Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 15.2.2022

Atria Oyj tilinpäätöstiedote, 1.1. – 31.12.2021

Atria Oyj, tilinpäätöstiedote, 15.2.2022, klo 8.00


Atria Oyj, tilinpäätöstiedote, 1.1. – 31.12.2021

Atria menestyi hyvin vuoden 2021 vaativassa toimintaympäristössä


Loka-joulukuu 2021
- Konsernin liikevaihto oli 403,6 miljoonaa euroa (398,6 milj. euroa).
- Konsernin liikevoitto oli 12,6 miljoonaa euroa (15,1 milj. euroa) eli 3,1 % (3,8 %) liikevaihdosta.
- Konsernin oikaistu liikevoitto oli 10,3 miljoonaa euroa (15,1 milj. euroa). Liikevoiton oikaisuerä muodostuu 2,3 miljoonan euron kertaluonteisesta työeläkemaksun palautuksesta Ruotsissa.
-
Konsernin liikevaihto kasvoi, mikä johtui pääosin myynnin lisääntymisestä Foodservice-, pikaruoka- ja rehuasiakkaille.
- Myynti vähittäiskauppaan oli edellisvuoden vastaavan jakson tasolla ja vienti Kiinaan pieneni markkinatilanteen vaikeutuessa loppuvuonna.
- Kohonneet kustannukset heikensivät liikevoittoa kaikilla liiketoiminta-alueilla.


Tammi-joulukuu 2021
- Konsernin liikevaihto oli 1540,2 miljoonaa euroa (1504,0 milj. euroa).
- Konsernin liikevoitto oli 6,4 miljoonaa euroa (40,5 milj. euroa) eli 0,4 % (2,7 %) liikevaihdosta.
- Konsernin oikaistu liikevoitto oli 49,2 miljoonaa euroa (40,5 milj. euroa). Liikevoiton oikaisuerä muodostuu myydyn venäläisen tytäryhtiön (OOO
Pit-Product) muuntoeroista -45,1 miljoonaa euroa ja 2,3 miljoonan euron työeläkemaksun palautuksesta Ruotsissa.
-
Kohonneet kustannukset painoivat liikevoittoa kaikilla liiketoiminta-alueilla vuoden lopussa.
-
Atria Suomen liikevaihto ja -voitto vahvistuivat selvästi. Myynti kasvoi kaikissa myyntikanavissa, erityisesti Foodservice-myynti ja rehumyynti olivat edellisvuotta parempia.
-
Atria Ruotsin liikevoiton paraneminen oli seurausta hyvästä myynnin kehityksestä Foodservice- ja pikaruoka-asiakkaille sekä 2,3 miljoonan euron kertaluonteisesta työeläkemaksun palautuksesta.
- Atria Tanska & Viron liikevoitto oli edellisvuotta heikompi, mikä johtui vuoden lopulla voimakkaasti nousseista kustannuksista.
-
Atria-konsernin operatiivista rakennetta ja segmenttiraportointia muutettiin. Raportoitavat segmentit ovat Atria Suomi, Atria Ruotsi ja Atria Tanska & Viro. Segmenttimuutoksen myötä pikaruokaliiketoimintaa Venäjällä harjoittava Sibylla Rus -yhtiö raportoidaan 1.1.2021 lähtien osana Atria Ruotsin segmenttiä.
- Atrian venäläisen tytäryhtiön OOO Pit-Productin myynti saatiin päätökseen huhtikuussa.
- Atria investoi vuosina 2022–2023 noin 30 miljoonaa euroa tuotannon uudelleenjärjestelyihin Ruotsissa, tuotantoa keskitetään Sköllerstan tehtaalle ja Malmön tehdas suljetaan.
-
Atrian työturvallisuus on parantunut merkittävästi viimeisen neljän vuoden aikana. Vuonna 2017 Atrian LTA-taajuus oli 41 ja vuonna 2021 se on parantunut 14:ään, laskua 66 % (LTA-taajuus = työpaikalla sattuneiden poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohden).
- Konsernin oikaistu osakekohtainen tulos 1,27 euroa (0,81 euroa). Hallitus esittää, että yhtiö jakaa vuodelta 2021 osinkoa 0,63 euroa (0,50 euroa) osakkeelle.

Katsauskauden jälkeen:
- Atria Suomi sai tammikuussa 2022 siipikarjatuotteiden vientiluvan Etelä-Koreaan. Ensimmäinen tuote-erä Etelä-Koreaan lähtee helmi-maaliskuun 2022 aikana.

Q4 Q4 Q1-Q4 Q1-Q4
Milj. € 2021 2020 2021 2020
Liikevaihto
   Atria Suomi 293,2 284,5 1 105,7 1 066,3
   Atria Ruotsi 92,7 85,1 351,7 332,2
   Atria Tanska & Viro 26,4 26,6 104,9 106,8
   Kohdistamattomat* 0,2 14,0 15,0 51,8
   Eliminoinnit -8,9 -11,5 -37,1 -53,0
Liikevaihto yhteensä 403,6 398,6 1 540,2 1 504,0
Liikevoitto ennen vertailu-
kelpoisuuteen vaikuttavia eriä
   Atria Suomi 10,6 14,4 48,1 43,1
   Atria Ruotsi 0,6 1,2 2,7 0,8
   Atria Tanska & Viro 0,0 1,7 5,1 5,3
   Kohdistamattomat* -0,9 -2,2 -6,8 -8,7
Oikaistu liikevoitto yhteensä 10,3 15,1 49,2 40,5
Oikaistu liikevoitto-% 2,5 % 3,8 % 3,2 % 2,7 %
Liikevoiton vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat erät:
Atria Ruotsi
  Työeläkemaksun palautus** 2,3 0,0 2,3 0,0
Kohdistamattomat
  Tytäryrityksen myynnin vaikutus*** 0,0 0,0 -45,1 0,0
Liikevoitto 12,6 15,1 6,4 40,5
Liikevoitto-% 3,1 % 3,8 % 0,4 % 2,7 %
Voitto ennen veroja 12,3 14,6 4,8 37,3
Osakekohtainen tulos, € 0,34 0,22 -0,24 0,81
Oikaistu osakekohtainen tulos, € 0,26 0,22 1,27 0,81
* Konsernikulut ja myydyn tytäryhtiön, OOO Pit-Productin liikevaihto ja -tulos raportoidaan kohdistamattomissa.
** Sisältyy liiketoiminnan muihin tuottoihin.
*** Sisältyy liiketoiminnan muihin kuluihin.


Juha Gröhn, toimitusjohtaja

Kasvun ja tuloksen osalta vuosi 2021 oli vahva Atrialle. Atrian liikevaihto nousi 1 540,2 miljoonaan euroon. Kasvua edellisvuoteen kertyi noin 36 miljoonaa euroa. Kehitys oli hyvä, kun otetaan huomioon, että Atrian venäläisen tytäryhtiön OOO Pit-Productin myynti saatiin päätökseen huhtikuussa, ja sillä oli pienentävä vaikutus koko vuoden liikevaihtoon. Konsernin liikevaihto kasvoi noin 5 prosenttia ilman myydyn venäläisen tytäryhtiön vaikutusta.

Vuoden 2021 oikaistu liikevoitto oli 49,2 miljoonaa euroa. Tulokseen voi olla tyytyväinen. Erityisesti vuoden 2021 ensimmäisen 6 kuukauden suoritus oli hyvä. Vaikka koronan aiheuttamat poikkeusolot ovat pitkittyneet, Atrian suorituskyky on ollut hyvällä tasolla. Arjesta on suoriuduttu ilman merkittäviä poikkeamia tuotteiden valmistamisessa ja toimittamisessa asiakkaillemme. Myös tulevaisuuteen suuntaava liiketoiminnan kehittämistyö on edennyt suunnitellusti.

Loppuvuonna kauppa kävi odotetun mukaisesti, mutta kustannusten nousu heikensi kannattavuutta. Kustannusten nousu on rasittanut Atrian kotimarkkinoita kaikilla liiketoiminta-alueilla ja on koskenut laajalti Atrian hankkimia raaka-aineita, materiaaleja, tarvikkeita ja palveluita. Myös energiakustannukset ovat olleet nousussa. Vuoden viimeisen kolmen kuukauden vertailukelpoinen liikevoitto oli 10,3 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 liikevoitosta jäätiin 5 miljoonaa euroa nimenomaan kustannusten nousun vuoksi.

Markkinatilanteeseen vaikuttaa ratkaisevasti koronaepidemian tilanne ja tilanteesta seuraavat rajoitteet, kun koronan vuoksi kodin ulkopuolella tapahtuvaa ruokailua rajoitetaan, Foodservice-myynti vähenee. Rajoitteiden helpottuessa Foodservice-myynti palautuu ripeästi hyvälle tasolle. Omikron-koronavariantin ilmaantumista seuranneet rajoitteet pysäyttivät elpymässä olleen ravintolakaupan uudelleen vuoden lopulla. Vähittäiskaupan tilanne kokonaisuutena on ollut yllätyksetön ja myynti vakaa. Vähittäiskaupassa tuoteryhmien sisällä vahvin kasvu on ollut valmisruoan myynnissä.

Lihankulutus pysyi vakaana Atrian markkina-alueella vuoden 2021 aikana. Lihan kokonaiskäyttö ja lihaa syövien määrä on tutkimusten mukaan pysynyt jo usean vuoden samalla tasolla. Punaisen lihan kulutus on pienentynyt hieman, mutta siipikarjan lihan kulutus jatkaa vahvaa kasvua.

Sianlihan vienti Kiinaan on jatkunut, mutta pienemmillä määrillä kuin vuotta aiemmin. Hintataso Kiinassa aleni vuoden 2021 jälkimmäisellä puoliskolla. Nousevia hintoja ja vahvistuvaa kysyntää joudutaan edelleen odottamaan.

Investointi siipikarjatehtaaseen Nurmon yksikössä etenee suunnitellusti.

Henkilöstön hyvinvointi ja turvallisuus on meille tärkeää, ja tavoitteenamme on motivoitunut, sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö. Olemme tehneet pitkäjänteistä työtä työturvallisuuden parantamiseen ja se työ on kannattanut. Olemme pystyneet vähentämään sairauslomiin johtaneiden työtapaturmien määrää kolmannekseen vuodesta 2017 lähtien. Vuoden 2022 alussa omikron-variantin suuri leviämisnopeus on kohottanut häiriöriskiä. Tämän hetken tärkeimmät toiminnalliset asiat ovat sopeutua kustannusten nousuun sekä hallita hinnoittelu.”


Loka-joulukuu 2021

Atria-konsernin loka-joulukuun liikevaihto oli 403,6 miljoonaa euroa (398,6 milj. euroa). Konsernin oikaistu liikevoitto oli 10,3 miljoonaa euroa (15,1 milj. euroa). Konsernin liikevoitto oli 12,6 miljoonaa euroa (15,1 milj. euroa) eli 3,1 % (3,8 %) liikevaihdosta. Liikevoittoon sisältyy 2,3 miljoonan euron suuruinen kertaluonteinen työeläkemaksun palautus Ruotsissa. Konsernin liikevaihto kasvoi, mikä johtui pääosin myynnin lisääntymisestä Foodservice- asiakkaille kaikilla liiketoiminta-alueilla ja rehuasiakkaille Suomessa. Myynti vähittäiskauppaan oli edellisvuoden vastaavan jakson tasolla. Ruotsissa ja Venäjällä Sibylla-tuotteiden myynti oli edellisvuoden vastaavaa jaksoa parempi. Markkinatilanne Kiinan viennin osalta vaikeutui selvästi.

Liikevoitto oli edellisvuoden vastaavaa jaksoa heikompi, mikä johtui useiden materiaalien, tarvikkeiden, hyödykkeiden ja ulkoisten palveluiden hintojen noususta kaikilla liiketoiminta-alueilla. Lihan tuottajahinnat olivat edellisvuoden vastaavaa jaksoa korkeammat.

Atrian tytäryhtiön Sibylla Russian toimitusjohtaja ja Atria-konsernin johtoryhmän jäsen Ilari Hyyrynen irtisanoutui siirtyäkseen toisen työnantajan palvelukseen.

Atria Suomen loka-joulukuun liikevaihto oli 293,2 miljoonaa euroa (284,5 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu johtui myynnin lisääntymisestä Foodservice- ja rehuasiakkaille. Myynti vähittäiskauppaan oli edellisvuoden vastaavan jakson tasolla ja vienti pieneni. Liikevoitto oli 10,6 miljoonaa euroa (14,4 milj. euroa). Liikevoitto oli edellisvuoden vastaavaa jaksoa heikompi, mikä johtui useiden materiaalien, tarvikkeiden, hyödykkeiden ja ulkoisten palveluiden hintojen noususta. Lihan tuottajahinnat olivat edellisvuoden vastaavaa jaksoa korkeammat. Kannattavuus heikkeni kustannusten noususta johtuen.

Atria Ruotsin loka-joulukuun liikevaihto oli 92,7 miljoonaa euroa (85,1 milj. euroa). Liikevaihto paikallisessa valuutassa kasvoi 6,7 prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Foodservice- ja Sibylla-tuotteiden myynti Ruotsissa oli edellisvuoden vastaavaa jaksoa parempi. Myynti vähittäiskauppaan oli edellisvuoden vastaavan jakson tasolla. Sibylla-tuotteiden myynti Venäjällä kasvoi edelleen. Koronarajoitusten takia kotimaan matkailu on ollut vilkasta Venäjällä, mikä on kasvattanut paikallista pikaruokamarkkinaa. Oikaistu liikevoitto oli 0,6 miljoonaa euroa (1,2 milj. euroa). Liikevoitto oli 2,9 miljoonaa euroa (1,2 milj. euroa). Liikevoiton oikaisuerä muodostuu 2,3 miljoonan euron kertaluonteisesta työeläkemaksujen palautuksesta. Kohonneet rehu-, kuljetus- ja energiakustannukset painoivat liikevoittoa katsauskauden aikana.

Atria Tanska & Viron loka-joulukuun liikevaihto oli 26,4 miljoonaa euroa (26,6 milj. euroa). Liikevoitto oli 0,0 miljoonaa euroa (1,7 milj. euroa). Atrian liikevaihto Virossa kasvoi lähes 5 prosenttia, mikä johtui Atrian markkinaosuuksien kasvusta ja suotuisasta myynnin rakenteesta. Tanskassa myynti Foodservice- ja vientiasiakkaille kasvoi edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Myynti vähittäiskauppaan oli nihkeää, vaikka omien tuotemerkkien markkinaosuudet vahvistuivat Tanskassa. Katsauskaudella liikevoittoa painoivat materiaalien, tarvikkeiden, energian ja ulkoisten palveluiden kustannusten nousu sekä Virossa rehukustannusten lisääntyminen.


Tammi–joulukuu 2021

Atria-konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 1540,2 miljoonaa euroa (1504,0 milj. euroa). Oikaistu liikevoitto oli 49,2 miljoonaa euroa (40,5 milj. euroa). Konsernin liikevoitto oli 6,4 miljoonaa euroa (40,5 milj. euroa). Liikevoitto sisältää myydyn venäläisen tytäryhtiön (OOO Pit-Product) muuntoerokirjauksen -45,1 miljoonaa euroa ja 2,3 miljoonan euron suuruisen kertaluonteisen työeläkemaksun palautuksen Ruotsissa. Atria-konsernin liikevaihto kasvoi hyvän vähittäiskauppamyynnin ja viennin ansiosta tammi-kesäkuun aikana. Koronarajoitusten poistumisen myötä myynti Foodservice- ja pikaruoka-asiakkaille vahvistui jälkimmäisen puolivuotiskauden aikana. Myynti rehuasiakkaille oli edellisvuotta parempi. Konsernin oikaistua liikevoittoa paransivat viennin hyvä kehitys ja alhaisemmat kustannukset tammi-kesäkuun aikana. Vuoden loppua kohden kustannusinflaation vaikutus heikensi kannattavuutta kaikilla liiketoiminta-alueilla.

Atria Suomen liikevaihdon kasvu johtui lisääntyneestä myynnistä kaikissa myyntikanavissa, erityisesti Foodservice-myynti ja rehumyynti olivat edellisvuotta parempia. Myynti vientiasiakkaille kasvoi koko vuoden osalta edellisvuoteen verrattuna. Liikevoiton kasvu johtui lisääntyneestä liikevaihdosta ja suotuisasta myynnin rakenteesta. Vuoden loppua kohden kustannusinflaation vaikutus heikensi kannattavuutta.

Atria Ruotsin liikevaihto paikallisessa valuutassa vahvistui 3,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana koronarajoitukset vaikuttivat negatiivisesti Foodservice- ja pikaruokaliiketoimintaan. Sen jälkeen markkina alkoi elpyä koronarajoitusten purkamisen myötä lisääntyen vuoden loppua kohden. Vuoden lopulla kohonneet kustannukset heikensivät liikevoittoa. Atria-konsernin segmenttimuutoksen myötä Venäjällä pikaruokaliiketoimintaa harjoittava Sibylla Rus -yhtiö raportoidaan 1.1.2021 lähtien osana Atria Ruotsin segmenttiä. Muutoksella oli positiivinen vaikutus katsauskauden ja vertailukauden liikevaihtoon ja -voittoon.

Atria Tanska & Viron liikevoitto jäi edellisvuotta heikommaksi.
Liikevaihdon lasku johtui Atria Tanskan myynnin pienentymisestä vähittäiskauppaan. Kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana liikevoitto vahvistui, mikä oli seurausta alkuvuoden aikana toteutetuista hinnankorotuksista, alhaisella tasolla pysyneistä liharaaka-aineiden hinnoista ja hyvästä kustannusten hallinnasta. Vuoden lopulla rehu- ja tuotantokustannukset nousivat voimakkaasti.

Atria teki toukokuussa päätöksen investoida 30 miljoonaa euroa tuotannon uudelleenjärjestelyyn Ruotsissa. Investointi sisältää tuotantotilojen laajennuksen ja uusien tuotantolaitteiden hankintoja Sköllerstan tehtaalle. Uudelleenjärjestelyn myötä Malmön tuotanto siirretään Sköllerstan ja Mohedan tehtaille Ruotsissa sekä Horsensin tehtaille Tanskassa. Tuotannon siirron odotetaan valmistuvan vuoden 2023 aikana. Tuotannon keskittämisellä Atria haluaa varmistaa tulevaisuuden kilpailukykynsä tehokkaammalla tuotannolla ja logistiikalla, joilla on myös pienemmät ilmastovaikutukset. Uudelleenjärjestelyn arvioidaan tuottavan Atrialle yhteensä 3,5 miljoonan euron vuotuiset säästöt.

Atria kasvatti omistustaan 20 prosentilla Kaivon Liha Kaunismaa Oy:n osakekannasta maaliskuussa tehdyillä osakekaupoilla. Atria omistaa nyt 90 prosenttia Kaivon Lihan osakkeista. Vuonna 2016 Atria osti 70 prosenttia yhtiön osakkeista. Kaivon Lihalla on vahva markkina-asema Suomessa korkealaatuisten hampurilaispihvien ja kebab-tuotteiden valmistajana.

Atria teki helmikuussa 2021 sopimuksen venäläisen tytäryhtiönsä OOO Pit-Productin myymisestä Limited Liability Company Agricultural Complex Mikhailovskiylle, joka kuuluu Cherkizovo Groupiin. Yrityskauppa, jolla OOO Pit-Productin omistusoikeus siirtyy ostajalle, saatiin päätökseen huhtikuun lopulla. Kauppahinta oli noin 32 miljoonaa euroa. Muuntoeron lisäksi yritysmyynnillä ei ollut muuta vaikutusta Atrian konsernitulokseen. Myydyn liiketoiminnan vaikutus Atria-konsernin liikevaihtoon on noin 35 miljoonaa euroa. Liiketoiminta on ollut tappiollista. Myyntisopimus ei sisältänyt Atria Venäjän toista tytäryhtiötä Sibylla Rus LLC:tä, joka harjoittaa pikaruokaliiketoimintaa Venäjällä.

Pit-Productiin liittyvien kertyneiden muuntoerojen määrä myyntihetkellä 30.4.2021 oli -45,1 miljoonaa euroa. Muuntoeroa on muodostunut Pit-Productin omistuksenaikaisista valuuttakurssimuutoksista. Atria osti Pit-Productin vuonna 2005. Tuolloin Ruplan kurssi euroa vastaan oli noin 34 ja myyntihetkellä noin 90. Ulkomaisesta tytäryhtiöstä luovuttaessa kyseiseen yhtiöön liittyvät jo aikaisemmin omassa pääomassa esitetyt kertyneet muuntoerot kirjataan tulosvaikutteisesti. Koska kertyneet muuntoerot pienentävät jo konsernin omaa pääomaa, tällä kirjauksella ei ole vaikutusta konsernin omavaraisuuteen eikä kassavirtaan.

Atria Suomen t
ammi-joulukuun liikevaihto oli 1105,7 miljoonaa euroa (1066,3) milj. euroa. Liikevaihdon kasvu johtui lisääntyneestä myynnistä kaikissa myyntikanavissa, erityisesti Foodservice -myynti ja rehumyynti olivat edellisvuotta parempia. Myynti vientiasiakkaille kasvoi koko vuoden osalta edellisvuoteen verrattuna. Vienti Kiinaan oli kaksijakoinen: alkuvuosi oli vahvaa kasvua, mutta vuoden toisella puoliskolla markkinatilanne Kiinan viennin osalta vaikeutui selvästi. Liikevoitto nousi 48,1 miljoonaan euroon (43,1 milj. euroa). Liikevoiton kasvu johtui lisääntyneestä liikevaihdosta ja suotuisasta myynnin rakenteesta. Työeläkevakuutusmaksun alennuksen loppumisella on ollut negatiivinen vaikutus tulokseen. Vuoden loppua kohden kustannusinflaation vaikutus heikensi kannattavuutta. Siipikarjatehdasinvestointi etenee suunnitellun aikataulun mukaisesti.

Atria Ruotsin t
ammi-joulukuun liikevaihto oli 351,7 miljoonaa euroa (332,2 milj. euroa). Liikevaihto paikallisessa valuutassa vahvistui 3,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana koronarajoitukset vaikuttivat negatiivisesti Foodservice- ja pikaruokaliiketoimintaan. Sen jälkeen markkina alkoi elpyä koronarajoitusten purkamisen myötä. Oikaistu liikevoitto oli 2,7 miljoonaa euroa (0,8 milj. euroa). Liikevoitto oli 5,0 miljoonaa euroa (0,8 milj. euroa). Liikevoiton oikaisuerä muodostuu 2,3 miljoonan euron kertaluonteisesta työeläkemaksujen palautuksesta, joka toteutui vuoden viimeisellä neljänneksellä. Vuoden lopulla rehu-, kuljetus- ja energiakustannukset painoivat liikevoiton kehitystä. Atria-konsernin segmenttimuutoksen myötä Venäjällä pikaruokaliiketoimintaa harjoittava Sibylla Rus -yhtiö raportoidaan 1.1.2021 lähtien osana Atria Ruotsin segmenttiä. Muutoksella oli positiivinen vaikutus katsauskauden ja vertailukauden liikevaihtoon ja -tulokseen.

Atria Tanska & Viron t
ammi-joulukuun liikevaihto oli 104,9 miljoonaa euroa (106,8 milj. euroa). Liikevoitto oli 5,1 miljoonaa euroa (5,3 milj. euroa). Liikevaihdon lasku johtui Atria Tanskan myynnin pienentymisestä vähittäiskauppaan. Kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana liikevoitto vahvistui, mikä oli seurausta alkuvuoden aikana toteutetuista hinnankorotuksista, alhaisella tasolla pysyneistä liharaaka-aineiden hinnoista ja hyvästä kustannusten hallinnasta. Vuoden lopulla rehu- ja tuotantokustannukset nousivat voimakkaasti, minkä johdosta koko vuoden liikevoitto jäi edellisvuotta heikommaksi.


Atria laajentaa vastuullisuusohjelmaansa – tavoitteena koko arvoketjun ympäristövaikutusten ja hiilipäästöjen pienentäminen

Atria on asettanut tavoitteekseen olla vastuullisuuden edelläkävijä alallaan. Ilmastonmuutoksen vuoksi Atrian tärkein tavoite tänään on hiilineutraali ruokaketju. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi Atria on laajentanut vastuullisuusohjelmaansa, jonka tavoitteena on koko arvoketjun ympäristövaikutusten ja hiilipäästöjen pienentäminen yhteistyössä toimitusketjun kumppanien kanssa. Vastuullisuus on erottamaton osa Atrian strategiaa, liiketoimintaa ja jokapäiväistä työtä. Atria julkaisi katsauskaudella päivitetyn vastuullisuusohjelmansa.

Atria kertoo nyt myös sianlihatuotteidensa hiilijalanjäljen kuluttajapakkauksissaan Suomessa. Merkintä pakkauksessa kertoo tuotteen koko tuotantoketjun ilmastovaikutuksen hiilidioksidiekvivalenteiksi muutettuna. Hiilijalanjälki on laskettu ja ilmoitetaan tuotenimikekohtaisesti (kg CO2e / tuote). Laskenta kattaa noin puolet Atrian tilajäljitetystä sianlihasta Suomessa ja edustaa näin keskimääräistä Atrian sianlihatuotteiden hiilijalanjälkeä. Atrian sianlihan hiilijalanjälki on 3,21 CO2e per teuraskilo (2,55 CO2e per elopainokilo). Pakkauksiin merkityissä hiilijalanjäljissä on huomioitu sian lisäksi myös tuotteiden pakkausmateriaalit, mahdolliset muut raaka-aineet sekä tuotteen prosessoinnista tuotteelle allokoituvat päästöt. Atria toi aiemmin tänä vuonna hiilijalanjälkimerkinnän kaikkiin kanatuotteisiin.

Atrian kuljetuksiin otetaan käyttöön biokaasurekkoja. Atrian Suomen kuljetuksia hoitava Tuoretie Oy ottaa käyttöönsä nesteytettyä biokaasua (LBG) käyttäviä ajoneuvoyhdistelmiä. Ympäristöystävällisen biokaasun liikennekäytöllä voidaan vähentää polttoaineen elinkaaren aikana syntyviä kasvihuonepäästöjä jopa 90 prosenttia verrattuna perinteisiin polttoaineisiin. Biokaasun käyttö kuljetuksissa on yksi askel kohti hiilineutraalia ruoantuotantoa. Atria on asettanut tavoitteekseen vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä merkittävästi.

Atrian työturvallisuus on parantunut merkittävästi viimeisen neljän vuoden aikana. Atria käynnisti vuonna 2017 Turvallisesti Atrialta kotiin -ohjelman parantaakseen työturvallisuutta ja vähentääkseen työtapaturmien määrää. Ohjelman tavoitteena on alentaa LTA-taajuutta vuoden 2017 41:stä 8:aan vuonna 2025 (LTA-taajuus = työpaikalla sattuneiden poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohden). Johdonmukainen työ työtapojen, toimintatapojen, rutiinien ja mikä tärkeintä työkulttuurin parantamiseksi on todella kannattanut. Tämä näkyy selvästi sairauslomiin johtaneiden tapaturmien vähentymisenä. Vuonna 2017 Atrian LTA-taajuus oli 41 ja vuonna 2021 se on parantunut 14:ään, jossa oli laskua 66 %.

 

Tunnusluvut
milj. EUR 31.12.2021 31.12.2020
Oma pääoma/osake, EUR 16,08 14,96
Korolliset velat 209,9 218,1
Omavaraisuusaste, % 48,7 % 46,8 %
Nettovelkaantumisaste, % 32,6 % 43,6 %
Bruttoinvestoinnit 55,6 45,6
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, % 3,6 % 3,0 %
Henkilöstö keskimäärin 3 711 4 444


Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Atria Oyj lahjoittaa yhteensä 60 000 euroa kolmelle suomalaiselle yliopistolle ja yhdelle ammattikorkeakoululle. Lisäksi Atria lahjoittaa suomalaiselle Food and Forest Development Finland
-järjestölle 5 000 euroa kehitysmaiden maa- ja metsätalouden tukemiseen.

Lahjoituksia saavat:
- Seinäjoen Ammattikorkeakoulu 20 000 €
- Vaasan yliopisto 20 000 €
- Itä-Suomen yliopisto 10 000 €
- Tampereen yliopisto 10 000 €
- FFD (Food and Forest Development Finland) 5 000 €

Atria Suomi sai tammikuussa 2022 siipikarjatuotteiden vientiluvan Etelä-Koreaan. Ensimmäinen tuote-erä Etelä-Koreaan lähtee helmi-maaliskuun 2022 aikana. Etelä-Korea on siipikarjan kulutuksen osalta kasvava ja iso markkina. Maassa on 52 miljoonaa asukasta ja siipikarjanlihan kulutus tällä hetkellä on 16,9 kg vuodessa/henkilö.


Tulevaisuuden näkymät

Vuonna 2022 Atria-konsernin oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan pienempi kuin edellisvuonna (49,2 milj. euroa).

Kustannusten merkittävä ja nopea nousu sekä maailmanlaajuisen sianlihan kysynnän ja tarjonnan epätasapaino aiheuttavat epävarmuutta toimintaympäristössä vuonna 2022. Atrian vahva markkina-asema, pitkäaikainen panostus omiin tuotemerkkeihin ja hyvät asiakassuhteet sekä luotettavasti toimivat teolliset prosessit antavat kuitenkin edellytykset liiketoiminnan vakaudelle myös näissä markkinatilanteissa.Hallituksen voitonjakoehdotus 2021

Hallitus esittää, että yhtiö jakaa vuodelta 2021 osinkoa 0,63 euroa osakkeelle (0,50 euroa).


Julkistamismenettely

Atria Oyj noudattaa Finanssivalvonnan 5.2b-standardin mukaista julkistamismenettelyä ja julkistaa tilinpäätöstiedotteen 1.1. – 31.12.2021 tämän pörssitiedotteen liitteenä. Tiedote on saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.atria.com.


Lisätietoja: Juha Gröhn, toimitusjohtaja, Atria Oyj, p. 0400 684 224.Tilinpäätöstiedotteen julkistaminen

Atria Oyj:n toimitusjohtaja Juha Gröhn esittelee yhtiön vuoden 2021 tuloskehitystä webcastissa tänään 15.2.2022 klo 10.00 –11.00. Webcast on nähtävillä Atrian verkkosivuilla osoitteessa www.atria.fi/konserni/sijoittajat/. Webcastin aikana voi esittää kysymyksiä kirjallisesti chatin välityksellä. Tallenne tiedotustilaisuudesta ja tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla saman päivän aikana osoitteessa www.atria.fi/konserni/sijoittajat/taloustieto/osavuosikatsaukset/.


ATRIA OYJ
Hallitus


JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.com

Tilinpäätöstiedote on saatavilla kotisivuiltamme www.atria.com.


 

Atria Oyj tilinpäätöstiedote Q4 2021.pdf Atria Oyj 04_2021 esitysmateriaali suomi.pdf

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen