Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 13.2.2020

Atria Oyj tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2019: Atrian tuloskehitys jatkui vahvana viimeisellä neljänneksellä

Atria Oyj, tilinpäätöstiedote, 13.2.2020, klo 8.00


Atria Oyj tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2019

Atrian tuloskehitys jatkui vahvana viimeisellä neljänneksellä

Loka-joulukuu 2019

- Konsernin liikevaihto oli 380,0 miljoonaa euroa (376,9 milj. euroa).
- Konsernin liikevoitto oli 12,1 miljoonaa euroa (6,7 milj. euroa) eli 3,2 prosenttia (1,8 %) liikevaihdosta.
- Atria Suomen kannattavuus parani merkittävästi. Sianlihan vienti Kiinaan lisääntyi edelleen.
Atria Ruotsin liiketuloksen kehitys jatkui hyvänä myös viimeisellä vuosineljänneksellä. Siipikarjatuotteiden myynti pysyi vahvana.
Atria Venäjän liiketappio pieneni. Tulosta rasittaa noin 0,8 miljoonan euron luottotappio.
Afrikkalaisen sikaruton aiheuttama sianlihan kansainvälisen markkinahinnan kehitys nosti raaka-ainehintoja erityisesti Ruotsissa ja Tanskassa.
Atria käynnisti 130 miljoonan euron tuotantolaitosinvestoinnin suunnittelun siipikarjatuotannon lisäämiseksi Suomessa, päätös investoinnista tehdään vuoden 2020 aikana.
Atria alensi vuoden 2019 liikevaihto-ohjeistustaan. Syynä loppuvuoden ennustettua heikompi myynti Suomessa ja Venäjällä.

Tammi-joulukuu 2019
- Konsernin liikevaihto oli 1 451,3 miljoonaa euroa (1 438,5 milj. euroa).
- Konsernin liikevaihto vertailukelpoisilla valuuttakursseilla oli 1,4 % edellisvuoden liikevaihtoa suurempi.
- Konsernin liikevoitto oli 31,1 miljoonaa euroa (28,2 milj. euroa) eli 2,1 prosenttia (2,0 %) liikevaihdosta.
- Atria Suomen liikevaihdon kehitys oli vakaata ja liikevoitto edellisvuotta parempi.
- Atria Ruotsin liikevaihdon kasvuun vaikutti erityisesti siipikarjatuotteiden lisääntynyt myynti.
- Sianlihan markkinahinnan merkittävä nousu painoi kannattavuutta erityisesti Atria Ruotsissa ja Tanskassa.
- Atria Venäjän tuloskehitys kääntyi paremmaksi vuoden jälkimmäisellä puoliskolla.
- Konsernin vapaa kassavirta oli 51,4 miljoonaa euroa (2,0 miljoonaa euroa).
- Atria asetti tavoitteekseen hiilineutraalin ruokaketjun – lihantuotannon hiilijalanjälki on suomalaisella tuotantotavalla merkittävästi pienempi kuin kansainvälinen keskiarvo.
- Hallitus esittää, että yhtiö jakaa vuodelta 2019 osinkoa 0,42 euroa (0,40 euroa) osakkeelle.
 

  Q4 Q4 Q1 - Q4 Q1 - Q4
Milj. € 2019 2018 2019 2018
Liikevaihto        
  Atria Suomi 271,6 268,5 1 033,8 1 019,2
  Atria Ruotsi 74,5 74,1 289,4 287,9
  Atria Tanska & Viro 26,6 25,4 96,6 97,4
  Atria Venäjä 18,9 19,9 73,8 75,1
  Eliminoinnit -11,7 -11,1 -42,3 -41,1
Liikevaihto yhteensä 380,0 376,9 1 451,3 1 438,5
         
Liikevoitto        
  Atria Suomi 14,4 9,5 40,0 36,7
  Atria Ruotsi -0,5 -1,1 -6,1 -7,1
  Atria Tanska & Viro 1,0 1,0 4,4 5,3
  Atria Venäjä -2,0 -2,6 -4,0 -4,0
  Kohdistamattomat -0,8 -0,2 -3,0 -2,7
Liikevoitto yhteensä 12,1 6,7 31,1 28,2
Liikevoitto-% 3,2 % 1,8 % 2,1 % 2,0 %
         
Tulos ennen veroja 10,7 5,6 26,2 22,3
Osakekohtainen tulos, € 0,19 0,12 0,54 0,58


Toimitusjohtaja Juha Gröhn

”Vuoden 2019 liikevaihto oli 1 451 miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli lähes 13 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 31 miljoonaa euroa. Parannusta vuoteen 2018 verrattuna oli noin 3 miljoonaa euroa. Vapaa kassavirta oli 51,4 miljoonaa euroa (2,0 milj. euroa).

Vuoden viimeisen neljänneksen liikevoitto 12,1 miljoonaa euroa oli selkeästi parempi kuin edellisenä vuonna (6,7 milj. euroa). Kaikki liiketoiminta-alueet paransivat tulostasoaan, vaikka Ruotsin ja Venäjän tulokset eivät olleetkaan odotusten mukaisia. Suomen ja Tanska & Viro-liiketoiminta-alueiden suoritukset olivat vahvoja.

Kananlihan ja valmisruoan kysynnän kasvu jatkuu edelleen. Sian- ja naudanlihan kysyntä laski vuoden 2019 alkupuolella, mutta loppuvuodesta kysynnän muutos tasaantui. Lihavalmisteiden eli makkaroiden ja leivänpäällisten kauppa on ollut vakaata.

Koska kananlihan kysynnän kasvu jatkuu myös tulevina vuosina, Atria käynnisti selvityksen siipikarjayksikön uudistamisesta Nurmon tehtaalla. Esiselvitysten mukaan investointi on arvoltaan noin 130 miljoonaa euroa. Mikäli investointi päätetään toteuttaa, se on mahdollista saada valmiiksi vuoteen 2024 mennessä.

Kiinassa laajalle levinneen sikataudin, afrikkalaisen sikaruton, vaikutukset maailman laajuiseen lihakauppaan ja myös Atrian toimintaan ovat suuret ja ilmeisen pitkäkestoiset. Kiina tuo tällä hetkellä suuria määriä sianlihaa ja myös muita lihalajeja laajalti ympäri maailman ja tämä kysynnän kasvu on kääntänyt erityisesti sianlihan hinnan nousuun. Vahva kysyntä tukee Atrian liiketoimintaa niillä alueilla, jossa yhtiöllä on teurastamoteollisuutta. Toisaalta niissä maissa, joissa hankimme liharaaka-aineet tehtaillemme luuttomana lihana, raaka-aineiden hinnat ovat kohonneet ja saatavuuden kanssa on ollut ajoittain ongelmia.

Vuonna 2019 Atria vei Suomesta sianlihaa Kiinaan lähes 9 miljoonaa kiloa (2018: noin 4 milj. kg). Odotamme viennin kasvavan vuonna 2020.

Atrian vastuullisuudessa on neljä ydinteemaa: ruoka, maapallo, ihmiset ja vastuullinen liiketoiminta. Kullakin teemalla on käytännönläheiset ja toteuttamiskelpoiset kehittämishankkeensa. Tavoitteet ovat kunnianhimoisia. Tärkein tavoitteemme on hiilineutraali ruokaketju vuoteen 2035 mennessä.”

Loka-joulukuu 2019

Atria-konsernin
 loka-joulukuun liikevaihto oli 380,0 miljoonaa euroa (376,9 milj. euroa). Liikevoitto oli 12,1 miljoonaa euroa (6,7 milj. euroa). Atria Suomen myynti oli vakaa viimeisellä vuosineljänneksellä. Erityisesti vienti Kiinaan kasvoi. Liikevoiton kasvu johtui vuoden loppua kohden vahvistuneista myyntihinnoista, suotuisasta myynnin rakenteesta ja parantuneesta operatiivisesta tehokkuudesta.  Atria Ruotsin liikevaihto oli edellisvuoden tasolla. Siipikarjaliiketoiminnan myynti ja kannattavuus kehittyivät myönteisesti katsauskaudella. Raaka-aineena käytettävän sianlihan hinnan nousu painoi liikevoiton kehitystä Ruotsissa. Atria Tanska & Viron liikevoitto oli hieman edellisvuotta heikompi; kohonneet raaka-aineiden hinnat painoivat liikevoittoa.  Atria Venäjän liiketulos parani edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Tulosta rasittaa noin 0,8 miljoonan euron luottotappio. Sibylla- tuotteiden myynti on edelleen kasvanut.

Atria alensi vuoden 2019 liikevaihto-ohjeistustaan ja arvioi liikevaihdon vertailukelpoisilla valuuttakursseilla pysyvän vuoden 2018 tasolla. Syy ennustettua pienemmälle liikevaihdon kasvulle oli loppuvuoden hieman heikompi myynti Suomessa ja Venäjällä. Pienemmästä liikevaihdon kasvusta huolimatta yhtiö ei muuttanut liikevoitto-ohjeistustaan.

Sianlihan kansainvälinen raaka-ainehinta nousi edelleen vuoden loppua kohti, mikä on seurausta afrikkalaisen sikaruton aiheuttamasta markkinahäiriöstä Kiinassa ja sen vaikutuksista globaaliin lihamarkkinaan.

Atria käynnisti lokakuussa 130 miljoonan euron tuotantolaitosinvestoinnin suunnittelun siipikarjatuotannon lisäämiseksi Suomessa. Investointihanke sisältää nykyisten tuotantotilojen saneerauksen ja uudistamisen sekä uusien tuotantotilojen ja -linjojen rakentamisen Nurmon tehtaalle.  Siipikarjanlihan kulutus on kasvanut voimakkaasti Suomessa jo usean vuoden ajan. Vuoden 2019 aikana kulutus on kasvanut noin 4 prosenttia kiloissa mitattuna. Atria vastaa kulutuskysynnän kasvuun ja aloittaa nyt merkittävän investointihankkeen suunnittelun. Investointi vahvistaisi Atrian markkinajohtajuutta siipikarjatuotteissa.   Ensimmäisessä vaiheessa käynnistetään viranomaislupiin liittyvät hakuprosessit, ja ne pyritään saamaan päätökseen mahdollisimman pian. Suunnitteluvaiheen jälkeen tehdään päätös investoinnin toteutuksesta. Toteutuessaan hankkeen arvioidaan olevan kokonaisuudessaan valmis aikaisintaan vuoden 2024 lopulla. 

Atria Suomen loka-joulukuun liikevaihto oli 271,6 miljoonaa euroa (268,5 milj. euroa). Myynti pysyi vakaana viimeisellä vuosineljänneksellä ja vahvisti katsauskauden liikevaihtoa. Erityisesti vienti Kiinaan kasvoi, mutta myös myynti vähittäiskauppaan ja Food Service -asiakkaille oli edellisvuotta parempi. Liikevoitto oli 14,4 miljoonaa euroa (9,5 milj. euroa). Liikevoiton kasvu johtui vuoden loppua kohden vahvistuneista myyntihinnoista, suotuisasta myynnin rakenteesta ja parantuneesta operatiivisesta tehokkuudesta. Kiinassa esiintynyt afrikkalainen sikarutto on edelleen lisännyt sianlihan kysyntää ja nostanut vientihintoja.

Atria Ruotsin loka-joulukuun liikevaihto oli 74,5 miljoonaa euroa (74,1 milj. euroa). Liikevaihto paikallisessa valuutassa kasvoi 3,6 prosenttia. Siipikarjaliiketoiminnan myynti ja kannattavuus kehittyivät myönteisesti katsauskaudella. Liiketulos oli -0,5 (-1,1 milj. euroa). Ruotsalaisen sianlihan saatavuus heikkeni vuoden loppua kohti. Tämän takia ruotsalaisten liharaaka-aineiden hinnat nousivat voimakkaasti. Erityisesti sianlihan hinta kallistui, mikä heikensi liikevoiton kehitystä. 

Atria Tanska & Viron loka-joulukuun liikevaihto oli 26,6 miljoonaa euroa (25,4 milj. euroa). Liikevoitto oli 1,0 miljoonaa euroa (1,0 milj. euroa). Tanskassa liikevaihdon ja -voiton kehitys oli vuoden lopussa parempi kuin alkuvuonna. Myyntihintojen korotukset ja myynnin suotuisampi rakenne vahvistivat liikevaihtoa ja -voittoa. Myös Virossa liikevaihto parani viimeisellä vuosineljänneksellä. Atria Viron joulusesongin myynti onnistui erityisen hyvin. Atrian myynti Viron vähittäiskauppaan kasvoi noin 12 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Markkinaosuudet vahvistuivat edelleen, vaikka kilpailutilanne vakaassa markkinassa oli kireä.

Atria Venäjän loka-joulukuun liikevaihto oli 18,9 miljoonaa euroa (19,9 milj. euroa). Liiketulos oli -2,0 miljoonaa euroa (-2,6 milj. euroa). Sibylla-tuotteiden myynti kasvoi edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna, mutta myynti vähittäiskauppaan pieneni. Liiketulosta painoivat lisääntyneet markkinointipanostukset Pit-Product -brändiuudistukseen ja 0,8 miljoonan euron yksittäinen luottotappio, joka liittyy vähittäiskauppa-asiakkaaseen.

Tammi-joulukuu 2019

Atria-konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 1 451,3 miljoonaa euroa (1 438,5 milj. euroa). Liikevoitto oli 31,1 miljoonaa euroa (28,2 milj. euroa). Operatiivisen tehokkuuden, hintatasojen ja myynnin rakenteen vahvistuminen vaikuttivat myönteisesti Atria Suomen liikevoiton kehitykseen vuoden lopulla.  Ruotsissa koko vuoden liikevoittoon sisältyy vuoden alussa käynnistetystä tehostamistoimenpiteistä aiheutuneet 1,4 miljoonan euron kustannukset. Siipikarjatuotteiden myynti ja kannattavuus ovat parantuneet Ruotsissa edellisvuoteen verrattuna. Liharaaka-aineiden kansainvälinen hintataso on pysynyt edellisvuotta korkeammalla tasolla keväästä lähtien.

Atria Venäjä uudisti vuoden 2019 alussa strategiansa. Keskeisenä tavoitteena on liiketoimintojen nopea tervehdyttäminen Venäjällä, mikä tarkoittaa myynnin ja myyntikatteen lisäämistä sekä tuloskehityksen kääntämistä positiiviseksi. Osana strategiahanketta Atria tutkii myös mahdollisuuksia myydä Atria Venäjän liiketoimintoja. Samalla on selvitetty Sibylla-pikaruokaliiketoiminnan strategista kehitystä kaikilla liiketoiminta-alueilla.

Atria Suomi käynnisti tammikuussa Nurmon sikaleikkaamossa tehostamishankkeen, jonka tavoitteena on parantaa sikaleikkaamon kannattavuutta ja kilpailukykyä. Uudelleenjärjestelyihin liittyvät yhteistoimintaneuvottelut saatiin päätökseen helmikuussa. Uudelleenjärjestelyillä saavutetaan noin 1,5 miljoonan euron vuotuiset säästöt, jotka toteutuvat täysimääräisesti vuoden 2020 alusta lähtien. Työn määrä sikaleikkaamossa väheni noin 51 henkilötyövuoden verran. Sopeuttamista tehtiin määräaikaisten työsuhteiden vähentämisellä sekä sisäisten järjestelyjen avulla.

Atria Ruotsi käynnisti maaliskuussa strategiansa mukaisen hankkeen, jonka tavoitteena on tehostaa liiketoimintoja ja parantaa kilpailukykyä muuttuneessa toimintaympäristössä. Suunnitelmaan liittyvät yhteistoimintaneuvottelut koskivat kaikkia Atria Ruotsin toimihenkilöitä ja ne saatiin päätökseen kesäkuussa. Tehostamishankkeella pyritään saavuttamaan noin 3 miljoonan euron vuotuiset säästöt henkilöstökuluissa. Säästöt toteutuivat osittain jo vuoden 2019 loppupuolella ja täysimääräisenä vuoden 2020 alusta lähtien. Neuvotteluiden seurauksena Atria irtisanoi 40 toimihenkilöä Ruotsissa ja Norjassa.

Konsernin vapaa kassavirta oli 51,4 miljoonaa euroa (2,0 miljoonaa euroa). Kassavirran myönteiseen kehitykseen vaikuttuvat parantunut käyttökate, hyvä käyttöpääoman hallinta ja pienempi investointien määrä.

Atria Suomen tammi-joulukuun liikevaihto oli 1 033,8 miljoonaa euroa (1 019,2 milj. euroa). Liikevoitto oli 40,0 miljoonaa euroa (36,7 milj. euroa). Liikevaihtoa vahvisti kasvanut vienti, jossa kasvu perustui sekä kohonneisiin myyntivolyymeihin että erityisesti loppuvuonna vahvistuneeseen hintatasoon. Myyntihinnat olivat edellisvuotta korkeammat myös muissa myyntikanavissa. Myynnin rakenne oli vuoden jälkimmäisellä puoliskolla alkuvuotta parempi. Operatiivinen tehokkuus parani merkittävästi vuoden loppua kohden, mikä osaltaan vahvisti liikevoiton myönteistä kehitystä. Vuoden 2019 aikana Atria vei Kiinaan lähes 9 miljoonaa kiloa sianlihaa. Edellisvuoteen verrattuna määrä on yli kaksinkertainen. 

Atria Ruotsin tammi-joulukuun liikevaihto oli 289,4 miljoonaa euroa (287,9 milj. euroa). Liikevaihto paikallisessa valuutassa kasvoi 3,6 prosenttia. Liiketulos oli -6,1 miljoonaa euroa (-7,1 milj. euroa). Liiketulokseen sisältyy vuoden alussa käynnistetystä tehostamistoimenpiteistä aiheutuneet 1,4 miljoonan euron kustannukset. Siipikarjatuotteiden myynti ja kannattavuus ovat parantuneet edellisvuoteen verrattuna. Liharaaka-aineiden hintataso on pysynyt edellisvuotta korkeammalla tasolla toukokuusta lähtien. Sianlihan raaka-ainehintojen voimakas nousu on seurausta afrikkalaisen sikaruton aiheuttamasta markkinahäiriöstä Kiinassa.

Atria Tanska & Viron tammi-joulukuun liikevaihto oli 96,6 miljoonaa euroa (97,4 milj. euroa). Liikevoitto oli 4,4 miljoonaa euroa (5,3 milj. euroa). Tanskassa myynnin kehitys kääntyi paremmaksi toisella vuosipuoliskolla. Atria Viron myynti vähittäiskauppaan on kasvanut vuoden alusta lähtien, ja markkinaosuudet ovat vahvistuneet merkittävästi. Liharaaka-aineiden hintojen nousu on ollut voimakasta koko vuoden.

Atria Venäjän tammi-joulukuun liikevaihto oli 73,8 miljoonaa euroa (75,1 milj. euroa). Liiketulos oli -4,0 miljoonaa euroa (-4,0 milj. euroa).  Liikevaihto ja -tulos ovat pysyneet edellisvuoden tasolla. Liiketulosta painoi myynnin heikkeneminen vähittäiskauppaan, markkinointipanostukset brändiuudistukseen ja 0,8 miljoonan euron luottotappio. Food Service ja Sibylla -tuotteiden myynti kasvoi edellisvuoteen verrattuna. Sibylla-liiketoiminta yhtiöitettiin osana hallinnollisen yhtiörakenteen uudelleenjärjestelyä.

Tunnusluvut    
milj. EUR 31.12.19 31.12.18
     
Oma pääoma/osake, EUR 14,85 14,69
Korolliset velat 228,3 227,2
Omavaraisuusaste, % 46,9 % 47,7 %
Nettovelkaantumisaste, % 51,6 % 52,1 %
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin 40,1 44,5
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, % 2,8 % 3,1 %
Henkilöstö keskimäärin 4 454 4 460


Atrian tavoitteena hiilineutraali ruokaketju

Atrian ruoantuotannon lähtökohtana on raaka-aineiden sekä valmiiden tuotteiden maku, turvallisuus, terveellisyys, käytettävyys ja vastuullisuus. Vastuullinen Atria on osa Atria-konsernin strategiaa ja siinä on neljä painopistealuetta: ruoka, maapallo, ihmiset ja vastuullinen liiketoiminta. Tavoitteet ja kehittämiskohteet Atrian vastuulliselle liiketoiminnalle päivitettiin alkuvuoden aikana.

Vastuullisen Atrian keskeinen tavoite on ilmastonmuutoksen torjuminen ja ruuan tuotanto hiilineutraalisti. Vuoteen 2021 mennessä Atria tunnistaa tuotteidensa hiilijalanjäljen, ymmärtää mistä päästöt syntyvät, miten niitä pienennetään ja miten hiilineutraali ruokaketju toteutetaan. Erityisesti oman teollisen toiminnan ympäristövaikutusten vähentäminen on ohjelman keskeinen tavoite. Hiilipäästöjen ohella Atria kiinnittää huomiota veden- ja energiankulutukseen sekä ympäristöystävällisten pakkausratkaisujen kehittämiseen.

Atria teki joulukuussa Baltic Sea Action Groupille Itämeri-sitoumuksen, jonka tavoitteena on parantaa ympäristökestävää ruokaketjua ja kotieläintuotantoa yhdessä Atrian sopimustuottajien ja A-Rehun sopimusviljelijöiden kanssa. Sitoumus on osa Atrian vastuullisuusstrategiaa, jolla Atria tähtää hiilineutraaliin ruoantuotantoon.

Atrian viisivuotinen sitoumus koostuu kolmesta osasta:

1. Atria sitoutuu vähentämään kotieläintuotannon ympäristövaikutuksia mm. optimoimalla ruokintaa, hyödyntämällä elintarviketeollisuuden sivuvirtoja, parantamalla ravinteiden kiertoa ja hyödyntämällä tutkimustietoa tilojen tuotannon kehittämiseksi.

2. Atria kehittää kotieläintilojen ja kasvinviljelytilojen välistä yhteistyötä, jonka tavoitteena on ravinteiden kierrätyksen tehostaminen lannankäyttöä kehittämällä, nykyisen peltopinta-alan tehokkaampi hyödyntäminen, turvepeltojen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, kotimaisten valkuaiskasvien viljelyn lisääminen ja viljelykiertojen edistäminen.

3. Atria edistää maaperän kasvukuntoa ja hiilensidontaa parantavien viljelymenetelmien käyttöönottoa kotieläin- ja kasvinviljelytiloilla kouluttamalla omia asiantuntijoita ja tuottajia sekä viestimällä parhaista käytännöistä ja tutkimustuloksista.

Atria on laskenut sian-, naudan- ja kananlihantuotannon hiilijalanjäljen maatilalta teurastamon portille. Hiilijalanjäljen laskenta toteutettiin Envitecpolis Oy:n ja atrialaisten perhetilojen kanssa. Atrialaisen esimerkkipossun hiilijalanjälki on 3,8 CO2e/kg ruhopainolle laskettuna. Se on noin 40 prosenttia pienempi kuin kansainvälinen keskiarvoluku. Atrialaisen esimerkkinaudan hiilijalanjälki on 13,4 CO2e/kg ruhopainolle laskettuna. Tämä on noin 70 prosenttia pienempi kuin kansainvälinen keskiarvoluku. Naudanlihan hiilijalanjälki oli laskennassa mukana olleella tilalla noin 25 % pienempi kuin Suomessa vuosina 2016 ja 2017 valmistuneissa tutkimushankkeissa. Atrialaisen kanan hiilijalanjälki on 3,2 CO2e/kg ruhopainolle laskettuna. Se on noin 40 prosenttia pienempi kuin kansainvälinen keskiarvoluku.

Pakkausten kierrätettävyyden lisäämiseksi Atria Suomi luopui mustasta muovista vuoden 2019 aikana kaikissa materiaalikierrätykseen tarkoitetuissa muovipakkauksissa.

Vuonna 2019 Atria Suomi jatkoi työtä koko konsernin laajuisen Turvallisesti Atrialta Kotiin -työturvallisuusohjelman parissa. Ohjelman läpivienti laajan viestinnän, koulutusten ja päivittäisjohtamisen avulla on saanut aikaan positiivista kehitystä Atrian turvallisuuskulttuurissa. Atria konsernin tapaturmataajuuden trendi on ollut koko ohjelmakauden laskeva ja vakavien työtapaturmien määrä on vähentynyt merkittävästi.

Tulevaisuuden näkymät

Vuonna 2020 Atria-konsernin liikevoiton arvioidaan olevan parempi kuin vuonna 2019 (31,1 milj. euroa).

Atria toimii pääasiallisesti vakailla vähittäiskauppa- ja Food Service -markkinoilla Suomessa ja Ruotsissa. Globaalien lihamarkkinoiden voimakkaat ja nopeat muutokset vaikuttavat entistä vahvemmin yhtiön kehitykseen ja heikentävät ennustettavuutta.

Siipikarjalihan kulutuksen arvioidaan edelleen kasvavan, samalla kun punaisen lihan kulutus hieman pienenee. Valmisruuan ja Food Service -kanavan merkityksen odotetaan vahvistuvan ja myös viennin merkitys kasvaa.

Atria on lisännyt lihan vientiä, ja esimerkiksi sianlihan viennin Kiinaan arvioidaan kasvavan vuoden 2020 aikana.

Hallituksen voitonjakoehdotus

Hallitus esittää, että yhtiö jakaa vuodelta 2019 osinkoa 0,42 euroa osakkeelle (0,40 euroa).

Julkistamismenettely

Atria Oyj noudattaa Finanssivalvonnan 5.2b-standardin mukaista julkistamismenettelyä ja julkistaa tilinpäätöstiedotteen 1.1. – 31.12.2019 tämän pörssitiedotteen liitteenä. Tiedote on saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.atria.com.

Lisätietoja: Juha Gröhn, toimitusjohtaja, Atria Oyj, p. 0400 684 224.

Kutsu tiedotustilaisuuteen

Suomenkielinen tiedotustilaisuus järjestetään tänään 13.2.2020 klo 9.45 alkaen. Paikka: Scandic Hotel Simonkenttä, Simonkatu 9, kokoushuone Mansku 1. krs, Helsinki. Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla osavuosikatsauksen julkaisemisen jälkeen yhtiön internetsivuilla (www.atria.com) ja tämän pörssitiedotteen liitteenä.

ATRIA OYJ
Hallitus

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.com

Liitteet

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen