Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 03.5.2005

ATRIA YHTYMÄ OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 3.5.2005

ATRIA YHTYMÄ OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 3.5.2005
 
Yhtiökokous päätti vahvistaa vuoden 2004 tilinpäätöksen, myöntää vastuuvapauden 
hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä että 
osinkoa maksetaan  35 % (0,595 euroa/osake) osakkeiden nimellisarvolle.
 
Osinko on täsmäytyspäivänä 9.5.2005 omistajaluetteloon merkittyjen omistajien 
nostettavissa maksupäivästä 16.5.2005 alkaen arvo-osuustilille ilmoitetulta 
pankkitililtä.
 
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiökokouksen pitopaikkaa 
koskevasta muutoksesta yhtiöjärjestyksen 15 pykälään seuraavasti:
"Yhtiön yhtiökokoukset pidetään joko Kuopiossa tai Helsingissä."

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti myydä enintään 26.972 
yhteisellä arvo-osuustilillä olevaa yhtiön A-sarjan osaketta niiden omistajien 
lukuun, jotka eivät ole toimittaneet osakekirjaansa omistusoikeuden kirjaamista 
varten arvo-osuusrekisteriin tai tilinhoitajayhteisölle. Yhtiökokous valtuutti 
hallituksen ryhtymään päätöksen edellyttämiin tarpeellisiin toimenpiteisiin. 
Kyseisten osakkeiden osuus Atrian A-osakkeista on noin 0,2 prosenttia. 
Yhtiökokous voi lain mukaan 5 vuoden kuluttua ns. ilmoittautumispäivästä, joka 
on ollut kesäkuussa 1994, päättää myydä yhteisellä arvo-osuustilillä olevat 
osakkeet niiden omistajien lukuun, jos ne vastaavat enintään yhtä prosenttia 
osakelajin kaikkien osakkeiden lukumäärästä.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakepääoman 
korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä siten, että uusmerkinnässä 
voidaan antaa enintään yhteensä 4.218.545 kappaletta yhtiön 1,70 euron 
nimellisarvoisia A-osakkeita ja siten korottaa osakepääomaa enintään 
7.171.526,50 euroa.
 
Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää osakepääoman korottamisesta kuitenkin 
vain siten, että osakepääomaa korotetaan yhteensä enintään viidesosalla 
hallituksen osakepääoman korotuspäätöksen ajankohtana rekisteröidystä 
osakepääomasta. 
 
Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta 
edellyttäen, että poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, 
kuten yrityskauppojen rahoittaminen, yhteistoimintajärjestelyt, rahoitus- tai 
pääomarakenteen vahvistaminen tai kehittäminen taikka henkilöstön 
kannustaminen.
 
Valtuutus sisältää  myös sen, että hallitus voi päättää, että osakkeita voidaan 
merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muuten tietyin ehdoin. Hallitukselle 
annetaan  oikeus päättää merkintään oikeutetuista, merkintähinnasta ja niistä 
perusteista, joiden mukaan merkintähinta määrätään. 
 
Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä 
lukien.
 
Yhtiökokous päätti valita uudelleen kaikki hallintoneuvoston erovuoroiset 
jäsenet. Lisäksi eroa pyytäneiden Tarmo Joensuun ja Martti Selinin tilalle 
valittiin Mika Asunmaa ja Heikki Panula.
  
Tilintarkastajiksi valittiin jatkamaan KHT Pekka Loikkanen ja KHT Eero Suomela 
sekä varatilintarkastajiksi PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Markku Tynjälä.
 

ATRIA YHTYMÄ OYJ
 
Erkki Roivas
talousjohtaja
 
JAKELU
 

Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.fi

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen