Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 13.2.2019

Atria Oyj tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2018: Atria Suomi kasvoi vahvasti – raaka-ainekustannukset painoivat konsernin tulosta

Atria Oyj, tilinpäätöstiedote, 13.2.2019, klo 8.00

ATRIA OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. – 31.12.2018

Atria Suomi kasvoi vahvasti – raaka-ainekustannukset painoivat konsernin tulosta

Loka-joulukuu 2018
- Konsernin liikevaihto oli 376,9 miljoonaa euroa (374,4 milj. euroa).
- Konsernin liikevoitto oli 6,7 miljoonaa euroa (13,4 milj. euroa) eli 1,8 prosenttia (3,6 %) liikevaihdosta.
- Atria Suomen liikevaihto kasvoi edelleen, kustannusten nousu painoi liikevoittoa.
- Atria Ruotsin ja Venäjän liiketulosta heikensivät ensisijaisesti kohonneet raaka-ainekustannukset.

Tammi-joulukuu 2018
- Konsernin liikevaihto oli 1 438,5 miljoonaa euroa (1 436,2 milj. euroa). Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi 2 prosenttia.
- Konsernin liikevoitto oli 28,2 miljoonaa euroa (40,9 milj. euroa) eli 2,0 prosenttia (2,8 %) liikevaihdosta.
- Atria Suomi oli konsernin kasvun veturina: liikevaihto ylitti miljardin euron rajan ja liikevoitto kasvoi edellisvuoteen verrattuna.
- Ruotsin kruunun ja Venäjän ruplan heikentyneet valuuttakurssit painoivat konsernin liikevaihtoa.
- Raaka-aineiden kohonneet hinnat ja siipikarjaliiketoiminnan epäsuotuisa myynnin rakenne painoivat liiketulosta Ruotsissa.
- Atria Suomi päätti investoida 3,4 miljoonaa euroa siipikarjatuotantoon Nurmossa ja Sahalahdella.
- Hallitus esittää, että yhtiö jakaa vuodelta 2018 osinkoa 0,40 euroa (0,50 euroa) osakkeelle.


  Q4 Q4 Q1-Q4 Q1-Q4
Milj. € 2018 2017 2018 2017
Liikevaihto        
  Atria Suomi 268,5 260,7 1 019,2 986,4
  Atria Ruotsi 74,1 77,7 287,9 307,2
  Atria Tanska & Viro 25,4 25,3 97,4 98,9
  Atria Venäjä 19,9 21,7 75,1 85,7
  Eliminoinnit -11,1 -11,0 -41,1 -42,0
Liikevaihto yhteensä 376,9 374,4 1 438,5 1 436,2
         
Liikevoitto        
  Atria Suomi 9,5 11,4 36,7 36,3
  Atria Ruotsi -1,1 1,4 -7,1 2,4
  Atria Tanska & Viro 1,0 1,3 5,3 5,2
  Atria Venäjä -2,6 0,8 -4,0 0,8
  Kohdistamattomat -0,2 -1,4 -2,7 -3,7
Liikevoitto yhteensä 6,7 13,4 28,2 40,9
Liikevoitto-% 1,8 % 3,6 % 2,0 % 2,8 %
         
Tulos ennen veroja 5,6 12,2 22,3 35,5
         
Osakekohtainen tulos, € 0,12 0,33 0,58 0,92
         
Liikevoiton vertailukelpoisuuteen        
vaikuttavat erät:        
Tytäryrityksen myynti - 1,4 - 1,4
Oikaistu liikevoitto 6,7 12,1 28,2 39,6


Toimitusjohtaja Juha Gröhn

”Atrian kasvu Suomessa oli vahvaa ja ensimmäisen kerran vuotuinen liikevaihto ylitti miljardin euron rajan. Koko konsernin liikevaihto oli samalla tasolla kuin vuosi sitten. Ruotsin kruunun ja Venäjän ruplan heikkeneminen pienensi euromääräistä liikevaihtoa kyseisillä markkina-alueilla. Tanska & Viro -liiketoiminta-alueella liikevaihto oli edellisvuoden tasolla.

Liikevoitto oli noin 28 miljoonaa euroa ja se jäi pienemmäksi kuin edellisenä vuonna. Suomen ja Tanska & Viron tulokset olivat odotusten mukaisia. Ruotsin ja Venäjän tulokset jäivät tavoitteista. Kuivasta kesästä aiheutunut rehujen hintojen nousu siirtyi liharaaka-aineiden hintoihin. Voimakkainta hintojen nousu on ollut Venäjällä, jossa raaka-ainekustannukset nousivat erityisesti loppuvuodesta yli 30 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Ruotsin siipikarjatehtaan investointiohjelma saatiin päätökseen ja tehdas toimii hyvin. Myynnin volyymikehitys on odotusten mukainen. Uusittu tehdas mahdollistaa tuoteuutuuksien tuomisen markkinoille, jolloin kysyntä ja tarjonta saadaan tasapainoon. Myönteistä on, että myös Ruotsissa kuluttajat suosivat entistä enemmän tuoretta kanan lihaa.

Vuoden 2018 aikana vaihto-omaisuuden arvo taseessamme kasvoi ja kasvu heikensi liiketoiminnan kassavirtaa. Osaltaan kehitykseen vaikutti useiden raaka-aineiden ja tarvikkeiden hintojen nousu.”

Loka-joulukuu 2018

Atria-konsernin loka-joulukuun liikevaihto oli 376,9 miljoonaa euroa (374,4 milj. euroa). Liikevoitto oli 6,7 miljoonaa euroa (13,4 milj. euroa). Atria Suomen liikevaihto kasvoi 7,8 miljoonaa euroa edellisvuoteen verrattuna. Suomessa myynti vähittäiskauppaan ja Food Service -asiakkaille kasvoi edelleen vuoden viimeisellä neljänneksellä. Atria Ruotsin liikevaihtoa laskivat Nordic Fast Food -liiketoimintojen myynti joulukuussa 2017 ja Ruotsin kruunun heikko valuuttakurssi. Ruotsissa siipikarjatuotteiden myynti vähittäiskauppaan kasvoi edelleen viimeisellä vuosineljänneksellä. Atria Tanska & Viron liikevaihto oli edellisvuoden vastaavan jakson tasolla. Atria Venäjän liikevaihdon lasku johtui valuuttakurssin heikentymisestä.

Atria Suomen liikevoitto oli edellisvuoden vastaavaa jaksoa pienempi. Raaka-aineiden, erityisesti lihan, ja muiden tuotantohyödykkeiden hintojen nousu painoi viimeisen vuosineljänneksen liikevoittoa Suomessa. Lisäksi konsernin liikevoittoa rasittivat kohonneet raaka-ainekustannukset Ruotsissa ja Venäjällä sekä Atria Ruotsin siipikarjaliiketoiminnan epäsuotuisa myynnin rakenne. Atria Tanska & Viron liikevoitto heikkeni hieman edellisvuoteen verrattuna.

Atria teki marraskuussa päätöksen lisätä nauta-, sika- ja siipikarjarehujen valmistusta Ilmajoen Koskenkorvan tehtaalla. Rehutehtaalle rakennetaan uusi siipikarjarehun valmistuslinja sekä nauta- ja sikarehujen varastosiiloja. Investoinnin toteuttavat A-Rehu Oy:n vuokraamien kiinteistöjen omistajat Suurusrehu Oy ja Oy Feedmix AB. Koskenkorvan rehutehtaan valmistuskapasiteetti kasvaa investoinnin myötä noin 30 prosenttia kaikissa rehulajeissa: naudan-, sian- ja siipikarjanrehuissa. Investoinnilla parannetaan myös broilerirehujen toimitusvarmuutta. Investoinnit toteutetaan vuoden 2019 aikana ja ne ovat tuotannollisessa käytössä vuoden 2020 alusta lähtien.

Atria Suomen loka-joulukuun liikevaihto oli 268,5 miljoonaa euroa (260,7 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 7,8 miljoonaa euroa. Myynti vähittäiskauppa- ja Food Service -asiakkaille kasvoi edelleen edellisvuoteen verrattuna. Liikevoitto oli 9,5 miljoonaa euroa (11,4 milj. euroa). Raaka-aineiden, erityisesti lihan, ja muiden tuotantohyödykkeiden hintojen nousu painoi viimeisen vuosineljänneksen liikevoittoa.

Atria Ruotsin loka-joulukuun liikevaihto oli 74,1 miljoonaa euroa (77,7 milj. euroa). Paikallisessa valuutassa liikevaihto oli edellisvuoden tasolla. Siipikarjatuotteiden myynti kasvoi edelleen vuoden viimeisellä neljänneksellä. Liikevaihtoa pienensivät Nordic Fast Food -liiketoimintojen myynti joulukuussa 2017 ja heikentynyt Ruotsin kruunu. Liiketulos oli -1,1 miljoonaa euroa (1,4 milj. euroa). Vertailukauden liikevoittoon sisältyy 1,4 miljoonan euron myyntivoitto. Liiketulosta painoivat raaka-aineiden hintojen nousu ja siipikarjaliiketoiminnan epäsuotuisa myynnin rakenne.

Atria Tanska & Viron loka-joulukuun liikevaihto oli 25,4 miljoonaa euroa (25,3 milj. euroa). Liikevoitto oli 1,0 miljoonaa euroa (1,3 milj. euroa). Virossa Atrian myynti vähittäiskauppaan kasvoi arvossa mitattuna noin 5 prosenttia. Atrian markkinaosuus edustamissaan tuoteryhmissä Viron vähittäiskaupassa on 14 %. Tanskassa liikevaihto ja liikevoitto olivat edellisvuoden vastaavan jakson tasolla. Tanskassa leivänpäällisten kokonaismarkkina supistui, mutta Atria pystyi lisäämään markkinaosuuttaan 0,3 prosenttia. Atria on markkinajohtaja 19 prosentin markkinaosuudella Tanskan leivänpäällismarkkinassa.

Atria Venäjän loka-joulukuun liikevaihto oli 19,9 miljoonaa euroa (21,7 milj. euroa). Liiketulos oli -2,6 miljoonaa euroa (0,8 milj. euroa). Liikevaihdon lasku oli seurausta Venäjän ruplan heikkenemisestä. Liikevaihto paikallisessa valuutassa kasvoi hieman. Food Service -tuotteiden, kestomakkaran ja kokolihatuotteiden myynti kasvoi huomattavasti edellisvuoteen verrattuna. Viimeisellä neljänneksellä liharaaka-aineiden hinnat nousivat voimakkaasti, mikä heikensi liiketulosta. 

Tammi-joulukuu 2018

Atria-konsernin
tammi-joulukuun liikevaihto oli 1 438,5 miljoonaa euroa (1 436,2 milj. euroa). Konsernin liikevaihto vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvoi 2 prosenttia. Liikevoitto oli 28,2 miljoonaa euroa (40,9 milj. euroa). Atria Suomen liikevaihto kasvoi 32,8 miljoonaa euroa edellisvuoteen verrattuna ja nousi yli miljardiin euroon. Suomessa myynti vähittäiskauppaan ja Food Service -asiakkaille on kasvanut tasaisesti koko vuoden ajan. Ruotsin kruunun ja Venäjän ruplan heikentyneet valuuttakurssit painoivat konsernin liikevaihtoa tammi-joulukuussa.

Atria Suomen ja Tanska & Viron liikevoitto oli edellisvuotta parempi. Suomessa alkuvuoden hyvä tulos ja grillauskauden myynnin onnistuminen vahvistivat liikevoittoa. Ruotsissa liiketulosta painoivat siipikarjaliiketoiminnan heikko kannattavuus ja kohonneet raaka-ainekustannukset. Venäjällä merkittävästi kohonneet raaka-ainekustannukset painoivat liiketulosta.

Atria lanseerasi onnistuneesti elokuussa uuden Vegyu-brändin, joka on sataprosenttisesti lihaton tuotesarja. Laajan sarjan tuotteissa on valmisruokia, leikkeleitä ja ruuanlaittotuotteita. Vegyu on tarkoitettu kuluttajille, jotka etsivät vaihtoehtoja lihapohjaisille tuotteille tai haluavat vaihtelua ruokaratkaisuihin.

Syyskuussa Atria Suomi päätti investoida Nurmon ja Sahalahden siipikarjatuotantolaitoksiin yhteensä 3,4 miljoonaa euroa. Sekä Nurmossa että Sahalahdella lisätään broilereiden leikkuukapasiteettia.

Atria-konsernin operatiivista rakennetta ja taloudellista raportointia muutettiin vuoden 2018 alusta lähtien. Atria-konsernin raportoitavat segmentit ovat: Atria Suomi, Atria Ruotsi, Atria Venäjä ja Atria Tanska & Viro.

Atria Suomen tammi-joulukuun liikevaihto oli 1 019,2 miljoonaa euroa (986,4 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 32,8 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu johtui edellisvuotta selvästi paremmasta myynnistä vähittäiskauppaan ja Food Service -asiakkaille. Liikevoitto oli 36,7 miljoonaa euroa (36,3 milj. euroa). Alkuvuoden hyvä tulos ja grillauskauden onnistuminen vahvistivat liikevoittoa. Viimeisellä neljänneksellä kohonneet kustannukset painoivat koko vuoden liikevoittoa.

Atria Ruotsin tammi-joulukuun liikevaihto oli 287,9 miljoonaa euroa (307,2 milj. euroa). Liiketulos oli -7,1 miljoonaa euroa (2,4 milj. euroa). Liikevaihdon lasku johtui Ruotsin kruunun heikosta valuuttakurssista ja Nordic Fast Food -liiketoimintojen myynnistä joulukuussa 2017. Paikallisessa valuutassa liikevaihto oli edellisvuoden tasolla. Koko vuoden tulosta painoivat korkeammat raaka-ainekustannukset, siipikarjaliiketoiminnan heikko kannattavuus ja alkuvuonna toteutuneet henkilöstöjärjestelyt.

Atria Tanska & Viron tammi-joulukuun liikevaihto oli 97,4 miljoonaa euroa (98,9 milj. euroa). Liikevoitto oli 5,3 miljoonaa euroa (5,2 milj. euroa). Virossa lihatuotteiden markkina on kasvanut noin 2 prosenttia vuoden 2018 aikana. Atrian myynti vähittäiskauppaan on lisääntynyt koko vuoden ajan markkinan kasvua voimakkaammin. Kireä hintakilpailu on painanut liikevaihtoa Tanskassa. Liiketoiminta-alueen liikevoitto vahvistui hieman hyvän kustannusten hallinnan ja suotuisan myynnin rakenteen ansiosta.

Atria Venäjän tammi-joulukuun liikevaihto oli 75,1 miljoonaa euroa (85,7 milj. euroa). Liiketulos oli -4,0 miljoonaa euroa (0,8 milj. euroa). Liikevaihdon lasku johtui heikentyneestä ruplan kurssista ja pienentyneestä myynnistä vähittäiskauppaan. Paikallisessa valuutassa liikevaihto laski noin 1,5 prosenttia. Liharaaka-aineiden hinnat ovat nousseet koko vuoden ajan.

Vastuullisuus

Katsauskaudella Atria-konsernin vastuullisuushankkeet etenivät suunnitellusti.

Atria osallistuu yhdessä Valion, Ilmatieteen laitoksen, Luonnonvarakeskuksen ja Itä-Suomen yliopiston kanssa CARBO-tutkimushankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on suomalaisen maito- ja lihaketjun ympäristövaikutusten pienentäminen tutkimukseen perustuvan tiedon, uusien innovaatioiden ja tilapilottien avulla. Samalla parannetaan suomalaisen maatalouden vientikilpailukykyä. Hanke on saanut Business Finlandilta merkittävän, 3,5 miljoonan euron tuen kolmivuotiseen, yhteensä noin 8 miljoonan euron kokonaisuuteen.

Lokakuun alusta lähtien kaikki Atria Suomen naudan ja possun jauhelihat pakataan uuteen vähämuoviseen jauhelihapakkaukseen. Osa Atrian jauhelihatuotteista on jo pakattu tähän palkittuun pakkaukseen vuoden 2017 alusta lähtien. Uusi jauhelihapakkaus sisältää 50 prosenttia vähemmän muovia kuin perinteiset kovat pakkaukset. Vuositasolla siirtymä vähentää muovijätteen määrää yhteensä 250 000 kg. Uuden pakkauksen hiilijalanjälki on 30 prosenttia pienempi kuin perinteisellä rasiapakkauksella.

Ruotsissa Lönneberga-leivänpäällisiin tuotiin ympäristöystävällinen osittain biomateriaaliin pohjautuva pakkausinnovaatio.

Nurmon aurinkosähköpuisto valmistui syyskuussa ja sen tuottamalla sähköllä korvataan noin 5 % tehtaan tarvitsemasta sähköstä vuositasolla. Atria osallistuu Suomen suurimman biokaasulaitoksen rakennushankkeeseen Nurmon tehtaan yhteydessä. Laitoksen rakentaa Nurmon Bioenergia Oy, josta Atria omistaa 10 prosenttia.

Atria toi helmikuussa markkinoille kokonaan ilman antibiootteja kasvatetun sianlihan. Kaikki Atria Perhetiloilta tuleva sianliha on kasvatettu ilman antibiootteja. Perhetilan nimi näkyy tuotepakkauksissa ja kertoo lihan alkuperän tilalle asti.

Atrian Tapa Johtaa -koulutusohjelmaa ja Turvallisesti Atrialta Kotiin –työturvallisuusohjelmaa toteutettiin kaikilla liiketoiminta-alueilla.

Tunnusluvut   
milj. EUR 31.12.18 31.12.17
     
Oma pääoma/osake, EUR 14,69 14,81
Korolliset velat 227,2 214,3
Omavaraisuusaste, % 47,7 % 47,5 %
Nettovelkaantumisaste, % 52,1 % 49,0 %
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin 44,5 53,9
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, % 3,1 % 3,8 %
Henkilöstö keskimäärin 4 460 4 449


Tulevaisuuden näkymät

Konsernin liikevoitto vuonna 2018 oli 28,2 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 liikevoiton ennustetaan olevan parempi kuin vuonna 2018. Vertailukelpoisin valuuttakurssein vuoden 2019 liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuoteen 2018 verrattuna.

Hallituksen voitonjakoehdotus

Hallitus esittää, että yhtiö jakaa vuodelta 2018 osinkoa 0,40 euroa osakkeelle.

Julkistamismenettely

Atria Oyj noudattaa Finanssivalvonnan 5.2b-standardin mukaista julkistamismenettelyä ja julkistaa tilinpäätöstiedotteen 1.1. – 31.12.2018 tämän pörssitiedotteen liitteenä. Tiedote on saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.atria.com.

Lisätietoja: Juha Gröhn, toimitusjohtaja, Atria Oyj, p. 0400 684 224.Kutsu tiedotustilaisuuteen
Suomenkielinen tiedotustilaisuus järjestetään tänään 13.2.2018 klo 9.45 alkaen. Paikka: Scandic Hotel Simonkenttä, Simonkatu 9, kokoushuone Mansku 1. krs, Helsinki. Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla osavuosikatsauksen julkaisemisen jälkeen yhtiön internetsivuilla (www.atria.com) ja tämän pörssitiedotteen liitteenä.

ATRIA OYJ
Hallitus

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.com

Atria Oyj_tilinpäätöstiedote_2018.pdf Atria_osavuosikatsaus Q4_18_esitys_su.pdf

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen