Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 17.2.2005

ATRIA YHTYMÄ OYJ:N TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2004

ATRIA YHTYMÄ OYJ:N TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2004

Konsernin liikevaihto kasvoi 9,0 prosenttia ja oli 833,7 miljoonaa euroa (765,1
miljoonaa euroa v. 2003). Tulos ennen satunnaisia eriä oli 33,7 miljoonaa euroa
(23,6 miljoonaa euroa). Hallitus esittää, että yhtiö jakaa vuodelta 2004 osinkoa
0,595 euroa osakkeelle eli 35% osakkeiden nimellisarvolle.


 TULOSLASKELMA (MILJ.EUR)                        
                  1-12/2004  1-12/2003  muutos-%  
                                    
 LIIKEVAIHTO            833,7    765,1    9,0     
 LIIKEVOITTO            38,8    30,9    25,5    
 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ    33,7    23,6    42,6    
 KONSERNIN TULOS ENNEN VEROJA    33,7    23,6    42,6    
 KATSAUSKAUDEN TULOS        24,8    15,0    64,7    
                                    
 Veroina on huomioitu katsauskauden                   
 tulosta vastaava vero                         
                                    
 TASE (MILJ.EUR)                            
                                    
 VASTAAVAA             31.12.2004 31.12.2003 muutos-%  
 PYSYVÄT VASTAAVAT                           
  Aineettomat hyödykkeet      45,9    47,5    -3,2    
  Aineelliset hyödykkeet      260,3    255,4    1,9     
  Sijoitukset           5,9     6,1     -2,8    
 VAIHTUVAT VASTAAVAT                          
  Vaihto-omaisuus         48,0    47,9    0,2     
  Saamiset             135,8    89,7    51,2    
  Rahat ja pankkisaamiset     12,6    9,9     27,3    
 YHTEENSÄ              508,5    456,5    11,4    
                                    
 VASTATTAVAA                              
 OMA PÄÄOMA                               
  Osakepääoma ja                            
  muu oma pääoma          240,8    224,6    7,2     
 VÄHEMMISTÖOSUUS          19,6    1,6     1148,9   
 VIERAS PÄÄOMA                             
  Pitkäaikainen          98,4    104,3    -5,6    
  Lyhytaikainen          149,7    126,0    18,8    
 YHTEENSÄ              508,5    456,5    11,4    
                                    
 TUNNUSLUVUT                              
                  31.12.2004 31.12.2003 muutos-%  
 Bruttoinvestoinnit taseen                       
 pysyviin vastaaviin, milj.eur   33,8    36,4    -7,1    
 Bruttoinvestoinnit                           
 liikevaihdosta, %         4,1     4,8     -      
 Henkilöstö keskimäärin       3638    3377    8      
 Tulos/osake, eur          1,17    0,83    40,96    
 Oma pääoma/osake, eur       11,42    10,65    7,23    
 Omavaraisuusaste, %        51,3    49,6    3,4     
 Korolliset velat, milj.eur     110,3    129,4    -14,8    
                                    
 RAHAVIRTALASKELMA (MILJ.EUR)                      
                  1-12/2004  1-12/2003        
                                    
 Liiketoiminnan rahavirta      71,7    54,5          
 Rahoituserät ja verot       -13,2    -15,1          
 Liiketoiminnan rahavirta yht.   58,5    39,4          
                                    
 Investoinnit            -33,9    -36,4          
 Investointien rahavirta yht.    -33,9    -36,4          
                                    
 Maksullinen osakeanti       -      26,4          
 Lainojen muutos          -14,8    -29,2          
 Maksetut osingot          -9,0    -6,7          
 Rahoituksen rahavirta yht.     -23,8    -9,5          
                                    
 Rahavarojen muutos         0,8     -6,5          
                                    
 KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET                      
 (MILJ.EUR)                               
                  31.12.2004 31.12.2003 muutos-%  
                                    
 VELAT, JOIDEN VAKUUDEKSI ON                      
 ANNETTU                                
 KIINNITYKSIÄ TAI MUITA VAKUUKSIA                    
                                    
 Lainat rahoituslaitoksilta     66,2    86,2    -23,2    
 Eläkelainat            6,0     5,3     13,2    
 Yhteensä              72,2    91,5    -21,1    
                                    
 YLEISVAKUUTENA ANNETUT                         
 KIINNITYKSET                              
 JA MUUT VAKUUDET                            
                                    
 Annetut kiinteistökiinnitykset   74,3    75,6    -1,7    
 Annetut yrityskiinnitykset     43,0    37,9    13,4    
 Annetut muut vakuudet       41,3    42,9    -3,6    
 Yhteensä              158,6    156,4    1,4     
                                    
 KONSERNIYHTIÖIDEN PUOLESTA ANNETUT                   
 KIINNITYKSET JA MUUT VAKUUDET                     
                                    
 Takaukset             -      -      -      
                                    
 TASEESEEN SISÄLTYMÄTTÖMÄT                       
 VASTUUSITOUMUKSET JA VASTUUT                      
                                    
 Käyttämättömät limiitit      79,4    76,3    4,1     
                                    
 Takaukset                               
 Omasta puolesta          1,6     1,4     14,3    
 Muiden puolesta          0,3     -      100,0    
 Yhteensä              1,9     1,4     33,2    
                                    
                                    
 Leasingvastuut                             
 Seuraavan 12 kk:n                           
 aikana maksettavat         0,9     1,0     -10,0    
 Myöhemmin maksettavat       5,5     1,5     266,7    
 Yhteensä              6,4     2,5     156,0    
                                    
                                    
 Luvut ovat tilintarkastamattomia                    


 TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT                
                                      
                      2004 2003  2002  2001  2000  
 Liikevaihto, milj.euroa          833, 765,1 707,0 637,4 615,7 
                      7                
 Käyttökate, milj.euroa          69,2 59,1  50,9  52,0  38,6  
 % lv:sta                 8,3 7,7  7,2  8,2  6,3  
 Liikevoitto, milj.euroa          38,8 30,9  25,6  28,9  18,8  
 % lv:sta                 4,7 4,0  3,6  4,5  3,1  
 Rahoitustuotot ja -kulut, milj.euroa   -5,1 -7,3  -5,2  -4,9  -5,3  
 % lv:sta                 0,6 0,9  0,7  0,8  0,9  
 Tulos ennen satunnaisia eriä,                       
 milj.euroa                33,7 23,6  20,4  23,9  13,5  
 % lv:sta                 4,0 3,1  2,9  3,8  2,2  
 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja                      
 ja veroja, milj.euroa           33,7 23,6  20,4  23,9  13,5  
 % lv:sta                 4,0 3,1  2,9  3,8  2,2  
 Oman pääoman tuotto (ROE) %        10,3 7,5  7,7  9,2  4,9  
 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) %     10,7 9,1  7,9  10,0  6,8  
 Omavaraisuusaste %            51,3 49,6  43,3  48,7  46,7  
 Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen,                   
 milj.euroa                33,8 36,4  66,0  23,2  32,1  
 % lv:sta                 4,1 4,8  9,3  3,6  5,2  
 Henkilöstön määrä             3638 3377  3300  3241  3419  
 Tutkimus ja kehitysmenot, milj.euroa   7,0 6,7  6,1  5,5  5,8  
 lv:sta%*                 0,8 0,9  0,9  0,9  0,9  
 Tilauskanta **              -  -   -   -   -   
                                      
 * Kirjattu kokonaisuudessaan tilivuoden                  
 kuluksi                                  
 **Ei merkitsevä luku,                           
 koska tilaukset toimitetaan pääosin tilausta seuraavana           
 päivänä.                                  
                                      
 OSAKEKOHTAISET OSAKEANTIOIKAISTUT TUNNUSLUVUT               
                      2004 2003  2002  2001  2000  
                      12kk 12kk  12kk  12kk  12kk  
 Tulos/osake (EPS) euroa          1,17 0,83  0,78  0,88  0,46  
 Oma pääoma/osake euroa          11,4 10,65 10,45 10,01 9,40  
                      2                
 Osinko/osake euroa*            0,59 0,425 0,372 0,372 0,219 
                      5                
 Osinko/tulos %*              50,7 51,5  47,8  42,4  48,5  
 Efektiivinen osinkotuotto*        5,3 4,7  5,5  7,1  5,9  
 Hinta/voitto-suhde (P/E)         9,62 10,90 8,67  5,97  8,26  
 Osakekannan markkina-arvo,                         
 milj.euroa                238, 190,9 121,8 94,9  67,9  
                      3                
 Osakkeiden vaihto/1000 kpl:      A 3800 2325  1249  1226  602  
                    KI 0,0 0,0  -   -   -   
 Osakkeiden vaihto %:          A 32,0 29,9  18,9  18,5  9,1  
                    KI 0,0 0,0  -   -   -   
 Osakkeiden lukumäärä milj.kpl yht.    21,1 21,1  15,8  15,8  15,8  
 Osakkeiden lukumäärä          A 11,9 11,9  6,6  6,6  6,6  
                    KI -  -   -   -   -   
                    KI 9,2 9,2  9,2  9,2  9,2  
                    I                  
 Osakkeiden osakeantioikaistu luku-                     
 määrä keskimäärin             21,1 18,3  18,1  18,1  18,1  
 Osakkeiden osakeantioikaistu luku-                     
 määrä 31.12.               21,1 21,1  18,1  18,1  18,1  
                                      
 OSAKKEIDEN KURSSIKEHITYS                          
 Kauden alin              A 8,55 6,81  5,85  3,81  4,02  
                    KI 0,00 0,00  -   -   -   
 Kauden ylin              A 11,7 11,40 8,90  6,19  6,00  
                      5                
                    KI -  -   -   -   -   
 Kauden lopussa             A 11,3 9,05  7,70  6,00  4,29  
                      0                
                    KI -  -   -   -   -   
 Tilikauden keskikurssi         A 9,42 9,20  7,35  5,22  4,99  
                    KI -  -   -   -   -   
                                      
 * Hallituksen ehdotus                           
ATRIALLA VAHVAN KASVUN JA MYÖNTEISEN TULOSKEHITYKSEN VUOSI 2004


Atrialle vuosi 2004 oli monella tavalla menestyksellinen. Yhtiö paransi
merkittävästi tulostaan edelliseen vuoteen verrattuna. Suomessa Atria kasvoi
kannattavasti kaikilla päätuotealueilla. Ruotsissa kykenimme säilyttämään vahvan
markkina-aseman ja parantamaan edelleen kannattavuutta. Baltiassa Atria eteni
Liettuan lisäksi myös Virossa ostamalla Viron toiseksi suurimman liha-alan
yrityksen AS Valga Lihatööstusin. Atria vahvisti siten edelleen asemaansa
Itämeren alueen suurimpana lihavalmisteiden valmistajana.

Vuoden 2004 Atria-konsernin liikevaihto nousi 833,7 miljoonaan euroon (765,1
miljoonaa euroa v. 2003), missä oli kasvua edellisestä vuodesta 9,0 prosenttia.
Liikevoitto oli 38,8 miljoonaa euroa (30,9 miljoonaa euroa), kasvua 25,5
prosenttia. Tulokseksi ennen veroja muodostui 33,7 miljoonaa euroa (23,6
miljoonaa euroa), missä kasvua oli 42,6 prosenttia. Myös neljäs vuosineljännes
oli edellisvuotta selkeästi parempi, tulos ennen veroja loka-joulukuulla oli 7,8
miljoonaa euroa (4,8 miljoonaa euroa), ollen edellisvuotta parempi 60,5
prosenttia. Omavaraisuusaste vuoden lopussa oli 51,3 prosenttia. Myös sijoitetun
pääoman tuotto nousi edellisen vuoden 9,1 prosentista 10,7 prosenttiin. Hallitus
esittää, että yhtiö jakaa vuodelta 2004 osinkoa 0,595 euroa osakkeelle eli 35%
osakkeiden nimellisarvolle.


Kotimaan liiketoiminnot, Atria Oy

Kotimaan liiketoiminnot, lihateollisuus, valmisteteollisuus ja
siipikarjateollisuus, saavuttivat asettamansa tavoitteet ja kykenivät parantamaan
tulostaan. Toimialan markkinajohtajana Atria paransi edelleen markkinaosuuttaan
kotimaan markkinoilla ja kotimaan liiketoimintojen tulos muodostui edellistä
vuotta paremmaksi.

Lihankäsittelyn määrälliset tavoitteet jopa ylittyivät. Erityisesti sianlihan
kysynnän kasvu sekä koti- että vientimarkkinoilla edisti lihateollisuuden
myönteistä kehitystä. Atrian sianlihan käsittelymäärä kasvoi 6,9 prosenttia ja
naudanlihan 0,2 prosenttia. Atrian markkinaosuus sianlihan käsittelyssä kohosi
31,4 prosenttiin ja naudanlihan käsittelyssä 43,3 prosenttiin. Atria vahvisti
markkinajohtajan asemaansa myös lihankäsittelijänä. EU:n itälaajentumisen
vaikutus lihamarkkinoihin pysyi vielä vähäisenä.

Atria teki investointipäätöksen kansainvälisen tason teurastusyksikön
rakentamiseksi Nurmoon. Sikateurastamo uudistetaan ja käsittelykapasiteetti
kaksinkertaistetaan. Investoinnin arvo on 21 miljoonaa euroa ja hanke valmistuu
keväällä 2006.

Atria Oy:n valmisteteollisuuden myynnin kasvu ylsi suunnitellulle tasolle, ja
tuloskehitys oli myönteinen. Atria lihavalmisteiden ja valmisruokien
markkinaosuudet kasvoivat useissa tuoteryhmissä. Atrian asema mm.
leivänpäällystuotteiden, grillimakkaroiden ja pakatun lihan markkinajohtajana
edelleen vahvistui, mikä nosti valmistelinjojen kapasiteetin käyttöasteen
erittäin hyvälle tasolle.

Atria Oy:n siipikarjateollisuus saavutti toiminnalleen ja tulokselleen
asettamansa tavoitteet ja tuloksesta muodostui hyvä. Vuonna 2004 siipikarjan
kulutuksen kasvu Suomessa kuitenkin hidastui ja vuoden lopulla myös tuonti
lähinnä Brasiliasta lisääntyi. Muuttuneesta markkinatilanteesta huolimatta Atria
pystyi hieman nostamaan siipikarjatuotteidensa markkinaosuuksia. Vuonna 2003
valmistunut tehtaan laajennus loi edellytykset parantaa tuottavuutta koko
tuotantoprosessissa.

Kuluvana vuonna tuotteiden myyntihintoihin on kohdistunut kova hintapaine. Tämä
on johtanut useiden tuotteiden osalta epätyydyttävään hintakehitykseen. Samaan
aikaan myös raaka-aineiden hinnat ovat nousseet. Myönteisestä
kustannuskehityksestä ja kasvavasta myyntivolyymistä johtuen Atria kykeni
kuitenkin myönteiseen tuloskehitykseen.

Kotimaan liiketoiminnasta vastaavan Atria Oy:n liikevaihto oli 486,9 miljoonaa
euroa, jossa oli kasvua 10,8 %.


Kotimaa, Liha ja Säilyke Oy

Vuonna 2004 Liha ja Säilyke Oy:n toiminta kehittyi suunnitellusti. Yhtiö keskitti
tuotevalikoimaansa, mikä näkyi vain niukkana liikevaihdon kasvuna. Liikevaihto
kasvoi 1,8 prosenttia 41,6 miljoonaan euroon. Kauden tulos oli edellisen vuoden
tasolla, tavoitteiden mukainen. Yhtiön strategia keskittyä vahvuusalueisiinsa,
salaatteihin, uunipaistettuun valmisruokaan, välipalapiirakoihin,
kokolihavalmisteisiin, nakkimakkaroihin ja erikoisgrillimakkaroihin, oli
onnistunut. Forssan-tuotemerkillä myytävien salaattien markkinaosuus nousi 30
prosenttiin. Liha ja Säilyke Oy:n noin 6 miljoona euroa maksava uusi
logistiikkakeskus on parhaillaan käyttöönottovaiheessa.


Lithells-konserni Ruotsissa vahvisti asemiaan

Lithells-konsernin liiketoiminnat Ruotsissa koostuvat lihavalmisteyritys Atria
Lithells AB:sta, pikaruokayritys Atria Concept AB:sta ja lähitukkukauppaa
harjoittavasta Svensk Snabbmat för Storkök AB:sta.

Lithells-konsernin liikevaihto nousi viime vuonna 310,2 miljoonaan euroon, jossa
kasvua oli 4,7 prosenttia sekä liikevoitto 11,4 miljoonaan euroon, jossa kasvua
oli 19,5 prosenttia. Koko konsernin tulos parani ja kaikkien liiketoimintojen
kannattavuus oli hyvä. Atria Lithells AB:n tulos kasvoi edellisvuodesta. Kolmen
vuosineljänneksen jälkeen tulosparannus oli merkittävä, mutta viimeisellä
neljänneksellä raaka-ainehintojen nousu heikensi koko vuoden tulosparannusta.
Yhtiön markkinaosuudet päätuoteryhmien valmistuksessa säilyivät noin 25 prosentin
tasolla. Atria Lithells AB tehosti makkaratuotantoaan keskittämällä valmistuksen
Sköllerstan tehtaalle.

Atria Concept AB:n asema shop-in-shop-konseptin vientimarkkinoilla, erityisesti
Baltiassa ja Puolassa, vahvistui. Katukeittiöliiketoiminnassa parhaaseen
kehitykseen ylsi Sibylla-ketju. Sibylla-tavaramerkin tunnettuus ylsi 82
prosenttiin, ja se oli kuluttajien eniten arvostama pikaruokatavaramerkki
Ruotsissa. (lähde: Temo AB:n kyselytutkimus, kevät 2004)

Svensk Snabbmat AB vahvisti asemiaan asiakkaan lähellä toimivana tukkuliikkeenä
avaamalla uuden toimipisteen Lindköpingissä. Viime vuosi oli jo kuudes
perättäinen, jolloin Svensk Snabbmatin liikevaihto ja kannattavuus paranivat.

Lithells AB:n kaikkien tytäryhtiöiden kehitys on ollut myönteistä, ja niillä on
hyvä markkina-asema sekä tulostaso. Tavoite on kehittää kaikkia tytäryhtiöitä
omissa segmenteissään orgaanisen kasvun ja toiminnan tehostamisen kautta.
Toimialalla vallitsevassa nopeasti muuttuvassa tilanteessa tulevaisuudessa
voidaan hyödyntää myös mahdollisesti tarjoutuvan ulkoisen kasvun mahdollisuudet.


Atrian asema Baltiassa vahvistuu

Atrian liettualaisen tytäryhtiön, UAB Vilniaus Mesan, ensimmäinen täysi
kalenterivuosi oli muutoksen ja rakentamisen vuosi. Uusi, EU-laatunormit täyttävä
tehdas valmistui keväällä ja tehtaan vihkiäisiä vietettiin syyskuussa 2004.
Marraskuussa yhtiöön nimitettiin uusi toimitusjohtaja. Huomattavien investointien
ja toimintojen uudelleen järjestelyjen takia yhtiön kannattavuus kärsi ja tulos
jäi heikoksi. Vilniaus Mesalla on noin kymmenen prosentin markkinaosuus
lihajalosteissa Liettuan päivittäistavaramarkkinoilla (lähde A.C.Nielsen 2004).
Yhtiö on kasvattanut osuuttaan myös Latvian markkinoilla. Pitemmällä tähtäyksellä
Atria pyrkii saamaan Liettuassa nykyistä selvästi vahvemman aseman. Liettuassa ei
toimi toisia ulkomaisessa omistuksessa olevia liha-alan yrityksiä.

Virolainen AS Valga Lihatööstus tuli osaksi Atria-konsernia tammikuussa 2005.
Valga on Viron toiseksi suurin punaista lihaa jalostava yritys. Valga on mukana
koko lihanjalostusketjussa: osittain lihakarjan kasvatuksessa, teurastamo- ja
lihanleikkaamotoiminnassa sekä valmistetuotannossa.
Valgan päätuotteita ovat erilaiset korkealaatuiset makkarat (noin 60 prosenttia
liikevaihdosta), savustetut lihavalmisteet, leivänpäälliset, liha ja erilaiset
erikoistuotteet. Yhtiön tuotemerkki on Maks & Moorits.

Valga on perustettu vuonna 1910 ja se yksityistettiin vuonna 1994.
Yksityistämisen jälkeen Valga on menestynyt hyvin ja tuottanut voittoa. Vuonna
2003 Valgassa oli 369 työntekijää, vuonna 2004 työntekijöitä oli keskimäärin 350.

AS Valga Lihatööstuksella on tuotantolaitos Valgan kaupungissa lähellä Latvian
rajaa. Kolmen viime vuoden aikana yhtiö on investoinut noin 8 milj. euroa
tuotantokoneistoon ja -laitteistoihin, jotka täyttävät EU:n ja EN ISO 9001:2000
-laatujärjestelmän vaatimukset. Vuonna 2002 uudistettu teurastamo on yksi Baltian
nykyaikaisimmista teurastamoista. Teurastamon käsittelykapasiteetti on 250 nautaa
ja 1000 sikaa päivässä.

AS Valga Lihatööstuksen tavoitteena on parantaa ja lisätä sekä markkinointia että
myyntiä Virossa ja Latviassa. Yritys vahvistaa Atrian toimintaa ja kilpailukykyä
yhdessä Atrian liettualaisen tytäryhtiön UAB Vilniaus Mesan kanssa kaikissa
Baltian maissa - Virossa, Latviassa ja Liettuassa - laajenevan ja keskittyvän
asiakaskunnan palvelemiseksi.


Atria ja Venäjä

Atria on tutkinut noin puolentoista vuoden ajan etabloitumista Venäjälle. Yritys
on pyrkinyt mahdollisimman tarkoin tekemään selvitykset asiakkaista, markkinoista
ja yritysolosuhteista ja siten pienentämään riskiä tulevan investoinnin jälkeen.
Markkinat ovat Atrialle erittäin mielenkiintoiset ja luovat edellytykset hyvien
yritysten nopeaan kasvuun. Tässä vaiheessa voimme vain todeta, että olemme
etabloitumissuunnitelmissamme pitkällä, mutta lopullisen aikataulusta voimme
kertoa vasta lopullisten päätösten toteutuessa.


Näkymät vuodelle 2005

Kauppa käy kovaa keskinäistä kilpailua kuluttajista, jolloin myös hinta on
keskeinen tekijä. Hintapaine kohdistuu luonnollisesti myös valmistajiin. Tässä
tilanteessa on muodostunut erittäin tärkeäksi, kuinka hyvin valmistaja kykenee
tekemään yhteistyötä kaupan kanssa koko tilaus-toimitusketjun kustannusten
pienentämiseksi ja kuluttajien tarpeita vastaavan saatavuuden parantamiseksi.
Atria pyrkii tyydyttämään mahdollisimman hyvin asiakkaittensa odotukset, mikä
näkyy myös myönteisenä myynnin kehityksenä. Tänä vuonna Atria uskoo asemansa
kotimaan markkinoilla jatkavan vahvistumistaan.

Ruotsissa raaka-aineiden hinnannousu heikentää Atria Lithells AB:n
tulosmuodostusta, mutta mitään radikaalia muutosta ei uskota markkinoilla
tapahtuvan.

Atrian Baltian toiminnot ovat vielä voimakkaiden muutosten alla. Yrityksissä
tehdään vielä sisäisiä ja keskinäisiä järjestelyjä. Venäjän yrityskaupan
odotetaan tuovan Atrialle mukanaan hyvän kasvumahdollisuuden ja vahvistavan
Atrian asemaa Itämeren alueen suurimpana lihavalmisteiden valmistajana.


Corporate Governance

Corporate Governance -suositukset, poikkeukset niistä samoin kuin näihin
suosituksiin liittyvät henkilötiedot on julkaistu kotisivuillamme www.atria.fi.

IFRS-laskentastandardeihin siirtyminen
IFRS-standardien käyttöönotolla ei tule olemaan merkittäviä vaikutuksia konsernin
tulokseen tai tasearvoihin. Olennaisin merkitys tulee työkyvyttömyyseläkkeen
käsittelystä vuoden 2004 lukuihin. Atria tulee esittämään työkyvyttömyyseläkkeen
erillisenä lukuna omalla rivillään raportoinneissa tämän muutoksen merkityksen
arvioinnin helpottamiseksi. Vertailulaskelmat vuoden 2004 alun ja lopun taseiden
sekä osavuosikatsausten osalta tulemme esittämään erillisellä tiedotteella ennen
ensimmäisen neljänneksen tuloksen julkistamista. Vuoden 2005 osavuosikatsaukset
vertailutietoineen julkistetaan IFRS-laskentaperiaatteiden mukaisina niin kuin
Rahoitustarkastus on suosittanut.

Osinkoehdotus

Hallitus esittää, että yhtiö jakaa vuodelta 2004 osinkoa 0,595 euroa osakkeelle
eli 35% osakkeiden nimellisarvolle.


Varsinainen yhtiökokous 3.5.2005

Atria Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 3.5.2005 klo 14.00 Kuopiossa
yhtiön tiloissa, osoitteessa Ankkuritie 2, 70460 Kuopio.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Yhtiöjärjestyksen 16 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat
2. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 15 §:n muuttamiseksi
  Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen yhtiökokouksen pitopaikkaa koskeva 15
  § muutetaan siten, että yhtiön yhtiökokoukset pidetään joko Kuopiossa tai
  Helsingissä.
3. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakepääoman
  korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä
  Hallitus ehdottaa varsinaisessa yhtiökokouksessa keväällä 2004 hallitukselle
  annetun osakepääoman korottamisvaltuutuksen uusimista yhden vuoden ajaksi
  yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien. Ehdotettu valtuutus korvaisi
  5.5.2005 saakka voimassa olevan valtuutuksen. Valtuutus koskisi siten enintään
  yhteensä 4.218.545 kappaletta yhtiön 1,70 euron nimellisarvoista A-osaketta ja
  sisältäisi oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ja
  hallitus voisi päättää, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta
  vastaan tai muuten tietyin ehdoin. Hallitukselle annettaisiin oikeus päättää
  merkintään oikeutetuista, merkintähinnasta ja niistä perusteista, joiden mukaan
  merkintähinta määrätään.
4. Arvo-osuusjärjestelmään siirtämättömien osakkeiden myyminen
  Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättää osakeyhtiölain 3 a
  luvun 3 a §:n mukaisesti myydä ns. yhteisellä arvo-osuustilillä olevat yhtiön A-
  sarjan osakkeet, joiden osuus yhtiön kaikista A-osakkeista on alle yksi
  prosenttia, niiden omistajien lukuun, jotka eivät ole toimittaneet
  osakekirjaansa omistusoikeuden kirjaamista varten arvo-osuusrekisteriin tai
  tilinhoitajayhteisölle, ja että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen ryhtymään
  päätöksen edellyttämiin tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 22.4.2005
merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön
osakasluetteloon, ellei laista muuta johdu. Osakkeenomistajan on saadakseen
osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään torstaina
28.4.2005 klo 16.00. Ilmoittautuminen voi tapahtua kirjeitse tai puhelimitse
mainittuun määräaikaan mennessä. Tarkemmat ohjeet julkaistaan kutsussa.


Pysyvien sisäpiiriläisten kaupankäynnin rajoitus

Atria Yhtymä Oyj:n hallitus on 21.2.2002 päättänyt ajanjaksoksi, jonka aikana
pysyvät sisäpiiriläiset saavat käydä kauppaa, 14 vuorokautta Atria Yhtymä Oyj:n
osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkaisemisen jälkeen. Aikeista käydä
kauppaa on kuitenkin aina etukäteen kysyttävä lupa hallituksen sihteeriltä. Muina
aikoina pysyvät sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa (suljettu ikkuna).
Kaupankäyntirajoitus tulee myös pysyvien sisäpiiriläisten holhottaville ja
arvopaperimarkkinalain 1. luvun 5. pykälässä tarkoitetuille
määräysvaltayhteisöille.


ATRIA YHTYMÄ OYJ


Seppo Paatelainen
toimitusjohtajaJAKELU

Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.fi


Jaa

Takaisin uutishuoneeseen