Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 25.4.2023

Atria Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2023

Atria Oyj, osavuosikatsaus, 25.4.2023, klo 8.00

ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2023

Atrian liikevaihto kasvoi - Atria Suomen tuloskehitys vahva

Tammi-maaliskuu 2023

- Konsernin liikevaihto oli 428,0 miljoonaa euroa (374,8 milj. euroa).
- Konsernin liikevoitto oli 10,9 miljoonaa euroa (2,3 milj. euroa) eli 2,5 % (0,6 %) liikevaihdosta.
- Konsernin liikevaihto kasvoi myyntihintojen korotusten seurauksena ja vakaina pysyneiden myyntivolyymien ansiosta.
- Liikevoitto kasvoi Suomessa, jossa ensimmäinen vuosineljännes oli onnistunut. Ruotsin liiketulosta rasitti tuotannon siirrosta aiheutuneet ylimääräiset kustannukset noin 1,3 miljoonaa euroa.
- Raaka-aineiden, tarvikkeiden, energian ja ulkoisten palveluiden kustannukset olivat vertailukautta korkeammat.
- Atria käynnisti muutosneuvottelut sian teurastuksen ja leikkuun uudelleenjärjestelyiden toteuttamiseksi Atria Nurmon tuotantolaitoksella Suomessa. Tanskassa käynnistettiin toimintojen tehostamisohjelma kannattavuuden parantamiseksi.
- Talouden taantuman aiheuttama kuluttajakäyttäytymisen muutos on suosinut Atrian monipuolisen tuotevalikoiman myyntiä erityisesti vähittäiskaupassa.
- Atria aloitti omien A-osakkeiden hankinnan maaliskuussa. Osakkeita hankitaan enintään 100 000 kappaletta, mikä vastaa noin 0,35 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
- Hallituksen voitonjakoehdotus vuodelta 2022 yhtiökokoukselle on 0,70 euroa osakkeelle (0,63 euroa).

Q1 Q1
Milj. € 2023 2022 2022
Liikevaihto
   Atria Suomi 323,5 274,3 1 265,3
   Atria Ruotsi 81,8 82,1 356,2
   Atria Tanska & Viro 28,2 26,0 112,9
   Eliminoinnit -5,5 -7,6 -37,7
Liikevaihto yhteensä 428,0 374,8 1 696,7
Liikevoitto ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä
   Atria Suomi 14,9 3,0 49,4
   Atria Ruotsi -3,3 -0,9 2,3
   Atria Tanska & Viro -0,5 0,8 1,2
   Kohdistamattomat -0,2 -0,6 -4,0
Oikaistu liikevoitto yhteensä 10,9 2,3 49,0
Oikaistu liikevoitto, % 2,5 % 0,6 % 2,9 %
Liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:
Atria Ruotsi
  Työeläkemaksun palautus* 0,0 0,0 1,3
  Malmön kiinteistön myynti* 0,0 0,0 9,7
  Liikearvon ja tuotemerkkien arvonalentuminen** 0,0 0,0 -51,1
Kohdistamattomat
  Tytäryrityksen myynnin vaikutus, Sibylla Rus** 0,0 0,0 -8,8
Liikevoitto 10,9 2,3 0,1
Liikevoitto, % 2,5 % 0,6 % 0,0 %
Voitto ennen veroja 8,9 2,9 1,7
Osakekohtainen tulos, € 0,23 0,09 -0,19
Oikaistu osakekohtainen tulos, € 0,23 0,09 1,43
* Sisältyy liiketoiminnan muihin tuottoihin.
** Sisältyy liiketoiminnan muihin kuluihin.


Juha Gröhn, toimitusjohtaja

”Vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 428,0 miljoonaa euroa, jossa kasvua viime vuoden liikevaihtoon on yli 50 miljoonaa euroa. Liikevoitto parani 2,3 miljoonasta eurosta 10,9 miljoonaan euroon. Sekä kasvuun että liikevoiton parantumiseen voi olla tyytyväinen.

Sekä kasvun että liikevoiton parantumisen perusta on Atria Suomen vahva suoritus. Nousevien kustannusten toimintaympäristössä tuloksen parantaminen tai edes ylläpitäminen edellyttää vahvaa liikevaihdon kasvua, ja tässä Suomessa onnistuttiin hyvin. Muilla liiketoiminta-alueilla kasvu jäi liian pieneksi ja se näkyy Ruotsin sekä Tanska & Viro liiketoiminta-alueiden tuloksessa.

Ruotsissa liikevaihdon sekä tuloksen kehitykseen heikentävästi vaikutti Sibylla Venäjän myynti keväällä 2022. Paikallisissa valuutoissa liikevaihto kasvoi 16 prosenttia, kun Sibylla Venäjää ei ole mukana vertailukauden luvuissa. Tuotannon siirto suljettavasta Malmön tehtaasta Sköllerstan tehtaalle on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja se on aiheuttanut ylimääräisiä kustannuksia. Toimituskyky on pysynyt siirtojen aikana hyvänä.

Tanskassa myynti jäi tavoitetta pienemmäksi, mutta markkina-asema on edelleen vakaa. Kampanjamyynnin osuus on kasvanut kuluttajien hintatietoisuuden kasvun myötä. Virossa kauppa kävi hyvin ja ensimmäisen vuosineljänneksen aikana myyntihinnat saatiin tämän hetken kustannustasoa vastaaviksi.

Foodservice-markkina on kehittynyt paremmin kuin mitä vielä viime vuoden lopulla oletettiin. Toki viime vuoden vertailuluvut ovat vaatimattomia, koska tuolloin oli voimassa ravintolatoiminnan koronarajoitteita. Vähittäiskauppaan suuntautuvassa myynnissä liikevaihto kasvoi, mutta volyymit alenivat lievästi.

Kuluttajien heikentynyt ostovoima näkyy ostokäyttäytymisessä eli haetaan halvempia tuotteita sekä edullisempia ostospaikkoja. Atrialle tämä siirtymä ei aiheuta tarvetta uudistaa tuotteistoa, koska tuotevalikoima on laaja ja asiakaspohja kattava. Kaupanmerkkien osuus on ollut kasvussa, mutta Atria on menestynyt omilla vahvoilla tuotemerkeillään hyvin.

Suuret investoinnit Nurmon siipikarjatehtaaseen Suomessa sekä Sköllerstan lihavalmistetehtaaseen ja logistiikkakeskukseen Ruotsissa ovat edenneet osittain jopa ennakoitua ripeämmin.

Vuoden ensimmäisten kuukausien aikana vaihto-omaisuuden kasvu on taittunut ja kääntynyt lievään laskusuuntaan. Korollisen nettovelan määrä nousi vuoden vaihteesta maaliskuun loppuun 43 miljoonalla eurolla johtuen suuresta investointien rahavirrasta.

Vastuullisuus vaatii käytännön toimia, kuten uusiutuvan energian laajempaa käyttöönottoa. Nurmon tehdasalueella on tehty aurinkovoimalan laajennus. Voimalan laajennuksen jälkeen Atrian Nurmon tehtaan käyttämästä sähköenergiasta 8 prosenttia on aurinkoenergiaa.”

Tammi-maaliskuu 2023

Atria-konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto oli 428,0 miljoonaa euroa (374,8 milj. euroa). Konsernin liikevoitto oli 10,9 miljoonaa euroa (2,3 milj. euroa) eli 2,5 % (0,6 %) liikevaihdosta.

Konsernin liikevaihto kasvoi myyntihintojen korotusten seurauksena ja vakaina pysyneiden myyntivolyymien ansiosta. Tämän lisäksi viime vuoden lopulla hankittu Ab Korv-Görans Kebab Oy lisäsi liikevaihtoa Suomessa. Kuluttajakäyttäytymisen muutos on suosinut Atrian monipuolisen tuotevalikoiman myyntiä erityisesti vähittäiskaupassa.

Liikevoitto oli edellisvuoden vastaavaa jaksoa merkittävästi parempi. Liikevoitto kasvoi Suomessa, jossa ensimmäinen vuosineljännes oli onnistunut. Raaka-aineiden, tarvikkeiden, energian ja ulkoisten palveluiden kustannukset olivat vertailukautta selkeästi korkeammat. Vertailukauden liikevoitto oli heikko, mikä johtui kustannusten voimakkaasta noususta.

Atrian käynnissä olevat investoinnit etenevät suunnitellusti. Nurmon uuden siipikarjatehtaan rakentamisessa ja taloteknisissä töissä edetään aikataulun mukaisesti, ja ensimmäiset prosessilaitteiden asennukset on saatu hyvään vauhtiin. Tammikuussa Sköllerstan tehtaalla Ruotsissa otettiin käyttöön uusi logistiikkakeskus. Ensimmäiset tuotantolinjat siirrettiin Malmön tehtaalta Sköllerstaan katsauskauden aikana. Investointien edistyessä myös korolliset velat ovat kasvaneet. Tästä huolimatta konsernin maksuvalmius on pysynyt hyvänä.

Atria-konsernin henkilöstöjohtaja ja konsernin johtoryhmän jäsen Lars Ohlin jäi eläkkeelle 1.3.2023 alkaen. Lars Ohlin on työskennellyt Atrialla vuodesta 2007. Henkilöstöjohtajana ja konsernin johtoryhmän jäsenenä hän on toiminut vuodesta 2016 lähtien.

Atria Suomen tammi-maaliskuun liikevaihto oli 323,5 miljoonaa euroa (274,3 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi kaikissa myyntikanavissa paitsi viennissä. Liikevaihdon kasvu oli seurausta lisääntyneistä myyntivolyymeistä ja korkeammista myyntihinnoista vähittäiskauppa- ja Foodservice-asiakkaille. Tämän lisäksi viime vuoden lopulla hankittu Ab Korv-Görans Kebab Oy lisäsi liikevaihtoa. Atrian monipuolinen tuotevalikoima on käynyt kaupaksi erinomaisesti nykyisessä markkinassa, jossa kuluttajien ostovoima on heikentynyt. Liikevoitto oli 14,9 miljoonaa euroa (3,0 milj. euroa). Liikevoitto oli edellisvuoden vastaavaa jaksoa merkittävästi parempi, mikä johtui lisääntyneestä liikevaihdosta. Lisäksi myynnin rakenne oli suotuisa, sairauspoissaolot olivat vertailukautta merkittävästi pienemmät ja toiminnan tehokkuus oli hyvällä tasolla. Vertailukauden Q1/2022 liikevoitto oli heikko, mikä johtui kustannusten voimakkaasta noususta. Raaka-aineiden, tarvikkeiden, energian, hyödykkeiden ja ulkoisten palveluiden kustannukset olivat katsauskaudella edelleen vertailukautta selkeästi korkeammat. Myös lihan tuottajahinnat olivat korkeammat kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla.

Atria Ruotsin tammi-maaliskuun liikevaihto oli 81,8 miljoonaa euroa (82,1 milj. euroa). Liikevaihdon ja -tuloksen vertailukauden luvut sisältävät Sibylla Venäjän -liiketoiminnan, jonka Atria myi toukokuussa 2022. Liikevaihdon kasvu paikallisissa valuutoissa ilman Venäjän pikaruokaliiketoimintaa oli 16 prosenttia. Myyntihintojen korotukset vahvistivat liikevaihtoa. Liiketulos oli -3,3 miljoonaa euroa (-0,9 milj. euroa). Raaka-aineiden hinnat ovat pysyneet erittäin korkealla tasolla katsauskauden aikana. Atria Ruotsi ostaa käyttämänsä sian- ja naudanlihan joko Ruotsista tai muualta EU:n alueelta. EU:n sianlihan hinta alkoi kauden loppua kohti nousta. Yhdessä Ruotsin kruunun heikkenemisen kanssa tämä on vaikuttanut negatiivisesti Atria Ruotsin kannattavuuteen. Myyntihintoja korotettiin katsauskaudella, mutta ne eivät olleet riittäviä kattamaan kustannusten nousuja. Lihavalmistetuotantoa siirrettiin katsauskaudella Malmön tehtaalta Sköllerstan tehtaalle Örebrohon suunnitelmien mukaisesti. Malmön tehdas suljetaan myöhemmin tänä vuonna. Tuotannon siirto aiheutti ylimääräisiä kustannuksia noin 1,3 miljoonaa euroa, joka heikensi katsauskauden liiketulosta.

Atria Tanska & Viron tammi-maaliskuun liikevaihto oli 28,2 miljoonaa euroa (26,0 milj. euroa). Liiketulos oli -0,5 miljoonaa euroa (0,8 milj. euroa). Atrian liikevaihto Virossa kasvoi noin 20 prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna myyntihintojen korotusten seurauksena. Myyntivolyymit Virossa olivat edellisvuoden vastaavan jakson tasolla. Tanskassa liikevaihtoa painoi myyntivolyymien heikkeneminen. Myyntivolyymit ovat pienentyneet hinnankorotusten ja kuluttajakäyttäytymisen muutoksen seurauksena. Kuluttajat valitsevat nyt ostoskoriinsa edullisia Private Label - ja kampanjatuotteita. Lisäksi liiketulosta painoivat korkeana pysyneet raaka-ainekustannukset. Myyntihintojen korotukset eivät ole olleet riittäviä kattamaan kohonneita kustannuksia.

Tunnusluvut
milj. EUR 31.3.2023 31.3.2022 31.12.2022
Oma pääoma/osake, EUR 15,62 16,33 15,90
Korolliset velat 290,1 220,5 265,7
Omavaraisuusaste, % 44,5 % 49,2 % 44,8 %
Nettovelkaantumisaste, % 60,7 % 45,6 % 50,5 %
Vapaa kassavirta -40,3* -56,7* -47,7**
Bruttoinvestoinnit. 27,4* 21,5* 131,4**
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, % 6,4 % 5,7 % 7,7 %
Henkilöstö keskimäärin 3 879 3 724 3 698
* 1.1.- 31.3.
**1.1.-31.12.2022


Vastuullisuusuutiset: Atria Suomi tuo jauhelihapakkausten materiaaleihin biopohjaista muovia

Atria Suomen vakuumipakattu jauheliha myydään jatkossa biopohjaisessa pakkauksessa. Pääosa pakkauksen materiaalista on tehty uusiutuvista raaka-aineista. Jauhelihapakkauksen hiilidioksidipäästöt pienenevät 48 prosenttia, kun fossiiliseen raaka-aineeseen perustuva muovi korvataan biopohjaisella muovilla. Pakkauksiin käytetyn fossiilisen muovin määrä vähenee uuden pakkauksen myötä noin 120 000 kiloa vuodessa.

Atria Suomi on liittynyt Pohjoismaiden suurimman yritysvastuuverkoston Finnish Business & Societyn (FIBS) Monimuotoisuussitoumukseen. Monimuotoisuussitoumuksella yritys sitoutuu vapaaehtoisesti edistämään työyhteisön monimuotoisuutta, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta. Monimuotoisuussitoumus rakentuu neljän toimintaperiaatteen pohjalle: Tarjoamme yhdenvertaisia mahdollisuuksia, tunnistamme ja hyödynnämme yksilöllistä osaamista ja tarpeita, johdamme oikeudenmukaisesti henkilöstöä ja asiakkuuksia sekä viestimme tavoitteistamme ja saavutuksistamme.

Atria Suomen yhdessä Solarigo Systems Oy:n kanssa toteuttama aurinkovoimalan laajennus Nurmon tehtaan yhteyteen on otettu käyttöön. Vuonna 2018 käyttöönotetun Atrian ensimmäisen aurinkovoimalan paneeliteho lähes kaksinkertaistui. Atria kattaa Nurmon tehtaan vuosikulutuksestaan noin 8 % aurinkosähköllä. Laajennusosan käyttöönoton jälkeen Atrian vuotuinen aurinkosähkön tuotanto on noin 9 000 MWh. Hanke vähentää edelleen kokonaispäästöjä ja parantaa tehtaan energiatehokkuutta lisäten myös Atrian energiaomavaraisuutta.

Atria Suomi on kehittänyt yhteistyössä Valion ja Luonnonvarakeskuksen kanssa nautatilojen hiilijalanjäljen kansallista laskentamallia. Atria on Valion kanssa viime vuoden aikana rakentanut laskentamallista lihanauta- ja emolehmätiloille soveltuvan Carbo® ympäristölaskurin. Laskurin avulla Atrian yli 1 200 naudanlihan tuotantoon erikoistunutta sopimustilaa voivat laskea oman tilansa ilmastovaikutukset ja selvittää tehokkaimmat toimet niiden pienentämiseksi. Atria tuo Carbo® ympäristölaskurin sopimustuottajiensa käyttöön kuluvan kevään aikana.

Tulevaisuuden näkymät


Vuonna 2023 Atria-konsernin oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan pienempi kuin edellisvuonna (49,0 miljoonaa euroa).

Vuoden 2023 aikana yhtiö ottaa käyttöön merkittävän laajennuksen Sköllerstan tehtaalla Ruotsissa, ja uuden siipikarjatehtaan vaiheittainen käynnistäminen ja testaaminen aloitetaan Nurmossa. Nämä toimenpiteet aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia vuoden 2023 aikana.

Lisäksi korkea kustannustaso, kuluttajien heikentynyt ostovoima ja maailmanlaajuinen poliittinen epävarmuus vaikuttavat yhtiön toimintaympäristöön myös vuonna 2023. Atrian hyvä markkina-asema vahvoine tuotemerkkeineen ja hyvät asiakassuhteet sekä luotettavasti toimivat teolliset prosessit luovat edellytykset liiketoiminnan vakaudelle myös vuonna 2023.

Hallituksen voitonjakoehdotus 2022

Hallitus esittää, että yhtiö jakaa vuodelta 2022 osinkoa 0,70 euroa osakkeelle (0,63 euroa).

Julkistamismenettely

Atria Oyj noudattaa Finanssivalvonnan 5.2b-standardin mukaista julkistamismenettelyä ja julkistaa osavuosivuosikatsauksen 1.1. – 31.3.2023 tämän pörssitiedotteen liitteenä. Tiedote on saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.atria.com.

Osavuosikatsauksen julkistaminen


Atria Oyj:n toimitusjohtaja Juha Gröhn esittelee yhtiön osavuosikatsauksen tuloskehitystä webcastissa tänään 25.4.2023 klo 10.00 –11.00. Webcast on nähtävillä Atrian verkkosivuilla osoitteessa www.atria.fi/konserni/sijoittajat/. Webcastin aikana voi esittää kysymyksiä kirjallisesti chatin välityksellä. Tallenne tiedotustilaisuudesta ja tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla saman päivän aikana osoitteessa www.atria.fi/konserni/sijoittajat/taloustieto/osavuosikatsaukset/.

ATRIA OYJ

Hallitus

Lisätietoja antaa Atria Oyj:n toimitusjohtaja Juha Gröhn, p. 0400 684224.

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.com

Osavuosikatsaus on saatavilla kotisivuiltamme www.atria.com.

 

Atria Oyj_osavuosikatsaus_Q1 2023.pdf Atria Oyj Q1_2023 esitysmateriaali suomi.pdf

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen