Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 28.4.2006

ATRIA YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. ? 31.3.2006


ATRIA YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2006 


* Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 244,9 Me (221,7 Me), kasvua +10,5 %
* Liikevoitto oli katsauskaudella 4,5 Me (6,3 Me), ja tulos ennen veroja 3,8 Me 
 (5,8 Me)
* Osakekohtainen tulos oli 0,13 euroa (0,20 euroa)


Konsernin tulos odotusten mukainen

Atria-konsernin alkuvuoden liikevaihto sekä tulos olivat ennakoidun mukaisia. 

Pääsiäissesongin sijoittuminen vuoden toiselle neljännekselle vaikutti 
heikentävästi konsernin tulokseen katsauskaudella sekä Suomessa että Ruotsissa.

Kuopion sikateurastamon sulkeminen ja sen toiminnan liittäminen Nurmon 
teurastamoon aiheutti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä päällekkäisiä, 
kertaluonteisia kustannuksia. 

Yleisten tuotantopanosten kustannusten nousua Suomessa ja Ruotsissa ei pystytty 
katsauskaudella täysimääräisesti siirtämään myyntihintoihin.

Baltian kehittämisohjelma eteni suunnitellusti, mikä näkyi parantuneena 
tuloksena. 

Venäjällä myynti kasvoi odotusten mukaisesti ja tulos oli positiivinen.


Suomi

Atria-konsernin toimittajaosuus kotimaassa kehittyi edelleen myönteisesti ja oli 
29 prosenttia (Lähde: AC Nielsen Scantrack YTD 2006). Myönteisintä 
markkinaosuuden kehitys oli siipikarjatuotteissa sekä kuluttajapakatussa 
lihassa.

Tuotesortimentiltaan hyväkatteisen pääsiäissesongin sijoittuminen vuoden 
toiselle neljännekselle vaikutti heikentävästi ensimmäisen vuosineljänneksen 
tulokseen.

Katsauskauden aikana Kuopion sikateurastamo suljettiin ja toiminta siirrettiin 
Nurmon tuotantolaitokselle, jossa uusi 22 miljoonaa euroa maksanut 
sikateurastuslinja otettiin käyttöön. Sian teurastuksesta aiheutui päällekkäisiä 
kustannuksia, kun uuden linjan käyttöönottovaiheessa molemmat linjat olivat 
käytössä.

Alkuvuoden aikana Atrian sian ja naudan lihan hankintamäärät ovat kehittyneet 
myönteisesti; naudan hankintamäärä kasvoi lähes 7 prosenttia ja sian 
hankintamäärä yli 13 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Atrian valmisruoka- ja lihavalmisteliiketoiminnot Suomessa organisoitiin 
uudelleen vuoden 2006 alusta. Atrian ateriaratkaisuista muodostettiin uusi 
liiketoimintayksikkö, joka sisältää Atrian liiketoiminnan lisäksi myös Forssassa 
sijaitsevan Atrian tytäryhtiön Liha ja Säilyke Oy:n liiketoiminnan. Samassa 
yhteydessä Forssan lihavalmisteliiketoiminnan johtaminen siirtyi Atrian 
lihavalmisteteollisuuden vastuulle. Näillä toimenpiteillä pyritään parantamaan 
entisestään Atrian liiketoiminnan uudistumiskykyisyyttä, tuloksellisuutta ja 
liiketoiminnan kasvua.

Atria on aiemmin arvioinut lintuinfluenssauutisoinnin vaikutusten jäävän 
vähäisiksi siipikarjanlihan kulutukseen. Siipikarjanlihan kulutus Suomessa laski 
tammi-maaliskuussa 5 prosenttia viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna 
(Lähde: Suomen Gallup Elintarviketieto Oy). Samanaikaisesti Atrian 
toimittajaosuus kuitenkin lisääntyi kuluttajapakatussa siipikarjanlihassa yli 7 
prosenttia (Lähde: AC Nielsen Scantrack YTD 2006). Kulutuksen väheneminen 
kohdistui erityisesti tuontilihaan. Siipikarjateollisuuden osuus Atria-konsernin 
liikevaihdosta on alle 10 prosenttia.

Nurmon logistiikkakeskuksen laajennuksen rakennus- ja asennustyöt etenevät 
aikataulussa. Logistiikkakeskuksen rakennustyöt aloitettiin viime vuoden 
heinäkuussa, ja urakan on tarkoitus olla kokonaisuudessaan valmis 
käyttöönotettavaksi keväällä 2007. Logistiikkakeskuksen laajennusinvestointi 
maksaa noin 37 miljoonaa euroa.

Kotimaassa kustannustason nousun aiheuttama myyntihintojen korotuspaine on kova. 
Hinnankorotuksia ei ole vielä saatu vietyä myyntihintoihin täysimääräisesti.


Ruotsi

Lithells-konsernin alkuvuoden myynti sekä tulos olivat suunnitellulla tasolla. 
Pääsiäissesongin sijoittuminen vuoden toiselle neljännekselle heikensi kuitenkin 
tulosta edelliseen vuoteen verrattuna.

Katsauskauden aikana Lithells AB:n tytäryhtiö Atria Concept AB laajensi 
liiketoimintaansa Venäjälle, Pietariin, jonne on avattiin kahdeksan Sibylla Is 
Inside –myyntipistettä.

Liharaaka-aineen hinta katsauskaudella oli edelleen korkealla tasolla. Hintojen 
nousun odotetaan kuitenkin tasaantuvan loppuvuoden aikana.


Baltia

Liettuan liiketoimintojen liikevaihto laski hieman kannattamattoman 
lihanleikkuutoiminnan lopettamisen johdosta, mutta liiketoiminnan tulos parani. 
Kehittämisohjelmaa on viety määrätietoisesti eteenpäin, mikä näkyy parempana 
kustannusten hallintana ja myynnin kasvuna erityisesti lihajalosteissa. 

Virossa on jatkettu oman alkutuotannon kehittämistä laajentamalla sikaloita. 
Nämä laajennus- ja kehitysinvestoinnit saadaan valmiiksi tämän vuoden loppuun 
mennessä. Kuluttajapakatun lihan myynti kehittyi myönteisesti katsauskauden 
aikana.

Baltian markkinoilla alkuvuoden myynti on perinteisesti ollut vaatimatonta. 
Lihajalosteissa kysyntähuippu ajoittuu kesään.


Venäjä

Pit-Productin liikevaihto kehittyi katsauskauden aikana myönteisesti ja myös 
tulos oli positiivinen, huolimatta alkuvuoden perinteisesti hiljaisesta 
kysynnästä sekä tammikuun pitkistä paikallisista lomista.

Haltuunottoprosessi on edennyt ripeästi ja saadaan lähiaikoina päätökseen. 
Tuotantokapasiteetin tilapäinen lisääminen sekä uuden tuotantolaitoksen ja 
logistiikkakeskuksen suunnitteluprojektit olivat katsauskauden merkittävimmät 
hankkeet Venäjällä. 


Henkilöstö

Konsernin uutena toimitusjohtajana aloitti 1.2.2006 ekonomi Matti Tikkakoski. 
Lithells AB:n toimitusjohtajana aloitti 1.4.2006 Christer Åberg. Pit-Productin 
haltuunottoprojektin johtajaksi nimitettiin Atrian lihavalmisteteollisuuden 
johtaja Juha Ruohola. Katsauskaudella Atria-konsernin henkilöstön määrä oli 
5293.


Investoinnit

Katsauskauden aikana 22 miljoonaa euroa maksanut sikateurastamon laajennus 
saatiin valmiiksi huhtikuun alussa. Uuden laajennuksen käyttöönotto jatkuu vielä 
toisen neljänneksen ajan. Toinen merkittävä rakennusprojekti on 
logistiikkakeskuksen laajennus, joka on edennyt aikataulun mukaisesti ja tullaan 
ottamaan käyttöön keväällä 2007. 

Nurmossa toteutettava noin 70 miljoonan euron investointiohjelma saadaan 
päätökseen vuoden 2007 aikana. Näistä investoinneista 20 miljoonaa euroa 
kohdistuu vuodelle 2006 ja loput 10 miljoonaa euroa vuodelle 2007. 

Venäjällä on tehty selvitystyötä Pietariin tulevan uuden tuotantolaitoksen ja 
logistiikkakeskuksen rakentamisesta. Selvitystyön tuloksista raportoidaan 
myöhemmin tänä vuonna.


Rahoitus

Katsauskauden aikana korolliset velat lisääntyivät 16,8 miljoonaa euroa (+8,1%). 
Rahoitus on hoidettu käyttämällä emoyhtiön rahoituslimiittejä.


Hallituksen voimassa olevat antivaltuudet
	
Yhtiökokous on valtuuttanut hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta 
yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä siten, että uusmerkinnässä voidaan antaa 
enintään yhteensä 4.218.545 kappaletta yhtiön 1,70 euron nimellisarvoisia A-
osakkeita ja siten korottaa osakepääomaa enintään 7.171.526,50 eurolla. 

Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä 
lukien, 3.5.2006 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Hallitus on 
päättänyt esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vastaava valtuutus 
annettaisiin hallitukselle yhden vuoden ajaksi yhtiökokouksen päätöksestä 
lukien.


Toimintaympäristön muutokset

Katsauskauden aikana lintuinfluenssaa on tavattu eri puolilla Eurooppaa. 
Suomessa asiasta uutisoitiin näkyvästi alkuvuoden aikana. Tämä johti toisaalta 
siipikarjanlihan kulutuksen pieneen noin 5 prosentin laskuun verrattuna 
vastaavaan aikaan viime vuonna ja toisaalta siipikarjanlihan tuonnin 
voimakkaaseen vähenemiseen. Ala ja viranomaiset ovat korostaneet, että 
suomalainen siipikarjan tuotantoketju on turvallinen. Suomessa tuotantoeläimet 
pidetään sisätiloissa täysin eristyksissä luonnonlinnuista.	

Suomen Gallup Elintarviketiedon viikolla 9 tekemässä kyselyssä 99 prosenttia 
vastaajista piti kotimaista siipikarjanlihaa turvallisena ruokana. Erittäin 
turvallisena pitäviä oli 61 prosenttia, kun heitä maaliskuun alussa oli 52 
prosenttia. Kuluttajat olivat myös entistä tyytyväisempiä liha-alan ja 
viranomaisten toimiin turvallisuuden varmistamiseksi. Tutkimuksen mukaan 95 
prosenttia suomalaisista syö broilerinlihaa ja 74 prosenttia kalkkunanlihaa. 
Useampi kuin neljä kuluttajaa viidestä on jatkanut siipikarjanlihatuotteiden 
syöntiä entiseen tapaan. Käyttöä lisänneitä on enemmän kuin vähentäneitä. (Lähde 
Suomen Gallup Elintarviketieto, lehdistötiedote 13.4.2006)


Loppuvuoden näkymät

Sikateurastamon laajennusosan toimintojen saattaminen täyteen toimintakuntoon on 
suunniteltu tapahtuvan kolmannen neljänneksen alkuun mennessä. 

Liha ja Säilyke Oy:n ja Atrian valmisruokatuotannon integroimishanke kaikkine 
muutoksineen tulee rasittamaan hieman toisen neljänneksen tulosta.

Lintuinfluenssauutisoinnin vaikutukset kotimaisen siipikarjanlihan kysyntään 
ovat vähäiset. Arvioimme kysynnän heikkenevän vain muutamia prosenttiyksiköitä 
loppuvuoden aikana. Selvityksiä tappiollisen kalkkunaliiketoiminnan 
kannattavuuden parantamiseksi jatketaan edelleen.

Kotimaan myynti päätuoteryhmissä kehittyy edelleen myönteisesti, mutta 
samanaikaisesti myyntihintojen korotuspaine kasvaa voimakkaasti kohonneiden 
raaka-ainekustannusten vuoksi. Atrian kotimaan toimintojen tuloksen arvioidaan 
olevan toisella neljänneksellä hieman viimevuoden vastaavaa ajankohtaa heikompi. 

Ruotsissa Lithells AB:n toiminta jatkuu vakaana ja koko vuoden tuloksen 
arvioidaan olevan viime vuoden tasolla. Liharaaka-aineen hintojen nousun 
ennakoidaan tasoittuvan loppuvuoden aikana.

Pit-Productin myynti kehittyy edelleen myönteisesti ja liikevaihdon arvioidaan 
olevan noin 75 miljoonaa euroa vuoden 2006 aikana. Liiketoiminnan tulos 
Venäjällä tulee olemaan lievästi positiivinen.

Baltian toimintojen uskotaan kehittyvän edelleen myönteisesti ja koko vuoden 
tuloksen odotetaan paranevan hieman viimevuotisesta.


TUNNUSLUVUT

milj. EUR              1-3/2006   1-3/2005   1-12/2005

Oma pääoma/osake, €          12,21     12,71     12,08
Korolliset velat           223,6     146,9     206,9
Omavaraisuusaste, %          43,4     50,1     43,0
Bruttoinvestoinnit           13,9     23,0     107,3
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, %  5,7     10,4     11,0
Henkilöstö keskimäärin        5 293     4 090     4 433


Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin 
mukaisesti. Yhteisö on tämän osavuosikatsauksen laatimisessa soveltanut samoja 
laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessään 2005. Osavuosikatsauksessa 
esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNITASE

Varat
milj. EUR              31.3.06      31.3.05     31.12.05

Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttö-
omaisuushyödykkeet           332,7       276,4       329,3
Liikearvo                52,0       34,5       50,1
Muut aineettomat
hyödykkeet               22,7       21,0       22,7
Lainasaamiset ja
muut saamiset              5,6        4,6        5,1
Muut rahoitusvarat            6,3        7,3        5,8

Yhteensä                419,3       343,8       413,0

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus             64,5       54,4       58,6
Myyntisaamiset ja
muut saamiset             143,8       127,2       151,0
Rahavarat                13,2       10,7       17,5

Yhteensä                221,5       192,3       227,1

Varat yhteensä             640,8       536,1       640,1


Oma pääoma ja velat
milj. EUR              31.3.06      31.3.05     31.12.05

Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluva oma pääoma           257,5       248,7       254,8
Vähemmistöosuudet            20,3       19,5       20,2

Oma pääoma yhteensä          277,8       268,2       275,0

Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat            125,2       84,5       115,5
Laskennalliset
verovelat                22,9       18,5       22,5
Eläkevelvoitteet             0,4        0,4        0,4

Yhteensä                148,5       103,4       138,4

Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat            98,4       62,3       91,4
Ostovelat
ja muut velat             116,1       102,2       135,3

Yhteensä                214,5       164,5       226,7

Velat yhteensä             363,0       267,9       365,1

Oma pääoma
ja velat yhteensä           640,8       536,1       640,1


KONSERNITULOSLASKELMA


milj. EUR               1-3/06      1-3/05      1-12/05

Liikevaihto              244,9       221,7       976,9
Kulut                 -231,8      -207,4      -905,2
Poistot                 -8,6       -8,0       -31,5

Liikevoitto               4,5        6,3       40,2
* liikevaihdosta %            1,8        2,8        4,1

Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksista                0,5        0,3        0,8
Rahoitustuotot
ja -kulut                -1,2       -0,8       -3,2

Voitto ennen veroja           3,8        5,8       37,8
* liikevaihdosta %            1,6        2,6        3,9

Tuloverot                -1,0       -1,6       -10,8

Tilikauden voitto            2,8        4,2       27,0
* liikevaihdosta %            1,1        1,9        2,8

Tilikauden voiton jakaantuminen:
Emoyhtiön omistajille          2,8        4,2       26,2
Vähemmistölle                                0,8
Yhteensä                 2,8        4,2       27,0

Laimentamaton
tulos/osake, €             0,13       0,20       1,24

Laimennusvaikutuksella oikaistu
tulos/osake, €             0,13       0,20       1,24


LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

milj. EUR        Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Vähem- Oma
                                 mistön pääoma
                                 osuus  yht.
             Osake- Yli-  Muunto- Kerty- Yht.
             pääoma kurssi- erot  neet
                 rahas-     voitto-
                 to       varat

Oma pääoma 1.1.2005     35,8  104,4   0,5  103,7  244,4  19,5  263,9
Muuntoerot                  0,1       0,1       0,1
Tilikauden voitto                  4,2   4,2       4,2

Oma pääoma 31.3.2005    35,8  104,4   0,6  107,9  248,7  19,5  268,2

Oma pääoma 1.1.2006     35,8  104,4  -0,9  115,5  254,8  20,2  275,0
Muuntoerot                 -0,1      -0,1   0,1   0,0
Tilikauden voitto                  2,8   2,8       2,8

Oma pääoma 31.3.2006    35,8  104,4  -1,0  118,3  257,5  20,3  277,8


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA


milj. EUR               1-3/06      1-3/05      1-12/05

Liiketoiminnan
rahavirta                -5,6       -2,1       59,3
Rahoituserät ja verot          -1,0       -1,3       -12,4

Liiketoiminnan
rahavirta                -6,6       -3,4       46,9

Investoinnit
Aineelliset ja aineettomat
hyödykkeet               -14,0       -23,0       -98,3
Sijoitukset               -0,6       -2,5       -3,5

Investointien
rahavirta               -14,6       -25,5      -101,8

Lainojen nostot             28,8       32,9       91,4
Lainojen maksut            -11,9       -6,0       -19,2
Osinkojen maksut                              -12,7

Rahoituksen rahavirta          16,9       26,9       59,5

Rahavarojen muutos           -4,3       -2,0        4,6


SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT

MAANTIETEELLISET
milj. EUR          1-3/06   %   1-3/05   %  1-12/05   %

Liikevaihto

Suomi             156,8   64,0  144,7   65,3  634,3   64,9
Ruotsi             70,5   28,8   74,0   33,4  314,0   32,1
Venäjä             15,4   6,3
Muut ja eliminoinnit      2,2   0,9   3,0   1,4   28,6   2,9
Yhteensä           244,9  100,0  221,7  100,0  976,9  100,0

Liikevoitto

Suomi              4,0   88,9   5,8   92,1   31,6   78,6
Ruotsi             0,3   6,7   0,7   11,1   7,1   17,7
Venäjä             0,3   6,7
Muut ja eliminoinnit      -0,1   -2,2   -0,2   -3,2   1,5   3,7
Yhteensä            4,5  100,0   6,3  100,0   40,2  100,0


VASTUUT


milj. EUR              31.3.06      31.3.05     31.12.05

Velat, joiden vakuudeksi on annettu
kiinnityksiä tai muita vakuuksia

Lainat
rahoituslaitoksilta           86,4       76,5       79,8
Eläkelainat               6,3        6,1        6,2
Yhteensä                92,7       82,6       86,0

Yleisvakuutena annetut kiinnitykset ja
muut vakuudet
Kiinteistökiinnitykset         77,6       77,5       78,7
Yrityskiinnitykset           44,5       43,7       44,2
Muut vakuudet              42,7       40,6       47,3
Yhteensä                164,8       161,8       170,2

Taseeseen sisältymättömät vastuu-
sitoumukset

Käyttämättömät
limiitit                97,6       85,5       107,8

Takaukset                13,7        3,1       13,5Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Matti Tikkakoski, puh. 050 2582.

ATRIA YHTYMÄ OYJ

Matti Tikkakoski
toimitusjohtaja
JAKELU

Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.fi

Osavuosikatsaus postitetaan pyynnöstä tai on saatavilla kotisivuiltamme 
www.atria.fi.

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen