Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 21.7.2016

Atria Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2016


ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2016

Atria investoi kasvuun


Huhti-kesäkuu 2016
- Konsernin liikevaihto oli 341,3 miljoonaa euroa (337,5 milj. euroa).
- Konsernin liikevoitto oli 6,1 miljoonaa euroa (8,4 milj. euroa) eli 1,8 prosenttia (2,5 %) liikevaihdosta.
- Lagerberg i Norjeby AB:n liiketoiminnot siirtyivät Atrialle toukokuun alusta alkaen. Vuosittaisen liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 30 miljoona euroa. Kesäkuussa Atria teki päätöksen investoida Lagerbergsin broilerituotantoon Ruotsissa 14 miljoonaa euroa.
- Atria ostaa Kaivon Liha Kaunismaa Oy:n osake-enemmistön, kaupan toteutuminen edellyttää Suomen Kuluttaja- ja kilpailuviraston hyväksyntää. Vuosittaisen liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 40 miljoonaa euroa.
- Atria Suomen uusi sikaleikkaamo on käynnistysvaiheessa.
- Atria myi sikatilan Virossa ja tarpeettomaksi käyneitä kiinteistöjä Virossa ja Ruotsissa.

Tammi-kesäkuu 2016
- Konsernin liikevaihto oli 655,8 miljoonaa euroa (652,1 milj. euroa).
- Konsernin liikevoitto oli 7,8 miljoonaa euroa (9,1 milj. euroa) eli 1,2 prosenttia (1,4 %) liikevaihdosta.
- Liikevoiton kehitystä painoivat myyntihintojen lasku, sikaleikkaamon käynnistyskulut ja uusien liiketoimien haltuunotosta aiheutuneet kulut.
  Q2 Q2 H1 H1  
Milj. € 2016 2015 2016 2015 2015
Liikevaihto          
   Atria Suomi 233,9 233,7 458,6 445,9 929,0
   Atria Skandinavia 88,8 80,3 164,5 165,4 330,5
   Atria Venäjä 17,6 21,5 31,2 37,3 75,1
   Atria Baltia 9,2 8,9 16,9 16,5 32,9
   Eliminoinnit -8,3 -6,8 -15,5 -13,1 -27,4
Liikevaihto yhteensä 341,3 337,5 655,8 652,1 1 340,2
           
Liikevoitto          
   Atria Suomi 3,0 4,7 4,7 6,6 29,8
   Atria Skandinavia 3,5 2,5 4,2 4,4 12,8
   Atria Venäjä 0,1 1,9 -0,6 -0,3 -0,2
   Atria Baltia -0,3 0,2 -0,5 0,1 -9,0
   Kohdistamattomat -0,2 -0,9 0,0 -1,6 -4,4
Liikevoitto yhteensä 6,1 8,4 7,8 9,1 28,9
Liikevoitto-% 1,8 % 2,5 % 1,2 % 1,4 % 2,2 %
           
Tulos ennen veroja 4,8 6,0 4,5 4,4 20,1
           
Osakekohtainen tulos, € 0,13 0,18 0,10 0,11 0,49
           
Liikevoittoon sisältyvät          
poikkeukselliset erät:          
Liikearvon alaskirjaus - - - - -9,1
Sikatilojen myynti -1,0 1,9 -1,0 1,9 1,9
Kiinteistöyhtiön myynti 1,4 - 1,4 - -
Oikaistu liikevoitto 5,7 6,5 7,4 7,2 36,1Toimitusjohtaja Juha Gröhn

”Hintakilpailu on jatkunut kireänä Atrian kotimarkkinoilla Suomessa, Ruotsissa, Virossa, Venäjällä ja Tanskassa. Tiukimmin hintakilpailtuja tuoteryhmiä tällä hetkellä ovat lihavalmisteet ja sianliha Suomessa ja Virossa sekä eräät lihavalmisteiden segmentit Skandinaviassa.  Kevään aikana tapahtui käänne raaka-aine markkinoilla sianlihan hinnan lähdettyä nousuun Euroopan alueella. Tämä muutos lisää painetta hintojen korotuksiin myös valmistuotteiden osalta.

Alkuvuoden aikana Atrian Terveen Kasvun strategiaa on toteutettu systemaattisesti. Kasvua haetaan niin orgaanisesti kuin yrityskauppojen avulla.

Atria hankki yrityskaupalla paikan Ruotsin kasvaville siipikarjamarkkinoille ostamalla Lagerbergs-yhtiön. Kauppa täydennettiin käynnistämällä 14 miljoonan euron investointiohjelma ostettuun yhtiöön. Tavoitteena on kehittää Lagerbergsistä vahva toimija yhdessä Atria Suomen siipikarjatoimintojen kanssa pohjoismaisille broilerimarkkinoille.

Suomessa Atria ostaa osake-enemmistön pääasiassa raakalihavalmisteita ja naudanlihaa Food Service
-markkinoille myyvästä Kaivon Liha Oy:stä. Kaupan loppuun saattaminen edellyttää kilpailuviranomaisen hyväksyntää.

Atrian merkittävin investointi on sikaleikkaamon uusiminen Nurmossa. Leikkuu tehostuu ja kustannustaso laskee noin 8 miljoonaa euroa vuositasolla aiempaan verrattuna. Leikkaamon käyttöönotto alkoi toukokuussa. Tällä hetkellä leikkaamon käyttöönottaminen nostaa hetkellisesti leikkuun kustannuksia ja lisäkustannukset alentuvat käyttöönoton etenemisen tahdissa.

Sibylla-konseptin kehitys erityisesti Venäjällä jatkuu voimakkaana. Myynti kehittyy hyvin ja Venäjällä myyntipisteitä on tällä hetkellä yli 2500.

Alkuvuoden aikana Atria on myynyt kolmella erillisellä kaupalla tarpeettomaksi jääneitä tiloja ja toimintoja. Virossa Linnamäen sikatilalla ja Vastse-Kuusten tuotantolaitoksella sekä Göteborgin logistiikkayksiköllä on nyt uudet omistajat.”


Huhti-kesäkuu 2016

Atria-konsernin
huhti-kesäkuun liikevaihto oli 341,3 miljoonaa euroa (337,5 milj. euroa). Liikevoitto oli 6,1 miljoonaa euroa (8,4 milj. euroa). Oikaistu liikevoitto oli 5,7 miljoonaa euroa (6,5 milj. euroa). Myyntivolyymit ovat kasvaneet katsauskaudella. Hintakilpailusta johtuva myyntihintojen lasku on hidastanut liikevaihdon ja liikevoiton kehitystä. Myynnin painottuminen vienti-, tukku- ja teollisuusmyyntiin Suomessa heikensi liikevoittoa.


Ruotsin Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyi ilman ehtoja yrityskaupan, jossa Atria osti ruotsalaisen siipikarjayhtiö Lagerberg i Norjeby AB:n (Lagerbergs) koko osakekannan. Sopimus yrityskaupan toteutumisesta Atrian ja Lagerbergsin välillä vahvistettiin huhtikuun lopussa ja liiketoiminnot siirtyivät Atrialle toukokuun alusta alkaen. Kauppahinta oli noin 18 miljoonaa euroa ja se maksettiin rahana. Atrian vuosittaisen liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 30 miljoonaa euroa. Kaupan myötä Atria laajensi liiketoimintaansa Ruotsissa broilerinlihan jalostukseen.

Kesäkuussa Atrian hallitus vahvisti 14 miljoonan euron pitkäjänteisen investointiohjelman Lagerbergsin toiminnan kehittämiseen. Investoinnit kohdistuvat koko tuotantoketjuun: broilerien kasvatuksesta ja teollisesta tuotannosta Lagerbergsin tuotemerkin vahvistamiseen asti. Investointien toteuttaminen ajoittuu vuosille 2016 – 2018.

Atria Suomen Nurmossa sijaitsevan sikaleikkaamon investointihankkeeseen liittyvät neuvottelut henkilöstön kanssa saatiin päätökseen. Leikkaamon toimintoja järjestellään uudelleen ja työmenetelmiä uudistetaan. Järjestelyiden seurauksena leikkaamon henkilöstövähennykset ovat vuoden 2016 loppuun mennessä 80 henkilötyövuotta. Henkilöstövähennykset hoidetaan luonnollisella vaihtuvuudella, sisäisillä siirroilla ja eläkejärjestelyillä. Lisäksi sikaleikkaamossa luovutaan leikkuutyön alihankinnasta. Investoinnin arvo on noin 36 miljoonaa euroa ja sen arvioidaan tuovan noin 8 miljoonan euron vuosittaiset säästöt leikkaamon toimintaan täysimääräisesti vuoden 2018 alusta lähtien. Sikaleikkaamon ensimmäinen vaihe otetaan käyttöön kuluvan vuoden aikana.


Atria Suomi ostaa 70 prosenttia Kaivon Liha Kaunismaa Oy:n (Kaivon Liha) osakkeista. Kaivon Lihan liiketoiminta on keskittynyt naudanlihan jalostukseen ja tukkukauppaan. Atrian vuosittaisen liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 40 miljoonaa euroa. Kaupan lopullinen toteutuminen edellyttää Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksyntää. Kauppa pyritään saamaan päätökseen kuluvan vuoden kolmannen neljänneksen aikana.

Atria myi Pohjois-Virossa sijaitsevan Linnamäen sikatilan. Linnamäen sikatilan myynnistä aiheutui noin yhden miljoonan euron myyntitappio. Sikatila siirtyi uudelle omistajalle 29.4.2016 alkaen.

Atria keskitti Viron teolliset toiminnot Valgan tehtaalle. Vastse-Kuusten tehtaan lihavalmistetuotanto siirrettiin Valgaan ja kiinteistö myytiin. Myynnillä ei ollut tulosvaikutusta. Tuotannon uudelleenjärjestelyt saatiin päätökseen toisen neljänneksen loppuun mennessä. Järjestelyiden arvioidaan tuovan noin 0,5 miljoonan euron vuotuiset säästöt.

Atria keskitti logistiikkatoimintoja Ruotsissa Göteborgista Malmön tehtaalle. Göteborgissa sijaitseva logistiikkakeskus myytiin, mistä muodostui 1,4 miljoonan euron myyntivoitto.

Atria Suomen huhti-kesäkuun liikevaihto oli 233,9 miljoonaa euroa (233,7 milj. euroa). Vienti-, tukku- ja teollisuusmyynnin osuus kokonaismyynnistä kasvoi. Myynti vähittäiskauppaan ja Food Service -asiakkaille vastaavasti pieneni, mikä näkyi markkinaosuuden laskuna. Kireä hintakilpailu vähittäiskaupassa ja heikentynyt myynnin jakauma painoivat liikevoiton kehitystä. Liikevoitto oli 3,0 miljoonaa euroa (4,7 milj. euroa).

Atria Skandinavian huhti-kesäkuun liikevaihto oli 88,8 miljoonaa euroa (80,3 milj. euroa). Liikevoitto oli 3,5 miljoonaa euroa (2,5 milj. euroa). Oikaistu liikevoitto oli 2,1 miljoonaa euroa (2,5 milj. euroa). Liikevaihdon kasvun syynä on hyvä myynnin kehitys Ruotsissa ja Lagerbergsin osto.


Atria Venäjän huhti-kesäkuun liikevaihto oli 17,6 miljoonaa euroa (21,5 milj. euroa). Liikevaihto paikallisessa valuutassa kasvoi 3 prosenttia. Liikevoitto oli 0,1 miljoonaa euroa (1,9 milj. euroa). Oikaistu liikevoitto oli 0,1 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa).

Atria Baltian huhti-kesäkuun liikevaihto oli 9,2 miljoonaa euroa (8,9 milj. euroa). Liiketulos oli -0,3 miljoonaa euroa (0,2 milj. euroa). Oikaistu liikevoitto oli 0,7 miljoonaa euroa (0,2 milj. euroa). Myyntivolyymit olivat hyvällä tasolla, erityisesti touko- ja kesäkuussa. Uusien jauhelihatuotteiden myynti lähti lupaavasti käyntiin. Kustannustehokkuus on parantunut edellisvuoteen verrattuna.Tammi-kesäkuu 2016

Atria-konsernin
tammi-kesäkuun liikevaihto oli 655,8 miljoonaa euroa (652,1 milj. euroa). Liikevoitto oli 7,8 miljoonaa euroa (9,1 milj. euroa). Oikaistu liikevoitto oli 7,4 miljoonaa euroa (7,2 milj. euroa). Liikevoiton kehitystä painoivat myyntihintojen lasku, sikaleikkaamon käynnistyskulut ja uusien liiketoimien haltuunotosta aiheutuneet kulut.

Atria Suomen tammi-kesäkuun liikevaihto oli 458,6 miljoonaa euroa (445,9 milj. euroa), jossa oli kasvua 12,8 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Myyntivolyymien lisääntyminen vuoden alussa mahdollisti liikevaihdon kasvun. Keskimääräiset myyntihinnat ovat laskeneet kotimarkkinoilla verrattuna viime vuoden vastaavaan jaksoon. Liikevoitto oli 4,7 miljoonaa euroa (6,6 milj. euroa).

Atria Skandinavian tammi-kesäkuun liikevaihto oli 164,5 miljoonaa euroa (165,4 milj. euroa). Liikevoitto oli 4,2 miljoonaa euroa (4,4 milj. euroa). Oikaistu liikevoitto oli 2,8 miljoonaa euroa (4,4 milj. euroa). Liikevoittoa painoi alkuvuoden heikko myynnin jakauma.


Atria Venäjän tammi-kesäkuun liikevaihto oli 31,2 miljoonaa euroa (37,3 milj. euroa). Liikevaihto paikallisessa valuutassa kasvoi 1,3 prosenttia. Liiketulos oli -0,6 miljoonaa euroa (-0,3 milj. euroa). Oikaistu liiketulos oli -0,6 miljoonaa euroa (-2,2 milj. euroa). Liiketulos parani tehostamistoimenpiteiden ja uudistuneen tuotevalikoiman ansiosta.

Atria Baltian tammi-kesäkuun liikevaihto oli 16,9 miljoonaa euroa (16,5 milj. euroa). Liiketulos oli -0,5 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa). Oikaistu liikevoitto oli 0,5 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa). Atrian myyntivolyymit vähittäiskaupalle kehittyivät myönteisesti vuoden alussa. Erityisesti tuoreen ja marinoidun lihan myynti parani. 

  

Tunnusluvut      
milj. EUR 30.6.16 30.6.15 31.12.15
       
Oma pääoma/osake, EUR 13,95 14,14 14,16
Korolliset velat 235,9 240,1 199,6
Omavaraisuusaste, % 44,8 % 45,1 % 47,4 %
Nettovelkaantumisaste, % 58,1 % 58,8 % 48,3 %
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin 42,8 28,8 56,9
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, % 6,5 % 4,4 % 4,2 %
Henkilöstö keskimäärin 4 340 4 399 4 271
       
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet on esitetty vuoden 2015 tilinpäätöksessä.  


Tulevaisuuden näkymät

Konsernin liikevoitto vuonna 2015 oli 28,9 miljoonaa euroa. Vuonna 2016 liikevoiton ennustetaan olevan parempi kuin vuonna 2015. Vuoden 2016 liikevaihdon arvioidaan kasvavan.


Julkistamismenettely

Atria Oyj noudattaa Finanssivalvonnan 5.2b-standardin mukaista julkistamismenettelyä ja julkistaa osavuosikatsauksen 1.1. – 30.6.2016 tämän pörssitiedotteen liitteenä. Tiedote on saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.atria.com.

Lisätietoja:
Juha Gröhn, toimitusjohtaja, Atria Oyj, p. 0400 684 224.Kutsu tiedotustilaisuuteen

Suomenkielinen tiedotustilaisuus järjestetään tänään 21.7.2016 klo 10.30 Atria Oyj:n Helsingin toimistolla osoitteessa Läkkisepäntie 23, Helsinki. Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla osavuosikatsauksen julkaisemisen jälkeen yhtiön internetsivuilla (www.atria.com) ja tämän pörssitiedotteen liitteenä.


ATRIA OYJ
Hallitus

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.com

 

 

Atria Oyj_Q2_Esitys_suomi.pdf Atria Oyj_osavuosikatsaus_2016_Q2.pdf

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen