,5  3,5    -1,3  -0,5    0,8  0,3
Yhteensä           302,4 100,0   246,1 100,0   254,7 100,0
                                  
                                  
LIIKETOIMINNALLISET                        
milj. EUR          1-6/05  %    1-6/04  %   1-12/04  %
Liikevaihto                             
Lihateollisuus        361,7  77,2   345,9  87,0   710,8  85,3
Tukkukauppa         119,7  25,5    58,7  14,8   136,3  16,3
Eliminoinnit         -12,6  -2,7    -6,9  -1,7   -13,4  -1,6
Yhteensä           468,8 100,0   397,7 100,0   833,7 100,0
                                  
                                  
VASTUUT                               
                                  
                                  
milj. EUR         30.6.05    30.6.04    31.12.04 
                           
Velat, joiden vakuudeksi on                    
annettu kiinnityksiä tai muita vakuuksia                 
                                  
Lainat                               
rahoituslaitoksilta      84,3      69,1      66,2 
Eläkelainat          5,9      5,7      6,0 
Yhteensä           90,2      74,8      72,2 
                                  
Yleisvakuutena annetut kiinnitykset ja              
muut vakuudet
                            
Kiinteistökiinnitykset    77,3      75,5      74,3 
Yrityskiinnitykset      43,4      37,9      43,0 
Muut vakuudet         50,2      45,4      41,3 
Yhteensä           170,9     158,8     158,6 
                                  
Taseeseen sisältymättömät vastuu-                 
sitoumukset                             
                                  
Käyttämättömät                           
limiitit           80,8      76,3      79,4 
                                  
Takaukset           3,1      1,4      1,9 
                                  

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Vuoden 2004 IFRS-vertailutiedot ja suomalaisen raportoinnin erot
on julkaistu 19.4.2005 (IFRS 1.45) ja ovat saatavilla kotisivuillamme
www.atria.fi.
ATRIAN LIIKETOIMINNAN TULOS VIIME VUODEN TASOLLA


Atrian liikevaihto ensimmäiseltä vuosipuoliskolta nousi 468,8
miljoonaan euroon (397,7 milj. euroa), jossa on kasvua 17,9
prosenttia. Toisen vuosineljänneksen liikevaihdoksi muodostui
247,1 miljoonaa euroa (212,1 milj. euroa), jossa kasvua 16,5
prosenttia. Voitto ennen veroja puolelta vuodelta oli 15,2
miljoonaa euroa (18,0 milj. euroa). Toisen vuosineljänneksen tulos
jäi hieman edellisestä vuodesta ollen 9,4 miljoonaa euroa (13,4
milj. euroa). Viime vuoden IFRS-tuloksessa on kuitenkin
kertaluontoista etuuspohjaisten eläkkeiden jaksotustuloa toisella
vuosineljänneksellä 3,0 miljoonaa euroa, joten tämän vuoden
ensimmäisen vuosipuoliskon liiketoiminnan tulos muodostui
edellisen vuoden tasolle.

Atrian kotimaan liiketoiminta on sujunut hyvin. Atrian
vähittäiskaupan arvomääräinen myynti on ensimmäisen vuosipuoliskon
aikana kasvanut 9,7 prosenttia, kun tuoteryhmien kokonaiskulutus
on noussut 5,2 prosenttia. Kesäkuussa Atrian toimittajaosuus,
tytäryhtiö Liha ja Säilyke Oy mukaan lukien, nousi lähelle 30
prosenttia markkinoista, ollen noin kolme prosenttiyksikköä
alkuvuotta korkeammalla tasolla. Erityisen hyvin kehittyi pakatun
lihan, lihavalmisteiden ja siipikarjan myynti. Tätä edesauttoivat
näiden tuoteryhmien onnistuneet kesän uutuudet. Yrityksen
toimitusvarmuus on ollut hyvä.

Liha ja Säilyke Oy:n myynti, tulos ja toimitusvarmuus kehittyivät
hyvin. Vuoden alkupuolella käyttöön otettu uusi lähettämö toimii
tällä hetkellä erinomaisesti ja mahdollistaa myös tulevaisuudessa
asiakaspalvelun säilymisen korkeatasoisena ja myynnin
kehittymisen.

Konsernin omavaraisuus laski viime vuoden vastaavasta ajankohdasta
47,9 prosentista 46,3 prosenttiin. Tähän oli vaikuttamassa
myyntisaatavien kasvu ja meneillään olevat investoinnit.

Konsernin henkilömäärä kasvoi noin 650 henkilöllä ja on tällä
hetkellä 4 300 henkeä. Tämä johtui A-Tuottajat Oy:n, A-Rehu Oy:n
ja Baltian yhtiöiden tulosta mukaan konsernin lukuihin.


Lithells AB

Lithells AB:n myynti ensimmäiseltä vuosipuoliskolta oli 154,9
milj. euroa (145,8 milj. euroa), jossa kasvua oli 6,2 prosenttia.
Sitä vastoin liikevoitto laski edellisen vuoden 4,8 miljoonasta
eurosta 2,8 miljoonaan euroon. Suurin syy Lithells AB:n tuloksen
heikkenemiseen on raaka-aineen voimakas hinnannousu, jota ei ole
vastaavasti saatu siirrettyä myyntihintoihin. Tämä on näkynyt myös
kaikkien pääkilpailijoiden tuloksen heikkenemisenä. Lithells
AB:ssa lihavalmiste- ja valmisruokatuotannosta vastaa Atria
Lithells AB, jonka tulokseen em. kehitys on vaikuttanut
heikentävästi. Sitä vastoin pikaruokaliiketoimintaa harjoittavan
Atria Concept AB:n ja lähitukkukauppaa harjoittavan Svensk
Snabbmat för Storkök AB:n myynti ja tuloskehitys on ollut
myönteinen.


UAB Vilniaus Mesa ja AS Valga Lihatööstus

Liettuassa toimiva UAB Vilniaus Mesan liiketoimintaa on sopeutettu
Atrian tavoitteiden mukaiseksi. Pitemmällä tähtäyksellä Atria
pyrkii nostamaan nykyisen vajaan 10 prosentin markkinaosuuden
merkittävästi suuremmaksi. Tavoitteena on 20-30 prosentin
markkinaosuus.

Vuoden alusta konserniin tuli mukaan myös Virossa toimiva AS Valga
Lihatööstus. Myös siellä kehitetään koko tuotantoketjua
alkutuotannosta kuluttajalle saakka. Yritys tekee parhaillaan
merkittäviä investointeja sianlihan tuotannon lisäykseen.

Baltiassa toimivat yritykset ovat tällä hetkellä vielä
suhteellisen pieniä; liikevaihto on yhteensä noin 30 miljoonaa
euroa vuodessa. Näillä yrityksillä ei ole vielä merkittävää
tulosvaikutusta koko konsernin tulokseen.


Venäjä

Atria teki kesäkuussa sopimuksen Pietarissa toimivan alan toiseksi
suurimman yrityksen PIT Produktin ostamisesta. Yritys kehittyy
erittäin voimakkaasti ja myös sen kannattavuus on kunnossa.
Tavoitteena on saada kauppa päätökseen elo-syyskuun aikana.
Onnistuessaan PIT Produkt luo mahdollisuuden kehittää Atrian
liiketoiminnot Venäjällä mittaviksi. Tavoitteena on Pietarin
lisäksi edetä asteittain myös Moskovan markkinoille. Tässä
vaiheessa Atria keskittyy kuitenkin PIT Produktin liiketoimintojen
haltuunottoon ja kehittämiseen edelleen.


Investoinnit

Atria Yhtymä Oyj tekee parhaillaan mittavia investointeja. Uusi
sikateurastuslinja valmistuu vuoden vaihteen jälkeen ja
mahdollistaa merkittävän rationoinnin. Investoinnin suuruus 21
miljoonaa euroa. Samoin valmistetehtaan 10,3 miljoonan euron
laajennus on parhaillaan menossa.

Nurmossa on aloitettu 37 miljoonaa euroa maksavan
logistiikkakeskuksen laajennustyö, joka on tavoitteena ottaa
käyttöön keväällä 2007. Atria toimittaa tällä hetkellä päivittäin
noin 500 000 kiloa tuotteitaan vähittäiskauppa- ja
suurtalousasiakkaille. Laajennuksen avulla tavoitteena on
säilyttää hyvä toimituskyky kasvaville määrille ja tyydyttää
asiakkaiden vaateet myös tulevaisuudessa.


Tulevaisuuden näkymät

Kokonaisuudessaan Atrian liikevaihto kasvaa tänä vuonna alkuvuoden
tavoin voimakkaasti. Kotimaan liiketoimintojen uskotaan jatkavan
myönteistä kehitystään. Sitä vastoin Ruotsissa Lithells AB:n tulos
jää jälkeen viime vuodesta. Atrian viime vuoden IFRS-tuloksessa
oli 8,1 miljoonaa euroa kertaluontoisia eläkkeiden jaksotustuloja,
joita tänä vuonna ei ole. Koko konsernin tulos tulee jäämään
jälkeen viime vuodesta. Kuitenkin konsernissa on menossa erittäin
voimakas kehitysvaihe niin kotimaan kuin ulkomaan liiketoimintojen
osalta, minkä uskotaan luovan hyvät edellytykset liiketoimintojen
kehittymiselle myös tulevina vuosina.


ATRIA YHTYMÄ OYJ

Seppo Paatelainen
toimitusjohtajaJAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.fi

Osavuosikatsaus postitetaan pyynnöstä tai on saatavissa Internet-
sivuiltamme www.atria.fi.

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen