Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 18.7.2019

Atria Oyj:n puolivuotiskatsaus 1.1. - 30.6.2019: Atrian liikevaihto vakaa, kohonneet raaka-ainekustannukset painoivat tulosta

Atria Oyj, puolivuosikatsaus, 18.7.2019, klo 8.00

ATRIA OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2019

Atrian liikevaihto vakaa, kohonneet raaka-ainekustannukset painoivat tulosta

Huhti-kesäkuu 2019
- Konsernin liikevaihto oli 368,9 miljoonaa euroa (359,1 milj. euroa).
- Konsernin liikevoitto oli 5,1 miljoonaa euroa (5,4 milj. euroa) eli 1,4 prosenttia (1,5 %) liikevaihdosta.
- Pääsiäissesongin ajoittuminen huhtikuulle ja toteutetut hinnankorotukset paransivat liikevaihtoa.
- Atria Ruotsin liikevaihto vertailukelpoisilla valuuttakursseilla kasvoi 6,5 prosenttia lisääntyneen siipikarjatuotteiden myynnin ansiosta.
- Epäsuotuisa myynnin rakenne Suomessa painoi toisen vuosineljänneksen liikevoittoa.
- Afrikkalainen sikarutto Kiinassa on aiheuttanut häiriöitä kansainvälisillä lihamarkkinoilla.
- Tavoitteet ja kehittämiskohteet Atrian vastuulliselle liiketoiminnalle päivitettiin katsauskauden aikana.

Tammi-kesäkuu 2019
- Konsernin liikevaihto oli 705,3 miljoonaa euroa (704,6 milj. euroa).
- Konsernin liikevoitto oli 2,3 miljoonaa euroa (8,8 milj. euroa) eli 0,3 prosenttia (1,3 %) liikevaihdosta.
- Konsernin liikevoiton kehitystä painoivat kohonneet raaka-ainekustannukset.
- Atria Suomen liikevaihdon kasvu oli vakaata.
- Vuoden alussa käynnistettiin Suomessa ja Ruotsissa kehittämistoimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi.
- Atria Ruotsin tulosta heikensivät tehostamistoimenpiteiden kustannukset 1,4 miljoonaa euroa.
- Atria Venäjä hakee tulosparannusta ja selvittää mahdollisuuksia liiketoimintojen myyntiin.

  Q2 Q2 H1 H1  
Milj. € 2019 2018 2019 2018 2018
Liikevaihto         
  Atria Suomi 263,7 254,9 504,7 500,5 1 019,2
  Atria Ruotsi 74,4 71,7 141,0 141,3 287,9
  Atria Tanska & Viro 23,5 24,3 45,3 47,4 97,4
  Atria Venäjä 18,5 18,5 34,2 35,8 75,1
  Eliminoinnit -11,2 -10,3 -19,9 -20,4 -41,1
Liikevaihto yhteensä 368,9 359,1 705,3 704,6 1 438,5
          
Liikevoitto         
  Atria Suomi 6,4 6,9 10,3 13,6 36,7
  Atria Ruotsi -1,5 -1,8 -5,6 -5,0 -7,1
  Atria Tanska & Viro 1,0 1,4 1,6 2,7 5,3
  Atria Venäjä -0,3 -0,1 -2,5 -0,7 -4,0
  Kohdistamattomat -0,5 -1,0 -1,5 -1,7 -2,7
Liikevoitto yhteensä 5,1 5,4 2,3 8,8 28,2
Liikevoitto-% 1,4 % 1,5 % 0,3 % 1,3 % 2,0 %
          
Tulos ennen veroja 3,5 3,9 -0,3 5,1 22,3
          
Osakekohtainen tulos, € 0,07 0,15 -0,08 0,16 0,58Toimitusjohtaja Juha Gröhn

”Vuoden ensimmäisellä puoliskolla Atrian liikevaihto pysyi vakaana. Liikevoitto 2,3 miljoonaa euroa jäi heikommaksi kuin viime vuonna. Vuoden toisen neljänneksen liikevoitto 5,1 miljoonaa euroa oli samaa tasoa kuin vuosi sitten. Kustannustehokkuuden parantamiseksi aloitimme vuoden alussa Nurmon sikaleikkaamoa ja Atria Ruotsin liiketoimintoja koskevat tehostamishankkeet, joiden vuotuiset kustannussäästöt Nurmossa ovat 1,5 miljoonaa euroa ja Ruotsissa noin kolme miljoonaa euroa. Hankkeet on saatu päätökseen ja niiden odotetaan parantavan konsernin tulosta loppuvuonna jo jonkin verran ja täysimääräisesti ensi vuoden alusta lähtien.

Suomessa olemme myyneet poikkeuksellisen paljon pakastettua lihaa vientimarkkinoille, koska vuoden vaihteessa naudanlihaa ja joitakin kanatuotteita oli pakkasvarastoissa tavallista suurempi määrä. Tästä syystä myynnin rakenne ei ole ollut optimaalinen.

Punaisen lihan kulutus Suomessa on alkuvuoden aikana supistunut 4 % ja vastaavasti kananlihan kulutus on kasvanut 6 %. Näyttää siltä, että rakenteellinen muutos lihan kulutuksessa jatkuu punaisesta lihasta kohden kananlihaa.

Atria Ruotsin kananlihan myynnin kasvu on ollut erittäin vahvaa edelliseen vuoteen verrattuna ja olemme saaneet vahvistettua markkina-asemaamme kasvavilla tuoreen kananlihan markkinoilla. Venäjän operatiivinen tilanne on parantunut viime vuoden lopun tilasta merkittävästi. Olemme saaneet tervehdytettyä marginaalitasoa raaka-aineiden hintojen nousun jälkeen. Tanska & Viro liiketoiminta-alueella kehityksemme Virossa on ollut hyvää pidemmän aikaa. Tanskassa myynti on sujunut ennakoitua heikommin ja lisäksi raaka-aineiden hintojen nousu on ollut erityisen voimakasta nimenomaan Tanskassa.

Kansainväliseen lihamarkkinatilanteeseen vaikuttaa sioissa esiintyvä afrikkalainen sikarutto, ja taudin leviäminen Kiinaan ja joihinkin Kaakkois-Aasian maihin. Tällä alueella sianlihantuotanto supistuu ja oma tuotanto jää ainakin toistaiseksi kysyntää pienemmäksi. Vaje täytetään tuonnilla. Lisääntynyt vienti EU-alueelta erityisesti Kiinaan on nostanut lihavalmistetuotantoon käytettävien raaka-aineiden hintoja kevään ja kesän aikana myös Atrian lihavalmisteteollisuudessa.”

Huhti-kesäkuu 2019

Atria-konsernin
huhti-kesäkuun liikevaihto oli 368,9 miljoonaa euroa (359,1 milj. euroa). Liikevoitto oli 5,1 miljoonaa euroa (5,4 milj. euroa). Atria Suomen ja Ruotsin liikevaihto kasvoi, mikä pääosin johtui pääsiäissesongin ajoittumisesta huhtikuulle.  Atria Ruotsin liikevaihto kasvoi merkittävästi erityisesti vahvan siipikarjatuotteiden myynnin ansiosta. Atrian liikevaihto Tanska & Virossa laski hieman vähittäiskauppamyynnin pienentymisen vuoksi Tanskassa. Virossa myynti kehittyi positiivisesti. Venäjällä liikevaihtoa vahvisti myynnin kasvu Food Service -asiakkaille ja toisaalta myynnin lasku vähittäiskauppaan heikensi liikevaihtoa.

Atria Suomen epäsuotuisa myynnin rakenne, Ruotsin kruunun heikentynyt valuuttakurssi ja kohonneet liharaaka-aineiden hinnat kaikilla liiketoiminta-alueilla painoivat liiketulosta.

Sianlihan raaka-ainehinta nousi toisella vuosineljänneksellä voimakkaasti, mikä on seurausta afrikkalaisen sikaruton aiheuttamasta markkinahäiriöstä Kiinassa ja sen vaikutuksista kansainväliseen lihamarkkinaan.

Atria Suomen huhti-kesäkuun liikevaihto oli 263,7 miljoonaa euroa (254,9 milj. euroa). Pääsiäissesongin myynti ajoittui huhtikuulle, mikä paransi katsauskauden liikevaihtoa edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevoitto oli 6,4 miljoonaa euroa (6,9 milj. euroa). Korkeammat raaka-aineiden hinnat, epäsuotuisa myynnin rakenne ja siipikarjayksikön uuden tuotantolinjan käyttöönottoon liittyvät kustannukset painoivat liikevoittoa.

Atria Ruotsin huhti-kesäkuun liikevaihto oli 74,4 miljoonaa euroa (71,7 milj. euroa). Liikevaihto paikallisessa valuutassa kasvoi 6,5 prosenttia. Siipikarjatuotteiden myynti kasvoi edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna merkittävästi. Liiketulos oli -1,5 miljoonaa euroa (-1,8 milj. euroa). Heikentynyt Ruotsin kruunu ja kohonneet liharaaka-aineiden hinnat painoivat liiketulosta. Sianlihan raaka-ainehinta nousi toisella vuosineljänneksellä voimakkaasti, mikä on seurausta afrikkalaisen sikaruton aiheuttamasta markkinahäiriöstä Kiinassa ja sen vaikutuksista kansainväliseen lihamarkkinaan.

Atria Tanska & Viron huhti-kesäkuun liikevaihto oli 23,5 miljoonaa euroa (24,3 milj. euroa). Liikevoitto oli 1,0 miljoonaa euroa (1,4 milj. euroa). Tanskassa kireä kilpailutilanne ja lihan kulutuksen pieneneminen ovat heikentäneet myyntiä. Virossa Atrian myynti vähittäiskauppaan kasvoi katsauskaudella noin 11 prosenttia. Kohonneet raaka-aineiden hinnat painoivat liikevoittoa. Liharaaka-aineiden hinnat nousivat voimakkaasti, mikä johtuu lisääntyneestä sianlihan viennistä Euroopasta Kiinaan.

Atria Venäjän huhti-kesäkuun liikevaihto oli 18,5 miljoonaa euroa (18,5 milj. euroa). Liiketulos oli -0,3 miljoonaa euroa (-0,1 milj. euroa).  Myynti vähittäiskauppaan pieneni edellisvuoteen verrattuna. Myynti Food Service -asiakkaille on lisääntynyt merkittävästi. Sibylla -tuotteiden myynti on pysynyt vakaana.

Tammi-kesäkuu 2019

Atria-konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 705,3 miljoonaa euroa (704,6 milj. euroa). Liikevoitto oli 2,3 miljoonaa euroa (8,8 milj. euroa). Atrian liikevaihto Suomessa kasvoi hieman hinnankorotusten ansiosta, ja Ruotsissa liikevaihto kasvoi paikallisessa valuutassa 3,3 prosenttia erityisesti lisääntyneen siipikarjatuotteiden myynnin ansiosta. Atria Venäjän ja Atria Tanska & Viron liikevaihtoa heikensi myynnin pienentyminen vähittäiskauppaan. Konsernin liikevoiton kehitystä painoivat kohonneet raaka-ainekustannukset. Atria Ruotsin tehostamistoimenpiteistä aiheutuneet kustannukset 1,4 miljoonaa euroa kirjattiin ensimmäiselle vuosineljännekselle.

Atria Venäjä uudisti vuoden 2019 alussa strategiansa. Keskeisenä tavoitteena on liiketoimintojen nopea tervehdyttäminen Venäjällä, mikä tarkoittaa myynnin ja myyntikatteen lisäämistä sekä tuloskehityksen kääntämistä positiiviseksi. Osana strategiahanketta Atria tutkii myös mahdollisuuksia myydä Atria Venäjän liiketoimintoja. Samalla on myös selvitetty Atrian omistaman Sibylla-pikaruokaliiketoiminnan hallinnollisen yhtiörakenteen uudelleenjärjestelyä ja strategista kehitystä kaikilla liiketoiminta-alueilla.

Atria Suomi käynnisti tammikuussa Nurmon sikaleikkaamossa tehostamishankkeen, jonka tavoitteena on parantaa sikaleikkaamon kannattavuutta ja kilpailukykyä. Uudelleenjärjestelyihin liittyvät yhteistoimintaneuvottelut saatiin päätökseen helmikuussa. Uudelleenjärjestelyillä saavutetaan noin 1,5 miljoonan euron vuotuiset säästöt, jotka toteutuvat täysimääräisesti vuoden 2020 alusta lähtien. Työn määrä sikaleikkaamossa väheni noin 51 henkilötyövuoden verran. Sopeuttamista tehtiin määräaikaisten työsuhteiden vähentämisellä sekä sisäisten järjestelyjen avulla.

Atria Ruotsi käynnisti maaliskuussa strategiansa mukaisen hankkeen, jonka tavoitteena on tehostaa liiketoimintoja ja parantaa kilpailukykyä muuttuneessa toimintaympäristössä. Suunnitelmaan liittyvät yhteistoimintaneuvottelut koskivat kaikkia Atria Ruotsin toimihenkilöitä ja ne saatiin päätökseen kesäkuussa. Tehostamishankkeella pyritään saavuttamaan noin 3 miljoonan euron vuotuiset säästöt henkilöstökuluissa. Säästöt toteutuvat osittain jo vuoden 2019 loppupuolella ja täysimääräisenä vuoden 2020 alusta lähtien. Neuvotteluiden seurauksena Atria irtisanoi 40 toimihenkilöä Ruotsissa ja Norjassa.

Atria Suomen tammi-kesäkuun liikevaihto oli 504,7 miljoonaa euroa (500,5 milj. euroa). Liikevoitto oli 10,3 miljoonaa euroa (13,6 milj. euroa). Hinnankorotukset ja Atrian vakaa markkinaosuus paransivat alkuvuoden liikevaihtoa. Kuivan kesän ja siitä johtuvan huonon sadon takia raaka-aineiden hinnat nousivat viime syksynä voimakkaasti. Tämän johdosta Atria nosti myyntihintoja vuoden alussa. Myynnin rakenne oli edellisvuoden vastaavaa jaksoa heikompi, mikä osittain johtui pakastetun naudanlihan vientimäärien kasvusta.  Katsauskaudella sianlihan vienti Kiinaan on kasvanut edellisvuoteen verrattuna.

Atria Ruotsin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 141,0 miljoonaa euroa (141,3 milj. euroa). Liiketulos oli -5,6 miljoonaa euroa (-5,0 milj. euroa). Tulosta pienensivät tehostamistoimenpiteistä aiheutuneet 1,4 miljoonan euron kustannukset. Siipikarjatuotteiden myynti on lisääntynyt merkittävästi. Myynnin rakenne siipikarjatuotteissa on edelleen haasteellinen, mutta on parantunut edellisvuoteen verrattuna.

Atria Tanska & Viron tammi-kesäkuun liikevaihto oli 45,3 miljoonaa euroa (47,4 milj. euroa). Liikevoitto oli 1,6 miljoonaa euroa (2,7 milj. euroa). Atria Viron myynti vähittäiskauppaan on ollut vahvaa koko alkuvuoden ajan. Tanskassa myynti on pienentynyt jonkin verran. Liikevoiton kehitystä heikensivät edelleen kohonneet liharaaka-aineiden hinnat.

Atria Venäjän tammi-kesäkuun liikevaihto oli 34,2 miljoonaa euroa (35,8 milj. euroa). Liiketulos oli -2,5 miljoonaa euroa (-0,7 milj. euroa).  Liikevaihto on pysynyt edellisvuoden tasolla ja liiketulos oli edellisen vuoden vastaavaa jaksoa heikompi. Liiketulosta painoivat korkeana pysyneet liharaaka-aineiden hinnat ja myynnin heikkeneminen vähittäiskauppaan.

Vastuullisuus: Atrian tavoitteena hiilineutraali ruokaketju

Vastuullinen Atria on osa Atria-konsernin strategiaa ja siinä on neljä painopistealuetta: ruoka, maapallo, ihmiset ja vastuullinen liiketoiminta. Tavoitteet ja kehittämiskohteet Atrian vastuulliselle liiketoiminnalle päivitettiin katsauskauden aikana.

Vastuullisen Atrian keskeinen tavoite on ilmastonmuutoksen torjuminen ja ruuan tuotanto hiilineutraalisti. Vuoteen 2021 mennessä Atria tunnistaa tuotteidensa hiilijalanjäljen, ymmärtää mistä päästöt syntyvät, miten niitä pienennetään ja miten hiilineutraali ruokaketju toteutetaan. Erityisesti oman teollisen toiminnan ympäristövaikutusten vähentäminen on ohjelman keskeinen tavoite. Hiilipäästöjen ohella Atria kiinnittää huomiota veden- ja energiankulutukseen sekä ympäristöystävällisten pakkausratkaisujen kehittämiseen.

Pakkausten kierrätettävyyden lisäämiseksi Atria Suomi luopuu mustasta muovista vuoden 2019 aikana kaikissa materiaalikierrätykseen tarkoitetuissa muovipakkauksissa. Mustaa väriä voi edelleen esiintyä jonkin verran pakkausten värityksessä, mutta se ei estä kierrätystä.

Eläinten hyvinvointi ja erinomaiset kasvatusolosuhteet ovat Vastuullisen Atrian keskeisimpiä asioita. Yksi askel pikkuporsaiden ja emakoiden hyvinvoinnin lisäämiseksi on vapaaporsitukseen siirtyminen. Siirtyminen tavanomaisesta porsituksesta vapaaseen lisääntyy voimakkaasti tulevina vuosina atrialaisessa sikaketjussa. Teknologinen kehitys, yrittäjien osaamisen kehittyminen ja ennen kaikkea halu vastata kuluttajien viesteihin mahdollistavat muutoksen. Atria tukee tätä muutosta investointilisillä. Atria Suomen tavoitteena on tuoda vuoden 2019 aikana kauppoihin vapaaporsituksessa kasvatettuja possutuotteita.

Ruotsissa Atria liittyi ympäristöviraston johtamaan hankkeeseen, jonka tavoitteena on vähentää ruokahävikkiä. Hankkeessa luodaan elintarvikealan toimijoiden välille vapaaehtoinen yhteistyömalli, jonka avulla voidaan puuttua ruokahävikin syntymiseen.


Tunnusluvut
   
milj. EUR 30.6.19 30.6.18 31.12.18
      
Oma pääoma/osake, EUR 14,23 14,35 14,69
Korolliset velat 274,0 251,4 227,2
Omavaraisuusaste, % 43,8 % 45,4 % 47,7 %
Nettovelkaantumisaste, % 65,7 % 59,7 % 52,1 %
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin 22,5 24,1 44,5
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, % 3,2 % 3,4 % 3,1 %
Henkilöstö keskimäärin 4 532 4 500 4 460
       


Tulevaisuuden näkymät

Konsernin liikevoitto vuonna 2018 oli 28,2 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 liikevoiton ennustetaan olevan parempi kuin vuonna 2018. Vertailukelpoisin valuuttakurssein vuoden 2019 liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuoteen 2018 verrattuna.

Julkistamismenettely

Atria Oyj noudattaa Finanssivalvonnan 5.2b-standardin mukaista julkistamismenettelyä ja julkistaa puolivuosikatsauksen 1.1. – 30.6.2019 tämän pörssitiedotteen liitteenä. Tiedote on saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.atria.com.

Lisätietoja:
Juha Gröhn, toimitusjohtaja, Atria Oyj, p. 0400 684 224.

Kutsu tiedotustilaisuuteen
Suomenkielinen tiedotustilaisuus järjestetään tänään 18.7.2019 klo 9.45. Paikka: Scandic Hotel Simonkenttä, Simonkatu 9, kokoushuone Mansku 1. krs, Helsinki. Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla puolivuosikatsauksen julkaisemisen jälkeen yhtiön internetsivuilla (www.atria.com) ja tämän pörssitiedotteen liitteenä.

ATRIA OYJ
Hallitus

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.com

Atria Oyj_puolivuosikatsaus_Q2_2019.pdf Atria Oyj_H1 2019_esitys_suomi.pdf

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen