Atria.com logo
Lehdistötiedotteet | 12.2.2015

Atria Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2014: Atria-konsernin liikevoitto ja liikevaihto vahvistuivat

1.10. – 31.12.2014

- Konsernin liikevaihto oli 363,4 miljoonaa euroa (360,6 milj. euroa).
- Konsernin liikevoitto oli 18,6 miljoonaa euroa (10,6 milj. euroa).
- Atria Suomen liikevaihto oli 243,6 miljoonaa euroa (226,0 milj. euroa).
- Atria Suomen liikevoitto oli 15,6 miljoonaa euroa (9,1 milj. euroa).
- Atria Skandinavian liikevoitto oli 4,7 miljoonaa euroa (5,7 milj. euroa).
- Atria Venäjän liiketulos oli -0,9 miljoonaa euroa (-1,9 milj. euroa).
- Atria Baltian liikevoitto oli 0,1 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa).

1.1. – 31.12.2014
- Konsernin liikevaihto oli 1 426,1 miljoonaa euroa (1 411,0 milj. euroa).
- Konsernin liikevoitto oli 40,6 miljoonaa euroa (19,7 milj. euroa).
- Atria Suomen liikevaihto oli 945,5 miljoonaa euroa (886,8 milj. euroa).
- Atria Suomen liikevoitto oli 33,6 miljoonaa euroa (32,9 milj. euroa).
- Atria Skandinavian liikevoitto oli 14,9 miljoonaa euroa (12,2 milj. euroa).
- Atria Venäjän liiketulos oli -5,7 miljoonaa euroa (-21,0 milj. euroa).
- Atria Baltian liiketulos oli -0,0 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa).
- Konsernin omavaraisuusaste oli 44,0 prosenttia (31.12.2013: 42,2 %).
- Konsernin nettovelka pieneni ja oli 250,7 miljoonaa euroa (31.12.2013: 305,9 milj. euroa)

Q4Q4Q1-Q4Q1-Q4
Milj. €2014201320142013
Liikevaihto363,4360,61 426,11 411,0
Liikevoitto18,610,640,619,7
Liikevoitto %5,12,92,81,4
Tulos ennen veroja16,37,134,06,9
Osakekohtainen tulos, €0,480,330,93-0,15
Kertaluonteiset erät*1,6-2,01,0-17,3

*Kertaluonteiset erät sisältyvät raportoituihin lukuihin

Katsaus 1.10. – 31.12.2014

Atria-konsernin loka-joulukuun liikevaihto oli 363,4 miljoonaa euroa (360,6 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 2,8 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Konsernin liikevoitto oli 18,6 miljoonaa euroa (10,6 milj. euroa). Loka-joulukuun liikevoitto sisältää yhteensä 1,6 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä (-2,0 milj. euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 16,9 miljoonaa euroa (12,6 milj. euroa).

Marraskuussa Atria muutti ennustettaan ja arvioi koko vuoden 2014 liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä olevan edellisvuoden 37,0 miljoonan euron kanssa samalla tasolla.

Atria keskittyy Ruotsissa ydinliiketoimintaansa ja teki sopimuksen Falbygdens-juustoliiketoiminnan myymisestä Arla Foods AB:lle. Kaupassa Arlalle siirtyy Falbygdens-juustoliiketoiminta työntekijöineen, Falköpingissä sijaitseva tuotantolaitos ja Falbygdens-tuotemerkki. Siirtyviä työntekijöitä on noin 100. Yrityskauppa pienentää Atrian vuosittaista liikevaihtoa noin 52 miljoonalla eurolla ja liikevoittoa noin 3 miljoonalla eurolla. Falbygdens-juustoliiketoimintaan liittyvät varat ja velat on luokiteltu myytävissä oleviin omaisuuseriin. Kaupan lopullinen toteutuminen edellyttää Ruotsin Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksyntää. Yrityskauppa siirtyi Ruotsin Kilpailuviraston (KKV) jatkokäsittelyyn, joka antoi päätöksensä jatkoselvityksen aloittamisesta 15.12.2014.

Atria Suomen loka-joulukuun liikevaihto oli 243,6 miljoonaa euroa (226,0 milj. euroa), jossa oli kasvua 17,6 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevaihtoa kasvatti Saarioisilta ostettujen liiketoimintojen liittäminen Atriaan ja siipikarjanrehun myynti. Liikevoitto oli 15,6 miljoonaa euroa (9,1 milj. euroa). Liikevoitto sisältää kertaeränä 1,2 miljoonan euron veroluonteisen maksun palautuksen. Vertailukelpoisen liikevoiton kasvu johtui parantuneesta kustannusten hallinnasta ja vertailujaksoa korkeammista myynnin keskihinnoista. Jyväskylän ja Sahalahden toimintojen integrointi Atrian tuotantoprosesseihin onnistui hyvin ja vahvisti tuottavuutta.

Atria Skandinavian loka-joulukuun liikevaihto oli 94,9 miljoonaa euroa (102,9 milj. euroa). Liikevaihto vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laski 4,1 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevaihtoa painoivat ruokamarkkinoiden heikko kehitys ja kaupan omien tuotemerkkien markkinaosuuden kasvu. Loka-joulukuun liikevoitto oli 4,7 miljoonaa euroa (5,7 milj. euroa). Liikevoittoa heikensivät pienentyneet myyntivolyymit.

Atria Venäjän loka-joulukuun liikevaihto oli 22,3 miljoonaa euroa (30,6 milj. euroa). Liikevaihto vertailukelpoisilla valuuttakursseilla oli edellisen vuoden vastaavan jakson tasolla. Liiketulos oli -0,9 miljoonaa euroa (-1,9 milj. euroa). Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä heikkeni raaka-ainehintojen voimakkaan nousun johdosta. Atria käynnisti vuoden 2013 lopulla toimintojen tehostamisohjelman, jonka yhteydessä päätettiin luopua Moskovassa sijaitsevasta teollisesta tuotannosta ja omasta logistiikkayksiköstä vuoden 2014 loppuun mennessä. Osana tehostamisohjelmaa Atria on myynyt Moskovassa sijaitsevan kiinteistöyhtiön 12 miljoonalla eurolla. Kiinteistön myynnistä ja toimintojen uudelleen järjestelyistä kirjattiin 0,5 miljoonan euron positiivinen tulosvaikutus. Vertailujakson tulokseen sisältyy 2,0 miljoonan euron kertaluonteinen kulu.

Atria Baltian loka-joulukuun liikevaihto oli 8,5 miljoonaa euroa (7,9 milj. euroa). Liikevoitto oli 0,1 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa). Euroopan lihamarkkinan ylitarjonta painoi sianlihan hintoja vuoden lopulla, mikä heikensi alkutuotannon tuloksentekokykyä. Vähittäiskaupassa Atrian omat tuotemerkit kasvattivat markkinaosuuttaan erityisesti kuluttajapakatussa lihassa.

Katsaus 1.1. – 31.12.2014

Atria-konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 1 426,1 miljoonaa euroa (1 411,0 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 15,1 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevoitto oli 40,6 miljoonaa euroa (19,7 milj. euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 39,6 miljoonaa euroa (37,0 milj. euroa).

Atria alensi liikevoittoennustettaan huhtikuussa: yhtiö arvioi koko vuoden 2014 liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä olevan edellisvuoden 37,0 miljoonan euron liikevoittoa selvästi pienempi. Marraskuussa Atria muutti ennustettaan ja arvioi koko vuoden 2014 liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä olevan edellisvuoden 37,0 miljoonan euron kanssa samalla tasolla. Nopeat muutokset kansainvälisessä lihamarkkinatilanteessa heikensivät liiketoimintojen ennustettavuutta vuoden 2014 aikana. Lihamarkkinan epätasapainoon johtaneita syitä olivat lihan tuontikielto EU-alueelta Venäjälle ja sianlihan markkinahinnan aleneminen Euroopassa. Lisäksi ennustettavuutta vaikeutti Atrian altistuminen Venäjän ruplan arvon voimakkaalle vaihtelulle.

Atrian osuus yhteis- ja osakkuusyritysten tammi-joulukuun tuloksista oli 6,2 miljoonaa euroa (2,3 milj. euroa). Atrian yhteisyritys Lihateollisuuden Tutkimuskeskus LTK Osuuskunta myi tytäryhtiönsä Maustepalvelu Oy:n. LTK kirjasi kaupasta myyntivoittoa, josta Atrialle maksettiin osinkona 7,3 miljoonaa euroa.

Atria osti Saarioinen Oy:n naudan, sian ja broilerin hankinta-, teurastus- ja leikkuuliiketoiminnot. Yrityskaupan kohteena olevat liiketoiminnot liitettiin Atriaan 1.2.2014 lähtien. Kauppahinta oli 29,2 miljoonaa euroa. Lisäksi tuottajasaamisista maksettiin 4,2 miljoonaa euroa.

Vuoden 2014 kokonaisinvestoinnit olivat 62,7 miljoonaa euroa (41,1 milj. euroa). Konsernin vapaa kassavirta (liiketoiminnan rahavirta – investointien rahavirta) katsauskaudella oli 44,3 miljoonaa euroa (54,1 milj. euroa) ja nettovelka oli 250,7 miljoonaa euroa (31.12.2013: 305,9 milj. euroa).

Atria Suomen tammi-joulukuun liikevaihto oli 945,5 miljoonaa euroa (886,8 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu johtui Saarioisilta ostettujen liiketoimintojen liittämisestä Atriaan helmikuun alusta lähtien ja vuoden alusta käynnistyneestä siipikarjanrehumyynnistä. Tammi-joulukuun liikevoitto oli 33,6 miljoonaa euroa (32,9 milj. euroa). Liikevoitto sisältää 0,8 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja, jotka liittyvät Saarioisilta ostettujen liiketoimintojen haltuunottoon. Lisäksi liikevoittoon sisältyy 0,6 miljoonan euron myyntivoitto kiinteistöyhtiön osakkeiden myynnistä ja kertaeränä 1,2 miljoonan euron veroluonteisen maksun palautus. Vertailujakson liikevoittoon sisältyy 1,1 miljoonan euron kertaluonteinen tuotto. Liikevoiton kasvu johtui paremmasta kustannustehokkuudesta ja vertailujaksoa korkeammista myynnin keskihinnoista. Food Service -tuotteiden myynti on kasvanut tasaisesti koko vuoden. Vähittäiskauppamyynti jäi edellisvuoden tasosta. Raaka-aineiden hinnat olivat edellisvuotta alhaisemmat.

Atria Skandinavian tammi-joulukuun liikevaihto oli 371,9 miljoonaa euroa (395,0 milj. euroa). Liikevaihto vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laski 1,9 prosenttia edelliseen vuoteen. Lihankulutuksen lasku ja kaupan omien tuotemerkkien markkinaosuuksien vahvistuminen olivat merkittävimmät tekijät Atria Skandinavian liikevaihdon laskuun vuoden 2014 aikana. Tammi-joulukuun liikevoitto oli 14,9 miljoonaa euroa (12,2 milj. euroa). Liikevoiton kasvuun vaikuttivat tilaus-toimitusketjun parantunut kustannustehokkuus ja raaka-aineiden vakaampi hintataso.

Atria Venäjän tammi-joulukuun liikevaihto oli 98,8 miljoonaa euroa (121,5 milj. euroa), jossa oli laskua 22,7 miljoonaa euroa. Liikevaihto vertailukelpoisella valuuttakurssilla laski 3,1 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Vertailukelpoisen liikevaihdon laskun syynä oli alkutuotannosta luopuminen vuoden 2013 lopulla. Tammi-joulukuun liiketulos oli -5,7 miljoonaa euroa (-21,0 milj. euroa). Atria käynnisti vuoden 2013 lopulla toimintojen tehostamisohjelman, jonka yhteydessä päätettiin luopua Moskovassa sijaitsevasta teollisesta tuotannosta ja omasta logistiikkayksiköstä vuoden 2014 loppuun mennessä. Osana tehostamisohjelmaa Atria on myynyt Moskovassa sijaitsevan kiinteistöyhtiön 12 miljoonalla eurolla. Kiinteistön myynnistä ja toimintojen uudelleenjärjestelyistä kirjattiin yhteensä 0,5 miljoonan euron positiivinen tulosvaikutus. Vertailukauden liiketulos sisältää 17,4 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja. Tammi-joulukuun liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -6,2 miljoonaa euroa (-3,5 milj. euroa). Liiketulosta painoivat raaka-aineiden hintojen nousu ja kuluttajien ostovoiman heikentyminen. Tuotannon kustannustehokkuus on parantunut edellisvuodesta.

Atria Baltian tammi-joulukuun liikevaihto oli 34,5 miljoonaa euroa (32,9 milj. euroa). Tammi-joulukuun liiketulos oli -0,0 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 0,3 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa). Kesäkuussa Atria myi Vilnassa Liettuassa sijaitsevan tehdaskiinteistön, josta muodostui 0,4 miljoonan euron kertaluonteinen myyntitappio.

Tunnusluvut

Milj. EUR31.12.201431.12.2013
Oma pääoma/osake, EUR14,2214,45
Korolliset velat254,1334,7
Omavaraisuusaste, %44,042,2
Velkaantumisaste, %62,681,3
Nettovelkaantumisaste, %61,874,3
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuushyödykkeisiin 62,741,1
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, %4,42,9
Henkilöstö keskimäärin4 7154 669

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Atria päätti tammikuun 2015 alussa investoida Nurmon sikaleikkaamon rakentamiseen ja uudistamiseen noin 36 miljoonaa euroa. Nurmon nykyisen sikaleikkaamon yhteyteen rakennetaan uutta tuotantotilaa ja olemassa olevia tuotantotiloja uudistetaan ja automatisoidaan viimeisintä tuotantotekniikkaa hyödyntäen. Uusia tuotantotiloja rakennetaan yhteensä noin 4500 m2.

Investoinnin myötä Atrian sikaleikkaamon tuottavuus ja kannattavuus paranevat merkittävästi. Investoinnin arvioidaan tuovan noin 8 miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt leikkaamon toimintaan. Investointihankkeeseen liittyvät neuvottelut henkilöstön kanssa aloitettiin välittömästi. Hankkeen arvioidaan kestävän noin 2 vuotta ja tänä aikana henkilöstön vähentämis- ja uudelleensijoittamistarpeet tarkentuvat. Henkilöstön vähennystarpeen arvioidaan olevan enintään 80 henkilötyövuotta.

Tulevaisuuden näkymät

Konsernin liikevoitto vuonna 2014 ilman kertaluonteisia eriä oli 39,6 miljoonaa euroa. Vuonna 2015 liikevoiton ennustetaan olevan samalla tasolla. Vuoden 2015 liikevaihdon arvioidaan pienenevän.

Hallituksen voitonjakoehdotus

Hallitus esittää, että yhtiö jakaa vuodelta 2014 osinkoa 0,40 euroa osakkeelle.

Julkistamismenettely

Atria Oyj noudattaa Finanssivalvonnan 5.2b-standardin mukaista julkistamismenettelyä ja julkistaa tilinpäätöstiedotteen 1.1. – 31.12.2014 tämän pörssitiedotteen liitteenä. Tiedote on saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.atriagroup.com.

Lisätietoja

Juha Gröhn, toimitusjohtaja, Atria Oyj, p. 0400 684224.

Kutsu tiedotustilaisuuteen

Suomenkielinen tiedotustilaisuus järjestetään tänään 12.2.2015 klo 9.30 Atria Oyj:n Helsingin toimistolla osoitteessa Läkkisepäntie 23, Helsinki. Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla tilinpäätöksen julkaisemisen jälkeen yhtiön internetsivuilla (www.atriagroup.com/sijoittajat/taloustieto/osavuosikatsaukset) ja tämän pörssitiedotteen liitteenä.

ATRIA OYJ
Juha Gröhn
toimitusjohtaja

wkr0006.pdf httpsresources.mynewsdesk.comimageuploadikyzmg9y08v4oem1shm5.pdf

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen