Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 23.10.2019

Atria Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.– 30.9.2019: Atrialla vahva vuosineljännes, liikevaihto ja -voitto kasvoivat

Atria Oyj, osavuosikatsaus, 23.10.2019 klo 8.00

Atria Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.– 30.9.2019

Atrialla vahva vuosineljännes, liikevaihto ja -voitto kasvoivat

Heinä-syyskuu 2019
- Konsernin liikevaihto oli 366,0 miljoonaa euroa (357,1 milj. euroa).
- Konsernin liikevoitto oli 16,7 miljoonaa euroa (12,7 milj. euroa) eli 4,6 prosenttia (3,5 %) liikevaihdosta.
- Atria Suomen myynti kasvoi kaikissa kanavissa ja kannattavuus oli hyvällä tasolla. Sianlihan vienti Kiinaan kasvoi voimakkaasti.
- Atria Ruotsin liikevaihdon ja -tuloksen myönteinen kehitys jatkui kolmannella vuosineljänneksellä.  Siipikarjatuotteiden myynti lisääntyi edelleen.
- Atria Venäjän tulosparannus oli merkittävä. Sibylla- ja Food Service -tuotteiden kasvanut myynti ja korkeammat myyntihinnat olivat syynä hyvään tulokseen.
- Katsauskauden jälkeen Atria ilmoitti käynnistävänsä 130 miljoonan euron arvoisen siipikarjatuotannon laajennusinvestoinnin suunnittelun Suomessa.

Tammi-syyskuu 2019
- Konsernin liikevaihto oli 1 071,3 miljoonaa euroa (1 061,6 milj. euroa).
- Konsernin liikevoitto oli 19,1 miljoonaa euroa (21,5 milj. euroa) eli 1,8 prosenttia (2,0 %) liikevaihdosta.
- Alkuvuoden aikana konsernin liikevoiton kehitystä painoivat kohonneet raaka-ainekustannukset.
- Atria Suomen liikevoitto kääntyi kasvuun kolmannella neljänneksellä.
- Atria Ruotsin liikevaihto on kasvanut tasaisesti, erityisesti siipikarjatuotteiden myynti on kehittynyt myönteisesti.
- Atria Venäjä uudisti vuoden 2019 alussa strategiansa, jonka keskeisenä tavoitteena on liiketoimintojen nopea tervehdyttäminen. Osana strategiahanketta Atria tutkii mahdollisuuksia myydä Atria Venäjän liiketoimintoja. 

  Q3 Q3 Q1 - Q3 Q1 - Q3  
Milj. € 2019 2018 2019 2018 2018
Liikevaihto         
  Atria Suomi 257,5 250,1 762,2 750,7 1 019,2
  Atria Ruotsi 73,8 72,5 214,8 213,8 287,9
  Atria Tanska & Viro 24,7 24,7 70,0 72,0 97,4
  Atria Venäjä 20,7 19,4 54,9 55,2 75,1
  Eliminoinnit -10,8 -9,6 -30,7 -30,0 -41,1
Liikevaihto yhteensä 366,0 357,1 1 071,3 1 061,6 1 438,5
          
Liikevoitto         
  Atria Suomi 15,3 13,6 25,6 27,2 36,7
  Atria Ruotsi 0,0 -1,0 -5,6 -6,0 -7,1
  Atria Tanska & Viro 1,7 1,6 3,3 4,3 5,3
  Atria Venäjä 0,4 -0,8 -2,0 -1,4 -4,0
  Kohdistamattomat -0,8 -0,8 -2,3 -2,5 -2,7
Liikevoitto yhteensä 16,7 12,7 19,1 21,5 28,2
Liikevoitto-% 4,6 % 3,5 % 1,8 % 2,0 % 2,0 %
          
Tulos ennen veroja 15,7 11,6 15,5 16,8 22,3
          
Osakekohtainen tulos, € 0,43 0,30 0,35 0,46 0,58


Toimitusjohtaja Juha Gröhn

”Vuoden kolmas neljännes oli Atrialle vahva jakso. Liikevaihto oli 366 miljoonaa euroa, kun se viime vuonna oli 357 miljoonaa euroa. Liikevoitto parani. Nyt voitto oli 16,7 miljoonaa euroa, ja parannusta viime vuoden vastaavaan jaksoon tuli 4 miljoonaa euroa. Kaikki liiketoiminta-alueet paransivat tulostaan.

Vuoden alusta syyskuun loppuun liikevaihto on kasvanut 10 miljoona euroa viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Liikevoitto on tältä jaksolta 19,1 miljoonaa euroa ja olemme 2,4 miljoonaa euroa jäljessä viime vuoden voitosta. Tänä vuonna vuoden ensimmäiset kuukaudet olivat kannattavuudeltaan vaatimattomia. Tämän jälkeen olemme kyenneet parantamaan tulostasoa viime vuoden tulokseen verrattuna.

Parantuneen tuloksen perusteena on hinnoittelun hallinta, tuotteiston uudistaminen sekä hyvin toiminut teollinen tekeminen. Käyttöpääoman kehitys paransi liiketoiminnan kassavirtaa edellisestä vuodesta noin 38 miljoonaa euroa.

Kasvavia tuoteryhmiä tällä hetkellä ovat siipikarja ja valmisruoka. Lihavalmisteiden kysynnän kasvu kohdistuu aiempaa hinnakkaampiin tuotteisiin. Vaikka myyntikilot eivät markkinoilla kasvaisikaan niin arvon kasvattamiseen on edelleen hyvä mahdollisuus. Kulutuksen kohdistuminen entistä vahvemmin kananlihaan näkyy sian- ja naudanlihan kysynnässä. Tämä kehitys on pitkäkestoinen. Esimerkiksi Suomen markkinoilla vuodesta 1990 lähtien tapahtuneesta lihan kokonaiskulutuksen kasvusta 80 prosenttia on peräisin lisääntyneestä kananlihan kulutuksesta.

Kiinan lisääntynyt lihan tuonti on muuttanut ja muuttaa koko maailman lihakaupan rakennetta sekä volyymien että hintojen osalta. Kiinassa sianlihan tuotanto on vähentynyt ja ennusteiden mukaan vähenee edelleen afrikkalaisen sikaruton vuoksi. Tauti ei tartu ihmisiin, mutta on sioille käytännössä parantumaton. Rokotetta tautia vastaan ei toistaiseksi ole. Myös Atrian vientimäärät Kiinaan ovat kasvussa, ja tänä vuonna viemme Kiinaan noin 12 prosenttia vuosittaisesta sianlihan tuotannostamme. On mahdollista, että vientimäärät kasvavat edelleen.

Katsauskauden jälkeen tiedotimme, että käynnistämme noin 130 miljoonan euron arvoisen tuotantolaitosinvestoinnin suunnittelun siipikarjatuotannon lisäämiseksi Suomessa. Toteutuessaan investointi olisi yksi Atrian historian suurimmista yksittäisistä investointihankkeista. Kananlihan kulutus kasvaa, ja tällä investoinnilla turvattaisiin kapasiteettimme pitkälle tulevaisuuteen.”


Heinä-syyskuu 2019

Atria-konsernin heinä-syyskuun liikevaihto oli 366,0 miljoonaa euroa (357,1 milj. euroa). Liikevoitto oli 16,7 miljoonaa euroa (12,7 milj. euroa). Atria Suomen myynti kasvoi kaikissa myyntikanavissa. Erityisesti sianlihan vienti Kiinaan kasvoi. Liikevoittoa vahvistivat parempi myynnin rakenne ja edellisvuotta korkeammat myyntihinnat. Atria Ruotsin liikevaihdon ja -voiton myönteinen kehitys jatkui kolmannella vuosineljänneksellä. Siipikarjatuotteiden myynti lisääntyi edelleen. Atria Tanska & Viron liikevoitto oli edellisvuoden vastaavaa jaksoa parempi; hyvä myynnin rakenne ja korkeammat myyntihinnat paransivat liikevoittoa.  Atria Venäjän Sibylla- ja Food Service -tuotteiden kasvanut myynti ja korkeammat myyntihinnat olivat syynä merkittävään tulosparannukseen.

Sianlihan kansainvälinen raaka-ainehinta nousi edelleen kolmannella vuosineljänneksellä, mikä on seurausta afrikkalaisen sikaruton aiheuttamasta markkinahäiriöstä Kiinassa ja sen vaikutuksista globaaliin lihamarkkinaan.

FT Merja Leino nimitettiin 1.9.2019 alkaen Atria-konsernin vastuullisuudesta vastaavaksi johtajaksi. Hän vastaa Atrian liiketoimintojen vastuullisuuden kehittämisestä ja vastuullisuustyön toimeenpanosta. Merja Leino on Atria-konsernin johtoryhmän jäsen ja raportoi toimitusjohtaja Juha Gröhnille.

Atria Suomen heinä-syyskuun liikevaihto oli 257,5 miljoonaa euroa (250,1 milj. euroa). Myynti vahvistui kaikissa kanavissa, mikä kasvatti katsauskauden liikevaihtoa edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevoitto oli 15,3 miljoonaa euroa (13,6 milj. euroa). Liikevoiton kasvu johtui edellisvuoden vastaavaa jaksoa paremmasta myynnin rakenteesta ja korkeammista myyntihinnoista. Siipikarjayksikön uusien tuotantolinjojen käyttöönotto on edistynyt katsauskaudella suunnitellusti. Kiinassa esiintynyt afrikkalainen sikarutto on lisännyt sianlihan kysyntää ja nostanut hintoja. Atrian sianlihan vienti Kiinaan on kasvanut. Vuoden 2019 aikana Kiinan viennin arvioidaan kaksinkertaistuvan noin 8 miljoonaan kiloon, joka on noin 12 prosenttia Atrian vuosittaisesta sianlihantuotannosta.

Atria Ruotsin heinä-syyskuun liikevaihto oli 73,8 miljoonaa euroa (72,5 milj. euroa). Liikevaihto paikallisessa valuutassa kasvoi 4,3 prosenttia. Siipikarjatuotteiden myynti ja kannattavuus paranivat edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna merkittävästi. Alkuvuoden tappiollinen liiketulos kääntyi positiiviseksi, tulosparannus heinä-syyskuussa oli miljoona euroa. Liikevoitto oli 0,0 (-1,0 milj. euroa). Ruotsalaisen sianlihan heikentynyt saatavuus, liharaaka-aineiden kohonneet hinnat ja heikko kruunun kurssi painoivat liiketulosta.

Atria Tanska & Viron heinä-syyskuun liikevaihto oli 24,7 miljoonaa euroa (24,7 milj. euroa). Liikevoitto oli 1,7 miljoonaa euroa (1,6 milj. euroa). Tanskassa korotukset myyntihintoihin ja myynnin suotuisampi rakenne vahvistivat liikevaihtoa ja -voittoa alkuvuoteen verrattuna. Virossa Atrian myynti vähittäiskauppaan kasvoi 12 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Atria Venäjän heinä-syyskuun liikevaihto oli 20,7 miljoonaa euroa (19,4 milj. euroa). Liikevoitto oli 0,4 miljoonaa euroa (-0,8 milj. euroa). Sibylla- ja Food Service -tuotteiden kasvanut myynti ja korkeammat myyntihinnat vahvistivat liikevaihdon ja -voiton myönteistä kehitystä. Myynti vähittäiskauppaan pieneni edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

Tammi-syyskuu 2019

Atria-konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 1 071,3 miljoonaa euroa (1 061,6 milj. euroa). Liikevoitto oli 19,1 miljoonaa euroa (21,5 milj. euroa). Hinnankorotukset, vakaina pysyneet markkinaosuudet ja myynnin kasvu paransivat Atria Suomen liikevaihtoa. Ruotsissa liikevaihto kasvoi paikallisessa valuutassa 3,7 prosenttia erityisesti lisääntyneen siipikarjatuotteiden myynnin ansiosta. Konsernin liikevoittoa painoivat kohonneet raaka-ainekustannukset. Atria Ruotsin tehostamistoimenpiteistä aiheutuneet kustannukset 1,4 miljoonaa euroa kirjattiin ensimmäiselle vuosineljännekselle.

Atria Venäjä uudisti vuoden 2019 alussa strategiansa. Keskeisenä tavoitteena on liiketoimintojen nopea tervehdyttäminen Venäjällä, mikä tarkoittaa myynnin ja myyntikatteen lisäämistä sekä tuloskehityksen kääntämistä positiiviseksi. Osana strategiahanketta Atria tutkii myös mahdollisuuksia myydä Atria Venäjän liiketoimintoja. Samalla on myös selvitetty Atrian omistaman Sibylla-pikaruokaliiketoiminnan hallinnollisen yhtiörakenteen uudelleenjärjestelyä ja strategista kehitystä kaikilla liiketoiminta-alueilla.

Atria Suomi käynnisti tammikuussa Nurmon sikaleikkaamossa tehostamishankkeen, jonka tavoitteena on parantaa sikaleikkaamon kannattavuutta ja kilpailukykyä. Uudelleenjärjestelyihin liittyvät yhteistoimintaneuvottelut saatiin päätökseen helmikuussa. Uudelleenjärjestelyillä saavutetaan noin 1,5 miljoonan euron vuotuiset säästöt, jotka toteutuvat täysimääräisesti vuoden 2020 alusta lähtien. Työn määrä sikaleikkaamossa väheni noin 51 henkilötyövuoden verran. Sopeuttamista tehtiin määräaikaisten työsuhteiden vähentämisellä sekä sisäisten järjestelyjen avulla.

Atria Ruotsi käynnisti maaliskuussa strategiansa mukaisen hankkeen, jonka tavoitteena on tehostaa liiketoimintoja ja parantaa kilpailukykyä muuttuneessa toimintaympäristössä. Suunnitelmaan liittyvät yhteistoimintaneuvottelut koskivat kaikkia Atria Ruotsin toimihenkilöitä ja ne saatiin päätökseen kesäkuussa. Tehostamishankkeella pyritään saavuttamaan noin 3 miljoonan euron vuotuiset säästöt henkilöstökuluissa. Säästöt toteutuvat osittain jo vuoden 2019 loppupuolella ja täysimääräisenä vuoden 2020 alusta lähtien. Neuvotteluiden seurauksena Atria irtisanoi 40 toimihenkilöä Ruotsissa ja Norjassa.

Atria Suomen tammi-syyskuun liikevaihto oli 762,2 miljoonaa euroa (750,7 milj. euroa). Liikevoitto oli 25,6 miljoonaa euroa (27,2 milj. euroa). Hinnankorotukset, vakaina pysyneet markkinaosuudet ja myynnin kasvu paransivat tammi-syyskuun liikevaihtoa. Myynnin rakenne oli vuoden alkupuolella edellisvuotta heikompi, mutta kääntyi paremmaksi kolmannella vuosineljänneksellä. Naudanlihan markkina on ollut tukkoinen.

Atria Ruotsin tammi-syyskuun liikevaihto oli 214,8 miljoonaa euroa (213,8 milj. euroa). Liikevaihto paikallisessa valuutassa kasvoi 3,7 prosenttia. Liiketulos oli -5,6 miljoonaa euroa (-6,0 milj. euroa). Tulosta painoivat vuoden alussa käynnistetystä tehostamistoimenpiteistä aiheutuneet 1,4 miljoonan euron kustannukset ja liharaaka-aineiden korkeana pysyneet hinnat. Siipikarjatuotteiden myynti ja kannattavuus ovat parantuneet edellisvuoteen verrattuna. Sianlihan raaka-ainehintojen voimakas nousu alkoi toisella vuosineljänneksellä, mikä on seurausta afrikkalaisen sikaruton aiheuttamasta markkinahäiriöstä Kiinassa ja sen vaikutuksista kansainväliseen lihamarkkinaan.

Atria Tanska & Viron tammi-syyskuun liikevaihto oli 70,0 miljoonaa euroa (72,0 milj. euroa). Liikevoitto oli 3,3 miljoonaa euroa (4,3 milj. euroa). Tanskassa myynnin kehitys vuoden alkupuolella oli tukkoista, mutta kääntyi paremmaksi kolmannella vuosineljänneksellä. Atria Viron myynti vähittäiskauppaan on kasvanut vuoden alusta lähtien, ja markkinaosuudet ovat vahvistuneet merkittävästi. Liharaaka-aineiden hinnat ovat nousseet voimakkaasti, mikä johtuu lisääntyneestä sianlihan viennistä Euroopasta Kiinaan.

Atria Venäjän tammi-syyskuun liikevaihto oli 54,9 miljoonaa euroa (55,2 milj. euroa). Liiketulos oli -2,0 miljoonaa euroa (-1,4 milj. euroa).  Liikevaihto on pysynyt edellisvuoden tasolla ja liiketulos oli edellisen vuoden vastaavaa jaksoa heikompi. Liiketulosta painoivat korkeana pysyneet liharaaka-aineiden hinnat ja myynnin heikkeneminen vähittäiskauppaan.

Atrian tavoitteena hiilineutraali ruokaketju – lihantuotannon hiilijalanjälki on pienempi pohjoismaalaisella tuotantotavalla

Atrian ruoantuotannon lähtökohtana on raaka-aineiden sekä valmiiden tuotteiden maku, turvallisuus, terveellisyys, käytettävyys ja vastuullisuus. Vastuullinen Atria on osa Atria-konsernin strategiaa ja siinä on neljä painopistealuetta: ruoka, maapallo, ihmiset ja vastuullinen liiketoiminta. Tavoitteet ja kehittämiskohteet Atrian vastuulliselle liiketoiminnalle päivitettiin alkuvuoden aikana.

Vastuullisen Atrian keskeinen tavoite on ilmastonmuutoksen torjuminen ja ruuan tuotanto hiilineutraalisti. Vuoteen 2021 mennessä Atria tunnistaa tuotteidensa hiilijalanjäljen, ymmärtää mistä päästöt syntyvät, miten niitä pienennetään ja miten hiilineutraali ruokaketju toteutetaan. Erityisesti oman teollisen toiminnan ympäristövaikutusten vähentäminen on ohjelman keskeinen tavoite. Hiilipäästöjen ohella Atria kiinnittää huomiota veden- ja energiankulutukseen sekä ympäristöystävällisten pakkausratkaisujen kehittämiseen.

Atria on laskenut sian-, naudan- ja kananlihantuotannon hiilijalanjäljen maatilalta teurastamon portille. Atrialaisen esimerkkipossun hiilijalanjälki on 3,8 CO2e/kg ruhopainolle laskettuna. Se on noin 40 prosenttia pienempi kuin kansainvälinen keskiarvoluku. Valkuaisomavaraisuuden kasvattaminen on laskennan valossa yksi olennaisimmista asioista sianlihan hiilijalanjäljen pienentämisessä. Atrialaisen lihasian rehustuksessa ruokinnan muuttaminen soijattomaksi on jo mahdollistanut 32 %:n hiilipäästöjen vähenemän koko tuotantoketjua tarkasteltaessa.

Atrialaisen esimerkkinaudan hiilijalanjälki on 13,4 CO2e/kg ruhopainolle laskettuna. Tämä on noin 70 prosenttia pienempi kuin kansainvälinen keskiarvoluku. Naudanlihan hiilijalanjälki oli laskennassa mukana olleella tilalla noin 25 % pienempi kuin Suomessa vuosina 2016 ja 2017 valmistuneissa tutkimushankkeissa. Viime vuosien kehitystyö Atria Nauta -ketjun tiloilla on tuottanut tulosta.

Atrialaisen kanan hiilijalanjälki on 3,2 CO2e/kg ruhopainolle laskettuna. Se on noin 40 prosenttia pienempi kuin kansainvälinen keskiarvoluku. Avainasemassa on soijan pieni käyttömäärä sekä kanojen hyvä terveys, minkä ansiosta atrialainen broileri käyttää rehun hyvin hyödykseen. Atrialaisen broilerin rehusta 80 prosenttia on kotimaisia rehuviljoja – kuorittua kauraa ja vehnää. Kotimaisten viljojen valkuaispitoisuus on korkeampi kuin keskisessä Euroopassa eikä matalavalkuaista maissia käytetä lainkaan. Lisäksi soijaa korvataan kotimaisella herneellä ja härkäpavulla yhä enenevissä määrin. 

Hiilijalanjäljen laskenta on toteutettu Envitecpolis Oy:n ja atrialaisten perhetilojen kanssa. Laskennan kohteeksi on valittu sellaisia tiloja, jotka kuvaavat keskimääräistä atrialaista tuotantoketjua. Envitecpolis hyödyntää hiilijalanjäljen laskennassa kansainvälistä Cool Farm Tool -työkalua. Cool Farm Tool on erikoistunut alkutuotannon hiilipäästöjen laskentaan ja sen avulla saadaan laskettua yksilöllinen, tilan omiin tietoihin ja toimintoihin perustuva hiilijalanjälki. Laskennan pohjana on IPCC:n (Intergovernmental Panel on Climate Change) laskentamenetelmät sekä alan uusin tutkimustieto. Kansainvälinen keskiarvoluku on julkaistu YK:n elintarvike ja maatalousjärjestö FAO:n raportissa: www.fao.org/3/i3437e/i3437e.pdf.

Tunnusluvut    
milj. EUR 30.9.19 30.9.18 31.12.18
      
Oma pääoma/osake, EUR 14,63 14,61 14,69
Korolliset velat 263,3 255,1 227,2
Omavaraisuusaste, % 45,1 % 45,8 % 47,7 %
Nettovelkaantumisaste, % 60,9 % 59,7 % 52,1 %
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin* 29,8 33,1 44,5
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, % 2,8 % 3,1 % 3,1 %
Henkilöstö keskimäärin 4 467 4 446 4 460
    
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet on esitetty tiedotteen lopussa.
IFRS 16 -standardin vaikutuksista on kerrottu osavuosikatsauksen laatimisperiaatteissa.
*) Ei sisällä käyttöoikeusomaisuuseriä


Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Katsauskauden jälkeen Atria tiedotti käynnistävänsä siipikarjatuotannon laajennusinvestoinnin suunnittelun. Investoinnin arvo on alustavien selvitysten mukaan noin 130 miljoonaa euroa.  Investointihanke sisältää nykyisten tuotantotilojen saneerauksen ja uudistamisen sekä uusien tuotantotilojen ja -linjojen rakentamisen Nurmon tehtaalle. Ensimmäisessä vaiheessa käynnistetään viranomaislupiin liittyvät hakuprosessit, ja ne pyritään saamaan päätökseen mahdollisimman pian. Suunnitteluvaiheen jälkeen tehdään päätös investoinnin toteutuksesta. Toteutuessaan hankkeen arvioidaan olevan kokonaisuudessaan valmis aikaisintaan vuoden 2024 lopulla.

Tulevaisuuden näkymät


Konsernin liikevoitto vuonna 2018 oli 28,2 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 liikevoiton ennustetaan olevan parempi kuin vuonna 2018. Vertailukelpoisin valuuttakurssein vuoden 2019 liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuoteen 2018 verrattuna.

Julkistamismenettely

Atria Oyj noudattaa Finanssivalvonnan 5.2b-standardin mukaista julkistamismenettelyä ja julkistaa osavuosikatsauksen 1.1. – 30.9.2019 tämän pörssitiedotteen liitteenä. Tiedote on saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.atria.com.

Lisätietoja: Juha Gröhn, toimitusjohtaja, Atria Oyj, p. 0400 684 224.

Kutsu tiedotustilaisuuteen
Suomenkielinen tiedotustilaisuus järjestetään tänään 23.10.2019 klo 9.45. Paikka: Scandic Hotel Simonkenttä, Simonkatu 9, kokoushuone Mansku 1. krs, Helsinki. Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla puolivuosikatsauksen julkaisemisen jälkeen yhtiön internetsivuilla (www.atria.com) ja tämän pörssitiedotteen liitteenä.

ATRIA OYJ
Hallitus

JAKELU 
Nasdaq Helsinki Oy 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.atria.com 

Atria Oyj_osavuosikatsaus_Q3_2019.pdf Atria Oyj_Q3_19_Esitys_suomi.pdf

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen