Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 03.5.2022

Atria Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2022

Atria Oyj, osavuosikatsaus, 3.5.2022, klo 8.00

ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2022


Atrian liikevaihto kasvoi kaikilla liiketoiminta-alueilla – kohonneet kustannukset painoivat liikevoittoa

Tammi-maaliskuu 2022
- Konsernin liikevaihto oli 374,8 miljoonaa euroa (361,3 milj. euroa).
- Konsernin liikevoitto oli 2,3 miljoonaa euroa (6,6 milj. euroa) eli 0,6 % (1,8 %) liikevaihdosta.
-
Konsernin liikevaihto kasvoi, mikä johtui myynnin lisääntymisestä rehu- ja Foodservice-asiakkaille.
- Myyntihinnat vahvistuivat hieman vähittäiskauppa- ja Foodservice-kanavissa.
- Kohonneet kustannukset heikensivät liikevoittoa.
-
Atria Suomi sai tammikuussa 2022 siipikarjatuotteiden vientiluvan Etelä-Koreaan. Ensimmäinen tuote-erä Etelä-Koreaan toimitettiin maaliskuussa.
-
Atria teki päätöksen vetäytyä pikaruokaliiketoiminnasta Venäjällä.
-
Hallituksen osinkoehdotus vuodelta 2021 yhtiökokoukselle on 0,63 euroa osakkeelle (0,50 euroa).

Katsauskauden jälkeen
- Atria myi Malmön tehdaskiinteistön Ruotsissa, kertaluonteinen tulosvaikutus on noin 10 miljoonaa euroa.

 

Q1 Q1
Milj. € 2022 2021 2021
Liikevaihto
   Atria Suomi 274,3 260,2 1 105,7
   Atria Ruotsi 82,1 76,7 351,7
   Atria Tanska & Viro 26,0 24,5 104,9
   Kohdistamattomat* 0,0 10,0 15,0
   Eliminoinnit -7,6 -10,1 -37,1
Liikevaihto yhteensä 374,8 361,3 1 540,2
Liikevoitto ennen vertailu-
kelpoisuuteen vaikuttavia eriä
   Atria Suomi 3,0 9,8 48,1
   Atria Ruotsi -0,9 -1,2 2,7
   Atria Tanska & Viro 0,8 1,9 5,1
   Kohdistamattomat* -0,6 -4,0 -6,8
Oikaistu liikevoitto yhteensä 2,3 6,6 49,2
Oikaistu liikevoitto-% 0,6 % 1,8 % 3,2 %
Liikevoiton vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat erät:
Atria Ruotsi
  Työeläkemaksun palautus** 0,0 0,0 2,3
Kohdistamattomat
  Tytäryrityksen myynnin vaikutus*** 0,0 0,0 -45,1
Liikevoitto 2,3 6,6 6,4
Liikevoitto-% 0,6 % 1,8 % 0,4 %
Voitto ennen veroja 2,9 5,1 4,8
Osakekohtainen tulos, € 0,09 0,13 -0,24
Oikaistu osakekohtainen tulos, € 0,09 0,13 1,27
* Konsernikulut ja vuonna 2021 myös myydyn tytäryhtiön liikevaihto ja -tulos raportoidaan kohdistamattomissa.
** Sisältyy vuoden 2021 liiketoiminnan muihin tuottoihin.
*** Sisältyy vuoden 2021liiketoiminnan muihin kuluihin.


Juha Gröhn, toimitusjohtaja

Vuoden 2022 alku on ollut monella tavalla poikkeuksellinen. Viime vuonna käynnistynyt kustannusten nousu on jatkunut edelleen. Venäjän hyökkäys Ukrainaan vauhditti edelleen kustannusten nousua ja monien hyödykkeiden hinnoittelu ei ole enää perinteiseen markkinatalouteen perustuvaa, vaan ollaan poikkeusolojen hinnoittelussa. Koronaviruksen omikron-muunnos on osoittautunut erittäin herkästi tarttuvaksi ja Atrian henkilöstössäkin sairauksista aiheutuvat poissaolot ovat noin kaksinkertaistuneet normaalitilanteeseen verrattuna. Vaikka toimitusketjun toiminta on ollut epävakaa, Atrian toimintakyky on pysynyt hyvänä eikä merkittäviä poikkeamia tuotteiden valmistamisessa ja toimittamisessa ole ollut.

Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 375 miljoonaa euroa. Kasvua viime vuoden vastaavaan jaksoon on noin 13 miljoonaa euroa. Kasvun taustalla on osaltaan hintojen nousu, joka ei ollut riittävä suhteessa kustannusten nousuun, sillä liikevoitto heikkeni 6,6 miljoonasta eurosta 2,3 miljoonaan euroon. Myyntikanavista vahvinta kehitys on ollut koronasta palautuvalla Foodservice-sektorilla sekä rehukaupassa. 

Kustannusnousu koskettaa koko ruokajärjestelmää kaikkialla maailmassa, joten se koskettaa kaikkia Atrian toimintoja. Viime vuoden alkuun verrattuna liikevoitto heikkeni Ruotsia lukuun ottamatta kaikilla liiketoiminta-alueilla. Erityisesti raaka-aineiden kustannukset ovat kasvaneet kaikilla liiketoiminta-alueilla. Hyvää on se, että kaupallinen asemamme on säilynyt vahvana ja olemme sitä jopa pystyneet vahvistamaan. Nyt huomio on kohdistettu marginaalien hallintaan ja hinnoitteluun.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan Atria teki päätöksen luopua pikaruokaliiketoiminnasta Venäjällä. Toimenpiteet päätöksen toteuttamiseksi ovat käynnissä ja arvioidaan saatavan päätökseen toisen vuosineljänneksen aikana. Teollista toimintaa Atrialla ei ole ollut kevään 2021 jälkeen Venäjällä, jolloin Pit-Product myytiin.

Suurinvestoinnit Nurmon siipikarjatehtaaseen sekä Ruotsissa Sköllerstan lihavalmistetehtaaseen etenevät suunnitellussa aikataulussa. Nurmon investoinnin arvioidaan edelleen pysyvän 155 miljoonan euron tasossa. Ruotsin investoinnin arvioitiin olevan 30 miljoonaa euroa, mutta materiaalikustannusten nousun vuoksi investointi tulee olemaan jonkin verran budjetoitua suurempi.

Ruoan hinta on noussut kaikkialla maailmassa ja nousu jatkuu. Käännettä laskeviin hintoihin ei ole lähitulevaisuudessa tapahtumassa. Atrian kasvuun ja kannattavuuteen vaikuttaa suuresti kuluttajien ostokäyttäytyminen eli mitä, mistä ja milloin ihmiset ruokansa ostavat. Kuluttajahintojen asetannan suorittavat Atrian asiakkaat, mutta oletettavaa on, että kustannusinflaatio tulee näkymään myös kuluttajahinnoissa ja hintamuutoksilla on aina vaikutusta kuluttajien tekemiin päätöksiin.

Tammi-maaliskuu 2022

Atria-konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto oli 374,8 miljoonaa euroa (361,3 milj. euroa). Konsernin liikevoitto oli 2,3 miljoonaa euroa (6,6 milj. euroa) eli 0,6 % (1,8 %) liikevaihdosta. Konsernin liikevaihto kasvoi lisääntyneen Foodservice-myynnin ansiosta, mikä johtui koronarajoitusten poistumisesta ravintoloista. Myynti rehuasiakkaille kasvoi Suomessa. Rehujen hinnat olivat edellisvuoden vastaavaa jaksoa korkeammalla tasolla, mikä oli seurausta rehuraaka-aineiden kustannusten noususta. Myynti vähittäiskauppaan oli Suomessa ja Ruotsissa edellisvuoden vastaavan jakson tasolla, Virossa ja Tanskassa myynti vähittäiskauppaan kasvoi. Pääsiäismyynti sijoittuu tänä vuonna toiselle vuosineljännekselle.

Liikevoitto oli edellisvuoden vastaavaa jaksoa heikompi, mikä johtui liharaaka-aineiden, materiaalien, tarvikkeiden, hyödykkeiden ja ulkoisten palveluiden hintojen noususta kaikilla liiketoiminta-alueilla. Lihan tuottajahinnat olivat edellisvuoden vastaavaa jaksoa korkeammat. Alkuvuoden aikana koronaan liittyviä henkilöstön poissaoloja on ollut runsaasti, ja niistä aiheutuneet kustannukset olivat vertailukauden kustannuksia suuremmat.

Atria Suomi sai tammikuussa siipikarjatuotteiden vientiluvan Etelä-Koreaan. Ensimmäinen tuote-erä toimitettiin maaliskuussa. Etelä-Korea on yksi Atrian pitkäaikaisimmista vientikohteista, jonne on viety sianlihaa 90-luvulta lähtien.

Atria teki maaliskuussa päätöksen vetäytyä pikaruokaliiketoiminnasta Venäjällä. Vetäytymisen arvioidaan tapahtuvan toisen vuosineljänneksen aikana.

Atria Suomen tammi-maaliskuun liikevaihto oli 274,3 miljoonaa euroa (260,2 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu johtui rehumyynnin ja Foodservice-tuotteiden myynnin kasvusta. Rehujen myyntihinnat olivat edellisvuoden vastaavaa jaksoa korkeammalla tasolla, mikä oli seurausta rehuraaka-aineiden kustannusten noususta. Foodservice-myynnin kasvu johtui koronarajoitusten poistumisesta ravintoloista. Myynti vähittäiskauppaan oli edellisvuoden vastaavan jakson tasolla. Pääsiäismyynti sijoittuu tänä vuonna toiselle vuosineljännekselle. Vienti pieneni edellisvuoteen verrattuna. Myyntihinnat vahvistuivat hieman vähittäiskauppa- ja Foodservice-kanavissa, mutta eivät kustannusnousuja vastaavasti. Liikevoitto oli 3,0 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa). Liikevoitto oli edellisvuoden vastaavaa jaksoa heikompi, mikä johtui raaka-aineiden, tarvikkeiden, hyödykkeiden ja ulkoisten palveluiden kustannusten noususta. Lihan tuottajahinnat olivat edellisvuoden vastaavaa jaksoa korkeammat. Alkuvuoden aikana koronaan liittyviä henkilöstön poissaoloja on ollut runsaasti, ja niistä aiheutuneet kustannukset olivat vertailukauden kustannuksia suuremmat.

Atria Ruotsin tammi-maaliskuun liikevaihto oli 82,1 miljoonaa euroa (76,7 milj. euroa). Liikevaihto paikallisissa valuutoissa kasvoi 11,2 % edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Koronarajoitusten poistumisen myötä Foodservice- ja Sibylla-tuotteiden myynti Ruotsissa oli edellisvuoden vastaavaa jaksoa selvästi parempi. Myynti vähittäiskauppaan oli edellisvuoden vastaavan jakson tasolla. Liiketulos oli -0,9 miljoonaa euroa (-1,2 milj. euroa). Kohonneet raaka-aine-, kuljetus- ja energiakustannukset painoivat liiketulosta katsauskauden aikana. Kustannusten nousua kompensoitiin hinnankorotuksilla ja tuotannon tehostamisella.

Atria Tanska & Viron tammi-maaliskuun liikevaihto oli 26,0 miljoonaa euroa (24,5 milj. euroa). Liikevoitto oli 0,8 miljoonaa euroa (1,9 milj. euroa). Atrian liikevaihto Virossa kasvoi yli 8 prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevaihdon kasvu oli seurausta Atrian markkinaosuuden vahvistumisesta erityisesti kuluttajapakatussa lihassa. Tanskassa myynti vähittäiskauppaan sekä Foodservice- ja vientiasiakkaille kasvoi edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Tanskassa myyntihinnat olivat edellisvuotta korkeammat. Katsauskaudella liikevoittoa painoivat liharaaka-aineiden, materiaalien, tarvikkeiden, energian ja ulkoisten palveluiden kustannusten nousu. Koronan aiheuttamat sairauspoissaolot ja niistä johtuvat korkeammat tuotantokustannukset heikensivät tulosta.

Tunnusluvut
milj. EUR 31.3.2022 31.3.2021 31.12.2021
Oma pääoma/osake, EUR 16,33 15,22 16,08
Korolliset velat 220,5 227,6 209,9
Omavaraisuusaste, % 49,2 % 47,5 % 48,7 %
Nettovelkaantumisaste, % 45,6 % 49,4 % 32,6 %
Bruttoinvestoinnit 21,5 8,5 55,6
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, % 5,7 % 2,4 % 3,6 %
Henkilöstö keskimäärin 3 724 4 461 3 711

Atria pienentää hiilijalanjälkeään konkreettisilla hankkeilla

Atria pyrkii vähentämään lehmien metaanipäästöjä Bovaer®-rehulisäaineen avulla. Atria on yhdessä Valion kanssa testannut alkuvuonna ensimmäisenä Suomessa hollantilaisen DSM:n valmistamaa Bovaer®-rehulisäainetta, joka tutkitusti vähentää lehmien metaanipäästöjä 30 prosenttia. Testatulla lisäaineella on saatu Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa lupaavia koetuloksia. Testijaksolla 400 lehmää ruokittiin usean viikon ajan Bovaer® rehulisäainetta sisältävällä rehulla. Bovaer® on vastikään saanut myyntiluvan EU:n alueella. A-Rehu pyrkii aloittamaan Bovaer® rehulisäainetta sisältävän rehun valmistuksen tämän vuoden aikana.

Atria on mukana hankkeessa, jossa vuonna 2021 aloitettiin tuulipuiston suunnittelu Nurmoon. Hanke otti merkittävän askeleen eteenpäin maaliskuussa 2022, kun Seinäjoen kaupunginhallitus hyväksyi hankeyhtiö Lakeuden Taivaanraapija Oy:n kaavoitusaloitteen. Kaavoitusaloitteessa Lakeuden Taivaanraapija esittää enintään seitsemän voimalan sijoittamista Atrian Nurmon tehtaan välittömään läheisyyteen. Tavoitteena on, että kaava olisi hyväksyttynä vuoden 2023 lopulla. Tuulipuiston rakentaminen kestää noin kaksi vuotta ja on toteutuessaan kansallisesti ainutlaatuinen hanke, jossa aurinko- ja tuulipuistot integroidaan yhteen merkittävän teollisen tuotannon kanssa. Hanke tukee osaltaan Atrian tavoitetta hiilineutraalista ruoantuotannosta sekä ajankohtaista energiaomavaraisuuden ja huoltovarmuuden parantamista.

Atrian Boråsin tehtaalle Ruotsissa asennettiin maaliskuussa uusi biopolttoainekattila. Tehtaan energiankulutus on nyt täysin fossiilivapaata ja hiilidioksidipäästöt vähenevät 580 tonnia vuodessa.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Atria teki huhtikuussa 2022 sopimuksen Malmön tehdaskiinteistön myymisestä Ruotsissa. Vuonna 2020 Atria käynnisti tehostamisohjelman Ruotsissa ja päätti vuonna 2021 keskittää tuotantoa Malmön tehtaalta Sköllerstaan Örebrohon. Osana tehostamisohjelmaa Atria on päättänyt myydä Malmön tehdaskiinteistön noin 22 miljoonalla eurolla. Atria jatkaa teollista toimintaa tehtaalla, kunnes tuotanto tiloissa lopetetaan vuoden 2023 aikana. Kauppa toteutui 26.4.2022. Kiinteistön myynnistä kirjataan noin 10 miljoonan euron kertaluonteinen myyntituotto konsernin liikevoittoon. Taseessa 31.3.2022 tehdaskiinteistö esitetään myytävänä olevana omaisuuseränä.


Tulevaisuuden näkymät

Vuonna 2022 Atria-konsernin oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan pienempi kuin edellisvuonna (49,2 miljoonaa euroa).

Kustannusten merkittävä ja nopea nousu sekä maailmanlaajuisen sianlihan kysynnän ja tarjonnan epätasapaino aiheuttavat epävarmuutta toimintaympäristössä vuonna 2022. Atrian vahva markkina-asema, pitkäaikainen panostus omiin tuotemerkkeihin ja hyvät asiakassuhteet sekä luotettavasti toimivat teolliset prosessit antavat kuitenkin edellytykset liiketoiminnan vakaudelle myös näissä markkinatilanteissa.

Hallituksen voitonjakoehdotus 202
1

Hallitus esittää, että yhtiö jakaa vuodelta 2021 osinkoa 0,63 euroa osakkeelle (0,53 euroa).

Julkistamismenettely

Atria Oyj noudattaa Finanssivalvonnan 5.2b-standardin mukaista julkistamismenettelyä ja julkistaa osavuosivuosikatsauksen 1.1. – 31.3.2022 tämän pörssitiedotteen liitteenä. Tiedote on saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.atria.com.

Lisätietoja: Juha Gröhn, toimitusjohtaja, Atria Oyj, p. 0400 684 224.

Osavuosikatsauksen julkistaminen


Atria Oyj:n toimitusjohtaja Juha Gröhn esittelee yhtiön osavuosikatsauksen tuloskehitystä webcastissa tänään 3.5.2022 klo 10.00 –11.00. Webcast on nähtävillä Atrian verkkosivuilla osoitteessa www.atria.fi/konserni/sijoittajat/. Webcastin aikana voi esittää kysymyksiä kirjallisesti chatin välityksellä. Tallenne tiedotustilaisuudesta ja tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla saman päivän aikana osoitteessa www.atria.fi/konserni/sijoittajat/taloustieto/osavuosikatsaukset/.

ATRIA OYJ

Hallitus

Lisätietoja antaa Atria Oyj:n toimitusjohtaja Juha Gröhn, p. 0400 684224.

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.com

Osavuosikatsaus on saatavilla kotisivuiltamme www.atria.com.


 

Atria Oyj_osavuosikatsaus_Q1_2022.pdf Atria Oyj Q1_2022_esitysmateriaali_suomi.pdf

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen