Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 16.2.2012

Atria Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2011


ATRIA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. – 31.12.2011

Atrian liikevaihto pysyi vakaana, liikevoitto heikkeni hieman


- Koko vuoden liikevaihto oli edellisvuoden tasolla
- Konsernin koko vuoden liikevoitto oli 8,0 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa), jossa laskua 18,6 prosenttia edellisvuoteen
- Atria Venäjän ja Baltian liiketappiot pienenivät merkittävästi edellisvuodesta
- Koko vuoden liikevoitto sisältää -2,2 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja (-11,8 milj. euroa)
- Konsernin omavaraisuusaste oli 39,5 prosenttia (40,2 %)
- Atria Suomen koko vuoden liikevoitto heikkeni merkittävästi
- Atria Skandinavian liikevoitto oli edellisvuoden tasolla
- Konsernin Q4/2011-kauden liikevaihto pieneni 2,3 prosenttia, liikevoitto oli 4,1 miljoonaa euroa (4,4 milj. euroa)
  Q4 Q4 Q1-Q4 Q1-Q4
Milj. € 2011 2010 2011 2010
Liikevaihto 338,7 346,7 1 301,9 1 300,9
Liikevoitto 4,1 4,4 8,0 9,8
Liikevoitto % 1,2 1,3 0,6 0,8
Voitto ennen veroja 0,8 1,5 -4,7 0,3
Osakekohtainen tulos, € -0,02 0,01 -0,24 -0,18
Kertaluonteiset erät* -2,3 0,0 -2,2 -11,8


*Kertaluonteiset erät sisältyvät raportoituihin lukuihin


Katsaus Q4/2011

Atria-konsernin viimeisen kvartaalin liikevaihto oli 338,7 miljoonaa euroa (346,7 milj. euroa), ja se laski 8,0 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Liikevoitto oli 4,1 miljoonaa euroa (4,4 milj. euroa). Viimeisen kvartaalin tulos sisältää yhteensä -2,3 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja.

Atria Suomen viimeisen kvartaalin liikevaihto oli 206,9 miljoonaa euroa (213,9 milj. euroa), ja se laski 7,0 miljoonaa euroa. Vuoden viimeisellä kvartaalilla tukku- ja vientikauppa väheni, mikä painoi liikevaihdon kehitystä. Liikevoitto 7,1 miljoonaa euroa (7,8 milj. euroa) jäi 0,7 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavan jakson liikevoitosta. Kansainvälinen lihamarkkinatilanne selkeytyi ja lihan hintataso vahvistui vuoden lopulla. Liikevoittoon sisältyy -1,8 miljoonan euron kertaluonteinen alaskirjaus Forssan logistiikkakiinteistön arvosta.

Atria Skandinavian viimeisen kvartaalin liikevaihto 97,7 miljoonaa euroa oli edellisen vuoden vastaavan jakson tasolla (98,0 milj. euroa). Liikevoitto 4,2 miljoonaa euroa (5,6 milj. euroa) laski 1,4 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna, mikä johtui erityisesti liharaaka-aineiden hintojen noususta. Liikevoittoon sisältyy 0,7 miljoonan euron kertaluonteinen myyntivoitto Saltsjö-Boon tehdaskiinteistön myynnistä.

Atria Venäjän viimeisen kvartaalin liikevaihto 31,1 miljoonaa euroa (32,2 milj. euroa) laski 1,1 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Katsauskauden aikana liharaaka-aineiden hinnat nousivat noin 10 prosenttia, eikä näitä kustannusnousuja pystytty viemään täysimääräisesti myyntihintoihin. Viimeisen kvartaalin liiketappio -4,5 miljoonaa euroa (-7,6 milj. euroa) supistui 3,1 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

Atria Baltian viimeisen kvartaalin liikevaihto oli 8,9 miljoonaa euroa (8,7 miljoonaa euroa), ja se kasvoi 0,2 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavan jaksoon verrattuna. Liiketulos oli tappiollinen -1,7 miljoonaa euroa (-0,7 milj. euroa). Kvartaalin liiketulokseen sisältyy -1,2 miljoonaa euroa Liettuan tehdaskiinteistön myynnistä aiheutunutta kertaluonteista myyntitappiota.

Katsaus 1.1. – 31.12.2011

Atria-konsernin koko vuoden liikevaihto oli 1301,9 miljoonaa euroa (1 300,9 milj. euroa). Koko vuoden liikevoitto oli 8,0 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa). Konsernin liikevoitto sisältää yhteensä -2,2 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja (-11,8 milj. euroa), josta -0,8 miljoonaa euroa liittyy entisen toimitusjohtajan saamaan erokorvaukseen.

Atria Suomessa koko vuoden liikevaihto kasvoi 25,9 miljoonaa euroa 793,7 miljoonaan euroon (767,8 milj. euroa). Vertailujaksolle 2010 ajoittui työtaistelutoimien aiheuttamia tuotantokatkoksia. Koko vuoden liikevoitto Atria Suomessa oli 19,3 miljoonaa euroa (30,7 milj. euroa), jossa oli laskua 11,4 miljoonaa euroa edellisvuoteen verrattuna. Liikevoiton kehitys parani vuoden jälkimmäisellä puoliskolla heikon alkuvuoden jälkeen. H1/2011-kaudella liikevoitto oli 3,2 miljoonaa euroa (10,9 milj. euroa) ja H2/2011-kaudella 16,1 miljoonaa euroa (19,7 milj. euroa). Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla liikevoitto kehittyi alkuvuotta selkeästi paremmin. Syynä tähän oli tiukka kustannuskuri ja kysynnän paraneminen lihamarkkinoilla. Koko vuoden liikevoittoon sisältyy -1,8 miljoonan euron kertaluonteinen alaskirjaus Forssan logistiikkakiinteistön arvosta.

Atria Skandinavian liikevaihdon 16,7 miljoonan euron lasku koko vuonna johtui pääosin kuluttajapakatun lihan valmistuksen lopettamisesta kesällä 2010. Paikallisessa valuutassa koko vuoden liikevaihto heikkeni 8,4 prosenttia. Koko vuoden liikevoitto oli 13,8 miljoonaa euroa (13,9 milj. euroa). Vertailuvuoden lukuun sisältyi kertaluonteinen kulu -2,3 miljoonaa euroa liittyen Årstan tuotantolaitoksen sulkemiseen. Tilikauden liikevoittoon sisältyy 0,7 miljoonan euron kertaluonteinen myyntivoitto Saltsjö-Boon tehdaskiinteistön myynnistä. Myös Skandinaviassa tulos parani vuoden lopulla. H1/2011-kaudella liikevoitto oli 5,0 miljoonaa euroa (4,0 milj. euroa), kun H2/2011-kauden liikevoitto nousi 8,9 miljoonaan euroon (9,9 milj. euroa). Loppuvuoden tuloskehitystä painoi liharaaka-aineiden hintojen nousu.

Atria Venäjän koko vuoden liikevaihdon lasku 6,2 miljoona euroa johtui myynnin pienenemisestä Moskovassa sekä ruplan kurssin heikkenemisestä. Koko vuoden liiketappio supistui 9,0 miljoonaa euroa -18,9 miljoonaan euroon (-27,9 milj. euroa). Vertailukauden liiketulokseen sisältyy yhteensä -9,5 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja (liikearvon alaskirjaus -10,8 milj. euroa ja kertaluonteiset tuotot 1,3 milj. euroa). Atrian Venäjän liiketappio pieneni kahdella viimeisellä neljänneksellä. H1/2011-kauden tulos oli -11,1 miljoonaa euroa (-4,9 milj. euroa) ja H2/2011-kauden tulos oli -7,8 miljoonaa euroa (-23,0 milj. euroa). Loppuvuoden tulosparannuksen syynä olivat kustannustehokkuuden parantuminen ja tuotevalikoiman selkiyttäminen. Tilikauden liiketulokseen ei sisälly kertaluonteisia eriä.

Atria Baltiassa koko vuoden liikevaihto 35,2 miljoonaa euroa (35,0 milj. euroa) parani 0,2 miljoonaa euroa. Atria Baltian koko vuoden liiketulos parani 1,5 miljoonaa euroa ja oli -2,2 miljoonaa euroa (-3,7 milj. euroa). Koko vuoden liiketulokseen sisältyy yhteensä -0,3 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja (liiketoiminnan uudelleenjärjestelyistä aiheutunut myyntivoitto 0,9 milj. euroa ja Liettuan tehdaskiinteistön myynnistä aiheutunut tappio -1,2 milj. euroa).

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 50,3 miljoonaa euroa (44,6 milj. euroa) ja investointien rahavirta -40,8 miljoonaa euroa (-40,2 milj. euroa). Konsernin vapaa kassavirta oli 9,5 miljoonaa euroa (4,4 milj. euroa). Korollinen velka oli 409,4 miljoonaa euroa, jossa oli laskua edelliseen vuoteen verrattuna 20,6 miljoonaa euroa. Atria Skandinavia teki myyntisaamisten myyntiin liittyvän sopimuksen Nordea Finans Sverige AB:n kanssa. Sopimus pienensi yhtiön myyntisaamisten määrää yhteensä 15,5 miljoonalla eurolla tilikauden lopussa.

Tammikuussa 2011 Atria Oyj teki noin 26 miljoonan euron suuruisen investointipäätöksen Kauhajoen nautateurastamon ja - leikkaamon rakentamisesta ja uudistamisesta. Lisäksi Atria Oyj osti Itikka osuuskunnalta Kauhajoen Teurastamokiinteistöt Oy:n osakkeet. Lopullinen kauppahinta oli 6,1 miljoonaa euroa.

Alkuvuonna 2011 Atria Suomessa käynnistettiin kaksi tehostamisohjelmaa: nautateurastuksen tehostaminen ja Nurmon tuotantolaitoksen kehittämisohjelma. Näiden toimenpiteiden yhteenlasketut vuosittaiset kustannussäästöt ovat noin 10 miljoonaa euroa, jotka alkoivat toteutua vuoden 2011 aikana ja toteutuvat täysimääräisesti viimeistään vuoden 2013 alusta alkaen.

Atria Venäjän tuotantokapasiteetin tehostamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi vuonna 2010 käynnistetty kehittämisohjelma saatettiin loppuun suunnitelman mukaisesti. Lihavalmistetuotanto on nyt keskitetty Pietariin Gorelovon ja Sinyavinon tehtaisiin. Moskovassa on toiminnassa pizzatuotanto ja logistiikkakeskus. Vuosittaisten kustannussäästöjen arvioidaan olevan noin 7,5 miljoonaa euroa, jotka alkoivat toteutua vuoden 2011 lopulla ja toteutuvat täysimääräisesti vuoden 2013 alusta alkaen.

Atria Skandinavia tehosti toimintaansa automatisoimalla veripaltun tuotantoprosessia. Veripaltun valmistus siirrettiin Saltsjö-Boon tehtaalta Tukholmasta Tranåsiin. Tehostamisohjelmasta syntyy noin miljoonan euron vuotuinen säästö. Säästö toteutuu täysimääräisesti vuoden 2012 alusta alkaen.

Tuotejohtajuusstrategian toteutus jatkui suunnitelmien mukaisesti. Tuotejohtajuusstrategiassa korostuu Atrian edustamien tuotemerkkien vahvistaminen, olemassa olevien tuotteiden kilpailukyvystä huolehtiminen ja uusien innovatiivisten tuotteiden kehittäminen.

       
Tunnusluvut      
milj. EUR 31.12.2011 31.12.2010  
Oma pääoma/osake, EUR 14,81 15,68  
Korolliset velat 409,4 429,9  
Omavaraisuusaste, % 39,5 40,2  
Velkaantumisaste, % 97,1 96,4  
Nettovelkaantumisaste, % 95,5 92,2  
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin 47,0 46,2  
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, % 3,6 3,5  
Henkilöstö keskimäärin (FTE) 5 467 5 812  
             

Tulevaisuuden näkymät

Atrian näkemyksen mukaan maailmatalouden tilanne jatkuu epävarmana vuonna 2012. Myös Atrian liiketoiminta-alueella talouskasvuun ja markkinakehitykseen liittyy epävarmuutta.

Mahdollinen ostovoiman heikkeneminen vaikuttaa vähemmän ruoan ostoon ja kulutukseen kuin kestokulutushyödykkeiden hankintaan.

Lihamarkkinoiden kysyntä parani loppuvuonna 2011. Lihan kysynnän ja tarjonnan tasapaino on tällä hetkellä selvästi parempi kuin vuosi sitten. Pakkasvarastot ovat pienet. Atria Suomi kotimaisen raaka-aineen käyttäjänä hyötyy tästä markkinatilanteesta. Atrian muilla liiketoiminta-alueilla, joissa raaka-ainetta hankitaan nopeasti vaihtelevilta maailmanmarkkinoilta, raaka-ainekustannusten nousu voi aiheuttaa ongelmia.

Aiemmin kerrottujen tehostamisohjelmien kustannussäästöistä kohdistuu vuodelle 2012 noin 10 miljoonaa euroa.

Vuoden 2011 aikana on tehty merkittäviä uusien tuotteiden lanseerauksia, joiden odotetaan vaikuttavan positiivisesti myyntiin ja tulokseen kaikilla markkina-alueilla.

Konsernin liikevoitto vuonna 2011 oli 8,0 miljoonaa euroa. Vuonna 2012 liikevoiton ennustetaan olevan oleellisesti tätä suurempi tulosparannuksen painottuessa loppuvuoteen 2012. Vuoden 2012 liikevaihdon arvioidaan kasvavan jonkin verran.


Osinkoehdotus

Hallitus esittää, että yhtiö jakaa vuodelta 2011 osinkoa 0,20 euroa osakkeelle.


Julkistamismenettely

Atria Oyj noudattaa Finanssivalvonnan 5.2b-standardin mukaista julkistamismenettelyä ja julkistaa tilinpäätöstiedotteen 1.1. – 31.12.2011 tämän pörssitiedotteen liitteenä. Tiedote on saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.atriagroup.com.


Lisätietoja:
Juha Gröhn, toimitusjohtaja, Atria Oyj, p. 0400 684224.


Kutsu tiedotustilaisuuteen

Suomenkielinen tiedotustilaisuus järjestetään tänään 16.2.2012 klo 9.30 Atria Oyj:n Helsingin toimistolla osoitteessa Läkkisepäntie 23, Helsinki. Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla tilinpäätöksen julkaisemisen jälkeen yhtiön internetsivuilla (www.atriagroup.com/sijoittajat/taloustieto/osavuosikatsaukset) ja tämän pörssitiedotteen liitteenä.


ATRIA OYJ
Juha Gröhn
toimitusjohtaja


JAKELU
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atriagroup.com

Atria Oyj_Tilinpäätöstiedote 2011.pdf Tilinpäätös 2011_esitys.pdf

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen