Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 20.7.2021

Atria Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2021

Atria Oyj, puolivuosikatsaus, 20.7.2021, klo 8.00

ATRIA OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2021


Atria-konsernin oikaistu liikevoitto parani selvästi – Atria Suomen vahva tuloskehitys jatkui

Huhti-kesäkuu 2021
- Konsernin liikevaihto oli 387,2 miljoonaa euroa (366,3 milj. euroa).
- Konsernin oikaistu liikevoitto oli 12,6 miljoonaa euroa (4,1 milj. euroa) eli 3,2 % (1,1 %).
- Konsernin liiketulos oli -32,5 miljoonaa euroa (4,1 milj. euroa) eli -8,4 % (1,1 %) liikevaihdosta. Liikevoiton oikaisuerä muodostuu venäläisen tytäryhtiön (OOO Pit-Product) myynnin yhteydessä tuloslaskelmaan kirjatuista ruplan ja euron välisistä kertyneistä muuntoeroista -45,1 miljoonaa euroa.
- Kaikki liiketoiminta-alueet tekivät positiivisen liiketuloksen.
- Atria Suomen liikevoitto kasvoi 4,0 miljoonaa euroa edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihto kasvoi 14,7 miljoonaa euroa, mikä johtui Food Service -myynnin ja viennin kasvusta.
- Atria Ruotsin liikevaihdon ja -voiton kasvu johtui pääosin myynnin lisääntymisestä pikaruoka-asiakkaille.
- Atria Tanska & Viron liikevoitto kasvoi selkeästi alhaisempien liharaaka-ainehintojen johdosta.
- Atria nosti vuoden 2021 liikevoitto-ohjeistustaan: oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan 41 – 48 miljoonaa euroa (40,5 milj. euroa).
- Atrian venäläisen tytäryhtiön OOO Pit-Productin myynti saatiin päätökseen huhtikuussa.
- Atria investoi 30 miljoonaa euroa tuotannon uudelleenjärjestelyihin Ruotsissa – tuotantoa keskitetään Sköllerstan tehtaalle ja Malmön tehdas suljetaan.
-
Kaikkiin Atria tuotemerkin kanatuotteiden pakkauksiin lisätään tuotteen hiilijalanjäljestä kertova merkintä. Merkintä pakkauksessa kertoo tuotteen koko tuotantoketjun ilmastovaikutuksen hiilidioksidiekvivalenteiksi muutettuna (kg CO2e / tuote).
- Atria jakoi osinkoa 0,50 euroa osakkeelta 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta.

Tammi-kesäkuu 2021
- Konsernin liikevaihto oli 748,5 miljoonaa euroa (723,0 milj. euroa).
- Konsernin oikaistu liikevoitto oli 19,1 miljoonaa euroa (6,4 milj. euroa).
- Konsernin liiketulos oli -26,0 miljoonaa euroa (6,4 milj. euroa) eli -3,5 % (0,9 %) liikevaihdosta. Liikevoiton oikaisuerä muodostuu venäläisen tytäryhtiön (OOO Pit-Product) myynnin yhteydessä tuloslaskelmaan kirjatuista ruplan ja euron välisistä kertyneistä muuntoeroista -45,1 miljoonaa euroa.
- Atria Suomen liikevaihto ja -voitto vahvistuivat selvästi. Myynti kasvoi kaikissa myyntikanavissa, erityisesti Food Service -myynti ja Kiinan vienti lisääntyivät. Liikevoitto oli 7,6 miljoonaa euroa edellisvuotta parempi.
- Atria Ruotsin liikevaihdon ja -tuloksen paraneminen oli seurausta vakaista raaka-aineiden hinnoista, Ruotsin kruunun vahvistumisesta ja hyvästä myynnin kehityksestä pikaruoka-asiakkaille.
- Atria Tanska & Viron liikevoitto kasvoi merkittävästi edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna, mikä pääosin johtui liharaaka-aineen alhaisemmasta hintatasosta.
- Atria-konsernin operatiivista rakennetta ja segmenttiraportointia muutettiin. Raportoitavat segmentit ovat jatkossa Atria Suomi, Atria Ruotsi ja Atria Tanska & Viro. Segmenttimuutoksen myötä pikaruokaliiketoimintaa Venäjällä harjoittava Sibylla Rus -yhtiö raportoidaan 1.1.2021 lähtien osana Atria Ruotsin segmenttiä.

 

Q2 Q2 H1 H1
Milj. € 2021 2020 2021 2020 2020
Liikevaihto
   Atria Suomi 277,7 263,0 537,9 515,6 1 066,3
   Atria Ruotsi 88,0 78,3 164,7 156,3 332,2
   Atria Tanska & Viro 26,7 26,9 51,2 53,3 106,8
   Kohdistamattomat 4,6 10,2 14,6 23,8 51,8
   Eliminoinnit -9,8 -12,1 -19,9 -26,1 -53,0
Liikevaihto yhteensä 387,2 366,3 748,5 723,0 1 504,0
Liikevoitto ennen vertailu-
kelpoisuuteen vaikuttavia eriä
   Atria Suomi 11,3 7,3 21,1 13,5 43,1
   Atria Ruotsi 0,3 -1,6 -1,0 -3,3 0,8
   Atria Tanska & Viro 2,0 1,1 4,0 1,4 5,3
   Kohdistamattomat -1,0 -2,7 -5,0 -5,2 -8,7
Oikaistu liikevoitto yhteensä 12,6 4,1 19,1 6,4 40,5
Oikaistu liikevoitto-% 3,2 % 1,1 % 2,6 % 0,9 % 2,7 %
Liikevoiton vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat erät:
Kohdistamattomat
   Tytäryhtiön myynnin
   vaikutus -45,1 0.0 -45,1 0.0 0,0
Liiketulos -32,5 4,1 -26,0 6,4 40,5
Liiketulos-% -8,4 % 1,1 % -3,5 % 0,9 % 2,7 %
Tulos ennen veroja -31,9 3,6 -26,8 4,7 37,3
Osakekohtainen tulos, € -1,25 0,07 -1,11 0,08 0,81

Juha Gröhn, toimitusjohtaja

”Vuoden 2021 ensimmäiset 6 kuukautta ovat olleet Atrialle suotuisia. Liikevaihto on kasvanut 26 miljoonalla eurolla lähes 750 miljoonaan euroon. Oikaistu liikevoitto on nyt 19,1 miljoonaa euroa, kun se vuosi sitten oli 6,4 miljoonaa euroa.

Kuluvan vuoden toisella neljänneksellä kaikki liiketoiminta-alueet paransivat kannattavuuttaan viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna ja tekivät positiivisen liiketuloksen. Oikaistu liikevoitto oli nyt 12,6 miljoonaa euroa, kun se vuosi sitten oli 4,1 miljoonaa euroa.

Atrian venäläinen tytäryhtiö Pit-Product myytiin ja tässä yhteydessä vuosien saatossa kertynyt ruplan ja euron välinen muuntoero kirjattiin tuloslaskelmaan. Muuntoero oli -45,1 miljoonaa euroa. Tästä syystä liiketulos oli tammi-kesäkuussa -26,0 miljoonaa euroa. Kirjauksella ei ollut vaikusta Atrian rahavirtaan eikä omavaraisuuteen. Kesäkuun lopussa Atrian omavaraisuus oli 49 prosenttia. Venäjällä Sibylla-pikaruoan myynti jatkuu osana Atrian liiketoimintaa. Toiminta raportoidaan osana Atria Ruotsin liiketoiminta-aluetta. Sibyllan myynti Venäjällä on kehittynyt hyvin.

Kevään ja alkukesän aikana koronarajoituksia on purettu kaikissa niissä maissa, joissa Atria toimii ja tämä on välittömästi elvyttänyt Food Service - sekä pikaruokamyyntiä. Vielä ei olla sillä tasolla, jolla oltiin ennen koronaviruksen ilmaantumista, mutta palautuminen on hyvässä vauhdissa. Vastaavasti myynnin kasvu vähittäiskauppaan on taittumassa. Muutokset ovat ennakoituja ja Atria on varautunut myyntikanavien välisen painottumisen muutokseen.

Alkuvuonna sianlihan vienti erityisesti Kiinaan on kasvanut. Hintataso Kiinan markkinoilla oli tasainen alkukesään saakka, mutta sitten hinnat kääntyivät alaspäin. Nyt olemme uudella hintatasolla loppukesän ja alkusyksyn toimitusten osalta. Loppuvuoden tilanne on avoin.

Tuoteryhmistä vahvin kehitys on valmisruoassa. Vuosi sitten valmisruokamarkkina oli laimea pitkän ja vahvan kasvujakson jälkeen. Nyt on palattu jälleen kasvuun. Muiden tuoteryhmien osalta tilannetta kuvaa parhaiten sana ”vakaa”.

Sekä Food Service -markkinan elpyminen että valmisruoan kysynnän kasvu osoittaa, ettei edes koronapandemia aiheuta pysyvää muutosta ruokailutottumuksiimme. Haluamme tasapainon kodin ja kodin ulkopuolisen ruokailun välillä. Myös ruoanlaittoon käytetty aika halutaan pitää kohtuullisena.

Siipikarjatehtaan rakentaminen Nurmoon on käynnistynyt maansiirtotöillä suunnitellussa aikataulussa.”

Huhti-kesäkuu 2021


Atria-konsernin huhti-kesäkuun liikevaihto oli 387,2 miljoonaa euroa (366,3 milj. euroa). Oikaistu liikevoitto oli 12,6 miljoonaa euroa (4,1 milj. euroa). Konsernin liiketulos oli -32,5 miljoonaa euroa (4,1 milj. euroa). Liiketulos sisältää myydyn venäläisen tytäryhtiön (OOO Pit-Product) muuntoerokirjauksen -45,1 miljoonaa euroa. Atrian liikevaihto kasvoi 5,7 prosenttia, mikä johtui lisääntyneestä myynnistä Food Service -asiakkaille ja vientiasiakkaille Suomessa sekä Atria Ruotsin pikaruokamyynnin kasvusta.

Atria-konsernin oikaistu liikevoitto vahvistui lisääntyneen myynnin, suotuisan myynnin rakenteen ja paremman kustannusten hallinnan vuoksi. Erityisesti Atria Suomen liikevoiton kasvu oli selkeä, mikä oli seurausta paremmasta liikevaihdosta, lisääntyneestä Food Service -myynnistä ja viennistä sekä hyvästä kustannusten hallinnasta.

Atria nosti vuoden 2021 liikevoitto-ohjeistustaan ja arvioi oikaistun liikevoiton olevan 41 - 48 miljoonaa euroa (40,5 milj. euroa). Syy liikevoittoennusteen parantamiselle on alkuvuoden aikana lisääntynyt sianlihan vienti Suomesta Kiinaan, myynnin suotuisa rakenne ja kustannusten hallinta. Lisäksi 30.4.2021 myydyn OOO Pit-Productin operatiivisen toiminnan negatiivinen vaikutus konsernin liiketulokseen jäi ennustettua lyhytaikaisemmaksi.

Atria teki toukokuussa päätöksen investoida 30 miljoonaa euroa tuotannon uudelleenjärjestelyyn Ruotsissa. Investointi sisältää tuotantotilojen laajennuksen ja uusien tuotantolaitteiden hankintoja Sköllerstan tehtaalle. Uudelleenjärjestelyn myötä Malmön tuotanto siirretään Sköllerstan ja Mohedan tehtaille Ruotsissa sekä Hanstedin tehtaille Tanskassa. Tuotannon siirron odotetaan valmistuvan vuoden 2023 aikana. Tuotannon keskittämisellä Atria haluaa varmistaa tulevaisuuden kilpailukykynsä tehokkaammalla tuotannolla ja logistiikalla, joilla on myös pienemmät ilmastovaikutukset. Uudelleenjärjestelyn arvioidaan tuottavan Atrialle yhteensä 3,5 miljoonan euron vuotuiset säästöt.

Atria teki helmikuussa sopimuksen venäläisen tytäryhtiönsä OOO Pit-Productin myymisestä Limited Liability Company Agricultural Complex Mikhailovskiylle, joka kuuluu Cherkizovo Groupiin. Yrityskauppa, jolla OOO Pit-Productin omistusoikeus siirtyy ostajalle, saatiin päätökseen huhtikuun lopulla. Kauppahinta on noin 32 miljoonaa euroa. Muuntoeron lisäksi yritysmyynnillä ei ollut muuta vaikutusta Atrian konsernitulokseen. Myydyn liiketoiminnan vaikutus Atria-konsernin liikevaihtoon on noin 35 miljoonaa euroa. Liiketoiminta on ollut tappiollista. Myyntisopimus ei sisältänyt Atria Venäjän toista tytäryhtiötä Sibylla Rus LLC:tä, joka harjoittaa pikaruokaliiketoimintaa Venäjällä.

Pit-Productiin liittyvien kertyneiden muuntoerojen määrä 30.4.2021 oli -45,1 miljoonaa euroa. Muuntoeroa on muodostunut Pit-Productin omistuksenaikaisista valuuttakurssimuutoksista. Atria osti Pit-Productin vuonna 2005. Tuolloin Ruplan kurssi euroa vastaan oli noin 34 ja myyntihetkellä noin 90. Ulkomaisesta tytäryhtiöstä luovuttaessa kyseiseen yhtiöön liittyvät jo aikaisemmin omassa pääomassa esitetyt kertyneet muuntoerot kirjataan tulosvaikutteisesti. Koska kertyneet muuntoerot pienentävät jo konsernin omaa pääomaa, tällä kirjauksella ei ole vaikutusta konsernin omavaraisuuteen eikä kassavirtaan.

Atrian venäläisen tytäryhtiön Pit-Productin myynnin seurauksena MBA Ilari Hyyrynen on nimitetty 5.5.2021 alkaen Venäjällä, Kazakstanissa ja Valko-Venäjällä toimivan pikaruokaketju Sibylla Russian toimitusjohtajaksi. Ilari Hyyrynen on aiemmin toiminut Atria Venäjä -liiketoiminta-alueen johtajana.
Ilari Hyyrynen on Atria-konsernin johtoryhmän jäsen ja raportoi toimitusjohtaja Juha Gröhnille.

Atria Suomen huhti-kesäkuun liikevaihto oli 277,7 miljoonaa euroa (263,0 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu johtui pääosin Food Service -markkinan elpymisestä edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Huhti-kesäkuun Food Service -myynti oli kuitenkin vielä jonkin verran jäljessä vuoden 2019 vastaavaa jaksoa, jolloin markkinassa ei vielä ollut koronarajoituksia. Myynti vähittäiskauppaan oli lähes edellisvuoden vastaavan jakson tasolla, vaikka vertailukaudella vähittäiskauppamyynti oli merkittävästi paremmalla tasolla koronahamstrauksen vuoksi. Vienti Kiinaan lisääntyi edelleen. Myös A-Rehun rehumyynti kehittyi myönteisesti katsauskaudella. Liikevoitto oli 11,3 miljoonaa euroa (7,3 milj. euroa). Liikevoiton kasvu johtui paremmasta liikevaihdosta, suotuisasta myynnin rakenteesta ja hyvästä kustannusten hallinnasta. Lakisääteinen työeläkevakuutusmaksun alennus poistui toukokuun alusta lähtien, ja sillä oli negatiivinen vaikutus liiketulokseen.

Atria Ruotsin huhti-kesäkuun liikevaihto oli 88,0 miljoonaa euroa (78,3 milj. euroa). Liikevaihto paikallisessa valuutassa kasvoi 8,9 prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Sibylla ja Food Service -tuotteiden myynti oli edelleen normaalia alhaisemmalla tasolla koronarajoituksien takia. Food Service - ja pikaruokamarkkina Ruotsissa alkoi elpyä katsauskauden lopulla koronarajoitusten asteittaisen poistumisen myötä. Myynti vähittäiskauppaan oli hieman heikompaa edellisvuoteen verrattuna. Myynti pikaruoka-asiakkaille parani merkittävästi – erityisesti Venäjällä. Koronarajoitusten takia kotimaan matkailu on lisääntynyt Venäjällä, mikä on kasvattanut paikallista pikaruokamarkkinaa. Liikevoitto oli 0,3 miljoonaa euroa (-1,6 milj. euroa). Liikevoiton kasvu oli seurausta vakaista raaka-ainehinnoista ja Ruotsin kruunun vahvistumisesta sekä parantuneesta myynnistä pikaruoka-asiakkaille.

Atria Tanska & Viron huhti-kesäkuun liikevaihto oli 26,7 miljoonaa euroa (26,9 milj. euroa). Liikevoitto oli 2,0 miljoonaa euroa (1,1 milj. euroa). Atria Tanska & Viron liikevoitto kasvoi selkeästi edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Myynti vähittäiskauppaan kasvoi, mutta koronarajoitukset heikensivät vientiä. Liikevoitto kasvoi voimakkaasti, mikä oli seurausta liharaaka-aineen alhaisemmasta hintatasosta.

Tammi–kesäkuu 2021


Atria-konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 748,5 miljoonaa euroa (723,0 milj. euroa). Oikaistu liikevoitto oli 19,1 miljoonaa euroa (6,4 milj. euroa). Konsernin liiketulos oli -26,0 miljoonaa euroa (6,4 milj. euroa). Atria-konsernin liikevaihto kasvoi ensimmäisen neljänneksen hyvän vähittäiskauppamyynnin ja viennin ansiosta. Myynti Food Service -asiakkaille vahvistui toisella vuosineljänneksellä erityisesti Suomessa. Konsernin oikaistua liikevoittoa paransivat liikevaihdon kasvu, viennin hyvä kehitys ja alhaisemmat kustannukset.

Atria Suomen liikevaihdon kasvu johtui lisääntyneestä myynnistä kaikissa myyntikanavissa, erityisesti Food Service -myynti ja Kiinan vienti kasvoivat edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Atria Suomen liikevoitto parani, mikä oli seurausta lisääntyneestä liikevaihdosta, paremmasta myynnin rakenteesta ja hyvästä kustannusten hallinnasta. Kiinan vientihinnat kääntyivät laskuun katsauskauden lopulla.

Atria Ruotsin liikevaihto paikallisessa valuutassa vahvistui 2,1 prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna, liiketulos parani yli 2 miljoonaa euroa. Koronarajoitukset vaikuttivat negatiivisesti Food Service - ja pikaruokaliiketoimintaan, katsauskauden lopulla markkina alkoi kuitenkin elpyä. Atria Ruotsin liiketuloksen kehitystä painoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotosta aiheutuneet kustannukset. Atria-konsernin segmenttimuutoksen myötä Venäjällä pikaruokaliiketoimintaa harjoittava Sibylla Rus -yhtiö raportoidaan 1.1.2021 lähtien osana Atria Ruotsin segmenttiä. Muutoksella oli positiivinen vaikutus katsauskauden ja vertailukauden liikevaihtoon ja -tulokseen.

Atria Tanska & Viron liikevoitto kasvoi 2,5 miljoonaa euroa. Liikevoiton parannus johtui alkuvuoden alhaisista raaka-aineiden hinnoista ja hyvästä kustannusten hallinnasta.

Atria kasvatti omistustaan 20 prosentilla Kaivon Liha Kaunismaa Oy:n (Kaivon Liha) osakekannasta maaliskuussa tehdyillä osakekaupoilla. Atria omistaa nyt 90 prosenttia Kaivon Lihan osakkeista. Vuonna 2016 Atria osti 70 prosenttia Kaivon Lihan osakkeista. Kaivon Lihalla on vahva markkina-asema Suomessa korkealaatuisten hampurilaispihvien ja kebab-tuotteiden valmistajana.

Atria Suomen tammi-kesäkuun liikevaihto oli 537,9 miljoonaa euroa (515,6 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu johtui lisääntyneestä myynnistä kaikissa myyntikanavissa, erityisesti Food Service -myynti ja Kiinan vienti kasvoivat edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevoitto nousi 21,1 miljoonaan euroon (13,5 milj. euroa). Liikevoiton kasvu johtui lisääntyneestä liikevaihdosta, paremmasta myynnin rakenteesta ja hyvästä kustannusten hallinnasta. Alkuvuoden aikana Kiinan vientihinnat olivat kohtuullisen vakaita, mutta kääntyivät laskuun katsauskauden lopulla.

Atria Ruotsin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 164,7 miljoonaa euroa (156,3 milj. euroa). Liikevaihto paikallisessa valuutassa vahvistui 2,1 prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Koronarajoitukset vaikuttivat negatiivisesti Food Service - ja pikaruokaliiketoimintaan, katsauskauden lopulla markkina alkoi kuitenkin elpyä. Myynti vähittäiskauppaan pieneni toisen neljänneksen lopulla. Liiketulos oli -1,0 miljoonaa euroa (-3,3 milj. euroa). Liiketuloksen kehitystä painoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotosta aiheutuneet kustannukset. Atria-konsernin segmenttimuutoksen myötä Venäjällä pikaruokaliiketoimintaa harjoittava Sibylla Rus -yhtiö raportoidaan 1.1.2021 lähtien osana Atria Ruotsin segmenttiä. Muutoksella oli positiivinen vaikutus katsauskauden ja vertailukauden liikevaihtoon ja -tulokseen.

Atria Tanska & Viron tammi-kesäkuun liikevaihto oli 51,2 miljoonaa euroa (53,3 milj. euroa). Liikevoitto oli 4,0 miljoonaa euroa (1,4 milj. euroa). Alkuvuoden aikana toteutetut hinnankorotukset vahvistivat liikevaihtoa. Liikevoiton kasvuun vaikuttivat alhaisella tasolla pysyneet liharaaka-aineiden hinnat ja hyvä kustannusten hallinta.

Atria Suomi kertoo kanatuotteiden hiilijalanjäljen pakkauksissaan ja panostaa uusiutuvan energian käyttöön – Atria Ruotsi ja Atria Tanska vähentävät muovin määrää pakkauksissaan


Atria Suomi on laajentanut kanatuotteidensa hiilijalanjäljen laskentaa ja nyt kaikkiin Atria tuotemerkin kanatuotteiden pakkauksiin lisätään tuotteen hiilijalanjäljestä kertova merkintä. Merkintä pakkauksessa kertoo tuotteen koko tuotantoketjun ilmastovaikutuksen hiilidioksidiekvivalenteiksi muutettuna. Hiilijalanjälki on laskettu ja ilmoitetaan tuotenimikekohtaisesti (kg CO2e / tuote). Alkutuotannon hiilijalanjäljen laskennan avulla pystytään perusteellisemmin ymmärtämään koko toiminnan hiilipäästöjen syntyminen ja mistä päästöjä voidaan pienentää. Tämä on yksi askel matkalla kohti Atrian tavoitetta, joka on aidosti hiilineutraali ruokaketju vuoteen 2035 mennessä.

Atria Ruotsi toi markkinoille uuden Lönneberga-kanapakkauksen, jossa muovin määrää on vähennetty huomattavasti. Uudessa pakkauksessa on 57 prosenttia aiempaa vähemmän muovia, mikä tarkoittaa 20 tonnia vähemmän muovia vuodessa. Atria Tanska toi markkinoille Aalbaek-leivänpäällisiin uuden pakkauksen, jossa on käytetty noin 20 prosenttia aiempaa vähemmän muovia.

Atria Suomi käynnisti toukokuussa hankkeen tuulivoimapuiston rakentamiseksi. Suunnitelmissa on noin 45 megawatin tuulivoimapuiston rakentaminen, mikä tarkoittaisi, että Nurmon tehtaan läheisyyteen nousisi 7 tuulimyllyä. Tuulivoimapuiston toteuttajaksi on perustettu hankeyhtiö Lakeuden Taivaanraapija Oy. Hanke perustuu kotimaiseen, maakunnalliseen omistajuuteen. Yhtiön omistajina ovat Itikka osuuskunta (60 %), Skarta Group (30 %) ja Atria (10 %). Yhtiö tuottaisi uusiutuvaa energiaa Atrialle, ja tuotot palautuvat omistajille, suomalaisille perhetiloille.

Atria Suomi toteuttaa yhdessä Nurmon Aurinko Oy:n kanssa aurinkovoimalan laajennuksen Nurmon tehtaan yhteyteen. Nykyisen vuonna 2018 käyttöönotetun voimalan paneeliteho lähes kaksinkertaistuu: laajennusosan paneeliteho on 5 MWp ja se koostuu yli 9 400 aurinkopaneelista. Aurinkopuiston pinta-ala on lähes 7 hehtaaria, mikä vastaa yli 9 jalkapallokenttää. Se tuottaa vuodessa noin 4 250 MWh aurinkosähköä, mikä vastaa noin 2100 kerrostaloyksiön vuosikulutusta. Aurinkopuiston laajennusosan rakennustyöt käynnistyvät heinä-elokuussa ja se on valmis käyttöönotettavaksi vuoden 2022 aikana. Hankkeen toteuttaja Nurmon Aurinko Oy on saanut hankkeeseen Business Finlandilta 20 prosentin suuruisen energiatuen. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 2,7 miljoonaa euroa. Laajennusosan käyttöönoton jälkeen Atrian vuotuinen aurinkosähkön tuotanto on yli 9 000 MWh.

 

Tunnusluvut
milj. EUR 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Oma pääoma/osake, EUR 15,14 14,24 14,96
Korolliset velat 191,2 263,0 218,1
Omavaraisuusaste, % 48,9 % 43,8 % 46,8 %
Nettovelkaantumisaste, % 41,5 % 59,7 % 43,6 %
Bruttoinvestoinnit 20,4 23,4 45,6
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, % 2,7 % 3,2 % 3,0 %
Henkilöstö keskimäärin* 3 770 4 515 4 444
* Katsauskauden luku on ilman OOO Pit-Productin henkilömäärää.
 

Tulevaisuuden näkymät

Atria nosti katsauskaudella vuoden 2021 liikevoitto-ohjeistustaan ja arvioi oikaistun liikevoiton olevan 41 - 48 miljoonaa euroa (40,5 milj. euroa).

Syy liikevoittoennusteen parantamiselle on alkuvuoden aikana lisääntynyt sianlihan vienti Suomesta Kiinaan, myynnin suotuisa rakenne ja kustannusten hallinta. Lisäksi 30.4.2021 myydyn OOO Pit-Productin operatiivisen toiminnan negatiivinen vaikutus konsernin liiketulokseen jäi ennustettua lyhytaikaisemmaksi. Loppuvuoden tuloskehitykseen vaikuttavat eri myyntikanavien kysynnän kehittyminen, viennin kannattavuus sekä kustannusinflaation vaikutukset.

Ohjeistuksessa päivitettiin liikevoiton kehitystä kuvaava lause sekä OOO Pit-Productin myynnistä kertyneiden muuntoerojen määrä. Muilta osin ohjeistus on pysynyt ennallaan.

Päivitetty ohjeistus:
Vuonna 2021 Atria-konsernin oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan 41 - 48 miljoonaa euroa (40,5 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto määritetään oikaisemalla tuloslaskelman liikevoittoa olennaisilla vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä. Näitä voivat olla esimerkiksi tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomat tapahtumat kuten toiminnan uudelleenjärjestelyt, liiketoimintojen myynneistä johtuvat myyntivoitot ja -tappiot, arvonalentumiset sekä merkittävien liiketoimintojen lopettamiskulut. Tällainen liiketulokseen vaikuttava erä on OOO Pit-Productin myynnistä aiheutunut muuntoerokirjaus -45,1 miljoonaa euroa, joka kirjattiin kaupan lopullisen toteutumisen myötä.

Atria toimii pääasiallisesti vähittäiskauppa- ja Food Service -markkinoilla Suomessa ja Ruotsissa. Globaalien lihamarkkinoiden voimakkaat ja nopeat muutokset vaikuttavat entistä vahvemmin yhtiön kehitykseen ja heikentävät ennustettavuutta.

Siipikarjalihan kulutuksen arvioidaan edelleen kasvavan, samalla kun punaisen lihan kulutus hieman pienenee. Atria on lisännyt lihan vientiä, ja esimerkiksi sianlihan viennin Kiinaan arvioidaan edelleen kasvavan vuoden 2021 aikana.

Vuonna 2020 alkanut ja edelleen vuoden 2021 alussa jatkunut koronaviruspandemia on aiheuttanut elintarviketoimialalla voimakkaita ja nopeita muutoksia toimintaympäristöön. Tämä on vaikeuttanut yhtiön kehityksen ennustettavuutta. Atrian liiketoimintaan liittyviä välittömiä vaikutuksia ovat olleet esimerkiksi ravintolatoimintaan ja julkisiin ruokapalveluihin kohdistetut kansalliset rajoitukset, jotka vähentävät myyntiä Food Service -asiakkaille. Koronaviruspandemian vallitessa arkiruuan merkitys on vahvistunut. Kuluttajien ostovoiman mahdollinen heikentyminen vaikuttaa myös ruokaostoksiin ja voi muuttaa Atrian tuotteiden myynnin rakennetta epäsuotuisaksi.

Aiemmin julkaistu ohjeistus oli:

Vuonna 2021 Atria-konsernin oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan 37 - 43 miljoonaa euroa (40,5 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto määritetään oikaisemalla tuloslaskelman liikevoittoa olennaisilla vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä. Näitä voivat olla esimerkiksi tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomat tapahtumat kuten toiminnan uudelleenjärjestelyt, liiketoimintojen myynneistä johtuvat myyntivoitot ja -tappiot, arvonalentumiset sekä merkittävien liiketoimintojen lopettamiskulut. Tällainen liiketulokseen vaikuttava erä on toteutuessaan OOO Pit-Productin myynnistä aiheutuva muuntoerokirjaus. Pit-Productiin liittyvien kertyneiden muuntoerojen määrä 31.12.2020 oli noin -45 miljoonaa euroa. Muuntoerokirjaukset riippuvat Ruplan kurssin kehityksestä ja ne tehdään kaupan lopullisen toteutumisen myötä.

Atria toimii pääasiallisesti vähittäiskauppa- ja Food Service -markkinoilla Suomessa ja Ruotsissa. Globaalien lihamarkkinoiden voimakkaat ja nopeat muutokset vaikuttavat entistä vahvemmin yhtiön kehitykseen ja heikentävät ennustettavuutta.

Siipikarjalihan kulutuksen arvioidaan edelleen kasvavan, samalla kun punaisen lihan kulutus hieman pienenee. Atria on lisännyt lihan vientiä, ja esimerkiksi sianlihan viennin Kiinaan arvioidaan edelleen kasvavan vuoden 2021 aikana.

Vuonna 2020 alkanut ja edelleen vuoden 2021 alussa jatkunut koronaviruspandemia on aiheuttanut elintarviketoimialalla voimakkaita ja nopeita muutoksia toimintaympäristöön. Tämä on vaikeuttanut yhtiön kehityksen ennustettavuutta. Atrian liiketoimintaan liittyviä välittömiä vaikutuksia ovat olleet esimerkiksi ravintolatoimintaan ja julkisiin ruokapalveluihin kohdistetut kansalliset rajoitukset, jotka vähentävät myyntiä Food Service -asiakkaille. Koronaviruspandemian vallitessa arkiruuan merkitys on vahvistunut. Kuluttajien ostovoiman mahdollinen heikentyminen vaikuttaa myös ruokaostoksiin ja voi muuttaa Atrian tuotteiden myynnin rakennetta epäsuotuisaksi.

Julkistamismenettely


Atria Oyj noudattaa Finanssivalvonnan 5.2b-standardin mukaista julkistamismenettelyä ja julkistaa puolivuosivuosikatsauksen 1.1. – 30.6.2021 tämän pörssitiedotteen liitteenä. Tiedote on saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.atria.com.

Lisätietoja: Juha Gröhn, toimitusjohtaja, Atria Oyj, p. 0400 684 224.

Osavuosikatsauksen julkistaminen


Atria Oyj:n toimitusjohtaja Juha Gröhn esittelee yhtiön puolivuosikatsauksen tuloskehitystä webcastissa tänään 20.7.2021 klo 10.00 –11.00. Webcast on nähtävillä Atrian verkkosivuilla osoitteessa www.atria.fi/konserni/sijoittajat/. Webcastin aikana voi esittää kysymyksiä kirjallisesti chatin välityksellä. Tallenne tiedotustilaisuudesta ja tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla saman päivän aikana osoitteessa www.atria.fi/konserni/sijoittajat/taloustieto/osavuosikatsaukset/.

ATRIA OYJ
Hallitus

Lisätietoja antaa Atria Oyj:n toimitusjohtaja Juha Gröhn, p. 0400 684224.

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.com

Puolivuosikatsaus on saatavilla kotisivuiltamme www.atria.com. 

Atria Oyj H1 2021_puolivuosikatsaus.pdf Atria Oyj_Q2_2021_esitysmateriaali_suomi.pdf

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen