Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 14.2.2017

Atria Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2016


ATRIA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2016

Atria toteuttaa Terveen Kasvun strategiaa – investointeja, yritysostoja ja uusia markkina-alueita

Loka-joulukuu 2016
- Konsernin liikevaihto oli 356,8 miljoonaa euroa (351,0 milj. euroa).
- Konsernin liikevoitto oli 10,8 miljoonaa euroa (4,8 milj. euroa) eli 3,0 prosenttia (1,4 %) liikevaihdosta.

- Oikaistu liikevoitto oli 10,8 miljoonaa euroa (13,8 milj. euroa).
- Atria Suomi sai virallisen vahvistuksen sianlihan vientiluvan saamisesta Kiinaan.
- Atria osti Kaivon Liha Kaunismaa Oy:n osake-enemmistön, kauppa toteutui 3.10.2016. Vuosittaisen liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 40 miljoonaa euroa.

Tammi-joulukuu 2016
- Konsernin liikevaihto oli 1 351,8 miljoonaa euroa (1 340,2 milj. euroa).
- Konsernin liikevoitto oli 31,8 miljoonaa euroa (28,9 milj. euroa) eli 2,3 prosenttia (2,2 %) liikevaihdosta.
- Oikaistu liikevoitto oli 31,4 miljoonaa euroa (36,1 milj. euroa).

- Lagerbergs-siipikarjayhtiön liiketoiminnot siirtyivät Atrialle toukokuun alusta alkaen. Vuosittaisen liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 30 miljoonaa euroa. Kesäkuussa Atria teki päätöksen investoida siipikarjaliiketoimintaan Ruotsissa 14 miljoonaa euroa.
- Liikevoiton kehitystä painoivat myyntihintojen lasku, sikaleikkaamon käynnistyskulut ja uusien liiketoimien haltuunotosta aiheutuneet kulut.
- Hallituksen osinkoehdotus on 0,46 (0,40) euroa osakkeelta.
  

  Q4 Q4 Q1-Q4 Q1-Q4
Milj. € 2016 2015 2016 2015
Liikevaihto        
   Atria Suomi 246,6 248,0 932,3 929,0
   Atria Skandinavia 88,3 83,8 343,4 330,5
   Atria Venäjä 21,1 18,6 71,8 75,1
   Atria Baltia 8,8 8,0 34,4 32,9
   Eliminoinnit -8,0 -7,4 -30,1 -27,4
Liikevaihto yhteensä 356,8 351,0 1 351,8 1 340,2
         
Liikevoitto        
   Atria Suomi 10,8 13,7 24,2 29,8
   Atria Skandinavia 0,7 3,2 8,4 12,8
   Atria Venäjä -0,6 -0,4 -0,7 -0,2
   Atria Baltia 0,6 -9,1 0,7 -9,0
   Kohdistamattomat -0,8 -2,6 -0,8 -4,4
Liikevoitto yhteensä 10,8 4,8 31,8 28,9
Liikevoitto-% 3,0 % 1,4 % 2,3 % 2,2 %
         
Tulos ennen veroja 9,8 2,8 26,1 20,1
         
Osakekohtainen tulos, € 0,22 0,11 0,65 0,49
         
Liikevoittoon sisältyvät        
poikkeukselliset erät:        
Liikearvon alaskirjaus - -9,1 - -9,1
Sikatilojen myynti - - -1,0 1,9
Kiinteistöyhtiön myynti - - 1,4 -
Oikaistu liikevoitto 10,8 13,8 31,4 36,1

 


Toimitusjohtaja Juha Gröhn

”Vuonna 2016 kilpailu elintarvikealalla oli hintapainotteista, ja odotamme hintakilpailun jatkuvan tiukkana myös lähitulevaisuudessa. Teollisuudella on kapasiteettia käyttämättä, ja lisäksi Euroopassa liharaaka-aineita on tarjolla toistaiseksi runsaasti.

Atrian Terveen Kasvun strategia tarkoittaa aktiivista otetta tuotekehityksessä, tuotemerkkien vahvistamisessa sekä uusien markkinoiden löytämisessä. Myös yrityskaupat ovat tärkeä osa kasvua. Olemme edenneet hyvin näillä kaikilla osa-alueilla ja saaneet tuloksia aikaan.

Viemme Atrian strategiaa arkeen seitsemällä painopistealueella, joista yksi on resurssien käytön tehokkuus. Paranamme tehokkuutta raaka-aine- ja materiaalikäytössä, energian tuottamisessa ja hyödyntämisessä sekä työn tuottavuudessa. Kehittämisessä yhdistyvät sekä vastuullisuuden että talouden näkökulmat.

Atria teki vuonna 2016 kaksi yritysostoa. Lagerbergs-siipikarjayhtiön ostolla pääsimme mukaan Ruotsin broilerimarkkinoille ja Kaivon Lihan hankinta toi meille uutta tuotteistoa jo ennestään vahvaan naudanlihatarjoomaan.

Etsimme uusia markkina-alueita määrätietoisesti. Atria Nurmon laitos sai vuoden 2016 lopulla vientiluvan sianlihalle Kiinaan, ja ensimmäiset toimitukset lähtevät toukokuussa 2017. Tavoitteena on, että Kiinasta muodostuu Atrialle tulevina vuosina vahva ja vakaa markkinapaikka.

Tuottavuuden jatkuva kehittäminen on välttämätöntä. Uuden sikaleikkaamon investointi eteni käyttöönottovaiheeseen keväällä 2016. Käyttöönotto nosti hetkellisesti kustannustasoa, mutta vuoden loppua kohden suoritustaso parani ja kehitys jatkuu edelleen suotuisana.”

Loka-joulukuu 2016


Atria-konsernin loka-joulukuun liikevaihto oli 356,8 miljoonaa euroa (351,0 milj. euroa). Liikevoitto oli 10,8 miljoonaa euroa (4,8 milj. euroa). Vertailukauden liikevoittoon sisältyy Atria Baltian 9,1 miljoonan euron liikearvon alaskirjaus. Liikevaihdon kasvu johtui Suomessa ja Ruotsissa toteutetuista yritysostoista, Atria Venäjän lisääntyneestä myynnistä vähittäiskauppaan ja Atria Baltian hyvästä myynnistä. Kireä kilpailutilanne ja alhaiset myyntihinnat kaikissa asiakkuuksissa pienensivät Atria Suomen liikevaihtoa.

Atrian ja Kaivon Liha Kaunismaa Oy:n (Kaivon Liha) välinen yrityskauppa vahvistettiin lokakuun alussa. Atria osti 70 prosenttia Kaivon Lihan osakekannasta. Kauppahinta oli 15,3 miljoonaa euroa. Kaivon Lihan liiketoiminta on keskittynyt naudanlihan jalostukseen ja tukkukauppaan. Yhtiön asiakkaita ovat lähinnä pikaruokaketjut ja muut Food Service –asiakkaat. Kaivon Lihalla on vahva markkina-asema Suomessa korkealaatuisten hampurilaispihvien ja kebab-tuotteiden valmistajana. Yhtiön vuosittainen liikevaihto on noin 40 miljoonaa euroa. Kaivon Lihan tuotantolaitos sijaitsee Turussa ja sillä on noin 50 työntekijää.

Atria Suomi sai lokakuussa virallisen vahvistuksen sianlihan vientiluvan saamisesta Kiinaan. Viennin käynnistyminen Kiinaan on merkittävä asia Atrian liiketoimintojen kehittämisessä ja laajentamisessa. Vientitoiminta käynnistyy toukokuun alussa. Kiinan viennin vaikutukset Atrian liikevaihtoon tarkentuvat, kun kaupallinen toiminta käynnistyy.

KTM Pasi Luostarinen nimitettiin 1.12.2016 alkaen Atria-konsernin markkinoinnista ja markkinatiedosta vastaavaksi johtajaksi ja Atria-konsernin johtoryhmän jäseneksi. Hän on aikaisemmin työskennellyt Atria Suomen markkinoinnista ja tuotekehityksestä vastaavana johtajana.

Atria Suomen loka-joulukuun liikevaihto oli 246,6 miljoonaa euroa (248,0 milj. euroa). Liikevoitto oli 10,8 miljoonaa euroa (13,7 milj. euroa). Kaivon Lihan liiketoiminnot liitetiin Atriaan lokakuun alusta lähtien. Atria ei lähtenyt mukaan vähittäiskauppa- eikä Food Service -markkinassa tapahtuneeseen kireimpään hintakilpailuun, minkä johdosta myyntivolyymit laskivat edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Myyntivolyymien lasku ja alhainen hintataso painoivat liikevoittoa.
Uuden sikaleikkaamon käyttöönotto jatkui edelleen.

Atria Skandinavian loka-joulukuun liikevaihto oli 88,3 miljoonaa euroa (83,8 milj. euroa). Liikevoitto oli 0,7 miljoonaa euroa (3,2 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu johtui pääosin ostetusta siipikarjayhtiöstä. Liikevoiton heikkenemisen syynä olivat raaka-aineiden vertailukautta korkeampi hintataso ja epäsuotuisa myynnin jakauma. Liikevoittoon sisältyy kustannuksia, jotka aiheutuivat toimintojen uudelleenjärjestelyistä.

Atria Venäjän loka-joulukuun liikevaihto oli 21,1 miljoonaa euroa (18,6 milj. euroa). Liikevaihto paikallisessa valuutassa kasvoi 8,3 prosenttia. Liiketulos oli -0,6 miljoonaa euroa (-0,4 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu johtui lisääntyneestä myynnistä vähittäiskauppaan; joulun ja uudenvuoden sesonkimyynti onnistui hyvin. Lisäksi Sibylla-tuotteiden hyvä myynti jatkui vuoden loppuun asti. Katsauskauden tulosta painoivat kohonneet liharaaka-ainekustannukset ja markkinointikustannusten nousu.

Atria Baltian loka-joulukuun liikevaihto oli 8,8 miljoonaa euroa (8,0 milj. euroa). Liikevoitto oli 0,6 miljoonaa euroa (-9,1 milj. euroa). Vertailukauden liikevoittoon sisältyy 9,1 miljoonan euron liikearvon alaskirjaus. Myyntivolyymit olivat hyvällä tasolla. Uusien jauhelihatuotteiden myynti lisäsi liikevaihtoa. Sianlihan hinta kääntyi katsauskaudella nousuun, mikä paransi liiketoiminnan kannattavuutta.


Tammi-joulukuu 2016

Atria-konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 1 351,8 miljoonaa euroa (1 340,2 milj. euroa). Liikevoitto oli 31,8 miljoonaa euroa (28,9 milj. euroa). Oikaistu liikevoitto oli 31,4 miljoonaa euroa (36,1 milj. euroa). Oikaistun liikevoiton kehitystä painoivat alhaiset myyntivolyymit ja -hinnat sekä sikaleikkaamon käynnistyskulut ja yritysostoihin liittyvät kustannukset.

Atria Suomen uusi sikaleikkaamo on valmistuessaan yksi Euroopan nykyaikaisimmista leikkaamoista. Sikaleikkaamon uuden teknologian ansiosta tilakohtainen lihan jäljitettävyys ulottuu aiempaa pienempiin lihaeriin. Leikkaamon tuottavuus ja kilpailukyky kohentuvat merkittävästi. Leikkaamon ensimmäisen vaiheen käyttöönotto alkoi vuoden 2016 aikana. Koko projekti on valmis vuoden 2017 aikana. Investoinnin arvo on noin 36 miljoonaa euroa ja sen arvioidaan tuovan noin 8 miljoonan euron vuosittaiset säästöt leikkaamon toimintaan täysimääräisesti vuoden 2018 alusta lähtien. Hankkeeseen liittyvät neuvottelut henkilöstön kanssa on saatu päätökseen. Leikkaamossa toteutettiin 80 henkilötyövuotta käsittävät henkilöstövähennykset.

Huhtikuussa Ruotsin Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyi ilman ehtoja yrityskaupan, jossa Atria osti ruotsalaisen siipikarjayhtiö Lagerberg i Norjeby AB:n (Lagerbergs) koko osakekannan. Sopimus yrityskaupan toteutumisesta Atrian ja Lagerbergsin välillä vahvistettiin huhtikuun lopussa ja liiketoiminnot siirtyivät Atrialle toukokuun alusta alkaen. Kauppahinta oli 18,7 miljoonaa euroa ja se maksettiin rahana. Atrian vuosittaisen liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 30 miljoonaa euroa. Kaupan myötä Atria laajensi liiketoimintaansa Ruotsissa siipikarjaliiketoimintaan.


Kesäkuussa Atrian hallitus vahvisti 14 miljoonan euron pitkäjänteisen investointiohjelman Ruotsin siipikarjaliiketoiminnan kehittämiseen. Investoinnit kohdistuvat koko tuotantoketjuun: broilerien kasvatuksesta ja teollisesta tuotannosta tuotteiden markkinointiin asti. Investointien toteuttaminen ajoittuu vuosille 2016 – 2018.

Atria keskitti logistiikkatoimintoja Ruotsissa Göteborgista Malmön tehtaalle. Göteborgissa sijaitseva logistiikkakeskus myytiin, mistä muodostui 1,4 miljoonan euron myyntivoitto.

Atria myi Pohjois-Virossa sijaitsevan Linnamäen sikatilan. Linnamäen sikatilan myynnistä aiheutui noin yhden miljoonan euron myyntitappio. Sikatila siirtyi uudelle omistajalle 29.4.2016 alkaen.


Atria keskitti Viron teolliset toiminnot Valgan tehtaalle. Vastse-Kuusten tehtaan lihavalmistetuotanto siirrettiin Valgaan ja kiinteistö myytiin. Myynnillä ei ollut tulosvaikutusta. Tuotannon uudelleenjärjestelyt saatiin päätökseen toisen neljänneksen loppuun mennessä. Järjestelyiden arvioidaan tuovan noin 0,5 miljoonan euron vuotuiset säästöt.

Atria Suomen tammi-joulukuun liikevaihto oli 932,3 miljoonaa euroa (929,0 milj. euroa). Myyntivolyymien lisääntyminen vuoden alussa mahdollisti liikevaihdon kasvun. Loppuvuonna kasvu hidastui kireän hintakilpailun ja myyntihintojen laskun takia.  Liikevoitto oli 24,2 miljoonaa euroa (29,8 milj. euroa). Alhaiset myyntihinnat ja sikaleikkaamon käyttöönottoon liittyvät siirtymävaiheen kustannukset painoivat liikevoittoa.

Atria Skandinavian tammi-joulukuun liikevaihto oli 343,4 miljoonaa euroa (330,5 milj. euroa). Liikevoitto oli 8,4 miljoonaa euroa (12,8 milj. euroa). Oikaistu liikevoitto oli 7,0 miljoonaa euroa (12,8 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu johtui pääosin huhtikuussa 2016 ostetusta siipikarjaliiketoiminnasta.  Liikevoittoa painoivat kohonneet raaka-ainekustannukset, myynnin jakauman vaikutukset ja siipikarjaliiketoiminnan haltuunottokustannukset.

Atria Venäjän tammi-joulukuun liikevaihto oli 71,8 miljoonaa euroa (75,1 milj. euroa). Liikevaihto paikallisessa valuutassa kasvoi 4,2 prosenttia. Liiketulos oli -0,7 miljoonaa euroa (-0,2 milj. euroa). Oikaistu liiketulos oli -0,7 miljoonaa euroa (-2,1 milj. euroa). Oikaistua liiketulosta paransivat Sibylla-tuotteiden lisääntynyt myynti ja myynnin kasvu vähittäiskauppaan erityisesti vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Vuoden 2016 aikana Sibylla-konseptin myynti on kasvanut edelleen. Myyntipisteiden määrä on nyt jo yli 2800.

Atria Baltian tammi-joulukuun liikevaihto oli 34,4 miljoonaa euroa (32,9 milj. euroa). Liikevoitto oli 0,7 miljoonaa euroa (-9,0 milj. euroa). Oikaistu liikevoitto oli 1,7 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa). Vertailukauden liikevoittoon sisältyy 9,1 miljoonan euron liikearvon alaskirjaus. Atrian myynti vähittäiskauppaan kasvoi alkuvuoden aikana. Uudentyyppisten jauhelihatuotteiden lanseeraus tammikuussa toi lisää myyntiä ja paransi markkinaosuutta vähittäiskaupassa. Liikevoitto parani toimintojen tuottavuuden ja kustannustehokkuuden ansiosta.

  

Tunnusluvut    
milj. EUR 31.12.16 31.12.15
     
Oma pääoma/osake, EUR 14,49 14,16
Korolliset velat 217,8 199,6
Omavaraisuusaste, % 46,5 % 47,4 %
Nettovelkaantumisaste, % 50,5 % 48,3 %
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin 82,9 56,9
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, % 6,1 % 4,2 %
Henkilöstö keskimäärin 4 315 4 271
     
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet on esitetty vuoden 2015 tilinpäätöksessä.


Tulevaisuuden näkymät

Konsernin liikevoitto vuonna 2016 oli 31,8 miljoonaa euroa. Vuonna 2017 liikevoiton ennustetaan olevan parempi kuin vuonna 2016. Vuoden 2017 liikevaihdon arvioidaan kasvavan.

Hallituksen voitonjakoehdotus

Hallitus esittää, että yhtiö jakaa vuodelta 2016 osinkoa 0,46 euroa osakkeelle.


Julkistamismenettely

Atria Oyj noudattaa Finanssivalvonnan 5.2b-standardin mukaista julkistamismenettelyä ja julkistaa tilinpäätöstiedotteen 1.1. – 31.12.2016 tämän pörssitiedotteen liitteenä. Tiedote on saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.atria.com.

Lisätietoja: Juha Gröhn, toimitusjohtaja, Atria Oyj, p. 0400 684 224.

Kutsu tiedotustilaisuuteen
Suomenkielinen tiedotustilaisuus järjestetään tänään 14.2.2017 klo 9.45 Atria Oyj:n Helsingin toimistolla osoitteessa Läkkisepäntie 23, Helsinki. Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla osavuosikatsauksen julkaisemisen jälkeen yhtiön internetsivuilla (www.atria.com) ja tämän pörssitiedotteen liitteenä.

ATRIA OYJ
Hallitus

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.com

Atria Oyj_tilinpäätöstiedote_2016.pdf Atria Oyj_osavuosikatsaus_2016_Q4_esitys.pdf

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen