Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 18.2.2010

ATRIA-KONSERNIN LIIKEVAIHTO LASKI HIEMAN, OPERATIIVINEN TULOS PARANI VUODEN LOPUSSA

ATRIA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2009                

ATRIA-KONSERNIN LIIKEVAIHTO LASKI HIEMAN, OPERATIIVINEN TULOS PARANI VUODEN   
LOPUSSA                                     

- koko vuoden liikevaihto laski 3,0 prosenttia edellisvuoteen verrattuna    
- kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto pieneni 1,2 prosenttia
edellisvuodesta 
- Konsernin liikevoitto oli 27,5 miljoonaa euroa, joka sisältää kertaluonteisia 
kuluja yhteensä 13,1 miljoonaa euroa (1,5 miljoonaa euroa)           
- Atria Suomen kannattavuus oli hyvällä tasolla                 
- Atria Venäjän tuloskehitys parani selvästi erittäin heikon Q1-jakson jälkeen 
- konsernin kassavirta oli positiivinen ja nettovelka pieneni 20,8 milj. euroa 

Atria-konserni:                                 
               Q4/    Q4/                  
Miljoonaa euroa        2009    2008     2009    2008     
------------------------------------------------------------------------    
Liikevaihto         340,4   361,1   1.316,0   1.356,9     
Liikevoitto          3,9    3,8     27,5    38,4     
Liikevoitto %         1,1    1,1     2,1     2,8     
Voitto ennen veroja      3,2    -8,4     16,5    16,7 
Osakekohtainen tulos     -0,04   -0,21     0,25    0,42     


Katsaus Q4/2009                                 

Konsernin liikevaihdon kehitys jatkui heikkona vuoden viimeisellä kvartaalilla. 
Erityisesti Skandinaviassa myyntivolyymin heikko kehitys vaikutti alenevasti  
liikevaihtoon. Venäjällä Q4/2009 on ensimmäinen kvartaali, kun vertailujaksossa 
on mukana lokakuussa 2008 ostettu Campomos-yhtiö. Venäjän alentunut liikevaihto 
verrattuna edellisvuoteen selittyy ensisijaisesti valuuttakurssimuutoksilla sekä
päätöksellä luopua Campomosin kannattamattomista tuotteista ja asiakkuuksista. 
Myynti Pietarin alueella kehittyi myönteisesti Q4-jaksolla.           
Atria Suomen liikevaihto kääntyi kasvuun Q4:lla. Vähittäiskaupan myyntivolyymi 
parani vuoden viimeisellä jaksolla.                       

Konsernin liikevoitto oli edellisvuoden tasolla. Kvartaalin liiketulos sisältää 
7,2 milj. euroa kertaluonteisia alaskirjauskuluja Baltian            
liiketoiminta-alueella. Ilman kertaluonteisia kuluja liikevoitto on       
merkittävästi vertailujakson liikevoittoa parempi. Q4-jakson liikevoitto ilman 
kertaluoteisia kuluja on 11,1 miljoonaa euroa (3,8 miljoonaa euroa) ja     
liikevoittoprosentti 3,3 % (1,1 %).                       

Atria Suomen liikevoitto ylsi lähes edellisvuoden tasolle hyvän myyntikehityksen
ja kustannushallinnan ansiosta. Atria Skandinavian liikevoitto parani      
huomattavasti edellisvuoden Q4-jaksoon verrattuna. Atria Skandinavian      
marginaalitaso on parantunut alkuvuodesta ja tehostamisohjelmien tulokset    
vaikuttavat positiivisesti tulokseen. Myös Atria Venäjän liiketulos parani   
merkittävästi verrattuna Q4/2008-jaksoon. Tappiollisen Campomos-yhtiön     
tuloskehitys on ollut myönteinen Q1/2009-jakson jälkeen, kun yhtiön myynti- ja 
kulurakenne on parantunut. Atria Baltian tulos oli edelleen negatiivinen heikon 
myyntivolyymin ja -rakenteen takia.                       
Konsernin tuloveroprosentti on korkea, koska Baltian tappioista ei ole kirjattu 
verovaikutusta.                                 

Konsernin kassavirta oli positiivinen ja nettovelka pieneni Q4-jaksolla 26,1  
milj. euroa.                                  

Atria Suomi 1.1-31.12.2009                           

               Q4/    Q4/                  
Miljoonaa euroa        2009    2008     2009    2008     
------------------------------------------------------------------------    
Liikevaihto         207,5   206,2    781,9    797,9     
Liikevoitto          11,2    11,8     42,9    33,9     
Liikevoitto %         5,4    5,7     5,5     4,2     
                                        

Atria Suomen vuoden 2009 liikevaihto laski 2 prosenttia edellisvuoteen     
verrattuna. Atria-tuotemerkin markkinaosuus vähittäiskaupassa on pysynyt    
vakaana. Markkinaosuutta on menetetty kaupan omien tuotemerkkien valmistuksessa.
Myös pienentynyt myynti Foodservice-asiakkaille ja vientikaupan taantuminen   
painoivat liikevaihdon kehitystä.                        

Taloustaantuman vaikutuksesta sianlihan kulutus Suomessa laski vuoden 2009   
aikana 2 prosenttia, naudanlihan kulutus laski myös 2 prosenttia ja       
siipikarjanlihan kulutus laski kolme prosenttia. Myös lihan tuotanto on laskenut
yhteensä 4 prosenttia. (Lähde: TNS Gallup, Suomen Elintarviketieto Oy)     

Atria Suomen koko vuoden liikevoitto oli tavoitteiden mukainen, kasvua     
edelliseen vuoteen oli 26,5 prosenttia. Myönteisen tuloskehityksen taustalla on 
pitkäjänteinen kustannusten hallinta ja tuotevalikoiman optimointi niin, että  
heikosti kannattavia tuotteita on karsittu pois valikoimista.          

Q4/2009 -kauden liikevaihto kääntyi parempaan suuntaan alkuvuoteen verrattuna. 
Myönteistä on vähittäiskaupan myyntivolyymien parantuminen. Viimeisen      
neljänneksen liikevoitto oli edellisvuoden vastaavan jakson tasolla.      


Atria Skandinavia 1.1.-31.12.2009                        

               Q4/    Q4/                  
Miljoonaa euroa        2009    2008     2009    2008     
------------------------------------------------------------------------    
Liikevaihto          98,8   112,4    405,2    455,2     
Liikevoitto          3,4    -1,2     10,0    14,4     
Liikevoitto %         3,4    -1,1     2,5     3,2     

Atria Skandinavian vuoden 2009 liikevaihto pieneni 11,0 prosenttia verrattuna  
edellisen vuoden liikevaihtoon. Liikevaihdon laskun pääsyynä oli Ruotsin kruunun
heikko kurssi. Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna liikevaihdon lasku oli 
3,5 prosenttia. Lisäksi talouden taantuma heikensi kalliimpien tuoteryhmien   
myyntiä sekä vähittäiskaupassa että erityisesti Foodservice- asiakkuuksissa.  
Salaatti- ja voileipäliiketoiminnasta luopuminen kesäkuussa laski myös Atria  
Skandinavian liikevaihtoa.                           

Vuoden 2009 aikana konseptiliiketoiminta ja herkuttelutuotteet kasvattivat   
myyntiään. Lisäksi 3-Stjernet leivänpäällistuotteiden myynti Tanskassa kehittyi 
myönteisesti. Tärkeimpien tuotemerkkien markkinointiin panostettiin       
merkittävästi.                                 

Vuoden 2009 Atria Skandinavian tuloskehitys ei ollut tavoitteiden mukaista.   
Liikevoitto oli selkeästi edellisvuoden tulosta pienempi. Liikevoiton lasku   
johtui ensisijaisesti tappiollisesta salaatti- ja voileipäliiketoiminnasta sekä 
heikosta kruunun kurssista, joka piti tuontiraaka-aineiden hinnat korkeina.   
Atria Skandinavian liikevoitto oli koko vuodelta 10,0 miljoonaa euroa, joka   
sisältää salaatti- ja voileipäliiketoiminnan luopumiseen liittyviä       
kertaluonteisia kuluja 2,9 miljoonaa euroa.                   

Q3/2009 -kaudella Ruotsissa käynnistettiin merkittävä tuotannon ja logistiikan 
uudelleenjärjestelyohjelma Deli-liiketoiminnassa ja ohjelman läpivienti jatkui 
Q4/2009 -kaudella.                               

Q4/2009 -kaudella myyntivolyymien heikko kehitys painoi liikevaihdon kasvua.  
Myyntivolyymit pienenivät sekä vähittäiskaupan että erityisesti Foodservicen  
asiakkuuksissa, mihin syynä on talouden taantuman aiheuttama kysynnän      
heikkeneminen.                                 


Atria Venäjä 1.1.-31.12.2009                          

               Q4/    Q4/                   
Miljoonaa euroa       2009    2008     2009    2008      
-----------------------------------------------------------------------     
Liikevaihto          29,8    35,5    113,0    93,8     
Liikevoitto          -0,4    -5,7     -9,8    -3,4     
Liikevoitto %         -1,3   -16,1     -8,7    -3,6     


Atria Venäjän liikevaihto kasvoi 20,5 prosenttia edellisen vuoden liikevaihtoon 
verrattuna. Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna liikevaihdon kasvu oli 45,1
prosenttia. Merkittävä osa kasvusta johtui vuonna 2008 ostetun Campomos-yhtiön 
liittämisestä Atriaan. Lisäksi liikevaihtoa kasvattivat Pit-Product -tuotteiden 
lisääntynyt myynti ja myyntihintojen noin kymmenen prosentin korotukset toisella
vuosineljänneksellä. Liikevaihdon kasvua kuitenkin hillitsi Venäjän ruplan   
heikkeneminen vuoteen 2008 verrattuna.                     

Campomos-yhtiön epäterve kustannusrakenne, kannattamattomat tuotteet ja     
asiakkuudet sekä korjaavien toimenpiteiden kertaluonteiset kustannukset     
heikensivät merkittävästi Atria Venäjän liiketulosta kahdella ensimmäisellä   
vuosineljänneksellä. Atria Venäjän koko vuoden liiketappio oli 9,8 miljoonaa  
euroa, joka sisältää kertaluonteisia Campomos-yhtiön haltuunotto- ja      
integraatiokuluja 3,0 miljoonaa euroa.                     

Vuoden aikana käynnistettyjen tehostamistoimenpiteiden ansiosta Atria Venäjän  
tulos koheni nopeasti ja kahden viimeisen vuosineljänneksen tulos parani jo   
lähelle nollatasoa. Atria toteutti Campomos-brändille mittavan uudistus- ja   
markkinointikampanjan syksyllä 2009.                      

Q4/2009 -kaudella Atria Venäjä tiedotti investoinneista siankasvatukseen. Atria 
teki osakassopimuksen, jolla Atria saa 26 prosentin osuuden venäläisestä OOO Dan
Invest -yhtiöstä. Yhtiö omistaa kaksi sikatilaa, joiden tuotanto alkaa vuosien 
2010-2011 aikana ja vuosittainen tuotantokapasiteetti on 180 000 teurassikaa  
vuoteen 2013 mennessä. Hankkeen kokonaisarvo on noin 40 miljoonaa euroa. Atria 
investoi hankkeeseen yhteensä viisi miljoonaa euroa.              

Gorelovon uuden tuotantolaitoksen käyttöönotto tapahtuu vuoden 2010       
alkupuolella. Käyttöönottoon liittyvät kiinteät kustannukset ovat noin 4    
miljoonaa euroa vuodessa. Lisäksi uuden tuotantolaitoksen ylösajosta aiheutuu  
jonkin verran ylimääräisiä kustannuksia.                    

Loppuvuoden hyvästä tuloskehityksestä huolimatta Atria Venäjän koko vuoden   
liiketuloksen ei ennusteta nousevan voitolliseksi vielä vuoden 2010 aikana.   


Atria Baltia 1.1.-31.12.2009                          

               Q4/    Q4/                   
Miljoonaa euroa       2009    2008     2009    2008     
-------------------------------------------------------------------------    
Liikevaihto          9,0    10,8     37,5    32,3     
Liikevoitto          -9,1    -0,7    -12,6    -3,8     
Liikevoitto %        -101,1    -6,5    -33,6    -11,8     

Atrian liikevaihto Virossa kasvoi 16,1 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.  
Liikevaihdon kasvu johtui kahden ostetun yrityksen, AS Woro Kommerts ja AS   
Vastse Kuuste Lihatööstusin, liittämisestä Atriaan vuoden 2008 kesällä.     
Kokonaiskysyntä Viron päivittäistavarakaupassa heikentyi voimakkaasti vuoden  
2009 aikana. Kysyntä vähittäiskaupassa pieneni yhteensä 17 prosenttia, ja ruuan 
kysyntä pieneni 9 prosenttia (Lähde: Estonian Statistical Board). Atrian myynti 
heikkeni markkinoiden mukana ja lisäksi markkinaosuutta on menetetty      
vähittäiskaupassa. Kuluttajat ostivat enemmän edullisemman hintaluokan     
tuotteita, jolloin lihan kulutus pieneni selvästi.               

Viron toimintojen liiketulos oli epätyydyttävä. Tappiollinen tulos johtui    
heikosta myynnistä ja vuoden 2008 aikana hankittujen yritysten         
tehostamisohjelmiin liittyvistä kustannuksista. Atria Baltian koko vuoden    
liiketappio oli 12,6 miljoonaa euroa, joka sisältää kertaluonteisia       
alakirjauksia 7,2 miljoonaa euroa.                       

Tammikuussa 2010 Atrian hallitus päätti, että Virossa kirjataan yhteensä 5,8  
miljoonan euron arvonalennukset, josta 3,0 miljoonaa euroa kohdistui      
liikearvoon, 0,8 miljoonaa euroa tavaramerkkeihin sekä 2,0 miljoonaa euroa   
rakennuksiin ja koneisiin.                           

Lisäksi yhtiön hallitus päätti, että sen Liettuassa omistaman kiinteistön    
kirjanpitoarvoa alennetaan 1,4 miljoonalla eurolla.               

Arvonalennuksilla ei ole rahavirtavaikutusta, ja ne kirjataan Q4/2009      
tulokseen kertaluonteisena eränä.                        

                                        
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat                       

Tammikuussa 2010 Atria ilmoitti käynnistävänsä tehostamisohjelman Virossa, jolla
tavoitellaan noin miljoonan euron vuosittaisia säästöjä kustannusrakenteessa.  
Säästöjen saavuttamiseksi Atria sulkee Ahjassa sijaitsevan tehtaan ja tuotanto 
keskitetään Valgan ja Vastse-Kuusten tehtaille. Ahjan tehtaalta irtisanotaan  
noin 40 työntekijää.                              

Rauno Väisänen nimitettiin 1.2.2010 alkaen Atria Viron uudeksi         
toimitusjohtajaksi.                               


Investoinnit                                  

Vuoden 2009 investoinnit konsernissa olivat 33,0 miljoonaa euroa ja       
Q4/2009-kauden investoinnit 11,4 miljoonaa euroa.                


Henkilöstö                                   

Katsauskaudella konsernin palveluksessa oli keskimäärin 6.214 henkilöä (6.135). 



Henkilöstö liiketoiminta-alueittain:                      

Atria Suomi          2.222 (2.378)                   
Atria Skandinavia       1.394 (1.691)                   
Atria Venäjä         2.003 (1.525)                   
Atria Baltia          595  (541)                   


Atria Oyj:n hallinto                              

Atria Oyj:n hallintoneuvosto valitsi yhtiökokouksen jälkeisessä         
järjestäytymiskokouksessaan hallituksen erovuorossa olleen jäsenen Tuomo    
Heikkilän uudelleen. Hallituksen uudeksi jäseneksi Ilkka Yliluoman tilalle   
valittiin Esa Kaarto.                              

Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Ari Pirkola ja hallintoneuvoston  
varapuheenjohtajaksi valittiin Seppo Paavola. Hallituksen puheenjohtaja Martti 
Selin valittiin uudelleen.                           

Atria Oyj:n hallitus on kokonaisuudessaan seuraava: hallituksen puheenjohtaja  
Martti Selin, varapuheenjohtaja Timo Komulainen, jäsenet Tuomo Heikkilä, Esa  
Kaarto, Runar Lillandt, Harri Sivula ja Matti Tikkakoski.            

Atria Skandinavian toimitusjohtaja Christer Åberg siirtyi pois Atrian      
palveluksesta syksyllä. Atria Skandinavian uudeksi toimitusjohtajaksi ja Atria 
Oyj:n johtoryhmän jäseneksi valittiin Michael Forsmark, 44, (B.Sc, Business   
Administration) 1.10.2009 alkaen.                        


Rahoitus                                    

Rahoitusmarkkinoiden tilanne vuoden 2009 alkupuolella oli edelleen       
poikkeuksellinen. Yritysrahoituksessa monet pankit keskittyivät lähinnä olemassa
olevien asiakkaidensa rahoituksen varmistamiseen. Saatavilla olevien lainojen  
maturiteetit olivat yleensä melko lyhyitä ja lainojen marginaalit korkeita.   
Yritysten oli melko vaikea laajentaa rahoittajapankkiensa määrää, koska monet  
ulkomaiset pankit vähensivät edelleen rahoitustaan yrityksille. Vaikeasta    
markkinatilanteesta huolimatta, Atria pystyi kattamaan rahoitustarpeensa ja   
pitämään riittävän määrän sitovia luottolimiittejä turvaamaan konsernin hyvän  
maksuvalmiuden. Atria käytti aktiivisesti yritystodistuksia lyhytaikaisen    
rahoituksen hankkimiseen, vaikka yritystodistusmarkkinan likviditeetti ei vielä 
ollutkaan palautunut aivan normaaliksi.                     

Markkinakorot laskivat vuoden aikana erittäin alhaiselle tasolle, mikä kevensi 
konsernin rahoituskuluja, vaikka uusien luottojen marginaalit olivatkin     
nousussa. Korkotuottoihin kirjattiin tilivuoden aikana noin 6 miljoonaa euroa  
Pietarin Gorelovossa sijaitsevan lihavalmistetehtaan viivästymisestä johtuvaa  
kompensaatiota.                                 

Atria Oyj solmi huhtikuussa kaksi uutta 40 miljoonan euron viiden vuoden    
pituista sitovaa luottolimiittisopimusta. Marraskuussa jälleenrahoitettiin   
lyhytaikainen 9 miljoonan euron luottolimiitti sekä pitkäaikainen 25 miljoonan 
euron luottolimiitti tekemällä uusi 40 miljoonan euron viiden vuoden sitova   
luottolimiitti. Joulukuussa nostettiin 15,5 miljoonaa euroa 10 vuoden      
TyEL-takaisinlainaa. Edellä mainituilla rahoitusjärjestelyillä pidennettiin   
konsernin lainasalkun keskimaturiteettia ja vahvistettiin rahoitusasemaa.    


Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2009                     

                 KII     A    Yhteensä    %     
Itikka osuuskunta     4 914 281  2 607 801   7 522 082  26,61     
Lihakunta         4 020 200  3 438 797   7 458 997  26,39     
Odin Norden              1 227 016   1 227 016   4,34     
Osuuskunta Pohjanmaan Liha  269 500   480 038    749 538   2,65     
Odin Finland               396 151    396 151   1,40     
OP-Suomi Arvo              350 000    350 000   1,24     
Reima Kuisla               300 100    300 100   1,06     
Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas     300 000    300 000   1,06     
Nordea Pankki Suomi Oyj         265 279    265 279   0,94     
OP-Delta -sijoitusrahasto        237 352    237 352   0,84     


Suurimmat osakkeenomistajat äänimäärän mukaan 31.12.2009            

                 KII      A   Yhteensä    %     
Itikka osuuskunta     49 142 810  2 607 801  51 750 611  46,58     
Lihakunta         40 202 000  3 438 797  43 640 797  39,28     
Osuuskunta Pohjanmaan Liha 2 695 000   480 038   3 175 038   2,86     
Odin Norden              1 227 016   1 227 016   1,10     
Odin Finland               396 151    396 151   0,36     
OP-Suomi Arvo              350 000    350 000   0,32     
Reima Kuisla               300 100    300 100   0,27     
Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas     300 000    300 000   0,27     
Nordea Pankki Suomi Oyj         265 279    265 279   0,24     
OP-Delta -sijoitusrahasto        237 352    237 352   0,21     


Liiketoiminnan lähiajan riskit                         

Atrian lähiajan riskeissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden aikana.
Talouden taantuma vaikuttaa kysyntään konsernin kaikilla liiketoiminta-alueilla.

Atrian liiketoiminnan kannattavuuteen vaikuttaa keskeisesti kansainvälinen   
liharaaka-aineen markkinahinnan muutoksiin liittyvä riski. Atria pyrkii     
suojautumaan epäsuotuisien tuotantokustannusten hintakehityksen vaikutuksilta  
tarvittaessa tuotannollisin sopeutuksin ja pyrkimällä ennakoimaan muutokset   
lopputuotteiden hinnoittelussa. Raaka-aineostoihin liittyvältä         
valuuttakurssiriskiltä suojautumiseksi konsernissa on laadittu yhtenäinen    
valuuttariskipolitiikka. Konserni aloitti IFRS:n mukaisen suojauslaskennan   
soveltamisen markkinariskien hallinnassa.                    

Elintarvikkeita valmistavana yrityksenä Atrialle on erityisen tärkeää huolehtia 
raaka-aineiden ja valmisteiden laadusta ja turvallisuudesta koko        
tuotantoketjussa. Atrialla on käytössä nykyaikaiset menetelmät         
tuotanto-prosessien turvallisuuden varmistamiseksi ja erilaisten        
mikrobiologisten, kemiallisten ja fysikaalisten vaaranaiheuttajien       
eliminoimiseksi.                                

Gorelovon lihavalmistetehtaan käyttöönotto tapahtuu vuoden 2010 alkupuolella ja 
tuotannon käynnistämiseen liittyvät riskit pyritään minimoimaan.        

Tulevaisuuden näkymät                              

Markkinatilanteen arvioidaan jatkuvan haasteellisena myös vuoden 2010 aikana.  
Elintarvikkeiden ja erityisesti lihan kulutuksen ei arvioida vähentyvän     
merkittävästi ja siten elintarviketeollisuuden myyntivolyymien ennustetaan   
säilyvän kohtuullisella tasolla Suomessa ja Skandinaviassa. Venäjällä ja Virossa
markkinoiden toipuminen lamasta voi viedä arvioitua kauemmin. Tällaisessa    
markkinatilanteessa Atria kiinnittää erityistä huomiota tehokkaaseen      
kustannushallintaan.                              

Vuosien 2007 - 2008 aikana tehtyjen yritysostojen jälkeen vuosi 2009 oli    
liiketoimintojen yhdistämisen, vakauttamisen ja tehostamisen vuosi. Vuonna 2010 
edellisvuoden aikana käynnistetyt tehostamistoimet viedään päätökseen ja    
organisaation toimintakykyyn tullaan kiinnittämään erityistä huomiota.     
Investointipäätöksiä tehdään hallitusti ja koko konsernissa keskitytään     
positiivisen kassavirran turvaamiseen sekä käyttöpääoman vähentämiseen.     

Haasteellisesta markkinatilanteesta huolimatta konsernin liikevaihdon ja    
liikevoiton ennustetaan kasvavan vuonna 2010.                  


Hallituksen voimassa olevat antivaltuudet                    

Yhtiökokous 29.4.2009 päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai   
useammassa erässä osakeannista, jossa voidaan antaa yhteensä enintään 12 800 000
uuden tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevan A-osakkeen annista osakeannilla 
ja/tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä    
tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Valtuutus kumoaa   
kaikki voimassa olevat osakeantivaltuutukset, mukaan lukien           
rahastokorotusvaltuutuksen, ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2010 saakka.            


Omien osakkeiden hankinta ja luovutus                      

Yhtiökokous 29.4.2009 valtuutti hallituksen päättämään enintään 2 800 000 yhtiön
oman A-osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla    
varoilla. Hankittavien A-osakkeiden enimmäismäärä on alle 10 prosenttia yhtiön 
kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2010 saakka.            

Vuonna 2008 Atria Oyj:n hallitus päätti 29.4.2008 yhtiökokouksen myöntämän   
valtuutuksen nojalla hankkia enintään 300 000 kappaletta yhtiön omia      
A-osakkeita. Valtuutuksen mukaisesti osakkeet hankittiin käytettäväksi     
vastikkeena yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa    
järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön           
kannustinjärjestelmää, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, tai yhtiöllä   
pidettäväksi, muutoin luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Osakkeiden hankinta  
alkoi 29.9.2008 ja päättyi 3.2.2009.                      

Yhtiön hallussa olevia omia A-osakkeita ei luovutettu vuoden 2009 aikana. Yhtiön
hallussa oli 31.12.2009 yhteensä 113 712 kpl omia osakkeita.          


Hallinnointiperiaatteet                             

Atrian Hallinnointiperiaatteet ja poikkeukset Suomen listayhtiöiden       
hallinnointikoodin on julkaistu yhtiön verkkosivuilla www.atriagroup.com.    


Osinkoehdotus                                  

Hallitus esittää, että yhtiö jakaa vuodelta 2009 osinkoa 0,25 euroa osakkeelle. 


Varsinainen yhtiökokous 29.4.2010                        

Atria Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka   
pidetään torstaina 29. huhtikuuta 2010 Helsingissä, Finlandia-talossa.     

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. yhtiöjärjestyksen 16 §:n mukaan varsinaiselle 
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.                        


Sisäpiiriläisten kaupankäynnin rajoitus                     

Yhtiön sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa yhtiön osakkeilla ajanjaksona,  
joka on 14 vuorokautta ennen yhtiön osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen 
julkistamista (suljettu ikkuna).                        


Tulosjulkistamisajankohdat 2010                         

Atria Oyj julkaisee vuoden 2010 aikana kolme osavuosikatsausta:         

- osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 28.4.2010, noin klo 8.00           
- osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 29.7.2010, noin klo 8.00            
- osavuosikatsaus tammi-syyskuu 27.10.2010, noin klo 8.00.           

Varsinainen yhtiökokous pidetään Helsingissä 29.4.2010. Vuosikertomus ilmestyy 
viikolla 14/2010. Tulostiedotteet ovat heti julkistamisen jälkeen luettavissa  
myös internetissä osoitteessa www.atriagroup.com.                


Hiljainen kausi                                 

Atria-konsernin sijoittajasuhdeviestinnässä on käytössä hiljainen kausi, mikä  
tarkoittaa, että Atria ei anna lausuntoja taloudellisesta tilastaan kolme    
viikkoa ennen osavuosikatsausten ja tilinpäätösten julkaisemista.        


Tilinpäätöstiedotteen laadintaperiaatteet                    

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin   
mukaisesti. Atria on tämän tilinpäätöstiedotteen laatimisessa soveltanut samoja 
laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessään 2008 kuitenkin siten, että  
konserni on 1.1.2009 alkaen ottanut käyttöön vuositilintilinpäätöksen 2008   
laatimisperiaatteissa mainitut IASB:n julkistamat standardit:          

- IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen. Standardin muutoksen tarkoituksena on    
parantaa tilinpäätöksen käyttäjien mahdollisuuksia analysoida ja vertailla   
tilinpäätöslaskelmissa annettavia tietoja erottamalla yrityksen omassa pääomassa
tapahtuvat muutokset, jotka liittyvät liiketoimiin yrityksen omistajien kanssa 
muista oman pääoman muutoksista. Uudistettu standardi muuttaa laajasti myös   
muissa standardeissa käytettyä terminologiaa, ja myös joidenkin         
tilinpäätöslaskelmien nimet muuttuvat.                     

- IFRS 8, Toimintasegmentit. Standardi korvaa IAS 14 -standardin. Standardin  
mukaan segmenttitietojen esittämisessä on käytettävä 'johdon lähestymistapaa', 
jolloin tiedot esitetään samalla tavalla kuin sisäisessä raportoinnissa. Uusi  
standardi ei tule muuttamaan raportoitavia segmenttejä eikä se myöskään     
merkittävästi muuta segmenteistä esitettävää informaatiota, koska konsernin   
aikaisemmin julkaisemat segmenttitiedot ovat perustuneet konsernin sisäiseen  
raportointiin.                                 

- Muilla vuositilintilinpäätöksen 2008 laatimisperiaatteissa mainituilla IASB:n 
julkaisemilla standardeille, jotka on otettu käyttöön 1.1.2009 alkaen ei ole  
ollut olennaista vaikutusta katsauskaudelta esitettyihin lukuihin.       


Toimintokohtainen tuloslaskelma                         

Atria on 1.1.2009 alkaen siirtynyt ulkoisessa raportoinnissa toimintokohtaiseen 
tuloslaskelmamalliin, jota käytetään myös yhtiön sisäisessä raportoinnissa.   

Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt vuoden 2008 vertailuluvut on muutettu     
vastaamaan toimintokohtaista tuloslaskelmamallia. Toimintokohtaiset       
tuloslaskelmat vuodelta 2008 kvartaaleittain sekä vuosi 2008 on esitetty    
28.4.2009 julkaistussa osavuosikatsauksessa.                  

Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia.             


TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT                  

milj. EUR                                    
                                        
                  31.12.09 31.12.08 31.12.07 31.12.06 31.12.05

Liikevaihto             1 316,0 1 356,9 1 272,2 1 103,3  976,9
Liikevoitto               27,5   38,4   94,5   41,5   40,2
% lv:sta                 2,1   2,8   7,4   3,8   4,1
Rahoitustuotot ja -kulut        -12,4  -22,3  -14,3   -7,3   -3,2
% lv:sta                 0,9   1,6   1,1   0,6   0,3
Voitto ennen veroja           16,5   16,7   80,6   34,6   37,8
% lv:sta                 1,3   1,2   6,3   3,1   3,9
Oman pääoman tuotto (ROE) %       1,7   2,5   17,2   8,8   10,0
Sijoitetun pääoman                               
tuotto (ROI) %              4,7   5,3   15,2   8,7   10,3
Omavaraisuusaste, %           39,7   38,4   47,6   42,8   43,0
Korolliset velat            425,8  448,4  321,9  244,2  206,9
Velkaantumisaste, %           97,5  103,1   67,6   78,1   75,2
Nettovelkaantumisaste, %        89,4   94,6   60,1   66,8   68,9
Bruttoinvestoinnit käyttö-                           
omaisuushyödykkeisiin          33,0  152,6  284,1   89,0  107,3
% lv:sta                 2,5   11,2   22,3   8,1   11,0
Henkilöstö keskimäärin         6 214  6 135  5 947  5 740  4 433
Tutkimus ja kehitysmenot         9,4   9,9   8,4   7,4   6,7
lv:sta%*                 0,7   0,7   0,7   0,7   0,7
Tilauskanta **                                 

* Kirjattu kokonaisuudessaan tilivuoden kuluksi                 
**Ei merkitsevä luku,                              
koska tilaukset toimitetaan pääosin tilausta seuraavana päivänä.        


OSAKEKOHTAISET OSAKEANTIOIKAISTUT TUNNUSLUVUT                  

                  31.12.09 31.12.08 31.12.07 31.12.06 31.12.05

Tulos/osake (EPS), EUR         0,25   0,42   2,56   1,15   1,24
Oma pääoma/osake, EUR         15,39  15,34  16,77  13,28  12,08
Osinko/osake, EUR*           0,25   0,20   0,70  0,595  0,595
Osinko/tulos %*             99,5   48,1   27,4   51,7   48,0
Efektiivinen                                  
osinkotuotto*              2,3   1,7   4,0   3,3   3,3
Hinta/voittosuhde (P/E)         44,0   27,9   6,8   15,9   14,5
Osakekannan                                   
markkina-arvo             312,6  327,9  490,4  422,4  379,5
Osakkeiden vaihto                                
/1000 kpl , A             7 389  4 077  7 933  3 899  5 704
Osakkeiden                                   
vaihto %, A              38,8   21,4   41,6   28,1   48,0
Osakkeiden lukumäärä                              
milj. kpl yht.             28,3   28,3   28,3   23,1   21,1
Osakkeiden                                   
lukumäärä, A              19,1   19,1   19,1   13,9   11,9
Osakkeiden                                   
lukumäärä, KII              9,2   9,2   9,2   9,2   9,2
Osakkeiden osakeanti-                              
oikaistu lukumäärä                               
keskimäärin               28,3   28,3   26,1   21,8   21,1
Osakkeiden osakeanti-                              
oikaistu luku-                                 
määrä 31.12.              28,3   28,3   28,3   23,1   21,1


OSAKKEIDEN KURSSIKEHITYS                            

Kauden alin A              6,50  10,51  16,90  15,00  11,50
Kauden ylin A             13,00  18,29  28,77  21,50  18,18
Kauden lopussa A            11,06  11,60  17,35  18,29  17,99
Tilikauden                                   
keskikurssi A             10,76  14,04  22,18  18,31  15,33

*) Hallituksen ehdotus                             


ATRIA OYJ -KONSERNI                               

KONSERNITASE                                  

Varat                                      

milj. EUR                           31.12.09 31.12.08

Pitkäaikaiset varat                               
 Aineelliset käyttöomaisuus-                          
 hyödykkeet                            469,1  493,5
 Liikearvo                            157,8  151,1
 Muut aineettomat hyödykkeet                    70,0   70,5
 Osuudet yhteis- ja                               
 osakkuusyhtiöissä                         7,4   6,1
 Myytävissä olevat rahoitusvarat                  2,3   2,1
 Lainat ja muut saamiset                      14,5   15,5
 Laskennalliset verosaamiset                    6,7   2,2
Yhteensä                             727,8  741,0

Lyhytaikaiset varat                               
 Vaihto-omaisuus                         115,6  113,3
 Myyntisaamiset ja muut saamiset                 212,6  231,8
 Rahat ja pankkisaamiset                      35,3   37,1
Yhteensä                             363,5  382,2

Myytävänä olevat pitkäaikaiset                         
omaisuuserät                            10,0   11,3

Varat yhteensä                         1 101,3 1 134,5


Oma pääoma ja velat                               

milj. EUR                           31.12.09 31.12.08

Oma pääoma                                   
 Emoyhtiön osakkeenomistajille                         
 kuuluva oma pääoma                        435,1  433,5
 Vähemmistöosuudet                         1,8   1,4
Oma pääoma yhteensä                        436,9  434,9

Pitkäaikaiset velat                               
 Korolliset rahoitusvelat                     318,9  320,8
 Laskennalliset verovelat                     41,2   42,4
 Muut korottomat velat                       1,3   0,2
Yhteensä                             361,4  363,4

Lyhytaikaiset velat                               
 Korolliset rahoitusvelat                     106,9  127,6
 Ostovelat muut velat                       196,1  208,6
Yhteensä                             303,0  336,2

Velat yhteensä                          664,4  699,6

Oma pääoma ja velat yhteensä                  1 101,3 1 134,5


KONSERNITULOSLASKELMA                              

milj. EUR                  10-12/09 10-12/08 1-12/09 1-12/08

Liikevaihto                   340,4  361,1 1 316,0 1 356,9

Myytyjä suoritteita                               
vastaavat kulut                -297,2  -325,3 -1 151,0 -1 198,4
Bruttokate                    43,2   35,8  165,0  158,5
* liikevaihdosta %                12,7   9,9   12,5   11,7

Myynnin ja                                   
markkinoinnin kulut               -21,3  -18,9  -77,7  -73,6
Hallinnon kulut                 -12,1  -14,0  -47,7  -47,3
Liiketoiminnan                                 
muut tuotot                    1,6   1,4   4,6   3,7
Liiketoiminnan                                 
muut kulut                    -7,5   -0,5  -16,7   -2,9
Liikevoitto                    3,9   3,8   27,5   38,4
* liikevaihdosta %                1,1   1,1   2,1   2,8

Rahoitustuotot ja -kulut             -1,2  -12,2  -12,4  -22,3
Osuus osakkuusyhtiöiden                             
tuloksista                    0,5        1,4   0,6
Voitto ennen veroja                3,2   -8,4   16,5   16,7
* liikevaihdosta %                0,9   -2,3   1,3   1,2

Tuloverot                    -4,6   2,2   -9,1   -5,3
Tilikauden tulos                 -1,4   -6,2   7,4   11,4
* liikevaihdosta %                -0,4   -1,7   0,6   0,8

Tilikauden tuloksen jakaantuminen:                       
Emoyhtiön omistajille              -1,2   -5,9   7,0   11,8
Vähemmistölle                  -0,2   -0,3   0,4   -0,4
Yhteensä                     -1,4   -6,2   7,4   11,4

Laimentamaton                                  
tulos/osake, €                 -0,04  -0,21   0,25   0,42

Laimennusvaikutuksella oikaistu                         
tulos/osake, €                 -0,04  -0,21   0,25   0,42


LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA                           

milj. EUR                  10-12/09 10-12/08 1-12/09 1-12/08

Tilikauden tulos                 -1,4   -6,2   7,4   11,4

Muut laajan tuloksen erät                            
verojen jälkeen:                                
Myytävissä olevat                                
rahoitusvarat                   0,1            -1,8
Rahavirran suojaus                -1,4       -1,4     
Nettosijoituksen suojaus             -0,3       -0,3     
Muuntoerot                    3,2  -25,7   2,5  -30,3
Tilikauden laaja tulos              0,2  -31,9   8,2  -20,7

Laajan tuloksen jakaantuminen:                         
Emoyhtiön omistajille               0,4  -31,4   7,8  -20,2
Vähemmistölle                  -0,2   -0,5   0,4   -0,5
Yhteensä                     0,2  -31,9   8,2  -20,7


LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                        

milj. EUR    Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma     Vähem- Oma  
                                  mistön pääoma
                                  osuus yht. 
        Osa- Yli-  Muut SVOP Omat  Muun- Kerty- Yht.       
        ke-  kurs-  rahas- *) osak- to-  neet           
        pää- sira-  tot    keet  erot  voitto          
        oma  hasto              varat          

Oma pääoma                                   
1.1.2008     48,1 138,5  1,9 110,5  0,0 -3,3  178,5 474,2  1,9 476,0

Tilikauden                                   
laaja tulos          -1,8       -30,1  11,8 -20,2 -0,5 -20,7
Osakepalkkiot            -0,2           -0,2     -0,2
Omien osakkeiden                                
hankinta                  -0,5        -0,5     -0,5
Osingonjako                       -19,8 -19,8    -19,8

Oma pääoma                                   
31.12.2008    48,1 138,5  0,1 110,3 -0,5 -33,4  170,5 433,5  1,4 434,9

Tilikauden                                   
laaja tulos          -1,7        2,5   7,0  7,8  0,4  8,2
Osakepalkkiot             0,3            0,3     0,3
Omien osakkeiden                                
hankinta                  -0,8        -0,8     -0,8
Osingonjako                       -5,7 -5,7     -5,7

Oma pääoma                                   
31.12.2009    48,1 138,5 -1,6 110,6 -1,3 -31,0  171,9 435,1  1,8 436,9

*) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto                    


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA                           

milj. EUR                            1-12/09 1-12/08

Liiketoiminta rahavirta                             
 Liiketoiminnan rahavirta                     92,7   69,9
 Rahoituserät ja verot                      -31,0  -32,3
Liiketoiminnan                                 
rahavirta yhteensä                         61,7   37,6

Investointien rahavirta                             
 Aineelliset ja aineettomat                           
 hyödykkeet                            -32,3  -65,5
 Sijoitukset                            -1,8   3,6
 Ostetut tytäryhtiöosakkeet                        -41,3
Investointien raha-                               
virta yhteensä                          -34,1  -103,2

Rahoituksen rahavirta                              
 Lainojen nostot                          41,8  171,7
 Lainojen maksut                         -64,8  -86,0
 Osinkojen maksut                         -5,7  -19,8
 Omien osakkeiden hankinta                     -0,7   -0,9
Rahoituksen rahavirta                       -29,4   65,0

Rahavarojen muutos                         -1,8   -0,6


TOIMINTASEGMENTIT                                

milj. EUR                  10-12/09 10-12/08 1-12/09 1-12/08

Liikevaihto                                   
 Suomi                     207,5  206,2  781,9  797,9
 Skandinavia                   98,8  112,4  405,2  455,2
 Venäjä                     29,8   35,5  113,0   93,8
 Baltia                      9,0   10,8   37,5   32,3
 Eliminoinnit                  -4,7   -3,8  -21,6  -22,3
Yhteensä                    340,4  361,1 1 316,0 1 356,9

Liikevoitto                                   
 Suomi                      11,2   11,8   42,9   33,9
 Skandinavia                   3,4   -1,2   10,0   14,4
 Venäjä                     -0,4   -5,7   -9,8   -3,4
 Baltia                     -9,1   -0,7  -12,6   -3,8
 Kohdistamattomat                -1,2   -0,4   -3,0   -2,7
Yhteensä                     3,9   3,8   27,5   38,4

ROCE *                                     
 Suomi                              10,2 %  7,9 %
 Skandinavia                           4,0 %  5,4 %
 Venäjä                             -6,9 %  -3,3 %
 Baltia                             -26,5 %  -9,1 %
 Konserni                             3,1 %  4,5 %

* Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) % =                     
 Liikevoitto (12 kk liukuva) / Sitoutunut pääoma                
 (12 kk liukuva, keskimäärin)*100                       

Investoinnit                                  
 Suomi                      4,1   3,8   14,2   23,8
 Skandinavia                   2,4   16,8   5,3   41,8
 Venäjä                      4,5   38,6   11,9   68,6
 Baltia                      0,4   2,1   1,6   18,4
Yhteensä                     11,4   61,3   33,0  152,6

Poistot                                     
 Suomi                      7,2   7,3   29,7   29,8
 Skandinavia                   2,7   2,4   12,0   11,7
 Venäjä                      1,9   1,0   6,4   3,2
 Baltia                      8,0   0,9   10,5   2,8
Yhteensä                     19,8   11,6   58,6   47,5


VASTUUT                                     

milj. EUR                           31.12.09 31.12.08

Velat, joiden vakuudeksi on annettu                       
kiinnityksiä tai muita vakuuksia                        
 Lainat rahoitus-                                
 laitoksilta                            6,0   9,6
 Eläkelainat                            4,2   3,9
Yhteensä                              10,2   13,5

Yleisvakuutena annetut kiinnitykset ja                     
muut vakuudet                                  
 Kiinteistökiinnitykset                       6,7   6,7
 Yrityskiinnitykset                         3,1   7,9
Yhteensä                              9,8   14,6

Taseeseen sisältymättömät vastuu-                        
sitoumukset                                   
 Takaukset                             0,8   0,9




ATRIA OYJ                                    
Hallitus                                    

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Matti Tikkakoski, p. 050 2582.        

JAKELU                                     
Nasdaq OMX Helsinki Oy                             
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.atriagroup.com                               

Tilinpäätöstiedote postitetaan pyynnöstä tai on saatavilla kotisivuiltamme   
www.atriagroup.com
tilinpäätös 1-12 2009_presentaatio.pdf

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen