Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 26.4.2018

ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2018: Atrian liikevaihto kasvoi ja tulos vahvistui – Atria Suomi kasvun veturina

Atria Oyj, osavuosikatsaus, 26.4.2018, klo 8.00

ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2018

Atrian liikevaihto kasvoi ja tulos vahvistui – Atria Suomi kasvun veturina


Tammi-maaliskuu 2018

  • Konsernin liikevaihto oli 345,4 miljoonaa euroa (332,5 milj. euroa).
  • Konsernin liikevoitto oli 3,5 miljoonaa euroa (1,2 milj. euroa) eli 1,0 prosenttia (0,4 %) liikevaihdosta.
  • Atria Suomen liikevaihto kasvoi 17,4 miljoonaa euroa.
  • Heikentyneet Venäjän ruplan ja Ruotsin kruunun valuuttakurssit painoivat konsernin liikevaihtoa.
  • Hallituksen osinkoehdotus yhtiökokoukselle on 0,50 (0,46) euroa osakkeelta.
  Q1 Q1  
Milj. € 2018 2017 2017
Liikevaihto     
  Atria Suomi 245,6 228,2 986,4
  Atria Ruotsi 69,6 72,6 307,2
  Atria Tanska & Viro 23,1 23,4 98,9
  Atria Venäjä 17,3 18,7 85,7
  Eliminoinnit -10,2 -10,4 -42,0
Liikevaihto yhteensä 345,4 332,5 1 436,2
      
Liikevoitto     
  Atria Suomi 6,7 4,1 36,3
  Atria Ruotsi -3,2 -0,6 2,4
  Atria Tanska & Viro 1,3 1,2 5,2
  Atria Venäjä -0,6 -1,7 0,8
  Kohdistamattomat -0,7 -1,7 -3,7
Liikevoitto yhteensä 3,5 1,2 40,9
Liikevoitto-% 1,0 % 0,4 % 2,8 %
      
Tulos ennen veroja 1,2 0,8 35,5
      
Osakekohtainen tulos, € 0,00 -0,02 0,92
      
Liikevoiton vertailukelpoisuuteen     
vaikuttavat erät:     
Tytäryrityksen myynti - - 1,4
Oikaistu liikevoitto 3,5 1,2 39,6


Toimitusjohtaja Juha Gröhn


”Atrian liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja liikevoitto parani. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Atrian edustamien tuoteryhmien kaupassa on vuoden rauhallisin aika, joten liikevaihdon kasvuun voimme olla tyytyväisiä. Liikevoiton taso vuoden alussa on yleensä myös keskimääräistä pienempi, sillä tässä jaksossa myynti painottuu alhaisen kannattavuuden tuotteisiin. Tänä vuonna pääsiäisen ajoittuminen maaliskuulle toki virkisti myyntiä sekä paransi myynnin rakennetta.

Suomessa vuosi on käynnistynyt sujuvasti niin liikevaihdon kuin tuloksen osalta. Samoin Viron ja Tanskan liiketoiminta on tulokseltaan ollut tavoitteiden mukainen. Venäjällä tulos on parantunut viime vuodesta, vaikka liikevoitto onkin tappiolla. Venäjällä kysynnän kausivaihtelu on suuri venäläisten kuluttajien kohdistaessa vahvasti hankintojaan jouluun, ja arjen tultua siirrytään säästölinjalle.

Ruotsissa liikevaihto paikallisessa valuutassa oli viime vuoden tasolla, mutta liikevoitto jäi tappiolliseksi. Liikevoittoa pienensivät siipikarjamarkkinoiden alavire, raaka-aineiden hintojen nousu ja henkilöjärjestelyistä johtuvat kustannukset.

Investointi Nurmon sikaleikkaamoon on saatu päätökseen ja investointi siipikarjatehtaaseen Ruotsissa on toteutunut suunnitellusti. Helmikuussa siipikarjatehtaalla otettiin käyttöön leikkaamolinja. 

Ruotsin kruunun ja Venäjän ruplan heikkeneminen on ollut voimakasta viime kuukausina. Valuuttojen heikkeneminen osaltaan nostaa tuotavien materiaalien hintoja.”


Tammi-maaliskuu 2018

Atria-konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto oli 345,4 miljoonaa euroa (332,5 milj. euroa). Liikevoitto oli 3,5 miljoonaa euroa (1,2 milj. euroa). Atria Suomen liikevaihto kasvoi 17,4 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Suomessa liikevaihdon kasvu johtui myynnin lisääntymisestä kaikissa myyntikanavissa. Atria Venäjän ja Atria Ruotsin liikevaihtoa painoi ruplan ja Ruotsin kruunun heikentyneet valuuttakurssit.

Konsernin liikevoitto parani edellisvuoteen verrattuna. Atria Suomen parantunut liikevoitto johtui myyntivolyymien lisääntymisestä ja hyvästä myynnin rakenteesta. Ruotsissa liikevoittoa painoivat siipikarjamarkkinoiden alavire, raaka-aineiden hintojen nousu ja henkilöjärjestelyistä johtuvat kustannukset. Atria Tanska & Viron liikevoitto oli edellisvuoden vastaavan jakson tasolla.

Atria-konsernin operatiivista rakennetta ja taloudellista raportointia muutettiin vuoden 2018 alusta lähtien. Atria Skandinavian organisaatiota yksinkertaistettiin ja Ruotsin toiminnoille muodostettiin oma segmentti. Tanskan ja Viron liiketoiminnoista muodostettiin yksi liiketoiminta-alue ja raportoitava segmentti. Uuden liiketoiminta-alueen nimi on Atria Tanska & Viro. Atria-konsernin raportoitavat segmentit ovat 1.1.2018 lähtien: Atria Suomi, Atria Ruotsi, Atria Venäjä ja Atria Tanska & Viro.

Atria Oyj:n johtoryhmässä toteutettiin muutoksia 1.1.2018 alkaen. Talousjohtaja Heikki Kyntäjän siirtyessä eläkkeelle Tomas Back nimitettiin Atria Oyj:n talousjohtajaksi ja toimitusjohtajan sijaiseksi. Hänet nimitettiin myös Atria Tanskan johtajaksi. Jarmo Lindholm siirtyi Atria Venäjän liiketoiminta-alueen johtajan tehtävästä Atria Ruotsin liiketoiminta-alueen johtajaksi. Atria Venäjän toimitusjohtajan tehtävää hoitaa toistaiseksi taloudesta, tietohallinnosta ja ostoista vastaava johtaja Andrey Shkredov. Atria tiedotti katsauskauden jälkeen, että Ilari Hyyrynen (MBA) on nimitetty Atria Venäjän liiketoiminta-alueen johtajaksi. Hän aloittaa tehtävässä viimeistään 9. heinäkuuta 2018.

Katsauskaudella Atria-konsernin vastuullisuusohjelmassa keskityttiin työturvallisuuden parantamiseen ja Atrian Tapa Johtaa -koulutusohjelman toteuttamiseen.
Atria Suomen tammi-maaliskuun liikevaihto oli 245,6 miljoonaa euroa (228,2 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu johtui lisääntyneestä myynnistä kaikissa myyntikanavissa. Erityisen myönteistä myynnin kasvu oli siipikarjatuoteryhmässä. Liikevoitto 6,7 oli miljoonaa euroa (4,1 milj. euroa). Liikevoiton kasvu johtui myyntivolyymien lisääntymisestä ja hyvästä myynnin rakenteesta. Noin vuosi sitten käynnistynyt sianlihan vienti Kiinaan on edennyt suunnitelmien mukaan.

Atria Ruotsin tammi-maaliskuun liikevaihto oli 69,6 miljoonaa euroa (72,6 milj. euroa). Liikevaihto paikallisessa valuutassa kasvoi hieman. Liiketulos oli -3,2 miljoonaa euroa (-0,6 milj. euroa). Liiketulosta painoi erityisesti siipikarjaliiketoiminnan heikko tuloskehitys, joka johtui Ruotsin siipikarjamarkkinoiden alavireisyydestä ja uuden tehdasinvestoinnin käyttöönottoon liittyvistä kustannuksista. Lisäksi tulosta painoivat korkeammat raaka-aineiden hinnat ja Ruotsin kruunun heikentynyt kurssi. Katsauskaudella toteutetut henkilöstöjärjestelyt aiheuttivat jonkin verran lisäkustannuksia.

Atria Tanska & Viron tammi-maaliskuun liikevaihto oli 23,1 miljoonaa euroa (23,4 milj. euroa). Liikevoitto oli 1,3 miljoonaa euroa (1,2 milj. euroa).  Virossa Atria kasvatti myyntiään vähittäiskauppaan noin 10 prosenttia arvossa mitattuna edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Atrian myynti vähittäiskauppaan Tanskassa pieneni noin 4 prosenttia. Liikevoitto oli edellisvuoden vastaavan jakson tasolla.

Atria Venäjän tammi-maaliskuun liikevaihto oli 17,3 miljoonaa euroa (18,7 milj. euroa). Liikevaihto paikallisessa valuutassa kasvoi 3,4 prosenttia. Liiketulos oli -0,6 miljoonaa euroa (-1,7 milj. euroa).  Liikevaihdon kasvu johtui Sibylla- ja Food Service -tuotteiden myynnin lisääntymisestä. Liiketulos kasvoi edellisvuotta paremman myynnin rakenteen ja hyvän kustannustehokkuuden ansiosta.


Tunnusluvut    
milj. EUR 31.3.18 31.3.17 31.12.17
      
Oma pääoma/osake, EUR 14,70 14,59 14,81
Korolliset velat 247,0 250,3 214,3
Omavaraisuusaste, % 46,4 % 46,0 % 47,5 %
Nettovelkaantumisaste, % 56,6 % 57,7 % 49,0 %
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin 12,0 12,2 53,9
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, % 3,5 % 3,7 % 3,8 %
Henkilöstö keskimäärin 4 370 4 370 4 449
    
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet on esitetty vuoden 2017 tilinpäätöksessä.  Tulevaisuuden näkymät


Konsernin liikevoitto vuonna 2017 oli 40,9 miljoonaa euroa. Vuonna 2018 liikevoiton ennustetaan olevan parempi kuin vuonna 2017. Vuoden 2018 liikevaihdon arvioidaan kasvavan.


Hallituksen voitonjakoehdotus

Hallitus esittää, että yhtiö jakaa vuodelta 2017 osinkoa 0,50 euroa osakkeelle.


Julkistamismenettely

Atria Oyj noudattaa Finanssivalvonnan 5.2b-standardin mukaista julkistamismenettelyä ja julkistaa osavuosikatsauksen 1.1. – 31.3.2018 tämän pörssitiedotteen liitteenä. Tiedote on saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.atria.com.

Lisätietoja:
Juha Gröhn, toimitusjohtaja, Atria Oyj, p. 0400 684 224.


Kutsu tiedotustilaisuuteen
Suomenkielinen tiedotustilaisuus järjestetään tänään 26.4.2018 klo 09.45 Finlandia-talolla, Terassisali, Mannerheimintie 13, Helsinki, sisäänkäynti ovista M4 ja K4. Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla osavuosikatsauksen julkaisemisen jälkeen yhtiön internetsivuilla (www.atria.com) ja tämän pörssitiedotteen liitteenä.


ATRIA OYJ
Hallitus


JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.com

Atria Oyj_osavuosikatsaus_1_2018.pdf Atria Oyj_osavuosikatsaus_Esitys_1_2018.pdf

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen